תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות לייזר של Samsung - טעינת נייר במגש

מסמך זה מסביר כיצד לטעון נייר במגש.

מגש סטנדרטי ומזין קלטות כפול אופציונלי

טען את נייר ההדפסה המשמש עבור רוב עבודות ההדפסה במגש הסטנדרטי. המגש הסטנדרטי יכול להכיל עד 1,040 גיליונות נייר רגיל.
משתמשים יכולים לרכוש מזין קלטות כפול אופציונלי ולצרף אותו מתחת למגש הסטנדרטי כדי לטעון 1,040 גיליונות נוספים של נייר רגיל.
הערה:
 • מגש סטנדרטי מכיל שני מגשים. (מגש 1, מגש 2)
 • מזין קלטות כפול אופציונלי מכיל שני מגשים. (מגש 3, מגש 4)
 • התהליך לטעינת נייר במגש 1, מגש 2, מגש 3 ומגש 4 זהה.
  שים לב:
שימוש בנייר צילום או בנייר מצופה עשוי לגרום לבעיות שדורשות תיקונים. תיקונים כאלה אינם מכוסים באחריות או בהסכמי השירות.
 1. לחץ על ידית הנעילה בידית ומשוך החוצה את המגש.
  איור : מגש, משוך החוצה
 2. לחץ על מכוון אורך הנייר ומשוך אותו לקצה המגש.
   איור : מכוון אורך הנייר, צבוט
  1. מכוון אורך הנייר
 3. לחץ על מכוון רוחב הנייר ומשוך אותו לקצה המגש.
   איור : מכוון רוחב הנייר, צבוט
  1. מכוון רוחב הנייר
 4. לפני טעינת הנייר, כופף ואוורר את ערימת הניירות כדי להפריד בין הדפים.
  איור : כופף ואוורר נייר
 5. טען נייר כשהצד המיועד להדפסה פונה כלפי מעלה.
  איור : טעינת נייר
 6. כוונן את מכוון אורך הנייר לאורך הנייר הרצוי.
  איור : מכוון אורך הנייר, כוונן
 7. לאחר טעינת נייר במגש, צבוט את מכוון רוחב הנייר והזז אותו לעבר ערימת הנייר עד שייגע קלות בצד הערימה. אל תלחץ את המכוון בצורה הדוקה מדי אל עבר קצה הנייר: המכוון עשוי לכופף את הנייר.
  איור : מכוון רוחב הנייר, כוונן
  הערה:
  • אל תדחוף את מכוון הנייר רחוק מדי, באופן שיעקם את הנייר.
  • אם משתמשים אינם מכווננים את מכוון רוחב הנייר עשויות להיגרם חסימות נייר.
   איור : מכוון הנייר
  אל תטען נייר רב מדי במגש: הוא עשוי לגרום לחסימות נייר. ודא שכמות הנייר נמוכה ממכוון קיבולת הנייר המרבית במגש.
   איור : קיבולת נייר מרבית
  1. מכוון קיבולת הנייר
 8. קבע את מכוון אורך הנייר באמצעות מתג הנעילה. שחרר את מתג הנעילה כדי לטעון נייר בגודל שונה.
   איור : מכוון אורך הנייר, קבע
  1. מתג נעילה
 9. הכנס את המגש בחזרה לתוך המדפסת.
בעת הדפסת מסמך, הגדר במגש את גודל וסוג הנייר. לקבלת מידע על הגדרת גודל וסוג הנייר בלוח הבקרה, ראה הגדרת מגש.
המגש הסטנדרטי ומזין הקלטות הכפול האופציונלי יכולים לזהות אוטומטית נייר בגדלים שונים.
אם משתמשים מגדירים את Tray Confirmation Message (הודעת אישור המגש) למצב ON (פועל) ב-Tray Settings (הגדרות מגש), חלון האישור יופיע באופן אוטומטי.
בדוק אם גודל הנייר וסוג הנייר במגש מזוהים או לא. אם משתמשים רוצים להגדיר את גודל הנייר וסוג הנייר, או אם המדפסת אינה יכולה לזהות אותם, משתמשים יכולים להגדיר את הגודל והסוג ישירות בחלון האישור.
הערה:
 • אם משתמשים נתקלים בבעיות עם הזנת הנייר, בדוק אם הנייר עומד במפרטי הנייר. לאחר מכן, נסה להניח גיליון אחד בכל פעם במגש הרב-תכליתי.
 • ההגדרות שבוצעו דרך מנהל התקן המדפסת עוקפות את ההגדרות בלוח הבקרה. כדי להדפיס מתוך יישום:
  1. פתח יישום והפעל את תפריט ההדפסה.
  2. פתח את העדפות הדפסה.
  3. לחץ על הכרטיסייה Paper (נייר) ב-Printing Preferences (העדפות הדפסה) ובחר סוג נייר, גודל ומקור מתאימים.
  4. לחץ על OK (אישור).
  5. התחל הדפסה מתוך יישום.

מגש רב-תכליתי

המגש הרב-תכליתי יכול להכיל גדלים וסוגים מיוחדים של חומרי הדפסה, כגון גלויות, איגרות ומעטפות. אפשרות זו שימושית עבור הדפסת עמוד יחיד על נייר צבעוני.

עצות בנוגע לשימוש במגש הרב-תכליתי

 • טען סוג, גודל ומשקל אחד בלבד של נייר הדפסה בכל פעם במגש הרב-תכליתי.
 • כדי למנוע חסימות נייר, אין להוסיף נייר בזמן ההדפסה כאשר יש עדיין נייר במגש הרב-תכליתי. זה חל גם על סוגים אחרים של נייר הדפסה.
 • יש לטעון את נייר ההדפסה עם הפנים כלפי מטה כשהקצה העליון נכנס ראשון למגש הרב-תכליתי ויש להציב אותם במרכז המגש.
 • טען תמיד רק את נייר ההדפסה שצוין כדי למנוע חסימות נייר ובעיות באיכות ההדפסה.
 • שטח כל סלסול בגלויות, במעטפות ובתוויות לפני שתטען אותם במגש הרב-תכליתי.
 1. פתח את המגש הרב-תכליתי ומשוך החוצה את המאריך במידת הצורך.
  איור : מגש רב-תכליתי, פתוח
 2. לפני טעינת מסמכי המקור, כופף או אוורר את ערימת הניירות כדי להפריד בין הדפים.
  איור : כופף או אוורר נייר
 3. הנח את הנייר כשהצד המיועד להדפסה פונה כלפי מטה.
  איור : טען נייר, פונה כלפי מטה
 4. לחץ על מכווני רוחב הנייר במגש הרב-תכליתי וכוונן אותם לרוחב הנייר. אל תפעיל כוח רב מדי, אחרת הנייר יתכופף והתוצאה תהיה חסימת נייר או קימוט.
  איור : מכווני רוחב הנייר, צבוט
 5. בעת הדפסת מסמך, הגדר את סוג הנייר ואת הגודל עבור המגש הרב-תכליתי, ראה גדלים של נייר מזוהים באופן אוטומטי.
  לקבלת מידע על הגדרת גודל וסוג הנייר בלוח הבקרה, ראה הגדרת מגש.
  הערה:
  ההגדרות שבוצעו דרך מנהל התקן המדפסת עוקפות את ההגדרות בלוח הבקרה. כדי להדפיס מתוך יישום:
  1. פתח יישום והפעל את תפריט ההדפסה.
  2. פתח את העדפות הדפסה.
  3. לחץ על הכרטיסייה Paper (נייר) ב-Printing Preferences (העדפות הדפסה) ובחר סוג נייר, גודל ומקור מתאימים.
  4. לחץ על OK (אישור).
  5. התחל הדפסה מתוך יישום.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏