תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP ScanJet Pro 2000 s2, 3000 s4, N4000 snw1 / HP ScanJet Enterprise Flow 5000 s5, 7000 s3, N7000 snw1 - בעיות הפעלה של הסורק

סקור את המידע הבא כדי לפתור בעיות בפעולת הסורק.

בעיות חיבור

עיין במידע הבא כדי לפתור בעיות חיבור.

בדיקת חיבור ה-USB

בצע את השלבים הבאים כדי לבדוק את חיבור ה-USB.
בדוק את החיבור הפיזי לסורק.
 • השתמש בכבל המצורף לסורק. כבל USB אחר עשוי שלא להתאים לסורק.
 • ודא שכבל ה-USB מחובר היטב בין הסורק והמחשב. סמל הקלשון על כבל ה-USB פונה כלפי מטה כאשר הכבל מחובר כראוי לסורק.
אם הבעיה נמשכת לאחר אימות הפריטים שלעיל, נסה לבצע את הפעולות הבאות:
 1. בצע אחת מהפעולות הבאות, בהתאם לאופן שבו הסורק מחובר למחשב:
  • אם כבל ה-USB מחובר לרכזת USB או לתחנת עגינה של מחשב נישא, נתק את כבל ה-USB מרכזת ה-USB או מתחנת העגינה, ולאחר מכן חבר את כבל ה-USB ליציאת USB בגב המחשב.
  • אם כבל ה-USB מחובר ישירות למחשב, חבר אותו ליציאת USB אחרת בגב המחשב.
  • הסר את כל התקני ה-USB האחרים מהמחשב, פרט למקלדת ולעכבר.
 2. לחץ על לחצן ההפעלה כדי לכבות את הסורק, המתן 30 שניות ולאחר מכן הפעל את הסורק.
 3. הפעל מחדש את המחשב.
 4. לאחר שהמחשב הופעל מחדש, נסה להשתמש בסורק.
  • אם הסורק פועל, חבר מחדש התקני USB נוספים אחד בכל פעם; נסה להשתמש בסורק לאחר חיבור מחדש של כל התקן נוסף. נתק כל התקן USB המונע מן הסורק לפעול.
  • Windows: אם הסורק אינו פועל, הסר את ההתקנה של מנהלי ההתקן והתוכנה של HP ScanJet והתקן אותם מחדש:

בדיקת חיבור ה-ethernet (דגמים N4000 snw1 ו-N7000 snw1)

בצע את השלבים הבאים כדי לבדוק את חיבור ה-ethernet.
 1. ודא שכבל ה-Ethernet מחובר היטב בין המוצר לבין הנתב, שקע ה-Ethernet או מתג ה-Ethernet.
 2. אם כבל ה-Ethernet מחובר לנתב רשת או למתג Ethernet, נסה לחבר אותו ליציאה אחרת בנתב או במתג.
 3. לחץ על לחצן ההפעלה כדי לכבות את הסורק, המתן 30 שניות ולאחר מכן הפעל את הסורק.

בדיקת החיבור האלחוטי (דגמים N4000 snw1 ו-N7000 snw1)

סקור את הפרטים הבאים כדי לבדוק את החיבור האלחוטי.
 • ודא שכבל הרשת אינו מחובר.
 • ודא שהסורק והנתב האלחוטי מופעלים ומחוברים לאספקת חשמל. ודא גם שהרדיו האלחוטי בסורק פועל.
 • ודא שמזהה ערכת השירותים (SSID) נכון. אם אינך בטוח שה-SSID נכון, הפעל שוב את הגדרות האלחוט.
 • ברשתות מאובטחות, ודא שפרטי האבטחה נכונים. אם פרטי האבטחה שגויים, הפעל שוב את הגדרות האלחוט.
 • אם הרשת האלחוטית פועלת כראוי, נסה לגשת למחשבים אחרים ברשת. אם קיימת ברשת גישה לאינטרנט, נסה להתחבר לרשת דרך חיבור אלחוטי.
 • ודא ששיטת ההצפנה (AES או TKIP) עבור הסורק זהה לזו של נקודת הגישה האלחוטית (ברשתות שמשתמשות באבטחת WPA).
 • ודא שהסורק נמצא בטווח הקליטה של הרשת האלחוטית. במרבית הרשתות, על הסורק להימצא בטווח של 30 מטר (100 רגל) מנקודת הגישה האלחוטית (הנתב האלחוטי).
 • ודא שאין מכשולים שחוסמים את האות האלחוטי. סלק עצמים מתכתיים גדולים שממוקמים בין נקודת הגישה לבין הסורק. ודא שאין מוטות, קירות או עמודי תמיכה שמכילים מתכת או בטון, המפרידים בין הסורק לבין נקודת הגישה האלחוטית.
 • ודא שהסורק ממוקם הרחק ממכשירים אלקטרוניים שעלולים לגרום להפרעות באות האלחוטי. מכשירים רבים עלולים לגרום להפרעות לאות האלחוטי, כולל מנועים, טלפונים אלחוטיים, מצלמות אבטחה, רשתות אלחוטיות אחרות והתקני Bluetooth מסוימים.
 • ודא שמנהל התקן הסריקה מותקן במחשב.
 • ודא שהמחשב והסורק מחוברים לאותה רשת אלחוטית.
 • עבור macOS, ודא כי הנתב האלחוטי תומך ב-Bonjour.

הלחצנים אינם פועלים כהלכה

אם הלחצנים אינם פועלים כהלכה, בצע את הפעולות הבאות.
 1. ייתכן שאחד מהכבלים מחובר בצורה רופפת. ודא שכבל ה-USB וספק המתח מחוברים היטב.
 2. כבה את הסורק, המתן 30 שניות ולאחר מכן הפעל שוב את הסורק.
 3. הפעל מחדש את המחשב.
 4. אם הבעיה נמשכת, ייתכן שקיימת בעיה בלוח הבקרה. צור קשר עם HP התמיכה של HP בכתובת:

בעיות LCD (דגמים 5000 s5 ו-7000 s3)

עיין במידע הבא כדי לפתור בעיות ב-LCD.

קיימות בעיות תצוגה ב-LCD

הסימנים הבאים מציינים שקיימת בעיה בלוח הבקרה של הסורק.
 • בעיות ב-LCD‏: התצוגה ריקה או שחסר חלק מתוכן התצוגה.
 • בעיות ב-LED‏: נוריות LED אינן פועלות, או נשארות במצב שגוי.
אם הסורק מציג אחת מבעיות אלו, צור קשר עם התמיכה של HP בכתובת www.hp.com/support.

לחצני הסורק אינם פועלים כצפוי

הסימנים הבאים מציינים שקיימת בעיה בלוח הבקרה של הסורק.
 • בעיות בלחצנים: הלחצנים אינם מגיבים או שפעולה שגויה מתרחשת בעת לחיצה על לחצן. לדוגמה, קיבלת סריקה חד-צדדית בעת לחיצה על לחצן סריקה דו-צדדית .
 • בעיות ב-LED‏: נוריות LED אינן פועלות, או נשארות במצב שגוי.
אם הסורק מציג אחת מבעיות אלו, צור קשר עם התמיכה של HP בכתובת www.hp.com/support.

בעיות בצג של לוח המגע (דגמים N4000 snw1 ו-N7000 snw1)

מאפייני הבעיה הבאים מציינים שקיימת בעיה בלוח הבקרה של הסורק.
 • בעיות בלוח המגע: התצוגה ריקה או שחסר חלק מתוכן התצוגה.
 • בעיות בלחצנים: הלחצנים אינם מגיבים, או שמתרחשת פעולה שגויה בעת לחיצה על לחצן (לדוגמה, מקבלים סריקה חד-צדדית בעת לחיצה על לחצן הסריקה הדו-צדדית .
אם הסורק מציג אחת מבעיות אלו, צור קשר עם התמיכה של HP בכתובת www.hp.com/support.

בעיות בביצועי הסריקה

עיין במידע הבא כדי לפתור בעיות בביצועי הסריקה.

הסורק אינו סורק באופן מיידי

ודא שמכסה מזין המסמכים סגור, ושהסורק מופעל.

הסורק סורק פריטים באיטיות רבה מאוד

אם מתבצעת סריקה לעריכת טקסט, תוכנת זיהוי התווים האופטי (OCR) גורמת לסורק לסרוק במהירות איטית יותר, וזהו מצב נורמלי. המתן לסיום הסריקה.
הערה:
Windows: לקבלת התוצאות הטובות ביותר ב-OCR, יש להגדיר את דחיסת הסורק לרמת הדחיסה המינימלית או להשבית אותה.
סריקה ברזולוציה גבוהה מהנדרש מאריכה את זמן הסריקה ויוצרת קובץ גדול יותר ללא שום תועלת נוספת. אם אתה סורק ברזולוציה גבוהה, הגדר את הרזולוציה לרמה נמוכה יותר כדי להגביר את מהירות הסריקה.

הסורק מבצע סריקה של צד אחד בלבד מתוך דף דו-צדדי

ודא כי קיצור הדרך לסריקה שבחרת מציין סריקה דו-צדדית.

העמודים שנסרקו חסרים ביעד הסריקה

בעת סריקה, עמודים שדבוקים זה לזה נסרקים כפריט אחד. ודא שהעמודים שנסרקו לא נדבקו זה לזה.

העמודים שנסרקו אינם לפי הסדר ביעד הסריקה

אם העמודים שנסרקו אינם לפי הסדר ביעד הסריקה, בדוק את האפשרויות הבאות.
 • ודא שסדר הדפים של מסמך המקור מדויק לפני הנחת המסמך עם הפנים כלפי מטה במגש ההזנה.
 • ודא שאין סיכות הידוק, מהדקי נייר או חומר נוסף אחר (כגון פתקים דביקים) שעלולים לגרום להזנת עמודים שגויה.
 • ודא שהעמודים לא נדבקו זה לזה.

הקבצים לסריקה גדולים מדי

אם הקבצים לסריקה גדולים מדי, בדוק את האפשרויות הבאות.
 • רוב תוכנות הסריקה מאפשרות לבחור קובץ קטן יותר בעת בחירה של סוג קובץ הפלט. לקבלת מידע נוסף, עיין בעזרה של תוכנת הסריקה שבה אתה משתמש.
 • בדוק את הגדרת רזולוציית הסריקה (לקבלת מידע נוסף, עיין בעזרה של תוכנת הסריקה שבה אתה משתמש):
  • הגדרה של ‎200 dpi מספיקה לשמירת מסמכים כתמונות.
  • הגדרה של ‎300 dpi מספיקה עבור מרבית הגופנים לשימוש בזיהוי תווים אופטי (OCR‏) ליצירת טקסט הניתן לעריכה.
  • עבור גופנים אסייתיים או גופנים קטנים, מומלץ לבחור ברזולוציה גבוהה יותר.
  הערה:
  במספר סריקות מיוחדות ברקע של נקודות שחורות, שמירת התמונה כקובץ ‎.tif עשויה להפוך אותה לקטנה יותר.
  סריקה ברזולוציה גבוהה מהנדרש יוצרת קובץ גדול יותר ללא שום תועלת נוספת.
 • סריקות בצבע יוצרות קבצים גדולים יותר מאשר סריקות בשחור-לבן.
 • אם מתבצעת סריקה של מספר רב של עמודים בבת אחת, מומלץ לבצע סריקה של פחות עמודים בכל פעם כדי ליצור מספר רב יותר של קבצים קטנים יותר.

בעיות בזיהוי טקסט (OCR)‏ (Windows)

הסורק משתמש בזיהוי תווים אופטי (OCR‏) לצורך המרת טקסט על הדף לטקסט שניתן לערוך במחשב.
 • אם אפשר לסרוק טקסט אך אי אפשר לערוך אותו, בחר את האפשרויות הבאות לפני הסריקה:
  • בחר קיצור דרך לסריקה התומך ב-OCR. קיצורי הדרך הבאים לסריקה תומכים ב-OCR:
   • שמור כ-PDF
   • שלח בדואר אלקטרוני כקובץ PDF
   • שמור כטקסט ניתן לעריכה (OCR)
   • שלח לענן
   • סריקה יומיומית
  • בתיבה הנפתחת סוג קובץ, בחר אחד מהסוגים הבאים של קובץ פלט מבוסס OCR:
   • טקסט (‎.txt)
   • טקסט עשיר (‎.rtf)
   • Word‏ (.doc, .docx)
   • Excel‏ (.xls, .xlsx)
   • CSV‏ (.csv)
   • XML‏ (.xml)
   • PDF שניתן לחפש בו (‎.pdf)
   • PDF/A‏ (.pdf)
הערה:
אם לא נבחר סוג קובץ פלט מבוסס OCR, המסמך נסרק כגרפיקה והטקסט לא ניתן לעריכה.
 • בדוק את מסמכי המקור
  • ייתכן שהתוכנה אינה מזהה טקסט שמודפס בצפיפות. לדוגמה, אם הטקסט שמומר באמצעות התוכנה כולל תווים חסרים או משולבים, האותיות "rn" עלולות להופיע כ-"m".
  • דיוק התוכנה תלוי באיכות התמונה, בגודל הטקסט, במבנה מסמך המקור ובאיכות הסריקה עצמה. ודא שאיכות התמונה של מסמך המקור גבוהה.
  • רקעים צבעוניים עלולים לגרום לתמונות שבקדמת המסמך להתערבב יתר על המידה.
 • אם רצועות הסריקה מלוכלכות, קובץ הסריקה עלול להיות מטושטש. ודא שרצועות הסריקה נקיות.

בעיות בדוא"ל (דגמים N4000 snw1 ו-N7000 snw1)

כדי לפתור בעיות בדוא"ל, נסה את האפשרויות הבאות.

אמת את הכתובת של שער ה-SMTP

פתח את שרת האינטרנט המשובץ ‏(EWS) כדי לוודא שכתובת שער ה-SMTP נכונה. כמו כן, ודא שכתובת הדוא"ל שבה נעשה שימוש חוקית.

אמת את שער ה-LDAP‏ (Windows)

השתמש בהליך הבא כדי לאמת את שער ה-LDAP ב-Windows.
 1. פתח את סייר Windows. בשורת הכתובת, הקלד LDAP:// ולאחר מכן את כתובת שער ה-LDAP. לדוגמה, הקלד LDAP://12.12.12.12 כאשר "12.12.12.12" מייצג את כתובת שער ה-LDAP.
 2. הקש על מקש Enter. אם כתובת שער ה-LDAP חוקית, תיבת הדו-שיח Find People (מציאת אנשים) תיפתח.
 3. אם כתובת שער ה-LDAP אינה חוקית, פנה אל מנהל הרשת.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏