תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסת לייזר רב-תכליתית Samsung SF-760, SF-761, SF-765 - טעינת נייר

מסמך זה מספק הנחיות בנוגע לאופן טעינת נייר במגש המדפסת.
  איור : חלקי מגש הנייר
 1. מכוון רוחב הנייר
 2. מגש
הערה:
אם לא תכוונן את המכוון, הדבר עשוי לגרום לרישום הנייר, קימוט התמונה או חסימות נייר.

טעינת נייר במגש

היעזר בשלבים הבאים לטעינת נייר במגש.
 1. פתח את המגש. לאחר מכן, התאם את גודל המגש למידות חומרי ההדפסה שאתה טוען.
  איור : פתח את מגש הנייר
 2. לפני הטעינה, כופף או אוורר את ערימת הניירות כדי להפריד בין הדפים.
  איור : כיפוף או אוורור הנייר
 3. הנח את הנייר כשהצד שעליו ברצונך להדפיס פונה כלפי מעלה (1). פתח את מגש הפלט (2).
  איור : טעינת הנייר
  הערה:
  • אל תדחוף את מכווני רוחב הנייר רחוק מדי כדי לגרום לחומרים להתעקם.
  • אל תשתמש בנייר שהצד המוביל שלו מסולסל או מקופל. הדבר עלול לגרום לחסימת נייר או לקימוט הנייר.
  • אם אינך מכוונן את מכוון רוחב הנייר, עשויות להיגרם חסימות נייר.
  איור : הנחה נכונה של מכווני רוחב הנייר
 4. הסט את מכוון רוחב הנייר לקצה ערימת הנייר בלי לגרום לה להתכופף.
  איור : כוונון מכוון רוחב הנייר
 5. הגדר את סוג הנייר וגודלו עבור המגש.
הערה:
ההגדרות שבוצעו דרך מנהל התקן המדפסת עוקפות את ההגדרות בלוח הבקרה.
 1. כדי להדפיס מיישום, פתח את היישום והפעל את תפריט ההדפסה.
 2. פתח את העדפות הדפסה.
 3. לחץ על הכרטיסייה Paper (נייר) ב-Printing Preferences (העדפות הדפסה) ובחר סוג נייר מתאים.
  לדוגמה, אם ברצונך להשתמש במדבקה, הגדר את סוג הנייר ל-Label (מדבקה).
 4. בחר Manual Feeder (מזין ידני) כמקור הנייר, ולאחר מכן לחץ על OK (אישור).
 5. התחל הדפסה מהיישום.

הזנה ידנית במגש

מגש הנייר יכול להכיל גדלים וסוגים מיוחדים של חומרי הדפסה, כגון גלויות, כרטיסיות ומעטפות.
עצות בנוגע לשימוש בהזנה ידנית במגש:
 • אם תבחר Paper (נייר) > Source (מקור) > Manual Feeder (מזין ידנ) מתוך מנהל התקן המדפסת שלך, עליך ללחוץ על OK בכל פעם שתדפיס דף.
 • כדי למנוע חסימות נייר, אין להוסיף נייר בזמן ההדפסה כאשר יש עדיין נייר במזין הידני.
 • טען חומרי הדפסה עם הפנים כלפי מעלה במרכז המגש, כשהקצה העליון נכנס ראשון לתוך המזין הידני.
 • כדי לשמור על איכות ההדפסה וכדי למנוע חסימות נייר, טען רק את הנייר הזמין.
 • שטח כל סלסול בגלויות, במעטפות ובתוויות לפני שתטען אותם במזין הידני.
 • בעת הדפסה על חומרי הדפסה מיוחדים, המשתמש חייב לציית לקווים המנחים בנושא טעינה.
 • אם ניירות חופפים בעת הדפסה בעזרת המזין הידני, פתח את המגש והוצא את הניירות. לאחר מכן נסה להדפיס שוב.
 • טען סוג, גודל ומשקל אחד בלבד של חומרי הדפסה בכל פעם במגש.

הדפסה על חומרי הדפסה מיוחדים

חומרי ההדפסה מוצגים גם ב-Printing Preferences (העדפות הדפסה). כדי לקבל את איכות ההדפסה הגבוהה ביותר, בחר את סוג חומר ההדפסה המתאים מהחלון Printing Preferences (העדפות הדפסה) > הכרטיסייה Paper (נייר) > Paper Type (סוג נייר).
לדוגמה, אם ברצונך להדפיס על תוויות, בחר Label (תווית) עבור Paper Type (סוג נייר).
הערה:
בעת שימוש בחומרי הדפסה מיוחדים, הזן גיליון אחד בכל פעם.
עיין בטבלה של חומרי הדפסה מיוחדים שניתן להשתמש בהם במגש.
סוגים
מגשa
רגיל
Y
נייר עבה
Y
דק
Y
דחוס
Y
צבע
Y
כרטיסים
Y
תוויות
Y
מעטפה
Y
מודפס מראש
Y
כותנה
Y
ממוחזר
Y
ארכיון
Y
סוגי הנייר הזמינים להזנה ידנית במגש.
(Y: נתמך, ריק: לא נתמך)


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏