תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

Samsung ProXpress MFP SL-M4560, SL-M4562, SL-C4060, SL-C4062 - שימוש בהתקן כונן USB

בנושא זה מוסבר כיצד להשתמש בהתקן כונן USB עם המדפסת.

הסבר על המסך 'USB'

כדי להשתמש במאפיין USB, גע באפשרות Box > USB (תיבה > USB) במסך הבית או תחת Apps (אפליקציות).
מסמכים ותמונות שמודפסים, נסרקים, מורדים ונשלחים מ-USB ניתנים לאחסון בתיבה, ראה שימוש בתיבה.

מידע על התקן כונן USB

התקני כונן ה-USB זמינים בנפחי זיכרון שונים, כדי לספק למשתמשים מקום נוסף לאחסון מסמכים, מצגות, מוסיקה, סרטוני וידאו, תמונות ברזולוציה גבוהה או קבצים אחרים שהמשתמשים רוצים לאחסן או להעביר.
משתמשים יכולים לבצע את הפעולות הבאות במדפסת באמצעות התקן כונן USB:
 • לסרוק מסמכים ולשמור אותם בהתקן כונן USB.
 • להדפיס נתונים שמאוחסנים בהתקן כונן USB.
 • לאתחל את התקן כונן ה-USB.
המדפסת תומכת בהתקני כונן USB עם FAT16/FAT32 וסקטורים בגודל של 512 בתים. כדי לברר מהי מערכת הקבצים של התקן כונן ה-USB, פנה למשווק.
יש להשתמש בהתקן כונן USB מורשה בלבד, עם מחבר מסוג תקע A.
איור : סוג מחבר
יש להשתמש רק בהתקן כונן USB עם מחבר מצופה מתכת.
איור : USB
יש להשתמש רק בהתקן כונן USB הנושא אישור תאימות; אחרת, ייתכן שהמדפסת לא תזהה אותו. חבר התקן כונן USB ליציאת ה-USB שבמדפסת.
הערה:
אל תחבר את כונן התקן ה-USB ליציאות אחרות פרט ליציאות המוצגות בתמונה הבאה. חיבור התקן כונן ה-USB ליציאות אחרות יגרום להצגת הודעות אזהרה בצג של המדפסת.
איור : יציאת USB
  שים לב:
 • אל תסיר את התקן כונן ה-USB בזמן שהוא בשימוש. האחריות על המדפסת אינה מכסה נזק שנגרם כתוצאה משימוש שגוי של המשתמש.
 • אם התקן כונן ה-USB כולל תכונות מסוימות, כגון הגדרות אבטחה והגדרות סיסמה, ייתכן שהמדפסת לא תזהה אותו באופן אוטומטי. לקבלת פרטים על תכונות אלה, עיין במדריך למשתמש של התקן כונן ה-USB.

הדפסה מהתקן כונן USB

אפשר להדפיס ישירות קבצים המאוחסנים בהתקן כונן USB. ניתן להדפיס קובצי TIFF‏, JPEG ו-PRN. אפשרות ההדפסה מ-USB תומכת בסוגי הקבצים הבאים:
 • PRN: רק קבצים שנוצרו בעזרת מנהל ההתקן הכלול במדפסת הם קבצים תואמים. כדי ליצור קובצי PRN, בחר בתיבת הסימון Print to file (הדפסה לקובץ) בעת הדפסת מסמך. המסמך יישמר כקובץ PRN ולא יודפס על נייר. רק קובצי PRN שנוצרו בדרך זו ניתן להדפיס ישירות מהתקן זיכרון ה-USB.
 • TIFF: TIFF 6.0 Baseline
 • JPEG: JPEG Baseline
 • PDF: PDF 1.7 וגרסאות קודמות
 • XPS: מפרט נייר XML 1.0
  הערה:
  במקרה של קובצי JPEG בפורמט CMYK של 8 סיביות, ייתכן שהעבודה תבוטל.
כדי להדפיס מסמך מהתקן כונן USB:
 1. חבר התקן כונן USB ליציאת ה-USB שבמדפסת. המדפסת מזהה באופן אוטומטי את ההתקן וקוראת את הנתונים שמאוחסנים בו. ראה מידע על התקן כונן ה-USB.
  • המדפסת לא יכולה לזהות התקן כונן USB שלא אותחל. אתחל את התקן כונן ה-USB ולאחר מכן הכנס אותו ליציאת ה-USB שבמדפסת.
  • אם המדפסת לא מזהה את כונן ה-USB כאשר המדפסת נמצאת במצב חיסכון בחשמל. העבר את המדפסת למצב פעיל והמתן עד שהיא תחזור למצב מוכן. לאחר מכן, הכנס שוב את כונן USB ליציאת ה-USB שבחזית המדפסת.
 2. גע באפשרות Box > USB (תיבה > USB) במסך הבית או תחת Apps (אפליקציות).
 3. המדפסת מציגה את כל הקבצים בהתקן כונן ה-USB. בחר את המסמך הרצוי להדפסה מהרשימה.
  הערה:
  אם קובץ ה-PDF שנבחר מוגן בסיסמה, המשתמש צריך לדעת את הסיסמה כדי להדפיס אותו. הזן את הסיסמה כאשר המדפסת תבקש את סיסמת האבטחה. אם אינך יודע את הסיסמה, עבודת ההדפסה תבוטל.
 4. גע באפשרות > Print Options (אפשרויות הדפסה).
 5. בחר את האפשרות המתאימה.
  • Copies (עותקים): בחירת מספר העותקים.
  • Paper Source (מקור הנייר): בחר מאיזה מגש יילקח נייר.
  • Auto fit (התאמה אוטומטית): אפשרות לשינוי קנה המידה של עבודת ההדפסה בהתאם לגודל הנייר שנבחר במגש, ללא קשר לגודל המסמך. בחר מגש ולחץ על On (הפעל).
 6. גע בסמל כדי להתחיל להדפיס.
 7. בסיום ההדפסה, אפשר להסיר את התקן כונן ה-USB מהמדפסת.

ניהול התקן כונן USB

אפשר למחוק קובצי תמונות המאוחסנים בכונן USB בזה אחר זה, או למחוק את כולם בו-זמנית על-ידי אתחול מחדש של ההתקן.
  שים לב:
לאחר שתמחק קבצים או תאתחל מחדש התקן כונן USB, לא תוכל לשחזר את הקבצים שנמחקו. ודא כי למשתמשים אין יותר צורך בנתונים לפני שתמחק אותם.

מחיקת קובץ תמונה

 1. חבר התקן כונן USB ליציאת ה-USB שבמדפסת.
 2. גע באפשרות Box > USB (תיבה > USB) במסך הבית או תחת Apps (אפליקציות).
 3. המדפסת מציגה את כל הקבצים בהתקן כונן ה-USB. גע נגיעה ממושכת בתיקייה או במסמך כדי למחוק אותם מהרשימה.
  הערה:
  אם הקובץ נמצא בתוך תיקייה, גע בשם התיקייה.
 4. גע באפשרות > Delete (מחק).
 5. גע באפשרות Delete (מחק) כאשר יופיע חלון האישור.

אתחול התקן כונן USB

 1. חבר התקן כונן USB ליציאת ה-USB שבמדפסת.
 2. גע באפשרות Box > USB (תיבה > USB) במסך הבית או תחת Apps (אפליקציות).
 3. המדפסת מציגה את כל הקבצים בהתקן כונן ה-USB. גע נגיעה ממושכת בתיקייה או במסמך כדי למחוק אותם מהרשימה.
  הערה:
  אם הקובץ נמצא בתוך תיקייה, לחץ על שם התיקייה.
 4. גע באפשרות > Format (אתחל).
 5. גע באפשרות Format (אתחל) כאשר יופיע חלון האישור.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏