תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסת לייזר רב-תכליתית Samsung SCX-4200 - שחרור חסימות נייר

מסמך זה מראה לך כיצד לשחרר חסימת נייר במדפסת. כשמתרחשת חסימת נייר, מוצגת הודעת אזהרה בלוח הבקרה.
עיין בטבלה הבאה כדי לאתר ולשחרר את חסימת הנייר.
הודעה
מיקום החסימה
עבור אל:
[Paper Jam 0]
Open/Close Door
באזור הזנת הנייר
[Paper Jam 1]
Open/Close Door
בתוך המדפסת
במזין הידני
[Paper Jam 2]
Check Inside
באזור יציאת הנייר
  שים לב:
כדי למנוע קריעה של הנייר, משוך החוצה את הנייר התקוע באיטיות ובזהירות. פעל בהתאם להוראות בסעיפים הבאים כדי לשחרר את החסימה.

חסימה באזור הזנת הנייר

אם נתקע נייר באזור הזנת הנייר, בצע את השלבים הבאים כדי לשחרר את הנייר התקוע.
 1. פתח וסגור את המכסה הקדמי. הנייר התקוע יוצא באופן אוטומטי מהמדפסת.
  אם הנייר לא יוצא, המשך לשלב הבא.
 2. משוך את המגש כדי לפתוח אותו.
  איור : משוך את המגש כדי לפתוח אותו
 3. הוצא את הנייר התקוע על-ידי משיכתו החוצה בעדינות בזווית ישרה.
  איור : הוצא את הנייר התקוע
  אם הנייר לא זז כאשר אתה מושך אותו, או אם אינך רואה את הנייר באזור זה, בדוק באזור מחסנית הטונר.
 4. הכנס את המגש בחזרה למדפסת עד שיינעל במקומו תוך השמעת נקישה. ההדפסה תתחדש אוטומטית.

חסימה באזור מחסנית הטונר

אם נתקע נייר במדפסת, בצע את השלבים הבאים כדי לשחרר את הנייר התקוע.
הערה:
אזור יחידת ההיתוך חם. היזהר בעת הוצאת הנייר מהמדפסת.
 1. פתח את המכסה הקדמי והוצא את מחסנית הטונר.
  איור : משוך את מחסנית הטונר החוצה.
 2. הוצא את הנייר התקוע על-ידי משיכתו החוצה בעדינות בזווית ישרה.
  איור : הוצא את הנייר התקוע
 3. החזר את מחסנית הטונר למקומה וסגור את המכסה הקדמי. ההדפסה תתחדש אוטומטית.

חסימה במזין הידני

כשאתה מדפיס באמצעות המזין הידני והמדפסת מזהה שאין נייר, או שהנייר נטען בצורה לא נכונה, בצע את השלבים הבאים כדי לשחרר את הנייר התקוע.
 1. בדוק אם הנייר תקוע באזור ההזנה, ואם אכן כך - משוך אותו החוצה בעדינות ובאיטיות.
  איור : הוצא את הנייר התקוע
 2. טען נייר במגש הידני.
 3. פתח את המכסה הקדמי וסגור אותו. המדפסת תחדש את ההדפסה.

חסימה באזור יציאת הנייר

אם נתקע נייר באזור יציאת הנייר, בצע את השלבים הבאים כדי לשחרר את הנייר התקוע.
 1. פתח וסגור את המכסה הקדמי. הנייר התקוע יוצא באופן אוטומטי מהמדפסת.
  אם הנייר לא יוצא, המשך לשלב הבא.
 2. משוך בעדינות את הנייר והוצא אותו ממגש הפלט. דלג אל האחרון שלב.
  איור : הוצא את הנייר התקוע
  אם אינך רואה את הנייר התקוע, אם אם המשיכה נתקלת בהתנגדות, הפסק למשוך ועבור לשלב הבא.
 3. פתח את יחידת הסריקה.
 4. משוך את הנייר התקוע בעדינות כדי להוציאו.
 5. סגור את יחידת הסריקה על-ידי דחיפת הלשונית שמאלה. בעת החזקת הלשונית לחוצה, הנמך את הכיסוי בזהירות עד שהכיסוי יחזיק את הלשונית לחוצה.
  אם קיימת התנגדות והנייר לא זז כאשר אתה מושך אותו, או אם אינך רואה את הנייר מתחת ליחידת הסריקה, המשך לשלב הבא.
 6. פתח את הכיסוי האחורי.
 7. הוצא את הנייר התקוע על-ידי משיכתו החוצה בעדינות בזווית ישרה.
  איור : הוצא את הנייר התקוע
 8. סגור את הכיסוי האחורי.
 9. פתח וסגור את המכסה הקדמי כדי לחדש את ההדפסה.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏