ברוך הבא לתמיכת הלקוחות של HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP PageWide Enterprise, HP PageWide Managed - שיפור איכות ההדפסה

מבוא
מדי פעם, ייתכן שיצוצו בעיות באיכות ההדפסה של המדפסת, כגון פסים לבנים או דהייה, צבע שחור או צבעים אחרים חסרים, טקסט ממטושטש או מעומעם ופסי דיו או כתמי דיו. נסה את הפתרונות הבאים לפי סדר הופעתם. אם אחד הפתרונות יפתור את הבעיה, אין צורך ולהמשיך בהליכים האחרים.
  הערה:
אם הבעיה מתרחשת רק בעבודות העתקה, ראה 'שיפור איכות התמונה של העתקה'.
בדיקת סטטוס המחסנית
בעת השימוש במחסנית שנמצאת בסוף חייה המשוערים, עלולות להתרחש בעיות של איכות הדפסה. בצע את השלבים הבאים כדי לבדוק את משך החיים המשוער שנותר למחסניות, ואם רלוונטי, את המצב של חלקי תחזוקה אחרים הניתנים להחלפה.
שלב 1: בדוק את לוח הבקרה
 1. בדוק את לוח הבקרה כדי לראות אם מוצגים בו הודעות או סמלי אזהרה . בחר בסמל כדי להציג את ההודעה. החלף את המחסנית אם ההודעה מציינת שיש להחליף מחסנית או שהמפלס שלה נמוך מאוד.
    הערה:
  אם ברצונך לקבל מידע מפורט יותר על סטטוס המחסנית לפני החלפת המחסנית, המשך לשלב הבא.
שלב 2: בדיקת סטטוס החומרים המתכלים
 1. במסך הראשי בלוח הבקרה של המדפסת, בחר באפשרות Reports (דוחות).
 2. בחר בתפריט Configuration/Status pages (דפי תצורה/סטטוס) ולאחר מכן בחר את Supplies Status Page (דף סטטוס חומרים מתכלים).
 3. בחר View (הצג) כדי להציג את הדוח בלוח הבקרה, או בחר Print (הדפסה) כדי להדפיס את הדף.
 4. עיין בדף סטטוס החומרים המתכלים כדי לבדוק את אחוז משך החיים שנותר למחסניות, ואם רלוונטי, את הסטטוס של חלקי תחזוקה אחרים הניתנים להחלפה.
  • דף סטטוס החומרים המתכלים מיידע אותך כאשר חומר מתכלה עומד להתרוקן. כאשר חומר מתכלה של HP עומד להתרוקן לגמרי, מסתיימת אחריות HP Premium Protection החלה עליו.
  • אין צורך להחליף את המחסנית כעת, אלא אם איכות ההדפסה כבר אינה תקינה. כדאי לך להחזיק מחסנית חלופית זמינה שתוכל להתקין כאשר איכות ההדפסה תפסיק להיות תקינה.
  • אם זיהית שעליך להחליף מחסנית או חלקי תחזוקה אחרים הניתנים להחלפה, דף סטטוס החומרים המתכלים מפרט את מספרי החלקים המקוריים של HP.
עדכון קושחת המדפסת
נסה לעדכן את קושחת המדפסת. לקבלת מידע נוסף, עבור אל www.hp.com/support, ובחר באפשרות השגת תוכנות ומנהלי התקן. לאחר מכן פעל בהתאם להנחיות כדי לנווט אל הורדת הקושחה עבור המדפסת.
שינוי הגדרת איכות ההדפסה
בצע את השלבים הבאים לשינוי הגדרת איכות ההדפסה בלוח הבקרה של המדפסת.
  הערה:
השלבים משתנים בהתאם לסוג לוח הבקרה.
 1. מהמסך הראשי בלוח הבקרה של המדפסת, בחר הגדרות.
 2. פתח את התפריטים הבאים:
  • Copy/Print (העתקה/הדפסה) או Print (הדפסה)
  • אפשרויות ברירת מחדל להדפסה
  • רמת איכות
 3. בחר את רמת האיכות הרצויה: General Office (משרד כללי), Professional (מקצועי) או Presentation (מצגת).
הדפס מתוכנית אחרת
נסה להדפיס מתוכנית אחרת. אם העמוד מודפס כראוי, יש בעיה בתוכנית שממנה הדפסת.
בדיקת הגדרות הנייר והאיכות
בדוק את הגדרות מנהל ההדפסה עבור הנייר והאיכות בתוכנה שממנה אתה מדפיס, כגון Microsoft® Word‎.
Windows
 1. בתוכנית, בחר באפשרות Print (הדפס).
 2. בחר את המדפסת ולאחר מכן לחץ על הלחצן Properties (מאפיינים) או Preferences (העדפות).
 3. לחץ על הכרטיסייה Paper/Quality (נייר/איכות).
 4. מתוך האפשרויות תחת Paper type‎ (סוג נייר), בחר את סוג הנייר שמתאר באופן המדויק ביותר את הנייר שלך.
 5. מתוך האפשרויות תחת Print Quality (איכות הדפסה), בחר את הגדרת האיכות או הרזולוציה המתאימה לעבודת ההדפסה.
 6. לחץ על הלחצן OK כדי לסגור את תיבת הדו-שיח Document Properties (מאפייני מסמך). בתיבת הדו-שיח Print (הדפסה), לחץ על הלחצן Print (הדפס) או על OK כדי להדפיס את העבודה.
macOS
 1. לחץ על התפריט File (קובץ) ולאחר מכן לחץ על האפשרות Print (הדפס).
 2. בתפריט מדפסת בחר את המדפסת.
 3. ברשימה הנפתחת, מתחת ל-Orientation (כיוון הדפסה), בחר Paper/Quality (נייר/איכות).
 4. מתוך האפשרויות תחת Media type‎ (סוג חומרי הדפסה), בחר את סוג הנייר שמתאר באופן המדויק ביותר את הנייר שלך.
 5. מתוך האפשרויות תחת Print Quality (איכות הדפסה), בחר את הגדרת האיכות או הרזולוציה המתאימה לעבודת ההדפסה.
 6. לחץ על הלחצן Print (הדפס).
בדיקת הגדרות גווני האפור והשחור
בדוק את הגדרות מנהל ההדפסה עבור גווני אפור ושחור כאשר אתה מדפיס באמצעות במדפסת צבעונית והעמודים מודפסים בגווני אפור או בשחור כאשר היו אמורים להיות בצבע.
Windows
 1. בתוכנית, בחר באפשרות Print (הדפס).
 2. בחר את המדפסת ולאחר מכן לחץ על הלחצן Properties (מאפיינים) או Preferences (העדפות).
 3. ודא שהאפשרות Print in Grayscale (הדפס בגוני אפור) כבויה. בהתאם למדפסת שברשותך, אפשרות גווני האפור שויה להופיע בכרטיסייה Printing Shortcuts (קיצורי דרך להדפסה) ובכרטיסייה Color (צבע).
 4. ודא שהאפשרות Print all text in black (הדפס את כל הטקסט בשחור) כבויה בכרטיסייה Advanced (מתקדם).
 5. לחץ על הלחצן OK כדי לסגור את תיבת הדו-שיח Document Properties (מאפייני מסמך). בתיבת הדו-שיח Print (הדפסה), לחץ על הלחצן Print (הדפס) או על OK כדי להדפיס את העבודה.
macOS
 1. לחץ על התפריט File (קובץ) ולאחר מכן לחץ על האפשרות Print (הדפס).
 2. בתפריט מדפסת בחר את המדפסת.
 3. ברשימה הנפתחת, מתחת ל-Orientation (כיוון הדפסה), בחר Color (צבע).
 4. ודא שהאפשרות Print in Grayscale (הדפס בגוני אפור) כבויה.
 5. בחר את המשולש לצד Advacned (מתקדם) כדי להרחיב את האפשרויות. ודא שההגדרות עבור Text (טקסט), Graphics (גרפיקה) ו-Photo (תצלום) אינן מוגדרות ל-Black Only (שחור בלבד).
 6. לחץ על הלחצן Print (הדפס).
כוונון הגדרות הצבע (Windows)
בעת הדפסה מתוכנה, בצע את השלבים הבאים אם הצבעים בדף המודפס אינם תואמים לצבעים במסך המחשב, או אם הצבעים בדף המודפס אינם משביעי רצון.
 1. בתוכנית, בחר באפשרות Print (הדפס).
 2. בחר את המדפסת ולאחר מכן לחץ על הלחצן Properties (מאפיינים) או Preferences (העדפות).
 3. בכרטיסייה Advanced (מתקדם) או בכרטיסייה Color (צבע), נקה את תיבת הסימון HP EasyColor.
 4. בכרטיסייה Color (צבע) בחר ערכת צבע מהרשימה הנפתחת Color Themes (ערכות צבע).
  • ברירת מחדל ‎(sRGB)‎: ערכה זו מגדירה את המדפסת להדפיס נתוני RGB במצב התקן גולמי. בעת השימוש בערכה זו, נהל את הצבעים בתוכנה או במערכת ההפעלה כדי לקבל עיבוד נכון.
  • מלא חיים (sRGB): המדפסת מגבירה את הרוויה בגוני הביניים. ערכה זו מיועדת להדפסת גרפיקה עסקית.
  • צילום (sRGB): המדפסת מפרשת צבעי RGB כאילו הודפסו כתצלום באמצעות מיני-מעבדה דיגיטלית. המדפסת מעבדת צבעים עמוקים ורוויים יותר באופן שונה מהעיבוד עם ערכת ברירת המחדל (sRBG). ערכה זו מיועדת להדפסת תצלומים.
  • צילום (Adobe RGB 1998): ערכה זו מיועדת לתצלומים דיגיטליים המשתמשים במרחב הצבעים AdobeRGB במקום ב-sRGB. בעת השימוש בערכה זו, השבת את ניהול הצבעים בתוכנה.
  • None‏ (ללא): לא נעשה שימוש בערכת צבעים.
  • Custom Profile (פרופיל מותאם אישית): בחר באפשרות זו כדי להשתמש בפרופיל הזנה מותאם אישית שיאפשר שליטה מדויקת בפלט הצבע (לדוגמה, כדי לחקות מדפסת מסוימת). הורד פרופילים מותאמים אישית מ-www.hp.com.
 5. לחץ על הלחצן אישור כדי לסגור את תיבת הדו-שיח מאפייני מסמך. בתיבת הדו-שיח Print (הדפסה), לחץ על הלחצן Print (הדפס) או על OK כדי להדפיס את העבודה.
בדוק את הנייר ואת סביבת ההדפסה
בצע את השלבים הבאים כדי לבדוק את הנייר שבו אתה משתמש ואת הסביבה הפיזית של המדפסת.
שלב 1: השתמש בנייר העומד בדרישות המפרט של HP
בעיות מסוימות של איכות הדפסה נובעות משימוש בנייר שאינו תואם למפרט של HP. הבעיות עשויות לכלול נייר מסולסל, הדפסה בהירה או דהויה, כתמים או מריחות של הדיו וכן תווים מעוותים. פעל בהתאם להנחיות הבאות געת בחירת הנייר:
 • השתמש תמיד בסוג נייר ובמשקל נייר שהמדפסת תומכת בהם.
 • השתמש בנייר מאיכות טובה שאין בו חתכים, חריצים, קרעים, כתמים, חלקיקים חופשיים, אבק, קמטים, חורים, סיכות וקצוות מסולסלים או מקופלים.
 • אל תשתמש בנייר שכבר שימש להדפסה.
 • השתמש בנייר שאינו מכיל חומר מתכתי, כגון נצנצים.
 • השתמש בנייר שנועד לשימוש במדפסות HP PageWide. אל תשתמש בנייר שמיועד למדפסות לייזר בלבד.
 • אל תשתמש בנייר מחוספס מדי. שימוש בנייר חלק יותר בדרך כלל משפר את איכות ההדפסה.
  הערה:
עבור מדפסת זו, HP ממליצה מאוד על שימוש בניירות עם הסמל ColorLok®‎, בהתבסס על בדיקה פנימית שכללה מגוון ניירות רגילים. לקבלת פרטים, עבור אל: www.hp.com/go/printpermanence.
שלב 2: בדיקת הסביבה
הסביבה יכולה להשפיע ישירות על איכות ההדפסה ומהווה גורם נפוץ לבעיות באיכות ההדפסה או בהזנת הנייר. נסה את הפתרונות הבאים:
 • הרחק את המדפסת ממקומות שבהם נושבת רוח, כגון דלתות או חלונות פתוחים, או פתחים של מזגנים.
 • ודא שהמדפסת לא חשופה לטמפרטורות או לתנאי לחות שנמצאים מעבר לטווח של מפרטי המדפסת.
 • אל תניח את המדפסת במקום סגור, כגון בתוך ארונית.
 • הצב את המדפסת על משטח ישר ויציב.
 • הסר כל דבר שחוסם את פתחי האוורור של המדפסת. למדפסת דרושה זרימת אוויר טובה מכל צדדיה, לרבות החלק העליון.
 • הגן על המדפסת מפני לכלוך שנישא באוויר, אבק, אדים, שמן או חומרים אחרים שעלולים להשאיר שאריות בתוך המדפסת.
בדיקה ויזואלית של המחסנית
בצע את השלבים הבאים כדי לבדוק כל אחת מהמחסניות.
  שים לב:
אל תיגע במגעי המתכת המוזהבים בקצה המחסנית. טביעות אצבעות על מגעי המתכת לגרום לבעיות באיכות ההדפסה.
איור : הקפד שלא לגעת במגעים
 1. הוצא את המחסנית מהמדפסת, וודא כי אין פסולת שהצטברה בנתיב המחסנית.
 2. בדוק אם אתה משתמש במחסנית מקורית של HP. מחסנית מקורית של HP נושאת את הכיתוב HP, או את הלוגו של HP. לקבלת מידע נוסף על זיהוי מחסניות של HP, בקר בכתובת www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
 3. בדוק את מגעי המתכת המוזהבים במחסנית.
  • אם אתה מבחין בשריטות, או בנזק אחר שנגרם למגעי המתכת, החלף את המחסנית.
  • אם לא נראה שנגרם נזק למחברי המתכת, דחוף בעדינות את המחסנית לאחור לתוך החריץ שלה עד שתינעל במקומה. הדפס דפים אחדים כדי לבדוק אם הבעיה נפתרה.
אם החלטת שעליך להחליף מחסנית, בדוק את המחסנית או הדפס דף מצב החומרים המתכלים כדי לברר מהו המק"ט של המחסנית המקורית המתאימה של HP.
מחסניות שמולאו מחדש או שיוצרו מחדש
HP אינה ממליצה להשתמש בחומרים מתכלים, חדשים או ממוחזרים, שאינם מתוצרת HP. מכיוון שמוצרים אלה אינם מיוצרים על-ידי HP, היא אינה יכולה להשפיע על תכנונם או לפקח על איכותם. אם אתה משתמש במחסנית שמולאה מחדש או יוצרה מחדש, ואינך מרוצה מאיכות ההדפסה, החלף את המחסנית במחסנית מקורית של HP.
  הערה:
אם אתה מחליף מחסנית שאינה מתוצרת HP במחסנית מקורית של HP, ראש ההדפסה עדיין יכיל דיו שאינו מתוצרת HP. ההדפסה עלולה להמשיך להיות פגומה עד שראש ההדפסה יתרוקן לחלוטין מדיו זה ויתמלא בדיו מהמחסנית החדשה שהותקנה, מחסנית מקורית של HP. כדי לרוקן את הדיו ייתכן שיהיה צורך להדפיס לא פחות מכמה אלפי דפים של טקסט רגיל.
ניקוי המדפסת
בתהליך ההדפסה, חלקיקים של נייר ואבק עשויים להצטבר בתוך המדפסת ולגרום לבעיות איכות הדפסה כגון כתמים, פסים, קווים או סימנים חוזרים. התחל על-ידי הדפסת דוח איכות הדפסה, ולאחר מכן המשך ובצע את הליך הניקוי המתאים.
הדפס ופענח את דף איכות ההדפסה.
דוח איכות ההדפסה הוא הדף שמודפס עם פסי צבע מכל מחסנית. הדוח יכול לסייע לך לזהות בעיות באיכות ההדפסה.
איור : דוגמה לדוח איכות הדפסה
 1. טען נייר רגיל בגודל Letter או בגודל A4‏.
 2. ממסך הבית בלוח הבקרה של המדפסת, בחר בתפריט Support Tools (כלי תמיכה).
 3. פתח את התפריטים הבאים:
  • פתרון בעיות
  • דפי איכות הדפסה
  • דוח איכות הדפסה
 4. בחר באפשרות ‏Print (הדפס) להדפסת העמוד.
 5. בדוק את פסי הצבע בדוח. לכל פס יש שלוש צלליות שונות, אך הצבע אמור להשתנות באופן מינימלי בפסים השונים.
  • אם נראה פס לבן באחד או יותר מפסי הצבע, עבור אל 'ניקוי ראש ההדפסה'.
  • אם על פסי הצבע מופיעים מעט פסים או שלא מופיעים כלל, אבל הדיו מרוח, עבור אל 'ניקוי הגלילים'.
ניקוי ראש ההדפסה
אם בדוח איכות ההדפסה מופיעים פסים לבנים, בצע את השלבים הבאים כדי לנקות את ראש ההדפסה.
 1. ממסך הבית בלוח הבקרה של המדפסת, בחר בתפריט Support Tools (כלי תמיכה).
 2. פתח את התפריטים הבאים:
  • תחזוקה
  • כיול/ניקוי
  • ניקוי ראש הדפסה
 3. בחר Start (התחל) כדי להתחיל בתהליך הניקוי, ולאחר מכן פעל בהתאם להנחיות המוצגות על המסך.
    הערה:
  ישנן כמה רמות ניקוי על רצף. בסוף כל רמה, המדפסת מפיקה דוח איכות הדפסה. אם מופיעים פסים לבנים על כל אחד מפסי הצבע בדוח, המשך לרמת הניקוי הבאה. אם הבעיה נפתרה, בחר Cancel (ביטול).
    הערה:
  מספר את כל אחת מהעמודים של דוח איכות ההדפסה כדי לעקוב אחר השיפור באיכות ההדפסה.
ניקוי הגלגלות
אם בדוח איכות ההדפסה מופיעים כתמים, בצע את השלבים הבאים לניקוי הגלילים.
שלב 1: מדפסות רב-תכליתיות בלבד - נקה את גלילי מזין המסמכים
 1. ממסך הבית בלוח הבקרה של המדפסת, בחר בתפריט Support Tools (כלי תמיכה).
 2. פתח את התפריטים הבאים:
  • תחזוקה
  • כיול/ניקוי
  • ניקוי גלילי מזין המסמכים
 3. בחר Clean Now (נקה כעת) כדי להתחיל בתהליך הניקוי, ולאחר מכן פעל בהתאם להנחיות המוצגות על המסך.
שלב 2: פתור מריחות
 1. ממסך הבית בלוח הבקרה של המדפסת, בחר בתפריט Support Tools (כלי תמיכה).
 2. פתח את התפריטים הבאים:
  • תחזוקה
  • כיול/ניקוי
  • פתור מריחות
 3. בחר Start (התחל) כדי להתחיל בתהליך הניקוי.
  תהליך זה יימשך עד שלוש דקות כאשר הדף מוזן בקצב איטי דרך המדפסת. שמור על דף זה להערכת איכות הדפסה בהמשך.
נסה להשתמש במנהל הדפסה אחר
נסה מנהל הדפסה אחר בעת הדפסה מתוכנה והדפים המודפסים מכילים קווים לא צפויים בגרפיקה, טקסט חסר, גרפיקה חסרה, עיצוב שגוי או גופנים שונים מאלה שהוגדרו.
הורד את אחד ממנהלי ההתקן הבאים מאתר האינטרנט של HP:‏ support.hp.com/drivers.
מנהל הדפסה HP PCL.6
מנהל הדפסה ספציפי למוצר זה מיועד למהדורת 32 הסיביות של מערכות ההפעלה Windows XP, Vistaו-Server 2008. לא כל המאפיינים או גודלי הדף נתמכים.
מנהל הדפסה HP PCL 6
מנהל הדפסה ספציפי למוצר זה מיועד למערכות ההפעלה Windows גרסאות 7, 8, 8.1 ו-10, 2008 Server במהדורת 64 סיביות, Server 2008 R2‏, Server 2012‏, Server 2012 R2‏, ו-Server 2016
מנהל התקן HP PCL-6 V4
מנהל הדפסה ספציפי למוצר זה מיועד למערכות ההפעלה Windows גרסאות 7, 8, 8.1 ו-10, 2008 Server במהדורת 64 סיביות, Server 2008 R2‏, Server 2012‏, Server 2012 R2‏, ו-Server 2016
מנהל הדפסה HP UPD PS
 • מומלץ להדפסה עם תוכניות Adobe®‎‏ או עם תוכניות אחרות לשימושי גרפיקה אינטנסיביים
 • מספק תמיכה בהדפסה עם אמולציית postscript ובזיכרון הבזק לגופני postscript.
HP UPD PCL 6
 • מומלץ להדפסה בכל סביבות Windows
 • מספק את המהירות, איכות ההדפסה והתמיכה במאפייני המדפסת ברמה הטובה ביותר עבור מרבית המשתמשים
 • תוכנן להתאמה ל- Windows Graphic Device Interface‏ (GDI‏) לקבלת המהירות הגבוהה ביותר בסביבות Windows‏
 • ייתכן שלא יהיה תואם באופן מלא לתוכנות של יצרנים אחרים ולתוכנות מותאמות אישית המבוססות על PCL 5

hp-online-communities-portlet

פעולות
טעינה...‏

שאל את הקהילה!


פורום תמיכה

פורום תמיכה

הצטרף לשיחה! מצא פתרונות, שאל שאלות ושתף עצות משלך עם אנשים אחרים שרכשו את מוצרי HP. בקר כעת


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏