solution Contentsolution Content

מחשבים נישאים של HP למשחקים - הצגת הטכנולוגיה Adaptive Battery Optimizer, המיועדת להאריך את משך חיי הסוללה

‏HP פיתחה טכנולוגיה חדשה, ששמה Adaptive Battery Optimizer, המיועדת להאריך את משך חיי הסוללה למקסימום.
הטכנולוגיה Adaptive Battery Optimizer מנטרת פרמטרי סוללה שונים, כולל:
 • טמפרטורת הסוללה
 • מצב טעינת הסוללה
 • דפוסי השימוש
כאשר Adaptive Battery Optimizer מזהה תנאים מסוימים, מופעלים אמצעי הגנה כדי למזער את השחיקה המוקדמת של הסוללה. כאשר אמצעים אלה מופעלים, זמן הפעולה של הסוללה עשוי להתקצר במקצת.
הטכנולוגיה של ממטב סוללה בר-התאמה מאופשרת באופן ראשוני במחשבי HP הבאים ומיושמת עוד במחשבים שיש להם עיצוב שילדה חדש החל משנת 2020.
 • מחשב נישא HP Pavilion Gaming 15-dk0000
 • מחשב נישא HP Pavilion Gaming 17-cd0000
 • מחשב נישא OMEN של HP 15-dh0000
 • מחשב נישא OMEN של HP 17-cb0000
 • מחשב נישא OMEN X של HP 15-dg0000
‏HP ממליצה להשאיר את הטכנולוגיה Adaptive Battery Optimizer במצב מופעל כדי להבטיח שחיי הסוללה יהיו ארוכים ככל האפשר, אך ניתן להשבית אותה בכל עת. השבתה מבטלת את כל אמצעי ההגנה שיושמו ומשחזרת באופן מיידי את כל זמן הפעולה שאבד. השבתת Adaptive Battery Optimizer אינה משפיעה על האחריות עבור הסוללה בשום צורה.
הפעל או השבת את Adaptive Battery Optimizer:
 1. הדלק את המחשב או אתחל אותו מחדש.
 2. הקש F10 כדי להיכנס ל-HP Computer Setup (הגדרת מחשב HP, הגדרה באמצעות F10).
 3. בחר באפשרות Configuration (תצורה).
 4. שנה את המצב ל-Enabled (מופעל) או Disabled (מושבת) כרצונך.
 5. שמור את השינויים ובחר ב-Exit (יציאה).
קבע אם אמצעי ההגנה הופעלו:
 1. הדלק את המחשב או אתחל אותו מחדש.
 2. הקש מיד Esc כדי לגשת לתפריט האתחול.
 3. הקש F2 כדי להפעיל את HP PC Diagnostics UEFI.
 4. בחר Power (צריכת חשמל) > Battery (סוללה).
 5. בחר Run Once (הפעל פעם אחת).
 6. לאחר השלמת הבדיקה, בחר Battery Details (פרטי סוללה).
 7. בדוק את המצב של Adaptive Battery Optimizer. שלושת המצבים האפשריים הם:

  • ‏‎Enabled/Not Activated (זמין/לא מופעל): התכונה הוגדרה כזמינה, אך אין אמצעי הגנה פעילים.
  • ‏‎Enabled/Activated (זמין/מופעל): התכונה הוגדרה כזמינה, ויש אמצעי הגנה פעילים. עקב טמפרטורת הסוללה, מצב טעינת הסוללה או דפוסי השימוש.
  • ‏‎Disabled/Not Activated (מושבת/לא מופעל): התכונה הוגדרה כלא זמינה, ואין אמצעי הגנה פעילים.
  איור 1. תוצאת בדיקה לדוגמה, המציגה את Adaptive Battery Optimizer