תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏
 • מידע
  למד כיצד לשדרג ל- Windows 11

  ניתן למצוא שאלות נפוצות ותשובות כאן

 • משוב

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות HP Smart Tank 450 - הגדרת המדפסת בפעם הראשונה

מסמך זה מתייחס למדפסות HP Smart Tank Wireless‏ 450, 455, ו- 457.
כדי להגדיר את המדפסת בפעם הראשונה, הוצא מהקופסה את המדפסת ואת חומרי האריזה, חבר את כבל המתח, מלא את מיכלי הדיו, התקן את ראשי ההדפסה, טען נייר במגש הקלט, ישר את ראשי ההדפסה, הכן את מערכת הדיו לפעולה ולאחר מכן התקן את תוכנת המדפסת.
הערה:
אם אתה מחפש את תוכנת המדפסת, עבור לדף ‎123.hp.com/ST450.

שלב 1: הוצא את המדפסת מהאריזה

הוצא את המדפסת מהקופסה, ולאחר מכן הסר את כל הסרטים הדביקים, המדבקות חומרי האריזה.
 1. הוצא את המדפסת מהקופסה.
 2. הסר את כל סרטי ההדבקה מהחלק החיצוני של המדפסת.
  איור : הסר את הסרט הדביק
  הסר את סרטי ההדבקה ואת חומרי האריזה מהחלק החיצוני של המדפסת
 3. פתח את הדלת החיצונית.
  איור : פתיחת הדלת החיצונית
  פתח את הדלת החיצונית
 4. הסר את הסרטים וחומרי האריזה מתחת לדלת הגישה לראש ההדפסה.
  איור : הסרת הסרטים וחומרי האריזה מתחת לדלת הגישה לראש ההדפסה
  הסר את חומרי האריזה
 5. פתח את דלת הגישה לראש ההדפסה, ולאחר מכן הסר את הסרט ואת חומר האריזה מהחלק הפנימי של המדפסת.
  איור : הסרת כל הסרטים וחומרי האריזה מהחלק הפנימי של המדפסת
  הוצא את הקופסה מהמדפסת
 6. סגור את דלת הגישה לראש ההדפסה ולאחר מכן סגור את הדלת החיצונית.
 7. הנח את המדפסת על-גבי משטח אופקי, במקום שבו אתה מתכוון להשתמש בה.
   איור : הצבת המדפסת על משטח מאוזן
   תמונה: הצב את המדפסת על משטח מאוזן
  1. משטח מאוזן
  2. משטח לא מאוזן
 8. חבר את כבל המתח לגב המדפסת, ולאחר מכן חבר את הקצה השני לשקע חשמל בקיר.
    שים לב:
  אין לחבר כעת את כבל ה-USB.
  איור : חבר את כבל המתח
  חבר את כבל המתח
 9. הפעל את המדפסת.
  הערה:
  הפעלת המדפסת עשויה להימשך עד 15 שניות.
  איור : הפעלת המדפסת
  הפעל את המדפסת

שלב 2: מילוי מיכלי הדיו

מלא את מיכלי הדיו בדיו באמצעות בקבוקי הדיו אשר סופקו באריזת המדפסת שלך.
הערה:
הקפד על הדברים הבאים בעת העבודה עם בקבוקי דיו:
 • הרחק את בקבוקי הדיו מהישג ידם של ילדים.
 • פתח את בקבוק הדיו רק כאשר אתה ממלא את מיכלי הדיו.
 • אחסן את בקבוקי הדיו בצורה אנכית במקום קריר ויבש.
 1. פתח את מכסה מיכל הדיו ולאחר מכן הסר את הפקק מהמיכל השחור.
  איור : פתיחת מכסה מיכל הדיו ולאחר מכן הסרת הפקק מהמיכל השחור
  הסר את הפקק
 2. הסר המכסה מבקבוק הדיו השחור, ולאחר מכן משוך לשונית האיטום כדי להסיר אותה.
  השלך בזהירות את לשונית האיטום.
  איור : הסרת מכסה הבקבוק, ולאחר מכן הסרת סרט האיטום
  הסרת המכסה וסרט האיטום
 3. החזר את הפקק לבקבוק והדק אותו, ולאחר מכן פתח את המכסה.
  איור : הידוק מכסה הבקבוק, ולאחר מכן פתיחת המכסה
  החזר את הפקק למקומו ופתח
 4. הפוך את הבקבוק, ולאחר מכן הצב את בקבוק הדיו השחור מעל זרבובית המיכל.
 5. דחף בעדינות את הבקבוק כלפי מטה, ולאחר מכן הנח לדיו להתנקז לתוך מיכל הדיו. מלא את מיכל הדיו עד קו המילוי במיכל.
  אם הבקבוק אינו מתחיל להתרוקן, הוצא והכנס מחדש את הבקבוק אל תוך צינור המיכל. אל תסחט את הבקבוק.
  איור : מילוי מיכל הדיו השחור
  ניקוז דיו
 6. לאחר מילוי מיכל הדיו השחור, משוך את בקבוק הדיו ישירות כלפי מעלה.
  סגור את מכסה בקבוק הדיו, העמד את הבקבוק, ודחף את פקק מיכל הדיו אל תוך התושבת שלו במיכל הדיו.
  איור : החזרת הפקק של מיכל הדיו למקומו
  החזרת הפקק למקום
 7. חזור על השלבים הקודמים למילוי מיכלי דיו אחרים.
    שים לב:
  אין למלא את מיכלי הדיו מעל קו המילוי. אחסן דיו כלשהו שנותר במקום קריר ויבש.
 8. סגור את מכסה מיכל הדיו.
  איור : סגירת מכסה מיכל הדיו
  סגירת מכסה מחסנית הדיו

שלב 3: התקן את ראשי ההדפסה

התקן את ראשי ההדפסה אשר סופקו בקופסה ביחד עם המדפסת.
 1. פתח את האריזות, ולאחר מכן הסר את ראשי ההדפסה.
  איור : הוצאת ראשי ההדפסה מהאריזה
   הוצא את ראשי ההדפסה מהאריזה
 2. משוך את הפקקים הכתומים כלפי מעלה כדי להסיר אותם מהחלק העליון של ראשי ההדפסה.
  איור : משיכת הפקקים הכתומים החוצה
  משוך את הפקקים הכתומים
 3. הסר את הסרט ממגעי ראש ההדפסה באמצעות לשוניות המשיכה.
    שים לב:
  אין לגעת במגעי הנחושת או בחרירי הדיו. אל תחזור ותדביק את הסרט המגן על המגעים. נגיעה בחלקים אלה עלולה לגרום לסתימות, לכשל דיו או למגעים חשמליים פגומים.
  איור : הסרת הסרט ממגעי ראש ההדפסה
  הסר את הסרט הדביק
 4. כאשר המדפסת מופעלת, פתח את הדלת החיצונית ולאחר מכן פתח את דלת הגישה אל ראש ההדפסה.
  הגררה של ראש ההדפסה נעה אל מרכז המדפסת.
  איור : גישה אל גררת ראש ההדפסה
  גישה אל גררת ראש ההדפסה
 5. דחף בעדינות כלפי מטה על תפס הגררה הכחול של ראש ההדפסה.
  תפס הגררה הכחול של ראש ההדפסה ייפתח.
  איור : דחיפה בעדינות כלפי מטה על תפס הגררה הכחול
  פתח את תפס הגררה של ראש ההדפסה
 6. החלק את ראש ההדפסה בזווית קלה מעלה לתוך התושבת הריקה, ולאחר מכן דחוף בעדינות את ראש ההדפסה כלפי מעלה עד שהוא ייכנס למקומו בנקישה.
  • הכנס את ראש ההדפסה בשחור לבן לתוך התושבת הימנית.
  • הכנס את ראש ההדפסה התלת-צבעית לתוך התושבת השמאלית.
  איור : הכנסת ראשי הדפסה שחור לבן וצבע
  הכנס את ראשי ההדפסה
 7. סגור את תפס הגררה הכחול באמצעות לחיצה בתקיפות כלפי מטה עד שהתפס יינעל במקומו בנקישה.
  איור : סגירת תפס הגררה הכחול
  סגירת התפס
    שים לב:
  אל תפתח את תפס הגררה הכחול אחרי התקנת ראש ההדפסה אלא אם אתה מתקין ראשי הדפסה חדשים או מזיז את המדפסת מרחקים גדולים.
  אל תפתח את תפס הגררה
 8. סגור את דלת הגישה לראש ההדפסה.
  סמל P מהבהב מוצג בלוח הבקרה.
  איור : סמל 'P' מהבהב מוצג
  סמל 'P' מהבהב מוצג
 9. סגור הדלת החיצונית.
  איור : סגירת הדלת החיצונית
  סגור את הדלת החיצונית

שלב 4: טען נייר במגש הקלט

טען נייר לבין רגיל למגש ההזנה אחרי שתתקין את ראשי ההדפסה.
 1. הרם את מגש הקלט.
  משוך את מגש ההזנה כלפי מעלה
 2. הסט את מכוון רוחב הנייר שמאלה עד הסוף.
  הסט את מכוון רוחב הנייר שמאלה
 3. טען נייר לבן רגיל למגש ההזנה, החלק את ערימת הנייר כלפי מטה עד שתיעצר, ולאחר מכן החלק את מכוון רוחב הנייר והצמד אותו לקצה הנייר.
  טען נייר והחלק מכוון ימינה
 4. משוך החוצה את מגש הפלט ולאחר מכן משוך החוצה את מאריך המגש.
  משוך החוצה את מגש הפלט ואת מאריך המגש
הערה:
לפני ההדפסה, בחר את גודל הנייר הנכון ואת הגדרות סוג הנייר מהמחשב.

שלב 5: יישור ראשי ההדפסה והכנת מערכת הדיו לפעולה

יישור ראשי ההדפסה הכרחי להשגת איכות ההדפסה הטובה ביותר. לאחר היישור, המדפסת מתחילה בתהליך הכנת מערכת הדיו לפעולה.
 1. בלוח הבקרה של המדפסת, לחץ והחזק את לחצן חידוש הפעולה למשך 3 שניות.
  היישור מתחיל כאשר סמל P מהבהב הופך לסמל A מהבהב.
  המדפסת מדפיסה דף יישור.
  הערה:
  אפשר שבדף היישור יהיה כתם קטן או מריחה קטנה בתחתית העמוד. זו היא תופעה תקינה במהלך ההגדרה הראשונית של המדפסת.
  איור : לחיצה והחזקה על לחצן חידוש הפעולה
  לחץ והחזק את לחצן חידוש הפעולה
 2. הרם את כיסוי הסורק.
 3. הנח את דף היישור בפינה הימנית הקדמית של משטח הזכוכית של הסורק, כשהצד המודפס פונה כלפי מטה, ולאחר מכן סגור את מכסה הסורק. מקם אותו בהתאם לקווי ההדרכה סביב משטח הזכוכית של הסורק.
  איור : הנחת דף היישור על משטח הזכוכית של הסורק
  יישור מדפסת
 4. סגור את מכסה הסורק.
 5. בלוח הבקרה, לחץ על הלחצן 'התחל העתקה בצבע' .
 6. היישור הושלמם כאשר A הופך ל-0 בלוח הבקרה.
  איור : היישור הושלם
  היישור הושלם

שלב 6: התקן את תוכנת המדפסת

הורד את הגרסה העדכנית ביותר של תוכנת ההדפסה מהאתר 123.hp.com/ST450.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏