תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP Color LaserJet Managed MFP E67650, E67660 - תצוגות המדפסת

מבט מלפנים על המדפסת

איור : תצוגת הרכיבים בחזית
  איור : מבט רכיבים נוספים בחזית
 1. כיסוי מזין מסמכים (גישה לפינוי חסימות נייר)
 2. מגש ההזנה של מזין המסמכים
 3. סל הפלט של מזין המסמכיםבעת הזנת נייר ארוך דרך מזין המסמכים, הארך את מעצור הנייר בצדו הימני של סל הפלט.
 4. לוח הבקרה עם תצוגת מסך מגע צבעונית (נוטה כלפי מעלה לצפייה נוחה יותר)
 5. דלת ימנית (גישה אל ה-Fuser ולפינוי חסימות)
 6. מגש 1
 7. לחצן הפעלה/כיבוי
 8. מגש 2
 9. שם דגם
 10. דלת קדמית (גישה למחסניות הטונר)
 11. לחצן השחרור של דלת מחסנית (כדי לפתוח את הדלת הקדמית)
 12. סל פלט סטנדרטי
 13. יציאת USB נגישה (בצד לוח הבקרה)הכנס כונן הבזק מסוג USB כדי להדפיס או לסרוק ללא מחשב או כדי לעדכן את קושחת המדפסת.מנהל מערכת צריך להפעיל יציאה זו לפני השימוש.
 14. כיס לשילוב חומרה (לחיבור אביזר והתקנים של צד שלישי)
 15. מקלדת פיזית (בדגמי Flow בלבד). משוך את המקלדת ישר החוצה כדי להשתמש בה.סגור את לוח המקשים כאשר אינו בשימוש.
 16. מזין נייר ל-1 ‏x ‏550 גיליונות ומעמד (אופציונלי)
 17. הדלת הימנית למזין נייר אופציונלי של ‏1 x‏ 550 גיליונות עם מעמד(גישה לפינוי חסימות נייר)
 18. דלת מחסנית מהדק (בדגמי z בלבד)
 19. דלת ימנית של תיבת דואר עם מהדק (בדגמי z בלבד)(גישה לפינוי חסימות נייר)
 20. מזין נייר ל-3 ‏x ‏550 גיליונות ומעמד (אופציונלי)
 21. תיבת דואר עם מהדק ל-‏900 גיליונות ב-‏3 סלים (דגמי z בלבד)
 22. מזין נייר 550 גיליונות עם מעמד ומזין בעל קיבולת גבוהה של נייר (אופציונלי)

מבט מאחור על המדפסת

  איור : מבט אחורי על המדפסת
 1. כיסוי לוח ראשי
 2. לוח אם (מכיל את יציאות הממשק)
 3. דלת אחורית (גישה ליחידת איסוף הטונר)
 4. חיבור חשמל
 5. חריץ עבור מנעול ביטחון מסוג כבל
 6. תווית המספר הסידורי ומספר המוצר

יציאות ממשק

  איור : יציאות ממשק
 1. יציאת פקס (בדגמי z בלבד. היציאה מכוסה עבור דגם dh).
 2. יציאת רשת Ethernet עבור רשת מקומית (LAN) ‏Ethernet ‏10/100/1000
 3. יציאת הדפסה Hi-Speed USB 2.0‏
 4. יציאת USB לחיבור התקני USB חיצוניים (ייתכן שיציאה זו מכוסה)להדפסת USB נגישה, השתמש ביציאת ה-USB ליד לוח הבקרה.

תצוגת לוח הבקרה

מסך הבית מספק גישה למאפייני המדפסת ומציין את הסטטוס הנוכחי של המדפסת.
חזור למסך הבית בכל עת על-ידי נגיעה בלחצן Home (בית) בצד שמאל של לוח הבקרה של המדפסת, או גע בלחצן Home (בית) שבפינה השמאלית העליונה ברוב המסכים.
הערה:
לקבלת מידע נוסף על מאפייני לוח הבקרה של המדפסת, עבור אל www.hp.com/support/colorljE67650mfp או www.hp.com/support/colorljE67660mfp, בחר באפשרות Manuals (מדריכי הפעלה), ולאחר מכן בחר באפשרות General reference (לעיון כללי).
הערה:
המאפיינים שמופיעים במסך הבית עשויים להשתנות, בהתאם לתצורת המדפסת.
  איור : לוח הבקרה של המדפסת
 1. לחצן Home (בית)
 2. אזור היישומים
 3. לחצן Reset (איפוס)
 4. Sign In (התחברות) או Sign Out (התנתקות)
 5. לחצן המידע
 6. לחצן עזרה
 7. השעה הנוכחית
 8. לחצן Start Copy (התחל העתקה)
 9. Copy count (מספר עותקים)
 10. מחוון דפים במסך הבית
 11. מקלדת(בדגמי Flow בלבד)
 12. יציאת USB נגישה
 13. כיס לשילוב חומרה (HIP).

כיצד להשתמש בלוח הבקרה של מסך המגע

בצע את הפעולות הבאות כדי להשתמש בלוח הבקרה של מסך המגע של המדפסת.
הפעולה
תיאור
דוגמה
גע ב-
גע בפריט במסך כדי לבחור בפריט זה או כדי לפתוח תפריט זה. בנוסף, בעת גלילה בתפריטים, גע קצרות במסך כדי לעצור את הגלילה.
גע בסמל Settings (הגדרות) כדי לפתוח את היישום Settings (הגדרות).
החלק במהירות
גע במסך ולאחר מכן הזז את האצבע בכיוון אופקי כדי לגלול את המסך לצדדים.
החלק עד שיוצג היישום Settings (הגדרות).
גלול
גע במסך ולאחר מכן הזז את האצבע בכיוון אנכי כדי לגלול את המסך למעלה ולמטה. בעת גלילה בין תפריטים, גע קצרות במסך כדי לעצור את הגלילה.
גלול ביישום Settings (הגדרות).


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏