תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP PageWide Enterprise, HP PageWide Managed - הסכם רישיון למשתמש קצה

הסכם רישיון למשתמש קצה

קרא ביסודיות לפני השימוש בציוד תוכנה זה: הסכם הרישיון למשתמש קצה (להלן 'הסכם EULA') הוא הסכם משפטי (א) בינך (כיחיד או כישות בודדת) לבין (ב) HP Inc.‎ (להלן 'HP'), המסדיר את השימוש שלך בכל מוצר תוכנה המותקן במוצר HP שברשותך או ש-HP מעמידה לרשותך במוצר האמור (להלן 'מוצר HP') ואשר לא חל עליו הסכם רישיון נפרד בינך לבין HP או בינך לבין ספקי אותו מוצר. תוכנות אחרות עשויות לכלול הסכם EULA נפרד בתיעוד המקוון שלהן. המונח 'מוצר תוכנה' משמעותו תוכנת מחשב והוא עשוי לכלול מדיה נלווית, חומרים בדפוס ותיעוד 'מקוון' או אלקטרוני.
אפשר שתיקון או נספח להסכם EULA זה יצורף למוצר HP.
הצעת הזכויות בתוכנה מותנית בהסכמתך לכל התנאים וההתניות הכלולים בהסכם EULA זה. בעצם ההתקנה, ההעתקה, ההורדה או כל שימוש אחר בתוכנה הנך מסכים שיחולו עליך תנאי הסכם EULA זה. אם התנאים הכלולים ברישיון אינם מקובלים עליך, הסעד היחיד המזומן לך הוא להחזיר את המוצר השלם (חומרה ותוכנה) במצב לא משומש בתוך 14 יום, כדי לקבל החזר כספי בכפוף למדיניות ההחזרים הכספיים הנהוגה במקום שבו רכשת את המוצר.
הסכם EULA זה הוא הסכם גלובלי ואינו ספציפי למדינה/אזור או שטח מסוימים. אם רכשת את התוכנה כצרכן במסגרת המשמעות של חקיקה רלוונטית לצרכן במדינה/אזור או בשטח שלך, למרות כל תנאי מנוגד שמוזכר בהסכם EULA זה, אין בהסכם EULA זה כדי להשפיע על זכויות סטטוטוריות שאינן ניתנות לשלילה או על סעדים שעשויים להיות לך במסגרת חקיקה זאת לצרכן, והסכם EULA זה כפוף לזכויות ולסעדים אלה. עיין בסעיף 16 לקבלת מידע נוסף על זכויות הצרכן שלך.
 1. הענקת הרישיון. HP מעניקה לך את הזכויות הבאות, ובלבד שתמלא אחר כל התנאים וההתניות הכלולים בהסכם EULA זה:
  1. שימוש. הנך מורשה להשתמש במוצר התוכנה במחשב יחיד (להלן ‘המחשב שלך’). אם מוצר התוכנה יסופק לך באמצעות האינטרנט והרישיון המקורי שלו איפשר להשתמש בו ביותר ממחשב אחד, אתה רשאי להתקין את מוצר התוכנה ולהפעיל אותו באותם מחשבים בלבד. אינך רשאי להפריד רכיבים ממוצר התוכנה ולהשתמש בהם ביותר ממחשב אחד. אינך רשאי להפיץ את מוצר התוכנה או לשנות את מוצר התוכנה, או להפוך כל מאפיין רישוי או בקרה במוצר התוכנה ללא זמין. הנך רשאי לטעון את מוצר התוכנה בזיכרון הזמני (RAM) של המחשב שלך לצורך השימוש במוצר התוכנה.
  2. אחסון. הנך רשאי להעתיק את מוצר התוכנה לזיכרון המקומי או להתקן האחסון של מוצר HP.
  3. העתקה. הנך רשאי להכין עותקי ארכיון או גיבוי של מוצר התוכנה, ובלבד שכל עותק יכיל את כל הודעות הקניין המקוריות של מוצר התוכנה ושייעשה בו שימוש למטרות גיבוי בלבד.
  4. שמירה על זכויות. HP וספקיה שומרים על כל זכות שלא מוענקת לך במפורש במסגרת הסכם EULA זה.
  5. תוכנות חינמיות. על אף התנאים וההתניות הכלולים בהסכם EULA זה, כל חלק ממוצר התוכנה המהווה תוכנת HP שאינה קניינית או תוכנה המסופקת בכפוף לרישיון ציבורי על ידי צדדי ג' (להלן 'תוכנות חינמיות'), ניתן לך ברישיון בכפוף לתנאים ולהתניות של הסכם רישיון התוכנה הנלווה לאותה תוכנה חינמית, בין אם כהסכם נפרד ובין אם כרישיון המצורף לאריזת המוצר או תנאי רישוי אלקטרוניים שתצטרך לאשר את קבלתם בעת ההורדה. השימוש שלך בתוכנות חינמיות יוסדר באופן מלא בכפוף לתנאים ולהתניות של אותו רישיון.
  6. פתרון שחזור. השימוש בכל פתרון לשחזור תוכנה שיסופק עם או עבור מוצר HP שברשותך, בין אם במתכונת של פתרון מבוסס כונן קשיח ובין אם במתכונת של שחזור מבוסס מדיה חיצונית (תקליטון, תקליטור או DVD) או פתרון שווה-ערך שיסופק במתכונת אחרת, מותר אך ורק לצורך השחזור של הדיסק הקשיח של מוצר HP שעמו או עבורו נרכש פתרון השחזור באופן מקורי. השימוש ברכיבי תוכנה של מערכות הפעלה של Microsoft הכלולות בפתרון שחזור שכזה יוסדר בכפוף להסכם הרישיון של Microsoft.
 2. שדרוגים. כדי להשתמש במוצר תוכנה שהוגדר כשדרוג, עליך להחזיק תחילה ברישיון עבור מוצר התוכנה המקורי שהוגדר על ידי HP כזכאי לשדרוג. לאחר השדרוג, אינך רשאי עוד להשתמש במוצר התוכנה המקורי שהיווה בסיס לזכאותך לשדרוג. בעצם השימוש במוצר התוכנה, הנך מסכים ומאשר גם כי HP עשויה ורשאית לגשת אל מוצר HP שברשותך כאשר יהיה מחובר לאינטרנט, וזאת כדי לבדוק את הגרסה או הסטטוס של מוצרי תוכנה מסוימים, וכי היא עשויה להוריד ולהתקין באופן אוטומטי שדרוגים או עדכונים לאותם מוצרי תוכנה במוצר HP שברשותך כדי לספק גירסאות חדשות או עדכונים שיש צורך בהם כדי לשמור על הפונקציונליות, הביצועים או האבטחה של מוצר התוכנה ושל מוצר HP שברשותך ולהקל על האספקה של תמיכה או שירותים אחרים שיסופקו לך. במקרים מיוחדים, ובהתאם לסוג השדרוג או העדכון, נספק לך התראות (באמצעות חלונות קופצים או באמצעים אחרים) אשר ייתכן כי יחייבו אותך ליזום את השדרוג או העדכון.
 3. פריטי תוכנה נוספים. הסכם EULA זה חל על עדכונים או תוספות למוצר התוכנה המקורי שסופק על ידי HP, אלא אם HP תצרף לעדכון או לתוספת תנאים אחרים. במקרה של סתירה בין התנאים, תינתן עדיפות לתנאים האחרים.
 4. העברה.
  1. צד שלישי. המשתמש המקורי של מוצר התוכנה רשאי לבצע העברה חד-פעמית של מוצר התוכנה למשתמש קצה אחר. כל העברה תכלול את כל הרכיבים, המדיה, החומרים בכתב, הסכם EULA זה ותעודת מקוריות, אם יש. העברה עקיפה, כמו למשל קונסיגנציה, אסורה. קודם להעברה, משתמש הקצה המקבל את המוצר המועבר יסכים לאמור בכל התנאים הכלולים בהסכם EULA זה. עם העברת מוצר התוכנה, יפקע באופן אוטומטי תוקף הרישיון שלך.
  2. הגבלות. אינך רשאי להשכיר, להחכיר או להשאיל את מוצר התוכנה או להשתמש במוצר התוכנה למטרות שיתוף מסחרי או למטרות משרדיות. אינך רשאי להעביר את מוצר התוכנה ברישיון משני או להעביר את הרישיון עצמו, אלא כמפורט באופן מפורש בהסכם EULA זה.
 5. זכויות קנייניות. כל זכויות הקניין הרוחני במוצר התוכנה ובתיעוד למשתמש הן קניינה של HP או של ספקיה והן מוגנות בחוק, כולל, בין השאר, חוק זכויות יוצרים, חוק סודות מסחריים וחוק סימנים מסחריים בארצות הברית, כמו גם חוקים רלוונטיים אחרים והוראות של אמנות בינלאומיות. אינך רשאי להסיר ממוצר התוכנה שום פרט מזהה של המוצר, הודעות על זכויות יוצרים או הגבלות קנייניות.
 6. הגבלה על הנדסה לאחור. אינך רשאי לבצע הנדסה לאחור, היפוך הידור או פירוק של מוצר התוכנה, למעט ואך ורק במידה שהזכות לעשות כן נתונה לך מתוקף החוק החל, למרות הגבלה זו, או שההרשאה לעשות כן כלולה במפורש בהסכם EULA זה.
 7. משך ההסכם. תוקפו של הסכם EULA זה יפה כל עוד לא הסתיים או נדחה. הסכם EULA זה יסתיים במידה שיתקיימו התנאים המפורטים במקומות אחרים במסמך זה, או במידה שתפר תנאי או התניה מאלה הכלולים בו.
 8. הודעה על איסוף נתונים.
  1. הנך מסכים לאיסוף, שילוב ושימוש בפרטי המשתמש האישיים ובפרטי המשתמש של ההתקן שאתה מספק על-ידי HP וחברות הבת שלה, כדי לתמוך בשירותים הקשורים למוצר התוכנה. HP מסכימה לא להשתמש במידע זה כדי לשווק לך מוצרים ללא הסכמתך. קבל מידע נוסף אודות שיטות איסוף הנתונים של HP בכתובת www.hp.com/go/privacy
  2. איסוף/שימוש על ידי צדדי ג'. תוכנות מסוימות הכלולות במוצר HP שברשותך מסופקות לך בנפרד על ידי ספקי צד ג' ('תוכנות צד ג''), בכפוף לרישיון נפרד של אותם ספקים. אפשר שתוכנות צד ג' יותקנו ויהיו מוכנות לשימוש במוצר HP שברשותך גם אם תבחר שלא להפעיל/לרכוש אותן. אותן תוכנות צד ג' עשויות לאסוף ולשדר מידע טכני על המערכת שלך (למשל, כתובת IP, מזהה ייחודי של ההתקן, פרטי גירסת התוכנה המותקנת וכו') ונתוני מערכת אחרים. המידע הזה משמש את צדדי ג' האמורים לזיהוי תכונות טכניות של המערכת ולהבטיח שהגירסה העדכנית ביותר של התוכנה מותקנת במערכת שלך. אם אינך מעוניין שאותן תוכנות צד ג' יאספו את המידע הטכני האמור או ישלחו אליך באופן אוטומטי עדכוני גירסאות, עליך להסיר את התוכנות האמורות לפני שאתה מתחבר לאינטרנט.
 9. תניית פטור. במידה המרבית שמתיר החוק החל, HP וספקיה מספקים את מוצר התוכנה "כמות שהוא", על כל מגרעותיו, ומסתייגים בזה מכל אחריות, התחייבות ותנאי אחרים, בין מפורשים ובין מכללא או סטטוטוריים, כולל, בין השאר, התחייבויות: (i) בדבר קניין ואי-הפרה; (ii) בדבר סחירות; (iii) בדבר התאמה למטרה מסוימת; (iv) שמוצר התוכנה יפעל עם חומרים מתכלים או אביזרים שאינם מתוצרת HP; וכן (v), היעדר וירוסים, וכל זאת בהקשר עם מוצר התוכנה. במדינות ואזורי שיפוט מסוימים, ההחרגה של אחריות מכללא או הגבלת משך החלות של אחריות מכללא אסורות, לכן אפשר שההסתייגות שלעיל אינה חלה עליך באופן מלא.
 10. הגבלת חבות. בכפוף לחוק המקומי ועל אף כל נזק העלול להיגרם לך, החבות המלאה של HP ומי מספקיה במסגרת הוראות הסכם EULA זה והסעד היחיד שלך ביחס לכל המתואר לעיל, תוגבל לגדול מבין שני הסכומים הבאים:הסכום ששילמת בפועל ובנפרד תמורת מוצר התוכנה, או 5.00 דולר של ארה""ב. במידה המרבית שמתיר החוק החל, לא תחול בשום מקרה על HP או על ספקיה חבות בגין נזק מיוחד, מקרי, עקיף או תוצאתי (כולל, בין השאר, נזק בגין אובדן רווחים או מידע סודי או אחר, שיבוש בפעילות העסקית, נזקי גוף או אובדן פרטיות) כתוצאה או בהקשר עם השימוש או חוסר היכולת להשתמש במוצר התוכנה, או באופן אחר בהקשר עם הוראה מההוראות הכלולות בהסכם EULA זה, גם אם נודע ל-HP או לספקיה על האפשרות של נזק כאמור וגם אם הסעד המזומן אינו ממלא את מטרתו המהותית. במדינות ואזורי שיפוט מסוימים, החרגה או הגבלה של חבות בגין נזק מקרי או תוצאתי אסורות, לכן אפשר שההגבלה או ההחרגה שלעיל אינן חלות עליך.
 11. לקוחות המשויכים לממשלת ארה'ב. בהתאם לאמור ב-FAR 12.211 ו-12.212, תוכנות מחשב מסחריות, תיעוד של תוכנות מחשב ונתונים טכניים עבור פריטים מסחריים ניתנים ברישיון לממשלת ארה"ב בכפוף לרישיון המסחרי הרגיל של HP.
 12. התאמה לדרישות חוקי היצוא. הנך מתחייב לקיים את כל החוקים והתקנות של ארצות הברית ומדינות אחרות ("חוקי היצוא") באופן שיבטיח כי מוצר התוכנה (1) לא ייוצא, אם במישרין ואם בעקיפין, תוך הפרה של חוקי היצוא, או (2) לא ישמש לשום מטרה האסורה מתוקף חוקי היצוא, כולל, בין השאר, הפצה של כלי נשק גרעיניים, כימיים או ביולוגיים.
 13. כשירות וסמכות להתחייבות חוזית. הנך מציין כי אתה בגיר לפי החוק במדינת מגוריך ואם הדבר רלוונטי, כי הנך מוסמך כדין על ידי המעסיק שלך לחתום על חוזה זה.
 14. החוק החל. הסכם EULA זה מוסדר על-ידי חוקי מדינת קליפורניה, ארה"ב.
 15. ההסכם בשלמותו. אלא אם כן התחייבת במסגרת הסכם רישיון נפרד עבור מוצר התוכנה, הסכם EULA זה (לרבות כל נספח או תיקון להסכם זה שיצורפו למוצר HP שברשותך) הוא ההסכם המלא והשלם בינך לבין HP בנוגע למוצר התוכנה והוא מחליף כל תקשורת קודמת בעל פה, תכתובת, הצעה וציון קודמים בנוגע למוצר התוכנה או כל נושא אחר המכוסה בהסכם EULA זה. במקרה של סתירה בין התנאים הכלולים במדיניות אחרת של HP או בתוכניות לשירותי תמיכה לבין התנאים הכלולים בהסכם EULA זה, תינתן עדיפות לתנאי הסכם זה.
 16. זכויות הצרכן. צרכנים במדינות/אזורים או שטחים מסוימים עשויים ליהנות מזכויות סטטוטוריות ומסעדים מסוימים במסגרת החקיקה לצרכן, שעבורם לא ניתן להחריג או להגביל את החבות של HP. אם רכשת את התוכנה כצרכן במסגרת המשמעות של חקיקת צרכן מתאימה במדינה/אזור או בשטח שלך, תנאי הסכם EULA זה (כולל תניות הפטור, המגבלות והחרגות החבות) ייקראו בכפוף לחוק החל ויחולו רק במידה המרבית המותרת על-ידי החוק החל.
  צרכנים אוסטרליים: אם רכשת את התוכנה כצרכן במסגרת המשמעות של 'חוק הצרכנות האוסטרלי' תחת 'חוק התחרות והצרכנות האוסטרלי מ-2010' (Cth), למרות כל תנאי אחר בהסכם EULA זה:
  1. התוכנה מלווה באחריות שלא ניתן להחריגה על פי חוק הצרכנות האוסטרלי, כולל אחריות לכך שהמוצרים יהיו באיכות קבילה ושהשירותים יסופקו בזהירות ובמיומנות מתאימה. אתה זכאי להחלפה או להחזר בגין תקלה חמורה ולפיצוי בגין אובדן או נזק שניתן באופן סביר לצפותם מראש. אתה זכאי גם לתיקון או החלפה של התוכנה במידה שאיכותה אינה קבילה, גם אם הכשל אינו נחשב לתקלה חמורה.
  2. אין בהסכם EULA זה כדי להחריג, להגביל או לשנות כל זכות או סעד, או כל אחריות או תנאי אחרים, בין מכללא ובין שנאכפים על-ידי חוק הצרכנות האוסטרלי, אשר לא ניתן להחריג או להגביל מבחינה חוקית, וכן
  3. ההטבות שמספקת האחריות המפורשת בהסכם EULA זה היא בנוסף לזכויות וסעדים אחרים הזמינים לך במסגרת חוק הצרכנות האוסטרלי. זכויותיך במסגרת חוק הצרכנות האוסטרלי הן בעלות עדיפות, במידה שהן תואמות לכל מגבלה הנכללת באחריות המפורשת.
   ייתכן שיש לתוכנה יכולת לשמור נתונים שנוצרו על-ידי המשתמש. HP מספקת לך בזאת הודעה שבמידה ש-HP תתקן את התוכנה שלך, תיקון זה עשוי לגרום לאובדן נתונים אלה. במידה המרבית המותרת על-ידי החוק החל, המגבלות וההחרגות של חבותה של HP בהסכם EULA זה חלות ביחס לכל אובדן נתונים מעין זה.
   אם אתה סבור שאתה זכאי לכל אחריות במסגרת הסכם זה או לכל אחד מהסעדים לעיל, צור קשר עם HP:
   HP PPS Australia Pty Ltd
   Building F, 1 Homebush Bay Drive
   Rhodes, NSW 2138
   אוסטרליה
  כדי ליצור בקשת תמיכה או תביעת אחריות, התקשר למספר 1‎3 10 47 (בתוך אוסטרליה) או למספר ‎+61 2 8278 1039 (אם אתה מחייג ממדינה אחרת), או בקר בכתובת www8.hp.com/au/en/contact-hp/phone-assist.html לקבלת רשימת מספרי התמיכה העדכנית ביותר.
  אם אתה צרכן במסגרת המשמעות של חוק הצרכנות האוסטרלי ואתה רוכש את התוכנה או שירותי אחריות ותמיכה עבור התוכנה, שאינם מסוג שנרכש בדרך כלל עבור שימוש או צריכה אישיים או ביתיים, למרות כל תנאי אחר בהסכם EULA זה, HP תגביל את חבותה לכל כשל כדי לציית לאחריות הצרכן באופן הבא:
  1. תנאי של אחריות או שירותי תמיכה עבור התוכנה: לכל אחת מהפעולות הבאות: אספקה מחדש של השירותים או תשלום העלויות עבור אספקה מחדש של השירותים;
  2. הקצאת התוכנה: לכל אחת מהפעולות הבאות: החלפת התוכנה או אספקת תוכנה שוות ערך; תיקון התוכנה; תשלום העלויות עבור החלפת התוכנה או עבור רכישת תוכנה שוות ערך; או תשלום העלויות עבור תיקון התוכנה; וכן
  3. אחרת, במידה המרבית המותרת על-ידי החוק.
  צרכנים בניו זילנד: בניו זילנד, התוכנה מלווה באחריות שלא ניתן להחריג תחת חוק האחריות לצרכן מ-1993. בניו זילנד, עסקת צרכן פירושה עסקה המערבת אדם שרוכש מוצרים לשימוש או צריכה אישיים או ביתיים. צרכנים בניו זילנד הרוכשים סחורות לשימוש או צריכה ברמה האישית או הביתית ולא למטרות עסקיות (‘צרכנים בניו זילנד’) זכאים לתיקון, החלפה או החזר כספי בגין כשל ולפיצוי בגין אובדן או נזק שניתן באופן סביר לצפותם מראש. צרכן בניו זילנד (כפי שמוגדר לעיל) עשוי לשחזר את העלויות של החזרת המוצר למקום הרכישה, אם קיימת פרצה בחוק הצרכנות של ניו זילנד; יתר על כן, אם החזרת המוצרים ל-HP על-ידי הצרכן בניו זילנד תהיה בעלת עלות משמעותית, HP תאסוף מוצרים אלה על חשבונה. כאשר אספקת מוצרים או שירותים מיועדת למטרות עסקיות, הנך מסכים שחוק האחריות לצרכן מ-1993 לא יחול ושבהינתן האופי והערך של העסקה, זה הוגן והגיוני.
‎© Copyright 2017 HP Development Company, L.P.‎
המידע הכלול במסמך זה כפוף לשינויים ללא הודעה מראש. שמות יתר המוצרים הנזכרים במסמך זה עשויים להיות סימנים מסחריים של החברות הרלוונטיות. במידה המרבית שמתיר החוק החל, האחריות היחידה על מוצרי ושירותי HP מפורטת בהצהרות האחריות המפורשות הנלוות לאותם מוצרים ושירותים. אין לפרש דבר מן האמור במסמך זה כמתן אחריות נוספת. במידה שמתיר זאת החוק החל, לא תחול על HP חבות בגין שגיאות טכניות או שגיאות עריכה או השמטות במסמך זה.
גרסה: אוגוסט 2017


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏