תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות לייזר קומפקטיות ‎Samsung CLP-600‏, ‎CLP-607‏, ‎CLP-650‏ - החלפת מחסנית הטונר

ההליך הבא מציג כיצד להחליף את מחסניות הטונר.
הערה:
 • לפני פתיחת המכסה העליון, סגור תחילה את התמיכה בפלט.
 • אל תשתמש בחפצים חדים, כגון סכין או מספריים, כדי לפתוח את אריזת מחסנית הטונר. הם עלולים לשרוט את תוף המחסנית.
 • אם בגדי המשתמש התלכלכו בטונר, נגב מעליהם את הטונר במטלית יבשה וכבס את הבגדים במים קרים. מים חמים יקבעו את הטונר בתוך הבד.
 • נער את מחסנית הטונר ביסודיות, פעולה זו תשפר את איכות ההדפסה הראשונית.
 • אל תיגע בתחתית הירוקה של מחסנית הטונר. השתמש בידית שעל המחסנית כדי להימנע ממגע עם אזור זה.
 • הדפסה לאחר שסטטוס הטונר ריק עלולה לגרום נזק חמור למדפסת.
המדפסת משתמשת בארבעה צבעים ומצוידת במחסנית טונר לכל אחד מהם: צהוב (Y), מגנטה (M), ציאן (C) ושחור (K).
כאשר נוריות ה-LED של הטונר, דולקות בלוח הבקרה ומציינות כל מחסנית טונר בהתאם לצבע שלה, המדפסת מפסיקה להדפיס. במדפסות מדגם ‎CLP 600N או ‎CLP 650 בלבד, בתצוגת לוח הבקרה מוצגת הודעת השגיאה, ‎[Color] Toner Empty (טונר [צבע] ריק). בשלב זה, החלף את מחסנית הטונר הרלוונטית. עם הופעת ההודעה ‎[Color] Toner Empty (טונר [צבע] ריק), המדפסת תפסיק להדפיס שעד שמחסנית הטונר תותקן במדפסת.
 1. כבה את המדפסת והמתן מספר דקות עד שהיא תתקרר.
 2. באמצעות הידית, פתח את דלת הגישה עד הסוף.
  איור : דוגמה לפתיחת דלת הגישה
    שים לב:
  • אל תיגע במשטח הירוק, תוף ה-OPC, בחלק הקדמי של כל מחסנית טונר עם הידיים או כל חומר אחר. השתמש בידית שעל כל מחסנית כדי להימנע ממגע עם אזור זה.
  • הקפד לא לשרוט את פני השטח של רצועת העברת הנייר.
  • אם דלת הגישה תישאר פתוחה למשך יותר ממספר דקות, תוף ה-OPC עלול להיחשף לאור. הדבר עלול לגרום נזק לתוף ה-OPC. אם יש צורך לעכב את ההתקנה מסיבה כלשהי, סגור את דלת הגישה.
 3. אחוז בידיות של מחסנית הטונר הריקה ומשוך כדי להוציא את המחסנית מהמדפסת.
  הערה:
  כדי למחזר את מחסנית הטונר, עבור אל החזרת מוצרים ומיחזור
  איור : דוגמה לאחיזה בידיות מחסנית הטונר, ולאחר מכן משיכה כדי להוציא אותה
 4. הוצא מחסנית טונר חדשה מתוך האריזה שלה.
  איור : דוגמה להוצאת מחסנית הטונר מהאריזה.
    שים לב:
  • אל תשתמש בחפצים חדים, כגון סכין או מספריים כדי לפתוח את אריזת מחסנית הטונר. אתה עלול לגרום נזק לפני השטח של מחסנית הטונר.
  • כדי למנוע נזק, אל תחשוף את מחסנית הטונר לאור למשך יותר מדקות ספורות. כסה אותה בפיסת נייר כדי להגן עליה במידת הצורך.
 5. תוך החזקת שתי הידיות של מחסנית הטונר, נער אותה בעדינות מצד לצד כדי לפזר בצורה שווה את הטונר.
  איור : דוגמה להחזקת שתי הידיות של מחסנית טונר, ולאחר מכן ניעור בעדינות מצד לצד
 6. הנח את מחסנית הטונר על משטח שטוח, כפי שמוצג, והסר את הנייר שמכסה את מחסנית הטונר על-ידי משיכת הסרט.
  איור : דוגמה להסרת ציפוי הנייר
  הערה:
  אם בגדיך התלכלכו בטונר, הסר את הטונר במטלית יבשה וכבס אותם במים קרים. מים חמים יקבעו את הטונר בתוך הבד.
 7. ודא שצבע מחסנית הטונר תואם לחריץ הצבע ואחוז בידיות של מחסנית הטונר. הכנס את המחסנית עד שהיא תינעל במקומה בנקישה.
  איור : דוגמה להכנסת מחסנית הטונר עד שתינעל במקומה בנקישה
 8. סגור את דלת הגישה. ודא שהדלת נעולה היטב ולאחר מכן הפעל את המדפסת.
  איור : דוגמה לסגירת דלת הגישה
    שים לב:
  אם דלת הגישה לא נסגרה עד הסוף, המדפסת לא תפעל.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏