תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות HP DeskJet‏, OfficeJet 5200 - מאפייני לוח הבקרה

מסמך זה מתייחס למדפסות All-in-One‏ מדגמי HP DeskJet Ink Advantage 5275‏, 5276 ו-5278, ו-OfficeJet 5220‏, 5252, 5255, 5258 ו-5264 All-in-One.
לוח הבקרה של המדפסת כולל לחצנים וסמלים המיועדים להפעלת המדפסת ותצוגת לוח בקרה המיועדת לבחירת אפשרויות הדפסה.

לחצנים ונוריות בלוח הבקרה

מתצוגת לוח הבקרה, ניתן לגשת אל לחצן 'דף הבית', לוודא שיש קישוריות אלחוטית ולגשת לתפריטי עזרה.
איור : דוגמה ללחצנים, לסמלים ולנוריות בלוח הבקרה
דוגמה ללחצנים, לסמלים ולנוריות בלוח הבקרה
1. לחצן 'הפעלה': הפעלה או כיבוי של המדפסת.
2. לחצן 'הקודם': חזרה למסך הקודם. כאשר המאפיין זמין הלחצן נדלק.
3. לחצן 'עזרה': פתיחת תפריט העזרה עבור הפעולה הנוכחית. כאשר המאפיין זמין הלחצן נדלק.
4. לחצן 'דף הבית': מחזיר את תצוגת לוח הבקרה אל מסך הבית, שהוא המסך המוצג כאשר אתה מדליק לראשונה את המדפסת. כאשר המאפיין זמין הלחצן נדלק.
5. תצוגת לוח הבקרה: גע במסך כדי לבחור אפשרויות תפריט, או החלק את אצבעך על פני התצוגה כדי לגלול דרך התפריטים.
6. נורית לחיווי מצב האלחוט: לציון מצב החיבור האלחוטי של המדפסת. נורית כחולה המאירה ברציפות מציינת שנוצר חיבור אלחוטי המאפשר להדפיס באופן אלחוטי. אם תכונת האלחוט כבויה, נורית האלחוט כבויה ובמסך סיכום האלחוט מופיעות המלים האלחוט כבוי.

תפריט תצוגת לוח הבקרה

גע בתצוגת לוח הבקרה כדי לבחור באפשרויות הדפסה, העתקה וסריקה מתוך התפריט הראשי. החלק את אצבעך על פני התצוגה כדי לגלול דרך התפריטים.
איור : דוגמה לתפריטים בתצוגת לוח הבקרה
דוגמה לתפריטים בתצוגת לוח הבקרה
הרשימה הבאה מתארת את הפונקציונליות של כל אפשרות:
1. העתקה: פתח את התפריט העתקה ובחר סוג העתקה או שנה את הגדרות ההעתקה.
2. סריקה: פתח את התפריט סרוק אל כדי לבחור יעד עבור הסריקה שלך.
3. פקס: מציג אפשרויות כדי לשלוח במהירות פקס או לשנות הגדרות פקס.
4. סמל Wi-Fi Direct: פתח את התפריט פרטי Wi-Fi Direct כדי להפעיל או להשבית הדפסת Wi-Fi Direct ולהציג את השם ואת הסיסמה של Wi-Fi Direct.
5. סמל HP ePrint: פותח את התפריט סיכום שירותי אינטרנט כדי לבדוק את פרטי מצב HP ePrint, לשנות את ההגדרות של HP ePrint או להדפיס דף מידע של 'שירותי אינטרנט'.
6. סמל האלחוט: פתח את התפריט סיכום האלחוט כדי לבדוק את מצב האלחוט ולשנות את הגדרות האלחוט. באפשרותך להדפיס דוח בדיקת רשת אלחוטית כדי לאבחן בעיות בחיבור הרשת.
7. סמל הדיו: גע כדי להציג את מפלסי הדיו המשוערים במחסנית הדיו. מציג סמל אזהרה אם מפלס הדיו נמוך ממפלס הדיו המינימלי הצפוי.
8. מצב פקס: לפתיחת מידע על המצב של פונקציית המענה האוטומטי, של יומני הרישום של הפקס, ועל עוצמת הקול של הפקס.
9. הגדרות: פתח את התפריט הגדרות כדי לשנות העדפות ולהשתמש בכלים כדי לבצע משימות תחזוקה.
10. עזרה: פותח את התפריט עזרה כדי לצפות בסרטוני וידאו המראים כיצד לבצע פעולות, מידע על תכונות של המדפסת, וכן עצות.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏