תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות לייזר רב-תפקודיות ‎Samsung CLX-6200‏, ‎CLX-6240‏ - החלפת מחסנית הטונר

ההליך הבא מציג כיצד להחליף את מחסניות הטונר.
המדפסת משתמשת בארבעה צבעים ומצוידת במחסנית טונר לכל אחד מהם: צהוב (Y), מגנטה (M), ציאן (C) ושחור (K).
 • נורית ה-LED של הסטטוס וההודעה הקשורה לטונר בתצוגה מציינות את מחסנית הטונר שיש להחליף.
 • בדגמים ‎CLX-6200FX‏, ‎CLX-6210FX‏ ו-‎CLX-6240FX‏, פקסים נכנסים נשמרים בזיכרון.

החלפת מחסנית הטונר

בצע את השלבים הבאים כדי להחליף את מחסנית הטונר.
 1. כבה את המדפסת והמתן מספר דקות עד שהיא תתקרר.
 2. באמצעות הידית, פתח את המכסה הקדמי עד הסוף.
  איור : דוגמה לשימוש בידית לפתיחת המכסה הקדמי
    שים לב:
  • אל תיגע במשטח הירוק, תוף ה-OPC, בחלק הקדמי של כל מחסנית טונר עם הידיים או כל חומר אחר. השתמש בידית שעל כל מחסנית כדי להימנע ממגע עם אזור זה.
  • הקפד לא לשרוט את פני השטח של רצועת העברת הנייר.
  • אם דלת הגישה תישאר פתוחה למשך יותר ממספר דקות, תוף ה-OPC עלול להיחשף לאור. הדבר עלול לגרום נזק לתוף ה-OPC. אם יש צורך לעכב את ההתקנה מסיבה כלשהי, סגור את דלת הגישה.
 3. אחוז בידיות של מחסנית הטונר הריקה ומשוך כדי להוציא את המחסנית מהמדפסת.
  הערה:
  כדי למחזר את מחסנית הטונר, עבור אל החזרת מוצרים ומיחזור.
  איור : דוגמה לאחיזה בידיות להוצאת מחסנית הטונר
    שים לב:
  בעת פתיחת המכסה הקדמי, הקפד שלא לגעת בחלק התחתון של לוח הבקרה (או בחלק התחתון של יחידת ה-Fuser). הטמפרטורה של יחידת ה-Fuser עשויה להיות גבוהה ועורך עלול להיפגע.
  איור : דוגמה להימנעות ממגע עם ה-Fuser
  הערה:
  כאשר תפתח את המכסה הקדמי ותבצע פעולות בתוך המדפסת, מומלץ מאוד להסיר תחילה את רצועת העברת הנייר. זאת מכיוון שהפעולות שתבצע עלולות לזהם את רצועת העברת הנייר.
 4. הוצא מחסנית טונר חדשה מתוך האריזה שלה.
  איור : דוגמה להוצאת מחסנית הטונר מהאריזה.
    שים לב:
  • אל תשתמש בחפצים חדים, כגון סכין או מספריים כדי לפתוח את אריזת מחסנית הטונר. אתה עלול לגרום נזק לפני השטח של מחסנית הטונר.
  • כדי למנוע נזק, אל תחשוף את מחסנית הטונר לאור למשך יותר מדקות ספורות. כסה אותה בפיסת נייר כדי להגן עליה במידת הצורך.
 5. תוך החזקת שתי הידיות של מחסנית הטונר, נער אותה בעדינות מצד לצד כדי לפזר בצורה שווה את הטונר.
  איור : דוגמה להחזקת שתי הידיות של מחסנית טונר, ולאחר מכן ניעור בעדינות מצד לצד
 6. הנח את מחסנית הטונר על משטח שטוח, כפי שמוצג, והסר את הנייר שמכסה את מחסנית הטונר על-ידי משיכת הסרט.
  איור : דוגמה להסרת ציפוי הנייר
  הערה:
  אם בגדיך התלכלכו בטונר, הסר את הטונר במטלית יבשה וכבס אותם במים קרים. מים חמים יקבעו את הטונר בתוך הבד.
 7. ודא שצבע מחסנית הטונר תואם לחריץ הצבע ואחוז בידיות של מחסנית הטונר. הכנס את המחסנית עד שהיא תינעל במקומה בנקישה.
  איור : דוגמה להכנסת מחסניות טונר חדשות בחריצי הצבע המתאימים
 8. סגור את דלת הגישה. ודא שהדלת נעולה היטב ולאחר מכן הפעל את המדפסת.
    שים לב:
  אם דלת הגישה לא נסגרה עד הסוף, המדפסת לא תפעל.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏