תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות לייזר רב-תכליתיות Samsung ML-2950-2956 - טעינת נייר

מסמך זה מספק הנחיות בנוגע לאופן טעינת נייר במגש הנייר.
הערה:
 • שימוש בחומר הדפסה שאינו עומד במפרטים אלה עשוי לגרום בעיות או לדרוש תיקונים. תיקונים כאלה אינם מכוסים באחריות או בהסכמי השירות של HP
  .
 • הקפד שלא להשתמש בנייר צילום בהזרקת דיו עם מדפסת זו, משום שזה עשוי לגרום נזק.
 • שימוש בחומרי הדפסה דליקים עשוי לגרום לשריפה.
 • השתמש רק בחומר ההדפסה המיועד.
  אזהרה:
השימוש בחומרי הדפסה דליקים או בחומרים זרים שנשארו במדפסת עשוי לגרום להתחממות יתר של היחידה ובמקרים נדירים לשריפה.

סקירה כללית של מגש הנייר

כדי לשנות את גודל הנייר במגש, כוונן את מכווני הנייר.
  איור : מכווני מגש נייר
 1. מכוון מאריך מגש
 2. מכוון אורך הנייר
 3. מכוון רוחב הנייר
הערה:
אם לא תכוונן את המכוון, הדבר עשוי לגרום לרישום הנייר, קימוט התמונה או חסימות נייר.
מחוון כמות נייר מציג את כמות הנייר במגש.
  איור : מחוון כמות הנייר
 1. מלא
 2. ריק

טעינת נייר במגש

היעזר בשלבים הבאים לטעינת נייר במגש.
הערה:
בעת הדפסה באמצעות המגש, אל תטען נייר במזין הידני. הוא עשוי לגרום לחסימת נייר.
 1. הסר את מגש הנייר מתוך המדפסת.
 2. באמצעות מכוון מאריך המגש (1), כוונן את גודל המגש לגודל הנייר שנטען (2).
  איור : כוונון מכוון ההארכה
 3. כוונן את מכוון אורך הנייר ואת מכוון רוחב הנייר.
  איור : כוונן את מכוון אורך הנייר ואת מכוון רוחב הנייר
 4. לפני הטעינה, כופף או אוורר את ערימת הניירות כדי להפריד בין הדפים.
  איור : כיפוף או אוורור הנייר
 5. טען את הנייר במגש.
  איור : טעינת הנייר
 6. כוונן את מכוון ההארכה (1), את מכוון אורך הנייר (2) ואת מכוון רוחב הנייר לגודל הנייר.
  איור : כוונן את מכווני הנייר
  הערה:
  • אל תדחף את מכוון רוחב הנייר רחוק מדי, באופן שיעקם את הנייר.
  • אם לא תכוונן את מכוון רוחב הנייר עשויות להיגרם חסימות נייר.
   איור : המיקום הנכון של מכווני הנייר
  • אל תשתמש בנייר שהצד המוביל שלו מסולסל או מקופל. הדבר עשוי לגרום לקימוט הנייר או לחסימה.
   איור : אין להשתמש בנייר עם סלסול
 7. התקן מחדש את המגש.
  איור : התקן מחדש את המגש
 8. פתח את זרוע התמיכה בפלט.
  איור : פתיחת זרוע התמיכה בפלט

טעינת נייר במזין הידני

המזין הידני יכול להכיל גדלים וסוגים מיוחדים של חומרי הדפסה, כגון גלויות, איגרות ומעטפות.
עצות בנוגע לשימוש במזין הידני:
 • טען סוג, גודל ומשקל אחד בלבד של חומר הדפסה בכל פעם במגש.
 • בחר Manual Feeder (מזין ידני) עבור מקור הנייר ביישום התוכנה, ולאחר מכן עליך ללחוץ על הלחצן Print Screen (מסך הדפסה), Demo Page (עמוד הדגמה), או WPS בכל פעם כדי להדפיס עמוד. טען סוג, גודל ומשקל אחד בלבד של חומר הדפסה בכל פעם במגש הידני.
 • כדי למנוע חסימות נייר, אין להוסיף נייר בזמן ההדפסה כאשר יש עדיין נייר במזין הידני.
 • טען חומר הדפסה עם הפנים כלפי מעלה במרכז המגש כשהקצה העליון נכנס ראשון לתוך המזין הידני.
 • כדי לוודא איכות הדפסה וכדי למנוע חסימות נייר, טען רק את הנייר הזמין.
 • שטח כל סלסול בגלויות, במעטפות ובתוויות לפני שתטען אותם במזין הידני.
 • בעת הדפסה על חומר ההדפסה המיוחד, עליך לציית לקווים המנחים לטעינה.
 • אם דפים חופפים בעת הדפסה בעזרת המזין הידני, פתח את המגש והוצא את הניירות. לאחר מכן נסה להדפיס שוב.
 • כאשר הנייר אינו מוזן כראוי בעת ההדפסה, דחף את הנייר פנימה באופן ידני עד שההזנה האוטומטית שלו תתחיל.
 • כאשר המדפסת נמצאת במצב חיסכון במתח, המדפסת אינה מזינה נייר מהמזין הידני. הער את המדפסת על-ידי לחיצה על לחצן ההפעלה לפני השימוש במזין הידני.
בצע את ההוראות לטעינת נייר במזין הידני.
 1. פתח את הכיסוי במזין הידני.
  איור : פתח את המכסה
 2. הארך את מכווני המזין הידני לרוחב רחב יותר מאשר חומר ההדפסה.
  איור : הארכת מכווני המזין
 3. כוונן את מכווני המזין הידני לרוחב חומר ההדפסה מבלי לכופף אותו.
  איור : כוונון מכווני המזין הידני
 4. פתח את זרוע התמיכה בפלט.
  איור : פתיחת זרוע התמיכה בפלט

הדפסה על חומרי הדפסה מיוחדים

סוגי חומרי ההדפסה המיוחדים מוצגים ב-Printing Preferences (העדפות הדפסה). כדי לקבל את איכות ההדפסה הגבוהה ביותר, בחר את סוג חומר ההדפסה המתאים מהחלון Printing Preferences (העדפות הדפסה) > הכרטיסייה Paper (נייר) > Paper Type (סוג נייר).
לדוגמה, אם ברצונך להדפיס על תוויות, בחר Labels (תוויות) עבור Paper Type (סוג נייר).
הערה:
 • בעת שימוש בחומרי הדפסה מיוחדים, הזן גיליון אחד בכל פעם.
 • הדפס חומרי הדפסה מיוחדים כשהם פונים כלפי מעלה. אם חומר ההדפסה המיוחד מודפס עם סלסול, קמטים, קיפולים או קווים מודגשים שחורים, פתח את הכיסוי האחורי ונסה להדפיס שוב. השאר את הכיסוי האחורי פתוח במהלך ההדפסה.
עיין בטבלה כדי לקבל מידע לגבי חומרי ההדפסה המיוחדים שניתנים לשימוש במגש.
סוגים
מגש
מזין ידני
רגיל
Y
Y
נייר עבה
Y
Y
עבה יותר
Y
דק
Y
Y
דחוס
Y
Y
צבע
Y
כרטיסים
Y
Y
תוויות
Y
שקף
Y
מעטפה
Y
מעטפה עבה
Y
מודפס מראש
Y
כותנה
Y
ממוחזר
Y
Y
ארכיון
Y
Y
(Y: נתמך, ריק: לא נתמך)


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏