תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP LaserJet Managed MFP E62655-E62675, HP Color LaserJet Managed MFP E67560, E67660 - הגדר את תיבת הדואר עם מהדק ל-900 גיליונות ב-3 סלים (דגם Flow)

תיבת הדואר עם מהדק יכולה להדק מסמכים בפינה השמאלית העליונה או הימנית העליונה, והיא יכולה ליצור ערימה של עד 900 גיליונות נייר בשלושת סלי הפלט. קיימות שלוש אפשרויות תצורת מצב עבור סלי הפלט: מצב מערם, מצב תיבת דואר או מצב מפריד פונקציות.

הגדרת מיקום ברירת המחדל של הסיכות

 1. במסך הראשי בלוח הבקרה של המדפסת, נווט אל היישום Settings (הגדרות), ולאחר מכן בחר בסמל Settings (הגדרות).
 2. פתח את התפריטים הבאים:
  1. נהל מהדק/מערם
  2. סיכת הידוק
 3. בחר מיקום לסיכות מתוך רשימת האפשרויות ולאחר מכן גע בלחצן Save (שמירה). האפשרויות הזמינות הן:
  • None‏ (ללא): אין סיכות
  • Top left or right (שמאל או ימין עליון) אם קיים עבור המסמך כיוון הדפסה לאורך, הסיכה תהיה בפינה השמאלית העליונה של הקצה הקצר של הנייר. אם קיים עבור המסמך כיוון הדפסה לרוחב, הסיכה תהיה בפינה הימנית העליונה של הקצה הארוך של הנייר.
  • Top left (שמאל למעלה) הסיכה נמצאת בפינה השמאלית העליונה של הקצה הקצר של הנייר.
  • Top right (ימין למעלה) הסיכה נמצאת בפינה הימנית העליונה של הקצה הארוך של הנייר.
   איור : מיקומי סיכות
  1. הפינה השמאלית העליונה של הקצה הקצר של הנייר
  2. הפינה הימנית העליונה של הקצה הארוך של הנייר

קביעת תצורה של מצב פעולה

היעזר בהליך זה כדי לקבוע כיצד המדפסת ממיינת עבודות לסלי הפלט.
 1. במסך הראשי בלוח הבקרה של המדפסת, נווט אל היישום Settings (הגדרות), ולאחר מכן בחר בסמל Settings (הגדרות).
 2. פתח את התפריטים הבאים:
  1. נהל מהדק/מערם
  2. מצב פעולה
 3. בחר מצב מתוך רשימת האפשרויות, ולאחר מכן בחר בלחצן Save (שמירה). להלן האפשרויות הזמינות:
  • תיבת דואר: המדפסת ממקמת עבודות בסלים שונים בהתאם לאדם ששלח אותם.
  • מערם: המדפסת עורמת עבודות בסלים מלמטה למעלה.
  • מפריד פונקציות: המדפסת ממקמת עבודות בסלים שונים בהתאם לפונקציית המדפסת, כגון עבודות הדפסה, עבודות העתקה או עבודות פקס.
כדי להגדיר את מנהל ההדפסה של HP למצב הפעולה שנבחר, בצע את הפעולות הבאות:
Windows®‏ 10, 8.1, ו-8
 1. לחץ לחיצה ימנית בפינה השמאלית התחתונה במסך המחשב.
 2. בחר בלוח הבקרה. תחת חומרה וקול, בחר באפשרות הצג התקנים ומדפסות.
 3. לחץ לחיצה ימנית על שם המדפסת, ולאחר מכן בחר באפשרות מאפייני מדפסת.
 4. לחץ על הכרטיסייה הגדרות התקן.
 5. בחר עדכן כעת. או בתפריט הנפתח, ליד קביעת תצורה אוטומטית, בחר באפשרות עדכן עכשיו.
  הערה:
  מנהלי התקן חדשים יותר של V4 אינם תומכים באפשרות Update Now (עדכן עכשיו). עבור מנהלי התקן אלה, בצע אחד מההליכים האפשריים הבאים:
  • אפשרות 1: קבע באופן ידני את התצורה של מצב הפעולה תחת Accessory Output Bin (סל פלט של אביזר), אם קיים ברשימה.
  • אפשרות 2: עצור והפעל מחדש את תוכנית ההדפסה ברקע
   1. לחץ על הלחצן Start (התחל) (או פתח תיבת חיפוש).
   2. הקלד services.msc ולאחר מכן לחץ על המקש Enter.
   3. לחץ לחיצה ימנית על Print Spooler (הדפסה ברקע) ברשימת השירותים, ובחר באפשרות Stop (עצור).
   4. לחץ לחיצה ימנית על Print Spooler (הדפסה ברקע) שוב, ובחר באפשרות Start (התחל).
  • אפשרות 3: כבה את המחשב והפעל אותו מחדש.
Windows® 7‏
 1. ודא כי המדפסת מופעלת ומחוברת למחשב או לרשת.
 2. פתח את תפריט התחל של Windows®‎ ולאחר מכן לחץ על האפשרות Devices and Printers (התקנים ומדפסות).
 3. לחץ לחיצה ימנית על שם המדפסת, ולאחר מכן בחר באפשרות מאפייני מדפסת.
 4. לחץ על הכרטיסייה הגדרות התקן.
 5. בחר עדכן כעת. או בתפריט הנפתח, ליד קביעת תצורה אוטומטית, בחר באפשרות עדכן עכשיו.
macOS
 1. מתוך תפריט Apple, לחץ על System Preferences (העדפות מערכת).
 2. בחר באפשרות Print & Scan (הדפסה וסריקה) (או Printers & Scanners) (מדפסות וסורקים).
 3. בחר את המדפסת ולאחר מכן בחר Options & Supplies (אפשרויות וחומרים מתכלים). בחר Driver (מנהל התקן).
 4. הגדר באופן ידני את Accessory Output Mode (מצב פלט אביזר), אם אפשרות זו זמינה. לחלופין, אם אפשרות זו אינה זמינה, מצב הפעולה מוגדר בזמן ההדפסה.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏