תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסת לייזר Samsung Xpress SL-M202x - טעינת נייר במגש

מסמך זה מסביר כיצד לטעון נייר במגש.

סקירת מגש‏

כדי לשנות את הגודל, משתמשים צריכים לכוונן את מכווני הנייר.
  איור : מגש נייר
 1. מכוון רוחב הנייר
 2. מגש
  שים לב:
אם משתמשים אינם יכולים לכוונן את המכוון, הדבר עשוי לגרום לרישום הנייר, קימוט התמונה או חסימת הנייר.

טעינת נייר במגש

 1. פתח את המגש.
  איור : מגש, פתיחה
 2. לפני טעינת הנייר, כופף או אוורר את ערימת הניירות כדי להפריד בין הדפים.
  איור : כופף או אוורר נייר
 3. כוונן את גודל המגש לגודל הנייר שנטען. לאחר מכן הנח את הנייר כאשר הצד המיועד להדפסה פונה מעלה ופתח את מגש הפלט.
  איור : גודל מגש, כוונון
 4. הסט את מכוון רוחב הנייר לקצה ערימת הנייר בלי לגרום לה להתכופף.
  איור : מכוון רוחב, כוונן
  הערה:
  • אל תדחף את מכוון רוחב הנייר רחוק מדי, באופן שיעקם את הנייר.
  • אם משתמשים אינם מכווננים את מכוון רוחב הנייר עשויות להיגרם חסימות נייר.
   איור : כוונון מכוון תקין
  • אל תשתמש בנייר שהצד המוביל שלו מסולסל או מקופל. הדבר עלול לגרום לקימוט הנייר או לחסימה.
   איור : לא מקומט או מגולגל
 5. בעת הדפסת מסמך, הגדר במגש את גודל וסוג הנייר.

הזנה ידנית במגש

המזין הידני יכול להכיל גדלים וסוגים מיוחדים של חומרי הדפסה, כגון גלויות, איגרות ומעטפות.
איור : הזנה ידנית

עצות בנוגע לשימוש במזין הידני

 • טען סוג, גודל ומשקל אחד בלבד של נייר הדפסה בכל פעם במזין הידני.
 • אם המשתמש בוחר באפשרות Paper (נייר) > Source (מקור) > Manual Feeder (מזין ידני) עבור מקור הנייר ביישום התוכנה, עליו ללחוץ על הלחצן (Print screen) או (WPS) בכל פעם שהוא רוצה להדפיס נייר ולטעון רק סוג, גודל ומשקל אחד של נייר הדפסה בו-זמנית במגש הידני.
 • כדי למנוע חסימות נייר, אין להוסיף נייר בזמן ההדפסה כאשר יש עדיין נייר במזין הידני.
 • יש לטעון את נייר ההדפסה עם הפנים כלפי מעלה, כשהקצה העליון נכנס ראשון למזין הידני, ויש להניח אותו במרכז המגש.
 • כדי לשמור על איכות ההדפסה וכדי למנוע חסימות ניר, טען רק את הנייר הזמין.
 • שטח כל סלסול בגלויות, במעטפות ובתוויות לפני שתטען אותם במזין הידני.
 • בעת הדפסה על נייר מיוחד, המשתמש חייב לציית לווים המנחים לטעינה.
 • כאשר המדפסת נמצאת במצב חיסכון במתח, המדפסת אינה מזינה נייר מהמזין הידני. הער את המדפסת על-ידי לחיצה על לחצן ההפעלה לפני השימוש במזין הידני.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏