תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות לייזר ‎Samsung ML-216x‏, ‎ML-216xW‏ - טעינת נייר

נושא זה מספק הוראות לטעינת נייר במגש הנייר, להזנת נייר באופן ידני ולהדפסה על סוגים מיוחדים של חומרי הדפסה.

טעינת נייר במגש (הזנה אוטומטית)

היעזר בשלבים הבאים לטעינת נייר במגש.
 1. פתח את המגש וכוונן את מכוון רוחב הנייר לגודל חומרי ההדפסה שאתה טוען.
  הערה:
  אם לא תכוונן את מכוון רוחב הנייר, הדבר עשוי לגרום ליישור הנייר, קימוט התמונה או חסימות נייר.
  איור : דוגמה להתאמת מכוון רוחב הנייר
 2. לפני הטעינה, כופף או אוורר את ערימת הנייר כדי להפריד בין הדפים.
  איור : דוגמה לכיפוף או אוורור קצה הניירות
 3. הנח את הנייר במגש כשהצד שעליו ברצונך להדפיס פונה כלפי מעלה. לאחר מכן פתח את מגש הפלט.
  איור : דוגמה לטעינת נייר ופתיחת מגש הפלט
 4. לחץ על מכוון רוחב הנייר והחלק אותו אל קצה ערימת הניירות. המכוון צריך לגעת בערימת הנייר בלי לכופף את הנייר.
  איור : דוגמה להזזת מכוון רוחב הנייר לקצה של ערימת הנייר
הערה:
בעת הדפסת מסמך, הקפד להגדיר את סוג וגודל הנייר עבור המגש במנהל ההדפסה: בחר באפשרות ההדפסה ביישום התוכנה שלך > בחר Printing Preferences (העדפות הדפסה) > בחר בכרטיסייה Paper (נייר) > בחר את גודל וסוג הנייר.

טעינה והדפסה על חומרי הדפסה (הזנה ידנית)

המגש יכול להכיל גדלים וסוגים מיוחדים של חומרי הדפסה, כגון גלויות, כרטיסיות ומעטפות. בעת שימוש בחומרי הדפסה מיוחדים, עליך להזין דף אחד בכל פעם באופן ידני לתוך המגש.
עצות בנוגע לשימוש בשיטת ההזנה הידנית:
 • השתמש רק בחומר ההדפסה המומלץ עבור המדפסת שלך כדי למנוע חסימות נייר ובעיות באיכות ההדפסה.
 • שטח כל סלסול בגלויות, במעטפות ובתוויות לפני שתטען אותם במגש.
 • טען סוג, גודל ומשקל אחד בלבד של חומר הדפסה בכל פעם במגש.
 • יש לטעון את רוב חומרי ההדפסה עם הצד המודפס כלפי מעלה, כשהקצה העליון נכנס ראשון למגש ויש להציב אותם במרכז המגש.
 • כדי למנוע חסימות נייר, אין להוסיף חומר הדפסה במהלך ההדפסה.
טעינה והדפסה בשיטת ההזנה הידנית
 1. למד כיצד לטעון נייר או חומרי הדפסה מיוחדים במגש.
 2. לחץ על מכווני רוחב הנייר במגש וכוונן אותם לרוחב הנייר. אל תפעיל עליהם כוח רב מדי, אחרת הנייר יתכופף והתוצאה תהיה חסימת נייר או קימוט.
 3. פתח את זרוע התמיכה בפלט.
 4. כדי להדפיס מיישום, פתח את היישום ופתח את תפריט ההדפסה.
 5. בהתאם ליישום שלך, פתח את Printing Preferences (העדפות הדפסה).
 6. בחר Printing Preferences (העדפות הדפסה), בחר בכרטיסייה Paper (נייר) ולאחר מכן בחר את סוג הנייר המתאים.
  לדוגמה, אם ברצונך להשתמש במדבקה, הגדר את סוג הנייר ל-Label (מדבקה).
 7. בחר Manual Feeder (מזין ידני) במקור הנייר ולאחר מכן בחר OK (אישור).
 8. התחל הדפסה מתוך היישום. אם הנייר אינו מוזן כראוי בעת ההדפסה, דחוף בעדינות את הנייר פנימה באופן ידני עד שההזנה האוטומטית שלו תתחיל.
 9. אם אתה מדפיס מספר עותקים של המסמך, טען את גיליון הבא לאחר סיום ההדפסה של הדף הראשון. לאחר מכן, גע בלחצן Print screen (הדפס מסך) בלוח הבקרה של המדפסת. חזור על פעולה זו עבור כל עותק שיודפס.

הדפסה על מעטפות, מדבקות, כרטיסים ונייר מודפס מראש

עיין בסעיפים הבאים לקבלת מידע ספציפי בנוגע להדפסה על מעטפות, מדבקות, כרטיסים/נייר בגודל מותאם אישית או נייר מודפס מראש. בעת הדפסה על חומרי הדפסה מיוחדים, היעזר בהוראות בסעיף הקודם כדי להזין גיליון אחד בכל פעם.
הערה:
הגדרת הנייר במדפסת ובמנהל ההתקן צריכה להתאים ללא שגיאת חוסר התאמה של נייר. כדי לשנות את הגדרת הנייר המוגדרת במדפסת, עבור אל Samsung Easy Printer Manager ובחר Switch to advanced mode (מעבר למצב מתקדם) > Device Settings (הגדרות התקן).


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏