תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות לייזר Samsung ProXpress SL-M3320-M3325‏, SL-M3820-M3826‏, SL-M4020-M4025 - טעינת נייר

מסמך זה מספק הנחיות בנוגע לאופן טעינת נייר במגש הנייר.
הערה:
האיורים עשויים להיות שונים ממראה המדפסת שלך, בהתאם לאפשרויות או לדגם. בדוק את סוג המדפסת שלך.

סקירה כללית של מגש הנייר

כדי לשנות את גודל הנייר במגש, כוונן את מכווני הנייר.
  איור : סקירה כללית של מגש הנייר
 1. מכוון מאריך מגש
 2. מכוון אורך הנייר
 3. מכוון רוחב הנייר
הערה:
אם לא תכוונן את המכוון, הדבר עשוי לגרום לרישום הנייר, קימוט התמונה או חסימות נייר.
מחוון כמות נייר מציג את כמות הנייר במגש.
  איור : מחוון כמות הנייר
 1. מלא
 2. ריק
יחידת ההדפסה הדו-צדדית מוגדרת מראש לגודל Letter/LGL או A4, בהתאם למדינה/אזור שלך. כדי לשנות את גודל הנייר, יש להשתמש בהנחיות לכוונון המכוונים.
 1. הוצא את יחידת ההדפסה הדו-צדדית.
  איור : הוצאת יחידת ההדפסה הדו-צדדית
 2. כוונן את מכווני הנייר.
  איור : כוונן את מכווני הנייר

טעינת נייר במגש 1/מגש אופציונלי

היעזר בשלבים הבאים לטעינת נייר במגש.
 1. הסר את מגש הנייר מתוך המדפסת.
  איור : הסר את מגש הנייר
 2. צבוט את מכוון רוחב הנייר ואת ידית אורך הנייר לחריץ גודל הנייר המתאים המסומן בתחתית המגש.
  איור : כוונן את ידית אורך הנייר
  איור : כוונון מכוון רוחב הנייר
 3. לפני הטעינה, כופף או אוורר את ערימת הניירות כדי להפריד בין הדפים.
  איור : כיפוף או אוורור הנייר
 4. לאחר הכנסת נייר לתוך המגש, לחץ על מכווני רוחב הנייר ומכוון אורך הנייר.
  איור : טען את הנייר וכוונן את המכוונים
  הערה:
  • אל תדחף את מכווני רוחב הנייר רחוק מדי כדי שחומרי ההדפסה לא יתעקמו.
  • אל תשתמש בנייר שהצד המוביל שלו מסולסל או מקופל. הדבר עלול לגרום לחסימת נייר או לקימוט הנייר.
   איור : המיקום הנכון של מכווני הנייר
  • אם לא תכוונן את מכוון רוחב הנייר עשויות להיגרם חסימות נייר.
   איור : המיקום הנכון של מכווני הנייר
 5. התקן מחדש את המגש.
  איור : התקן מחדש את המגש
 6. בעת הדפסת מסמך, הגדר במגש את גודל וסוג הנייר.

טעינת נייר במגש הרב-תכליתי (או במזין הידני)

מגש הנייר יכול להכיל גדלים וסוגים מיוחדים של חומרי הדפסה, כגון גלויות, איגרות ומעטפות.
עצות בנוגע לשימוש במגש הרב-תכליתי (או במזין הידני):
 • טען סוג, גודל ומשקל אחד בלבד של חומר הדפסה בכל פעם במגש.
 • כדי למנוע חסימות נייר, אין להוסיף נייר בזמן ההדפסה כאשר יש עדיין נייר במזין הידני.
 • כדי לוודא איכות הדפסה וכדי למנוע חסימות נייר, טען רק את חומר ההדפסה שצוין.
 • שטח כל סלסול בגלויות, במעטפות ובתוויות לפני שתטען אותם במזין הידני.
בצע את ההוראות לטעינת נייר במגש הרב-תכליתי (או במזין הידני).
  • סדרה M332xND/M382xD: לחץ על לחצן הלחיצה-שחרור של המגש הרב-תכליתי (או המזין הידני), ולאחר מכן פתח אותו.
   איור : לחיצה על לחצן הלחיצה-שחרור
   איור : פתח את המגש
  • סדרה M382xND/M382xDW/M402xND: לחץ על לחצן הלחיצה-שחרור של המגש הרב-תכליתי (או המזין הידני), פתח את המגש (1) ולאחר מכן הפוך כדי לפתוח את זרוע התמיכה לנייר (2).
   איור : לחיצה על לחצן הלחיצה-שחרור
   איור : פתיחת המגש וזרוע התמיכה לנייר
  • עבור דגמים אחרים: פתח את מגש הנייר עבור הזנה ידנית.
 1. טען את הנייר.
  איור : טעינת הנייר
 2. צבוט את מכווני רוחב הנייר של המגש הרב-תכליתי או (מגש המזין הידני) וכוונן אותם לרוחב הנייר. אל תפעיל עליהם כוח רב מדי, אחרת הנייר יתכופף והתוצאה תהיה חסימת נייר או קימוט.
  איור : כוונון מכווני רוחב הנייר
  הערה:
  • בעת הדפסה על חומרי הדפסה מיוחדים, ציית לקווים המנחים בנוגע לטעינה.
  • אם ניירות חופפים בעת ההדפסה באמצעות המגש הרב-תכליתי (או המזין הידני), פתח את מגש 1 והסר את הניירות החופפים. לאחר מכן נסה להדפיס שוב.
 3. הגדר את סוג הנייר וגודלו עבור המגש הרב-תכליתי (או המזין הידני).

הדפסה על חומרי הדפסה מיוחדים

הגדרת הנייר במדפסת ובמנהל ההתקן אמורה להיות תואמת. כך תוכל למנוע שגיאת חוסר התאמה של נייר.
כדי לשנות את הגדרת הנייר במדפסת, עבור אל Samsung Easy Printer Manager, ובחר Switch to advanced mode (מעבר למצב מתקדם) > Device Settings (הגדרות ההתקן).
לחלופין, אם המדפסת תומכת במסך תצוגה, הגדר אותו באמצעות הלחצן Menu (תפריט) בלוח הבקרה.
לאחר מכן, הגדר את סוג הנייר דרך החלון Printing Preferences (העדפות הדפסה) > הכרטיסייה Paper (נייר) > Paper Type (סוג נייר).
הערה:
בעת שימוש בחומרי הדפסה מיוחדים, הזן גיליון אחד בכל פעם.
עיין בטבלה כדי לקבל מידע לגבי חומרי ההדפסה המיוחדים שניתנים לשימוש במגש.
סוגים
מגש 1
מגש אופציונליא
מגש רב-תכליתי (או מזין ידני)
רגיל
Y
Y
Y
נייר עבה
Y
Y
Y
עבה יותר
Y
דק
Y
Y
Y
דחוס
Y
Y
Y
צבע
Y
כרטיסים
Y
Y
Y
תוויות
Y
שקף
Y
מעטפה
Y
מודפס מראש
Y
כותנה
Y
ממוחזר
Y
Y
Y
ארכיון
Y
Y
Y
א. מאפיין זה זמין רק כאשר המגש האופציונלי מותקן.
(Y: נתמך, ריק: לא נתמך)


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏