תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP LaserJet Managed MFP E52645 - התקנת המדפסת (חומרה)

התקנת המדפסת (חומרה)

מסמך זה מסביר כיצד להתקין את החלקים הפיזיים של המדפסת. בצע את השלבים הבאים לפני שתתקין את תוכנת המדפסת במחשב.
אם חומרת המדפסת כבר הותקנה, ראה את הסעיף קישורים להוראות התקנת התוכנה בסוף מסמך זה לקבלת עזרה בהתקנת התוכנה.
בצע את הפעולות הבאות כדי להגדיר את המדפסת:
 1. הוצאת המדפסת מאריזתה:
  1. בחר מקום להנחת המדפסת, העונה על התנאים הבאים:
   • משטח עבודה יציב, אזור מאוורר היטב ונטול אבק, לא באור שמש ישיר
   • טווח טמפרטורות: 10°‎ עד 32.5°‎ צלזיוס
   • טווח לחות: 10% עד 80%
   • די שטח מסביב למדפסת כך שניתן יהיה לפתוח את כל הדלתות והמגשים
      שים לב:
    המדפסת שוקלת 29.1 ק"ג64.1 ליברות. HP ממליצה ששני אנשים יזיזו את המדפסת.
    איור : דרישות שטח
  2. הוצא את המדפסת של HP מהאריזה ולאחר מכן ודא שהתכולה תואמת לאיור זה:
   איור : תכולת האריזה
  3. הסר את כל הסרטים וחומרי האריזה מהמדפסת.
   הערה:
   HP ממליצה למחזר את חומרי האריזה.
   איור : הסר את הסרט ואת חומרי האריזה
 2. הכנסת המחסניות:
  1. לחץ על הלחצן לשחרור הכיסוי העליון בצדה השמאלי של המדפסת.
   איור : לחץ על לחצן השחרור
  2. פתח את הדלת הקדמית.
   איור : פתח את הדלת הקדמית
  3. הוצא את מחסנית הטונר החדשה מכיסוי ההגנה שלה על-ידי קריעת רצועת הפלסטיק ופתיחת האריזה.
   הערה:
   HP ממליצה למחזר את חומרי האריזה.
   איור : הוצאת מחסנית הטונר
  4. ישר את מחסנית הטונר בהתאם לתושבת שלה והכנס אותה לתוך המדפסת.
   איור : התקן את מחסנית הטונר
  5. סגור את הדלת הקדמית.
   איור : סגור את הדלת הקדמית
 3. טעינת נייר במגש 2:
  המידע הבא מתאר כיצד לטעון נייר במגש 2.
  הערה:
  ההליך לטעינת נייר עבור כל המגשים ל-‏550 גיליונות זהה להליך עבור מגש 2. רק מגש 2 מוצג כאן.
    שים לב:
  אין להאריך יותר ממגש נייר אחד בכל פעם.
  אין להשתמש במגש הנייר כמדרגה.
  הרחק את ידיך ממגשי הנייר בעת סגירתם.
  כל המגשים חייבים להיות סגורים בעת הזזת המדפסת.
  1. פתח את מגש 2 על-ידי משיכה והרמה קלה שלו כדי להוציא אותו מהמדפסת.
   איור : פתח את מגש 2
  2. התאם את מכווני אורך ורוחב הנייר על ידי לחיצה על תפסי הכוונון, והחלקת המכוונים אל המיקום הנכון בהתאם לגודל הנייר.
   איור : כוונן את מכווני הנייר
  3. טען את הנייר במגש וודא שהמכוונים נוגעים קלות בערימת הנייר, אך אינם מכופפים אותה.
   הערה:
   ודא שראש הערימה נמצא מתחת למחוון המגש המלא.
   איור : טעינת נייר
  4. סגור את המגש.
   איור : סגור את המגש
 4. חיבור כבל הרשת (אופציונלי):
  אם המדפסת אמורה להתחבר לרשת, חבר כעת את כבל הרשת. אם לא, המשך לשלב הבא.
  הערה:
  כבל רשת לא נכלל עם המדפסת.
  איור : חיבור כבל הרשת
    שים לב:
  אל תחבר עכשיו את כבל ה-USB. כדי להשתמש בכבל USB על מנת לחבר את המדפסת למחשב, חבר אותו כאשר תתבקש לעשות זאת במהלך התקנת התוכנה.
  אל תחבר עדיין את כבל ה-USB
 5. חיבור כבל המתח והפעלת המדפסת:
  1. חבר את כבל המתח למדפסת ולשקע AC מוארק.
   הערה:
   כדי למנוע נזק למדפסת, השתמש אך ורק בכבל המתח שסופק עם המדפסת.
     שים לב:
   ודא שמקור המתח מתאים לדירוג המתח של המדפסת. דירוג המתח מופיע בתווית המדפסת. המדפסת משתמשת במתח של ‎100-127 וולט AC או ‎220-240 וולט AC ובתדר ‎50/60 Hz.
   איור : חיבור כבל המתח
  2. לחץ על לחצן ההפעלה כדי להפעיל את המדפסת.
   איור : לחץ על לחצן ההפעלה
  3. המתן 60 שניות לפני שתמשיך. בשלב זה, אם המדפסת מחוברת לרשת, הרשת תזהה את המדפסת ותקצה לה כתובת IP או שם מארח.
  4. במסך הגדרה ראשונית שבלוח הבקרה, הגדר שפה, תבנית תאריך/שעה ואזור זמן.
   תוכל להשלים הגדרה מתקדמת עבור מדפסות המחוברות לרשת דרך שרת האינטרנט המשובץ (EWS) בכל עת לאחר שכתובת ה-IP של המדפסת תוגדר. כדי לאתר את כתובת ה-IP בלוח הבקרה של המדפסת, בחר את סמל המידע ולאחר מכן בחר את סמל הרשת . כדי לפתוח את שרת האינטרנט המשובץ (EWS), הזן את כתובת ה-IP של המדפסת בשורת הכתובת של דפדפן אינטרנט.
   הערה:
   לקבלת מידע אודות קביעת תצורה מתקדמת של מדפסות המחוברות לרשת, עבור אל http://www.hp.com/support/ljE52645mfp.
 6. הדבקת כיסוי המקלדת (אופציונלי):
  שפות מסוימות מחייבות התקנה של כיסוי מקלדת.
  הערה:
  המקלדת נתמכת בדגם Flow E52645c בלבד.
  1. משוך את המקלדת החוצה.
   איור : משיכת המקלדת החוצה
  2. קלף בזווית חדה כדי להסיר את ציפוי הנייר מהכיסוי. כל התוויות אמורות להידבק לגיליון השקוף.
   איור : הסר את כיסוי הנייר משכבת הכיסוי
  3. ישר את הפינות העליונות של הגיליון השקוף עם פינות המקשים esc ו-delete.
   איור : ישר את הגיליון על המקלדת
  4. תמוך במקלדת מלמטה, ולחץ בחוזקה את התוויות למקומן.
   איור : לחץ בחוזקה על המדבקות במקומן
  5. קלף בזווית חדה כדי להסיר את הגיליון השקוף.
   איור : הסר את הגיליון השקוף
 7. הפעלת יציאת ה-USB:
  יציאת ה-USB מושבתת כברירת מחדל ויש להפעיל אותה מלוח הבקרה של המדפסת.
  1. מהמסך הראשי בלוח הבקרה של המדפסת, החלק לימין ולאחר מכן גע באפשרות Settings (הגדרות).
  2. גע באפשרות General (כללי) > Enable Device USB (הפעל USB של ההתקן) > Enabled (מופעל).
  3. בצע את ההוראות המתייחסות למערכת ההפעלה שלך:
   הערה:
   כבל USB לא נכלל עם המדפסת.
   • Windows: חבר את כבל ה-USB רק לאחר שתתבקש לעשות זאת במהלך התקנת התוכנה. המשך לשלב הבא.
   • Mac: חבר כעת את כבל ה-USB‏.
 8. אימות תפקוד המדפסת:
  כדי לוודא שהמדפסת מדפיסה, בצע את השלבים הבאים:
  1. במסך הבית בלוח הבקרה של המדפסת, גע באפשרות Reports (דוחות).
  2. בחר באפשרות דפי תצורה/מצב.
  3. בחר באפשרות Configuration Page (דף תצורה), ולאחר מכן בחר Print (הדפסה) כדי להדפיס את דפי התצורה ו-Jetdirect.
   אם המדפסת מחוברת לרשת, אתר את כתובת ה-IP בדף Jetdirect.
   • IPv4‏: אם כתובת ה-IP היא 0.0.0.0 או 192.0.0.192 או ‎169.254.x.x, הגדר ידנית את תצורת כתובת ה-IP. בכל מקרה אחר, הגדרת התצורה של הרשת בוצעה בהצלחה.
   • IPv6‏: אם כתובת ה-IP מתחילה ב-"fe80:‎", המדפסת אמורה להיות מסוגלת להדפיס. אם לא, הגדר ידנית את התצורה של כתובת ה-IP.
   הערה:
   דף התצורה כולל מידע על גרסת הקושחה שתוכל לעיין בו כשתעדכן את הקושחה.
 9. עדכון קושחת המדפסת (אופציונלי אך מומלץ):
  HP מעדכנת באופן קבוע מאפיינים שזמינים בקושחת המדפסת. עדכן את קושחת המדפסת כדי ליהנות מהמאפיינים העדכניים.
  הערה:
  ברר אצל מנהל הרשת לפני עדכון קושחת המדפסת.
קישורים להוראות להתקנת התוכנה
לאחר השלמת את שלבי ההתקנה הקודמים, התקן את תוכנת המדפסת באמצעות אחת השיטות הבאות:
 • שיטה 1: הורדת HP Easy Start‏ (מחשבי לקוח עם Windows ו-‏macOS‏)
  1. בקר בכתובת 123.hp.com/laserjet ולחץ על הורד.
  2. פעל בהתאם להוראות שעל-גבי המסך.
 • שיטה 2: הורדה מאתר האינטרנט לתמיכה במוצר (מחשבי לקוח ושרתים של Windows)
  1. עבור אל אתר התמיכה של המוצר http://www.hp.com/support/ljE52645mfp, ולאחר מכן לחץ על Software (תוכנה) > Drivers (מנהלי התקנים).
  2. הורד את התוכנה עבור דגם המדפסת ומערכת ההפעלה שברשותך.
   הערה:
   Windows - מנהל התקן - התקנה של תוכנת מוצר עבור לקוחות, מנהלי התקן בסיסיים V3 ו-V4 עבור לקוחות ושרתים.
  3. הפעל את קובץ התוכנה מתוך התיקייה שבה הקובץ נשמר, ופעל בהתאם להוראות שמופיעות במסך.
 • שיטה 3: הגדרה מנוהלת באמצעות IT ‏(Windows בלבד - מחשבי לקוח ושרתים)
  בקר באתר hp.com/go/upd כדי להוריד ולהתקין את מנהל ההתקן HP Universal Print Driver.
לקבלת מידע נוסף
לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת http://www.hp.com/support/ljE52645mfp.
בחר את לחצן העזרה בלוח הבקרה של המדפסת כדי לגשת לנושאי העזרה.
איור : סמל העזרה בלוח הבקרה של המדפסת


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏