תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

Samsung ProXpress Color SL-C4010, SL-C4012 - הגדרות תפריט שימושיות

גישה לתפריט

 1. בחר בלחצן Fax (פקס), Copy (העתקה) או Scan (סריקה) בלוח הבקרה, בהתאם למאפיין שבו ברצונך להשתמש.
 2. בחר (תפריט) עד להופעת התפריט המתאים בשורה התחתונה של התצוגה, ולאחר מכן לחץ על OK.
 3. לחץ על החצים עד להופעת פריט התפריט הדרוש, ולאחר מכן לחץ על OK.
 4. אם לפריט ההגדרה יש תפריטי משנה, חזור על שלב 3.
 5. לחץ על OK כדי לשמור את הבחירה.
 6. לחץ על (Stop/Clear) (עצירה/ניקוי) כדי לחזור למצב עבודה.

לפני קריאת הסעיפים הבאים

סעיף זה מסביר את כל המאפיינים הזמינים עבור הדגמים של סדרה זו כדי לעזור למשתמשים להבין בקלות את המאפיינים. המשתמשים יכולים לבדוק את המאפיינים הזמינים לכל דגם במדריך הבסיסי, ראה סקירה כללית של התפריט. להלן עצות לשימוש בסעיפים הבאים:
 • לוח הבקרה מספק גישה לתפריטים השונים להגדרת המדפסת או לשימוש בפונקציות המדפסת. ניתן לגשת לתפריטים אלה על-ידי הקשה על (Menu) (תפריט).
 • ייתכן שתפריטים מסוימות לא יופיעו בתצוגה, בהתאם לאפשרויות או לדגמים. אם זה המצב, תפריטים אלה אינם רלוונטיים למדפסת.
 • מאפיין זה אינו זמינן בדגמים שאין להם (Menu) (תפריט) בלוח הבקרה. ראה סקירה כללית של לוח הבקרה.
 • חלק משמות התפריטים עשויים להיות שונים מאלה של המדפסת, בהתאם לאפשרויות המדפסת או לדגם.

Information (מידע)

הערה:
ייתכן שתפריטים מסוימים לא יופיעו בתצוגה, בהתאם לאפשרויות או לדגמים. אם זה המצב, תפריטים אלה אינם רלוונטיים למדפסת, ראה סקירה כללית של התפריט.
כדי לשנות את אפשרויות התפריט:
לחץ על (Menu) (תפריט) >Information (מידע) בלוח הבקרה.
פריט
תיאור
Menu map (מפת תפריטים)
הדפסת מפת התפריט שמציגה את הפריסה ואת ההגדרות הנוכחיות של המדפסת.
Configuration (הגדרת תצורה)
הדפסת דוח על התצורה הכללית של המדפסת.
מידע על חומרים מתכלים
הדפסת דף מידע על החומרים המתכלים.
דף הדגמה
הדפסת הדף לדוגמה כדי לבדוק אם המדפסת מדפיסה כראוי או לא.
PCL Font (גופן PCL)
הדפסת רשימת הגופנים של PCL.
PS Font (גופן PS)
הדפסת רשימת הגופנים של PS.
Usage Counter (מונה שימוש):
הדפסת דף שימוש. דף השימוש מכיל את המספר הכולל של העמודים שהודפסו.
חשבון
אפשרות זו זמינה רק כאשר האפשרות Job Accounting (חשבונאות עבודה) מופעלת מתוך SyncThru™ Web Admin Service. אפשר להדפיס דוח ספירות תדפיסים לכל משתמש.
תצורת הרשת
הדפסת דוח על תצורת הרשת הנוכחית של המדפסת.

Layout (פריסה)

הערה:
ייתכן שתפריטים מסוימים לא יופיעו בתצוגה, בהתאם לאפשרויות או לדגמים. אם זה המצב, תפריטים אלה אינם רלוונטיים למדפסת, ראה סקירה כללית של התפריט.
כדי לשנות את אפשרויות התפריט:
לחץ על (Menu) (תפריט) >Layout (פריסה) בלוח הבקרה.
פריט
תיאור
כיוון הדפסה
בחירת הכיוון שבו המידע מודפס על דף.
 • Portrait (לאורך)
  איור : דוגמה של הדפסה לאורך
 • Landscape (לרוחב)
  איור : דוגמה של הדפסה לרוחב
Common Margin (שוליים משותפים)
Simplex Margin (שוליים להדפסה חד-צדדית): הגדרת השוליים להדפסה חד-צדדית בלבד.
Duplex Margin (שוליים להדפסה דו-צדדית): הגדרת השוליים להדפסה דו-צדדית.
Binding (כריכה): כשמדפיסים על שני צידי הנייר, השוליים של צד A הקרובים לכריכה יהיו זהים לשוליים בצד B הקרובים לכריכה. באותו אופן, גם השוליים הרחוקים ביותר מהכריכה בשני הצדדים יהיו זהים.
MP Tray (מגש MP)
הגדרת שולי הנייר במגש הרב-תכליתי.
<Tray X>
הגדרת שולי הנייר במגשי הנייר.
Emulation Margin (שוליים של הדמיה)
הדפסת רשימת הגופנים של PS.
הדפסה דו-צדדית
כדי להדפיס משני צדי הנייר, בחר את קצה הכריכה.
 • כבויה: השבתת אפשרות זו.
 • Long Edge (קצה ארוך)
  איור : דוגמה לקצה ארוך
 • Short Edge (קצה קצר)
  איור : דוגמה לקצה קצר

נייר

הערה:
ייתכן שתפריטים מסוימים לא יופיעו בתצוגה, בהתאם לאפשרויות או לדגמים. אם זה המצב, תפריטים אלה אינם רלוונטיים למדפסת, ראה סקירה כללית של התפריט.
כדי לשנות את אפשרויות התפריט:
לחץ על (Menu) (תפריט) >Paper (נייר) בלוח הבקרה.
פריט
תיאור
עותקים
בחירת מספר העותקים.
‎MP Tray / [Tray <x>]‎
 • Paper Size (גודל נייר): בחירת גודל הנייר המוגדר כברירת מחדל.
 • Paper Type (סוג הנייר): בחירת סוג הנייר שנטען כעת במגש.
מקור הנייר
הגדרת מגש ברירת המחדל שבו יש להשתמש.
הערה:
הגדר את המדפסת להשתמש באופן אוטומטי במגש שמכיל את אותו גודל נייר כאשר המגש שנמצא בשימוש ריק.

גרפיקה

הערה:
ייתכן שתפריטים מסוימים לא יופיעו בתצוגה, בהתאם לאפשרויות או לדגמים. אם זה המצב, תפריטים אלה אינם רלוונטיים למדפסת, ראה סקירה כללית של התפריט.
כדי לשנות את אפשרויות התפריט:
לחץ על (Menu) (תפריט) >Graphic (גרפיקה) בלוח הבקרה.
פריט
תיאור
רזולוציה
ציון מספר הנקודות המודפסות לאינץ' (dpi). ככל שההגדרה גבוהה יותר, התווים המודפסים והגרפיקה חדים יותר.
Clear Text (נקה טקסט)
הדפסות טקסט כהה יותר מאשר במסמך רגיל.
Edge Enhance (שיפור קצה)
מאפשר לשפר את חדות הטקסט והגרפיקה כדי לשפר את נוחות הקריאה.
Auto CR (החזרת גררה אוטומטית)
מאפשר לצרף את החזרת הגררה הדרושה לכל הזנת שורה. אפשרות זו שימושית למשתמשי Unix או DOS.
Screen (מסך)
 • רגיל: מצב זה יפיק תדפיסים עם גוונים חלקים בדף כולו.
 • Enhanced (משופר): מצב זה יפיק תדפיסים עם טקסט חד ואובייקטי גרפיקה/תמונות עם גוונים חלקים בדף.
 • Detailed (מפורט): מצב זה יפיק תדפיסים עם פרטים חדים בדף כולו.
Trapping (לכידה)
הקטנת המרווח הלבן שנגרם כתוצאה מאי-התאמה של ערוצי הצבע במצב הדפסה בצבע. בנוסף, טקסט שחור יודפס על-גבי צבעים אחרים.

System Setup (הגדרת מערכת)

הערה:
ייתכן שתפריטים מסוימים לא יופיעו בתצוגה, בהתאם לאפשרויות או לדגמים. אם זה המצב, תפריטים אלה אינם רלוונטיים למדפסת, ראה סקירה כללית של התפריט.
כדי לשנות את אפשרויות התפריט:
לחץ על (Menu) (תפריט) >System Setup (הגדרת המערכת) בלוח הבקרה.
פריט
תיאור
Date & Time (תאריך ושעה)
בחירת התבנית להצגת השעה, 12 או 24 שעות.
Clock Mode (מצב השעון)
הדפסות טקסט כהה יותר מאשר במסמך רגיל.
שפה
הגדרת שפת הטקסט שמופיעה בתצוגת לוח הבקרה.
חיסכון בחשמל
הגדרת משך הזמן שלאחריו צריכת החשמל של המדפסת תופחת באופן אוטומטי, אם המדפסת לא תקבל נתונים במשך הזמן הזה.
Wakeup Event (אירוע יקיצה)
כאשר אפשרות זו מופעלת, המשתמשים יכולים להעיר את המדפסת ממצב חיסכון בחשמל באמצעות הפעולות הבאות:
 • לחיצה על לחצן כלשהו בלוח הבקרה.
 • טעינת נייר במגש.
 • פתיחה או סגירה של הכיסוי הקדמי.
 • משיכת מגש החוצה או דחיפת מגש פנימה.
  הערה:
  אם למדפסת אין מסך מגע, אפשר להוציא את המכשיר ממצב חיסכון בחשמל על-ידי לחיצה על לחצן כלשהו בלוח הבקרה, ללא קשר להגדרה של האפשרות הזו.
Job Timeout (זמן קצוב לעבודה)
כאשר אין קלט במשך פרק זמן מסוים, המדפסת מבטלת את עבודת ההדפסה הנוכחית. אפשר להגדיר את משך הזמן שהמדפסת תמתין לפני ביטול העבודה.
Default Paper (נייר ברירת מחדל)
בחירת ברירת המחדל לגודל הנייר.
Altitude Adjustment (התאמת הגובה)
מיטוב איכות ההדפסה בהתאם לגובה שבו נמצאת המדפסת. ראה התאמה לגובה.
לחות
מיטוב איכות ההדפסה בהתאם לרמת הלחות בסביבה.
Auto Continue (המשך אוטומטי)
קבע אם המדפסת תמשיך להדפיס כאשר היא מזהה שהנייר אינו תואם להגדרות הנייר.
 • כבויה: כאשר יש בעיה בהתאמת הנייר, המדפסת ממתינה עד שיוזן הנייר הנכון.
 • מופעלת: אם הנייר לא מתאים, המדפסת תבחר בגודל הנייר המתאים ביותר להדפסה ותמשיך להדפיס, גם אם הנייר אינו בגודל הנכון. לדוגמה, נשלחה הדפסה על נייר בגודל Letter, אבל יש במדפסת רק נייר בגודל Legal. במקרה כזה המדפסת תדפיס עבודה בגודל Letter על נייר בגודל Legal.
Auto Tray Swi.‎ (החלפת מגש אוטומטית).
קובע אם המדפסת תמשיך להדפיס כאשר תזהה שהנייר אינו תואם. לדוגמה, אם במגש 1 ובמגש 2 נטען נייר באותו גודל, המדפסת תדפיס באופן אוטומטי ממגש 2 לאחר שהנייר במגש 1 ייגמר.
הערה:
אפשרות זו לא מופיע אם בחרת באפשרות Auto (אוטומטי) עבור Paper Source (מקור הנייר) מתוך מנהל המדפסת.
Paper Substitutes (החלפות נייר)
החלפה אוטומטית של גודל הנייר במנהל המדפסת כדי למנוע אי התאמה של הנייר בין Letter ו-A4. לדוגמה, אם יש במגש נייר בגודל A4, אך גודל הנייר הוגדר במנהל המדפסת כ-Letter, המדפסת תדפיס על נייר A4 ולהפך.
Tray Protection (הגנה על מגש)
קביעה אם להשתמש במאפיין Auto Tray Swi.‎ (החלפת מגש אוטומטית). לדוגמה, אם המשתמש הגדיר את מגש 1 כ-On (מופעל), מגש 1 לא ייכלל בהחלפת המגשים.
Tray Mode (מצב המגש)
מציין אם המדפסת משנה אוטומטית את הגדרות הנייר להגדרות הנדרשות כאשר סוגרים את המגש.
 • Static (סטטי): הגדרות המגש לא משתנות כשפותחים או סוגרים את המגש.
 • Dynamic (דינמי): קביעה אם במקרה של אי-התאמה בנייר, הגדרות הנייר (גודל וסוג) של המגש ישתנו אוטומטית להגדרות הנדרשות עבור עבודת ההדפסה לאחר פתיחה וסגירה של המגש. (כשפותחים וסוגרים את המגש במצב Dynamic (דינמי), המדפסת מניחה שהנייר שבמגש הוחלף בגודל ובסוג הנדרשים עבור העבודה).
SkipBlankPages (דילוג על עמודים ריקים)
המדפסת מזהה את נתוני ההדפסה מהמחשב, אם הדף ריק או לא. אפשר להגדיר להדפיס עמוד ריק או לדלג עליו.
תחזוקה
 • CLR Empty Msg.‎ (נקה הודעה על מחסנית ריקה): אפשרות זו מופיעה רק כאשר מחסניות הטונר ריקות.
 • Supplies Life (משך החיים של חומרים מתכלים): אפשר לבדוק כמה עמודים מודפסים וכמה טונר נותר במחסנית.
 • TonerLow Alert (התראת TonerLow): אם כמות הטונר במחסנית נמוכה, מופיעה הודעה שמיידעת את המשתמש שעליו להחליף את מחסנית הטונר. אפשר להגדיר אם הודעה זו תופיעו או לא.
 • Image Mgr.‎ (מנהל התמונות): בתפריט זה אפשר לכוונן את הניגודיות.
 • RAM Disk (דיסק RAM): הפעלה או השבתה של דיסק RAM לניהול עבודות.
Toner Save (חיסכון בטונר)
הפעלת מצב זה מאריכה את חיי מחסנית הטונר ומקטינה את העלות לדף בהשוואה למצב הרגיל, אך מקטינה את איכות ההדפסה.
הגדרות Eco
מאפשרות לחסוך במשאבי הדפסה ולהפעיל הדפסה ידידותית לסביבה. ראה הדפסה חסכונית.
 • Default Mode (מצב ברירת המחדל): בחר אם להפעיל או לכבות את מצב חיסכון.
 • On Force (בכפייה): הפעלת מצב חיסכון. אם המשתמש רוצה לכבות את מצב החיסכון, עליו להזין את הסיסמה.
 • Select Temp. (בחר זמנית): בחירת תבנית החיסכון המוגדרת מתוך SyncThru™Web Service.
Vapor Mode (מצב אדים)
אפשר להפחית את כמות אדי מים שמופקת במהלך ההדפסה.
 • מופעלת: הפעלת מצב אדים.
 • כבויה: השבתת מצב אדים.
 • אוט': מעבר אוטומטי למצב אדים בהתאם לזמן השהייה בסביבות עם לחות גבוהה.
  הערה:
  הפעלת האפשרות Vapor (אדים) עלולה להאט את מהירות ההדפסה.
כיבוי אוטומטי
כיבוי אוטומטי מתבצע כאשר המדפסת הייתה במצב חיסכון בחשמל במשך פרק הזמן שהוגדר תחת Auto Power Off > On > Timeout (כיבוי אוטומטי > מופעל > זמן קצוב).
הערה:
 • כדי להפעיל את המדפסת שוב, לחץ על הלחצן (הפעלה/התעוררות) בלוח הבקרה.
 • אם מפעילים את מנהל המדפסת או את Samsung Easy Printer Manager, הזמן מתארך באופן אוטומטי.
 • בזמן שהמדפסת מחוברת לרשת או עבודת על עבודת הדפסה, המאפיין Auto Power Off (כיבוי אוטומטי) אינו פועל.
Quiet Mode (מצב שקט)
אפשר להפחית את רעש ההדפסה על-ידי הפעלת תפריט זה. עם זאת, ייתכן שתהיה ירידה במהירות ובאיכות ההדפסה.
Stacking Mode (מצב ערימה)
כאשר משתמשים במדפסת באזור לח, או כאשר משתמשים בחומרי הדפסה לחים כתוצאה מרמת לחות גבוהה, התדפיסים במגש הפלט עשויים להסתלסל ולא ייערמו כראוי. במקרה זה, אפשר להגדיר את המדפסת לשימוש בפונקציה זו כדי להבטיח שהתדפיסים ייערמו כמו שצריך. עם זאת, השימוש בפונקציה זו יאט את מהירות ההדפסה.
Smart Duplex (הדפסה דו-צדדית חכמה)
שימוש במצב הדפסה חד-צדדית כאשר מדפיסים רק דף מקור אחד או עמוד ריק, למרות שהאפשרות של הדפסה דו-צדדית מופעלת.

הדמיה

הערה:
ייתכן שתפריטים מסוימים לא יופיעו בתצוגה, בהתאם לאפשרויות או לדגמים. אם זה המצב, תפריטים אלה אינם רלוונטיים למדפסת, ראה סקירה כללית של התפריט.
כדי לשנות את אפשרויות התפריט:
לחץ על (Menu) (תפריט) >Emulation (הדמיה) בלוח הבקרה.
פריט
תיאור
Emulation Type (סוג הדמיה)
שפת המדפסת מגדירה כיצד המחשב ינהל תקשורת עם המדפסת.
Setup (התקנה)
הגדרת ההגדרות המפורטות עבור סוג האמולציה שנבחרה.

Image Mgr.‎ (מנהל התמונות)

הערה:
ייתכן שתפריטים מסוימים לא יופיעו בתצוגה, בהתאם לאפשרויות או לדגמים. אם זה המצב, תפריטים אלה אינם רלוונטיים למדפסת, ראה סקירה כללית של התפריט.
כדי לשנות את אפשרויות התפריט:
לחץ על (Menu) (תפריט) >Image Mgr.‎ (מנהל התמונות) בלוח הבקרה.
אפשרות
תיאור
Custom Color (צבע מותאם אישית)
בתפריט זה אפשר לכוונן את הניגודיות של כל צבע בנפרד.
 • Default (ברירת מחדל): חזרה לערך ברירת המחדל.
 • Print Density (צפיפות הדפסה): מאפשר לכוונן באופן ידני את צפיפות הצבע להדפסה. כוונון צפיפות ההדפסה.
מומלץ להשתמש בהגדרה Default (ברירת מחדל) להשגת איכות צבע מיטבית.
AutoColor Reg.‎ (רישום צבע אוטומטי)
המדפסת מדפיסה וירטואלית תמונה בתבנית מסוימת כדי לכייל את מיקום ההדפסה בצבע. מאפיין זה משפר את התמונה הצבעונית והופך אותה לחדה וברורה יותר, כך שהתמונה המודפסת על הנייר דומה יותר לתמונה המוצגת בצג.
הערה:
אם מזיזים את המדפסת, מומלץ מאוד להפעיל את התפריט הזה באופן ידני.
כוונון גוון.
 • Auto Tone Adj (כוונון גוון אוטומטי): מאפשר לכוונן באופן אוטומטי את הגוון לקבלת איכות ההדפסה המיטבית.

רשת

הערה:
ייתכן שתפריטים מסוימים לא יופיעו בתצוגה, בהתאם לאפשרויות או לדגמים. אם זה המצב, תפריטים אלה אינם רלוונטיים למדפסת, ראה סקירה כללית של התפריט.
כדי לשנות את אפשרויות התפריט:
לחץ על (Menu) (תפריט) >Network (רשת) בלוח הבקרה.
הערה:
אפשר להשתמש במאפיין הזה גם מתוך SyncThru™ Web Service. פתח את דפדפן האינטרנט ממחשב המחובר לרשת והקלד את כתובת ה-IP של המדפסת. כאשר SyncThru™ Web Service ייפתח, לחץ על Settings (הגדרות) > Network Settings (הגדרות רשת). ראה SyncThru™ Web Service.
אפשרות
תיאור
TCP/IP (IPv4)‎
בחירת הפרוטוקול המתאים וקביעת הפרמטרים לשימוש בסביבת רשת, ראה הגדרת כתובת ה-IP.
TCP/IP (IPv6)‎
בחירה באפשרות זו לשימוש בסביבת הרשת באמצעות IPv6, ראה תצורת IPv6.
Ethernet
קביעת תצורה של מהירות השידור ברשת.
הערה:
בצע כיבוי והפעלה לאחר השינוי של אפשרות זו.
802.1x
אפשר לבחור את אימות המשתמש עבור תקשורת רשת. לקבלת מידע מפורט, התייעץ עם מנהל הרשת.
Wi-Fia
בחר באפשרות זו כדי לעשות שימוש ברשת האלחוטית.
Clear Setting (ניקוי הגדרות)
החזרת הגדרות הרשת לערכי ברירת המחדל.
הערה:
כבה והפעל מחדש.
NFCa
בחר באפשרות זו כדי להשתמש במאפיין ה-NFC.
Network Conf.‎ (תצורת רשת)
רשימה זו מציגה מידע על חיבור הרשת ותצורת הרשת של המדפסת. ראה הדפסת דוח תצורת רשת.
Protocol Mgr.‎ (מנהל הפרוטוקולים)
ניתן להגדיר פרוטוקול.
הערה:
בצע כיבוי והפעלה לאחר השינוי של אפשרות זו.

Direct USB ‏(USB ישיר)

הערה:
ייתכן שתפריטים מסוימים לא יופיעו בתצוגה, בהתאם לאפשרויות או לדגמים. אם זה המצב, תפריטים אלה אינם רלוונטיים למדפסת, ראה סקירה כללית של התפריט.
כדי לשנות את אפשרויות התפריט:
לחץ על (Menu) (תפריט) >Direct USB (‏USB ישיר) בלוח הבקרה. ראה שימוש בהתקן זיכרון USB.
אפשרות
תיאור
Print From (הדפסה מ...)
אפשר להדפיס קבצים ישירות מהתקן זיכרון USB.
File Manage (ניהול קבצים)
באפשרותך למחוק קובצי תמונות המאוחסנים בהתקן זיכרון USB בזה אחר זה, או למחוק את כולם בו-זמנית על-ידי אתחול מחדש של ההתקן.
Check Space (בדיקת שטח פנוי)
ניתן לבדוק את שטח הזיכרון הפנוי לשמירת מסמכים.

Job Manage (ניהול עבודות)

הערה:
ייתכן שתפריטים מסוימים לא יופיעו בתצוגה, בהתאם לאפשרויות או לדגמים. אם זה המצב, תפריטים אלה אינם רלוונטיים למדפסת, ראה סקירה כללית של התפריט.
כדי לשנות את אפשרויות התפריט:
לחץ על (Menu) (תפריט) >Job Manage (ניהול עבודות) בלוח הבקרה.
פריט
תיאור
Active Job (עבודה פעילה)
הצגת רשימות עבודות ההדפסה שממתינות להדפסה.
Secured Job (עבודה מאובטחת)
הצגת רשימות עבודות ההדפסה המאובטחות בדיסק.
Stored Job (עבודה מאוחסנת)
הצגת רשימות עבודות ההדפסה המאוחסנות בדיסק.
Filing Policy (מדיניות תיוק)
אם בזיכרון כבר שמור אותו שם כאשר מזינים שם קובץ חדש, אפשר לשנות את השם או להחליף אותו.

PrinterOn

הערה:
ייתכן שתפריטים מסוימים לא יופיעו בתצוגה, בהתאם לאפשרויות או לדגמים. אם זה המצב, תפריטים אלה אינם רלוונטיים למדפסת, ראה סקירה כללית של התפריט.
כדי לרשום את המדפסת בשירות PrinterOn, עליך להפעיל את המאפיין PrinterOn במדפסת דרך SyncThru™ Web Service. ראה רישום המדפסת בשירות PrinterOn. אפשרות זו זמינה רק כאשר שירות PrinterOn מופעל. תפריטי המשנה שמופיעים בתפריט זה עשויים להיות שונים כאשר המדפסת מחוברת או לא מחוברת לשרת PrinterOn.
הערה:
לפני שניתן יהיה להשתמש במאפיין PrinterOn, עליך להגדיר את חיבור הרשת של המדפסת. אם אינך מצליח להתחבר למדפסת לאחר הגדרת חיבור הרשת שלה, בדוק את החיבור החיצוני של הרשת לאינטרנט. כאשר המאפיין PrinterOn מופעל, אפשר להגדיר אותו למצב Release Code (קוד פתיחה) או למצב Auto (אוטומטי). ניתן לשנות את המצבים האלה בשרת PrinterOn.
 • Release Code (קוד שחרור): המשתמשים צריכים להזין קוד שחרור כדי להדפיס מסמך שנשלח דרך PrinterOn.
 • אוט': המדפסת מדפיסה באופן אוטומטי מסמכים שנשלחים דרך PrinterOn, ללא צורך בהזנת קוד שחרור.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏