תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

Samsung SCX-5835‏, SCX-5935 Laser MFP - טעינת נייר

מסמך זה מספק הוראות בנוגע לאופן טעינת נייר במגש 1, במגש האופציונלי ובמגש הרב-תכליתי.
טען את חומר ההדפסה שבו אתה משתמש עבור רוב עבודות ההדפסה שלך במגש 1. מגש 1 יכול להכיל עד 500 גיליונות של נייר רגיל. מגש אופציונלי זמין לרכישה. חבר אותו מתחת למגש הרגיל כדי לטעון 500 גיליונות נוספים של נייר רגיל.
מחוון מפלס הנייר בחזית מגש 1 והמגש האופציונלי מציג את כמות הנייר שנותרה במגש.
איור : מחוון מפלס נייר
הערה:
שימוש בנייר צילום או בנייר מצופה עשוי לגרום לבעיות שדורשות תיקונים. תיקונים כאלה אינם מכוסים באחריות או בהסכמי השירות.

טעינת נייר במגש 1 או במגש האופציונלי

היעזר בשלבים הבאים לטעינת נייר במגש 1 או במגש האופציונלי.
 1. משוך את המגש החוצה. התאם את גודל המגש בהתאם לגודל חומרי ההדפסה שאתה טוען. לקבלת הוראות, עבור אל שינוי גודל הנייר במגש הנייר.
 2. לפני טעינת מסמכי המקור, כופף או אוורר את ערימת הניירות כדי להפריד בין הדפים.
  איור : כיפוף או אוורור קצה הנייר
  הערה:
  • אם אתה נתקל בבעיות עם הזנת הנייר, הנח גיליון אחד בכל פעם במגש הרב-תכליתי.
  • באפשרותך לטעון נייר שכבר הודפס. הצד המודפס מוכרח לפנות כלפי מעלה עם קצה לא מסולסל בחזית. אם אתה נתקל בבעיות בהזנת הנייר, סובב את הנייר. שים לב שאיכות ההדפסה אינה מובטחת.
 3. הנח את הנייר כשהצד שעליו ברצונך להדפיס פונה כלפי מטה.
   איור : טעינת הנייר
  1. סימן גבול נייר
  2. מחוון מפלס נייר
 4. הגדר את סוג הנייר וגודלו עבור המגש.
  הערה:
  • אם אתה נתקל בבעיות עם הזנת הנייר, בדוק אם הנייר עומד במפרטי חומרי ההדפסה. לאחר מכן, נסה להניח גיליון אחד בכל פעם במגש הרב-תכליתי.
  • ההגדרות שבוצעו דרך מנהל התקן המדפסת עוקפות את ההגדרות בלוח הבקרה.
   1. כדי להדפיס מיישום, פתח יישום והפעל את תפריט ההדפסה.
   2. פתח את העדפות הדפסה.
   3. לחץ על הכרטיסייה Paper (נייר) ב-Printing Preferences (העדפות הדפסה) ובחר סוג נייר מתאים.
    לדוגמה, אם ברצונך להשתמש במדבקה, הגדר את סוג הנייר ל-Label (מדבקה).
   4. בחר מגש במקור הנייר, ולאחר מכן לחץ על OK (אישור).
   5. התחל הדפסה מתוך היישום.

טעינת נייר במגש הרב-תכליתי

המגש הרב-תכליתי יכול להכיל גדלים וסוגים מיוחדים של חומרי הדפסה, כגון שקפים, גלויות, איגרות ומעטפות. אפשרות זו שימושית עבור הדפסת עמוד יחיד על נייר מכתבים או נייר צבעוני.
עצות בנוגע לשימוש במגש הרב-תכליתי
 • טען גודל אחד בלבד של חומר הדפסה בכל פעם במגש.
 • כדי למנוע חסימות נייר, אין להוסיף נייר כאשר יש עדיין נייר במגש הרב-תכליתי. זה חל גם על סוגים אחרים של חומרי הדפסה.
 • טען חומר הדפסה עם הפנים כלפי מעלה כשהקצה העליון נכנס ראשון לתוך המגש הרב-תכליתי. הנח את חומר ההדפסה במרכז המגש.
 • טען תמיד רק את חומרי ההדפסה שצוינו כדי למנוע חסימות נייר ובעיות באיכות ההדפסה.
 • שטח כל סלסול בגלויות, במעטפות ובתוויות לפני שתטען אותם במגש הרב-תכליתי.
בצע את ההוראות לטעינת נייר במגש הידני.
 1. אחוז בידית של המגש הרב-תכליתי ומשוך אותה כלפי מטה כדי לפתוח.
  איור : פתיחת המגש הרב-תכליתי
 2. אם אתה משתמש בנייר, לפני הטעינה, כופף או אוורר את ערימת הניירות כדי להפריד בין הדפים.
  איור : כיפוף או אוורור קצה הנייר
 3. טען את הנייר.
  איור : טעינת הנייר
 4. לחץ על מכווני רוחב הנייר במגש הרב-תכליתי וכוונן אותם לרוחב הנייר. אל תפעיל עליהם כוח, אחרת הנייר יתכופף והתוצאה תהיה חסימת נייר או קימוט.
  איור : כוונן את מכווני הרוחב
  הערה:
  • בעת הדפסה על חומר ההדפסה המיוחד, עליך לציית לקווים המנחים לטעינה.
  • אם ניירות חופפים בעת ההדפסה באמצעות המגש הרב-תכליתי, פתח את מגש 1 והסר ניירות חופפים ולאחר מכן נסה להדפיס שוב.
  • כאשר הנייר אינו מוזן כראוי בעת ההדפסה, דחף את הנייר פנימה באופן ידני עד שההזנה האוטומטית שלו תתחיל.
 5. הגדר את סוג הנייר וגודלו עבור המגש הרב-תכליתי.
  הערה:
  • ההגדרות שבוצעו דרך מנהל התקן המדפסת עוקפות את ההגדרות בלוח הבקרה.
   1. כדי להדפיס מיישום, פתח יישום והפעל את תפריט ההדפסה.
   2. פתח את Printing Preferences (העדפות הדפסה).
   3. לחץ על הכרטיסייה Paper (נייר) ב-Printing Preferences (העדפות הדפסה) ובחר סוג נייר מתאים.
    לדוגמה, אם ברצונך להשתמש במדבקה, הגדר את סוג הנייר ל-Label (מדבקה).
   4. בחר Manual Feeder (מזין ידני) במקור הנייר, ולאחר מכן לחץ על OK (אישור).
   5. התחל הדפסה מתוך היישום.
   6. בסיום ההדפסה, סגור את המגש הרב-תכליתי.
 6. בסיום ההדפסה, קפל את מאריך המגש הרב-תכליתי וסגור את המגש הרב-תכליתי.

הדפסה על חומרי הדפסה מיוחדים

הטבלה הבאה מציגה את חומרי ההדפסה המיוחדים הזמינים עבור כל מגש.
סוגים
מגש 1
מגש אופציונלי
מגש רב-תכליתי
רגילa
O
O
O
נייר עבהa
O
O
O
דקa
O
O
O
כותנה
X‏‏
X‏‏
O
צבע
X‏‏
X‏‏
O
מודפס מראשa
O
O
O
ממוחזרa
O
O
O
מעטפה
X‏‏
X‏‏
O
שקף
X‏‏
X‏‏
O
מדבקות
X‏‏
X‏‏
O
כרטיסים
X‏‏
X‏‏
O
דחוס
X‏‏
X‏‏
O
ארכיוןa
O
O
O
a‏ A6 ו-Statement נתמכים רק במגש הרב-תכליתי.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏