תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסת לייזר Samsung ML-167x - טעינת נייר במגש

מסמך זה מסביר כיצד לטעון נייר במגש.

מגש

 1. פתח את הכיסוי הקדמי, צבוט את מכוון אורך הנייר ומשוך אותו החוצה כדי להאריך את המגש. לאחר מכן, כוונן את גודל המגש לגודל הנייר שנטען.
 2. לפני טעינת הנייר, כופף או אוורר את ערימת הניירות כדי להפריד בין הדפים.
  איור : כופף או אוורר נייר
 3. הנח את הנייר כשהצד המיועד להדפסה פונה כלפי מעלה.
  איור : הכנס נייר
  בעת הדפסת מסמך, הגדר במגש את גודל וסוג הנייר.
  • אם משתמשים נתקלים בבעיות עם הזנת הנייר, בדוק אם הנייר עומד במפרטי הנייר. לאחר מכן, נסה להניח גיליון אחד בכל פעם במגש.
  • ההגדרות שבוצעו דרך מנהל התקן המדפסת עוקפות את ההגדרות בלוח הבקרה.

הזנה ידנית במגש

המגש יכול להכיל גדלים וסוגים מיוחדים של חומרי הדפסה, כגון גלויות, איגרות ומעטפות. אפשרות זו שימושית עבור הדפסת עמוד יחיד על נייר מכתבים או נייר צבעוני.

עצות בנוגע לשימוש בשיטת ההזנה הידנית

 • אם משתמשים בוחרים באפשרות Paper > Source > Manual Feeder (נייר > מקור > מזין ידני) ממנהל התקן המדפסת, עליהם ללחוץ על בכל הדפסת עמוד. טען סוג, גודל ומשקל אחד בלבד של נייר הדפסה בכל פעם במגש.
 • כדי למנוע חסימות נייר, אין להוסיף נייר בזמן ההדפסה.
 • יש לטעון את נייר ההדפסה עם הפנים כלפי מעלה כשהקצה העליון נכנס ראשון למגש ויש להציב אותם במרכז המגש.
 • טען תמיד את נייר ההדפסה המומלץ לשימוש כדי למנוע חסימות נייר ובעיות באיכות ההדפסה.
 • שטח כל סלסול בגלויות, במעטפות ובתוויות לפני שתטען אותם במגש.
 1. טען את הנייר במגש.
  איור : הכנס נייר
  הערה:
  • בעת הדפסה על נייר מיוחד, משתמשים מוכרחים לציית לקווים המנחים לטעינה. ראה הדפסה על נייר מיוחד.
  • כאשר הנייר אינו מוזן כראוי בעת ההדפסה, דחוף בעדינות את הנייר פנימה באופן ידני עד שההזנה האוטומטית שלו תתחיל.
 2. לחץ על מכווני רוחב הנייר במגש וכוונן אותם לרוחב הנייר. אל תפעיל עליהם כוח רב מדי, אחרת הנייר יתכופף והתוצאה תהיה חסימת נייר או קימוט.
 3. פתח את זרוע התמיכה בפלט.
 4. כדי להדפיס מיישום, פתח את היישום ופתח את תפריט ההדפסה.
 5. פתח את העדפות הדפסה.
 6. לחץ על הכרטיסייה Paper (נייר) ב-Printing Preferences (העדפות הדפסה) ובחר סוג נייר מתאים.
  הערה:
  לדוגמה, כדי להשתמש במדבקה, הגדר את סוג הנייר ל-Label (מדבקה).
 7. בחר Manual Feeder (מזין ידני) במקור הנייר, ולאחר מכן לחץ על OK (אישור).
 8. התחל בהדפסה.
  הערה:
  אם משתמשים מדפיסים מספר עמודים, יש לטעון את הגיליון הבא לאחר שהעמוד הראשון הודפס, וללחוץ על . חזור על שלב זה עבור כל עמוד שיודפס.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏