תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

Samsung Xpress SL-M267x‏, SL-M287x‏, SL-M288x Laser MFP - טעינת מסמכי מקור

מסמך זה מסביר כיצד לטעון נייר במגש.
משתמשים יכולים להשתמש במשטח הזכוכית של הסורק או במזין המסמכים כדי לטעון מסמך מקור לצורך העתקה, סריקה ושליחת פקס.

במשטח הזכוכית של הסורק

באמצעות משטח הזכוכית של הסורק, משתמשים יכולים להעתיק או לסרוק מסמכי מקור. משתמשים יכולים להשיג את איכות הסריקה המיטבית, במיוחד עבור תמונות צבעוניות או בגווני אפור. ודא שאין מסמכי מקור במזין המסמכים. כאשר מזוהה מסמך מקור במזין המסמכים, המדפסת נותנת לו עדיפות גבוהה יותר על-פני מסמך המקור שעל משטח הזכוכית של הסורק.
 1. הרם ופתח את מכסה הסורק.
  איור : מכסה הסורק, פתוח
 2. הנח את מסמך המקור על משטח הזכוכית של הסורק כשהצד המיועד להדפסה פונה כלפי מטה. ישר אותו ביחס למכוון שבפינה השמאלית העליונה של הזכוכית.
  איור : הנח מסמך מקור, פונה כלפי מטה
 3. סגור את מכסה הסורק.
הערה:
 • השארת מכסה הסורק פתוח בעת ההעתקה עשויה להשפיע על איכות ההעתקה ועל צריכת הטונר.
 • אבק על משטח הזכוכית של הסורק עלול לגרום לכתמים שחורים על התדפיסים. הקפד לשמור על ניקיונו.
 • אם משתמשים מעתיקים עמוד מתוך ספר או חוברת, הרם את מכסה הסורק עד שייתפס במעצור ואז לאחר מכן סגור את המכסה. אם עובי הספר או החוברת יותר מ-30 מ"מ, התחל את ההעתקה כשמכסה הסורק פתוח.
  שים לב:
 • היזהר שלא לשבור את משטח הזכוכית של הסורק. משתמשים עשויים להיפגע.
 • אל תניח את ידיך על משטח הזכוכית בעת סגירת המכסה. מכסה הסורק עלול ליפול על ידי המשתמש ולפצוע אותו.
 • אל תתבונן באור שנפלט מתוך הסורק בזמן העתקה או סריקה. הדבר יזיק לעיניך.

במזין המסמכים

באמצעות מזין המסמכים, משתמשים יכולים לטעון עד 40 גיליונות נייר דחוס (80 ג'/מ"ר, 21 ליברות) עבור עבודה אחת.
 1. לפני טעינת מסמכי המקור, כופף או אוורר את ערימת הניירות כדי להפריד בין הדפים.
  איור : כופף או אוורר נייר
 2. טען את מסמך המקור במגש ההזנה של מזין המסמכים כאשר הצד המיועד להדפסה פונה כלפי מעלה. ודא שהחלק התחתון של ערימת מסמכי המקור תואם לגודל הנייר המסומן במגש הזנת המסמכים.
  איור : טעינת מסמך מקור, פונה כלפי מעלה
 3. התאם את מכווני הרוחב של מזין המסמכים לגודל הנייר.
  איור : מכווני רוחב, כוונן
  הערה:
  • אבק על זכוכית מזין המסמכים עלול לגרום לקווים שחורים על התדפיסים. הקפד תמיד לשמור על ניקיון הזכוכית.
  • כדי להדפיס משני צדי הנייר באמצעות ה-ADF, דרך לוח הבקרה, לחץ על (Copy) (העתקה) > (Menu) (תפריט) > Copy Feature (מאפיין העתקה) > Duplex (הדפסה דו-צדדית) > 1 -> 2 Sided or 1 -> 2 Sided Rot, והדפס על צד אחד של הנייר, ולאחר מכן טען את הגיליון כדי להדפיס על הצד השני.
  • ייתכן שהדפסה דו-צדדית לא תהיה זמינה בחלק מהדגמים.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏