תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

Samsung CLX-2160 Color Laser MFP - החלפת יחידת ההדמיה

מסמך זה מסביר כיצד להחליף את יחידת ההדמיה עבור מדפסת הלייזר הרב-תכליתית בצבע Samsung CLX-2160.
משך חיי יחידת ההדמיה הוא כ-20,000 עמודים עבור הדפסה בשחור או 50,000 עבור הדפסת תמונות, הראשון מבין השניים. לאחר שמשך החיים של יחידת ההדמיה הסתיים, ההודעה Replace Imaging Unit (החלף את יחידת ההדמיה) מופיעה בתצוגת לוח הבקרה ומציינת שיש להחליף את יחידת ההדמיה. אחרת, המדפסת מפסיקה להדפיס.
  שים לב:
 • אין להשתמש בחפצים חדים כגון סכין או מספריים כדי לפתוח את אריזת יחידת ההדמיה. הם עלולים לשרוט את פני השטח של יחידת ההדמיה.
 • הקפד לא לשרוט את פני השטח של יחידת ההדמיה.
 • כדי למנוע נזק, אל תחשוף את יחידת ההדמיה לאור למשך יותר מדקות ספורות. כסה אותה בפיסת נייר כדי להגן עליה במידת הצורך.

החלפת יחידת ההדמיה

השתמש בצעדים להלן כדי להחליף את יחידת ההדמיה.
 1. כבה את המדפסת והמתן מספר דקות עד שהמדפסת תתקרר.
 2. פתח את המכסה הקדמי.
 3. הוצא את כל מחסניות הטונר ואת המכל לפסולת טונר מהמדפסת.
  איור : דוגמה להוצאת כל מחסניות הטונר והמכל לפסולת טונר
 4. משוך את יחידת ההדמיה מתוך המדפסת בעזרת הידית שבחלקה התחתון.
  איור : דוגמה למשיכת יחידת ההדמיה בעזרת הידית
 5. הארך את הידית העליונה ביחידת ההדמיה, ולאחר מכן השתמש בה כדי למשוך את יחידת ההדמיה מתוך המדפסת לגמרי.
  איור : דוגמה להארכת הידית העליונה ולאחר מכן משיכת יחידת ההדמיה החוצה
 6. הוצא יחידת הדמיה חדשה מתוך האריזה שלה. הסר את ההתקנים המגנים משני צדי יחידת ההדמיה ואת הנייר המגן על פני השטח של יחידת ההדמיה.
  איור : דוגמה להוצאת יחידת הדמיה חדשה מהאריזה
 7. אחוז בידיות שעל יחידת ההדמיה החדשה ודחוף את יחידת ההדמיה עד שהיא תינעל במדפסת בנקישה.
  איור : דוגמה לאחיזת הידיות ולאחר מכן דחיפת יחידת ההדמיה אל תוך המדפסת
 8. הסר ארבעה מכסי דמה על הכניסות של מחסנית הטונר ביחידת ההדמיה. בעת הסרת מכסה הדמה מהמחסנית, הרם את הידית ומשוך אותה החוצה.
  איור : דוגמה להסרת ארבעה מכסי דמה
    שים לב:
  אם תפעיל כוח רב מדי על מכסי הדמה, עלולות להיגרם בעיות.
 9. הכנס את מחסניות הטונר ואת המכל לפסולת טונר לתושבות המתאימות עד שיינעלו במקומם בנקישה.
  איור : דוגמה להכנסת מחסניות הטונר והמכלים לפסולת טונר
 10. סגור היטב את הכיסוי הקדמי.
    שים לב:
  אם המכסה הקדמי לא נסגר עד הסוף, המדפסת לא תפעל.
 11. הפעל את המדפסת.
  הערה:
  • לאחר האתחול, המדפסת שלך תבצע איפוס אוטומטי של המונה עבור יחידת ההדמיה.
  • אם ההתקנה הושלמה כהלכה, יודפס דוח מדריך באופן אוטומטי. ייתכן שיעברו כ-1.5 דקות עד שהמדפסת תהיה מוכנה.
    שים לב:
  אם אין צליל שבירה, התקן מחדש את יחידת ההדמיה. יחידת ההדמיה לא מותקנת כראוי.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏