תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות HP Smart Tank 450 - מוצגת הודעת שגיאה 'אי-התאמה' או 'מחסניות דיו חסרות'

מסמך זה מתייחס למדפסות HP Smart Tank Wireless‏ 450, 455, ו- 457.
אחרי התקנת ראשי ההדפסה, המדפסת לא הוכנה להפעלה ומוצגת הודעת אי התאמה או מחסניות דיו חסרות מוצגת במסך המחשב. בלוח הבקרה של המדפסת, מהבהבים שני סמלי ראש ההדפסה או רק אחד מהם , סמל השגיאה , וסמל התראת ראש ההדפסה .

שלב 1: הוצא, בדוק והחזר את ראשי ההדפסה למקומם

אפשר שהמדפסת תציג הודעת שגיאה אם ראשי ההדפסה לא הותקנו בצורה נכונה. בצע את השלבים הבאים עבור ראש(י) ההדפסה שמציינים סמלי ראש ההדפסה בלוח הבקרה של המדפסת.
 1. סגור את מאריך מגש הפלט, ואז סובב את מגש הפלט שמאלה כדי לאחסן אותו בתוך המדפסת.
 2. פתח את הדלת החיצונית, ואז פתח את דלת הגישה אל מחסנית הראש.
 3. אם הגררה אינה גלויה, לחץ והחזק את לחצן העתק צבע שחור למשך 3 שניות.
  הגררה זזה למרכז המדפסת.
  איור : גישה אל הגררה
  גישה אל גררת ההדפסה
 4. דחוף בעדינות כלפי מטה על תפס הגררה הכחול.
  תפס הגררה הכחול ייפתח.
  איור : דחיפה בעדינות כלפי מטה על תפס הגררה הכחול
  פתח את תפס הגררה של ראש ההדפסה
 5. לחץ לחיצה קלה כלפי מטה על ראש ההדפסה כדי לשחרר אותו, ולאחר מכן משוך את ראש ההדפסה החוצה מתוך התושבת שלו.
  איור : הסרת ראש ההדפסה
  הסרת ראשי ההדפסה
 6. ודא שהפקקים בחלק העליון של ראש ההדפסה הוצאו.
  איור : משיכת הפקקים הכתומים החוצה
  משוך את הפקקים הכתומים
 7. ודא שהסרט הוסר ממגעי ראש ההדפסה.
    שים לב:
  אין לגעת במגעי הנחושת או בחרירי הדיו. אל תחזור ותדביק את הסרט המגן על המגעים. נגיעה בחלקים אלה עלולה לגרום לסתימות, לכשל דיו או למגעים חשמליים פגומים.
  איור : הסרת הסרט ממגעי ראש ההדפסה
  הסר את הסרט הדביק
 8. החלק את ראש ההדפסה בזווית קלה מעלה לתוך התושבת הריקה, ולאחר מכן דחוף בעדינות את ראש ההדפסה כלפי מעלה עד שהוא ייכנס למקומו בנקישה.
  איור : הכנסת ראשי הדפסה שחור לבן וצבע
  הכנס את ראשי ההדפסה
  • הכנס את ראש ההדפסה התלת-צבעית לתוך התושבת השמאלית.
  • הכנס את ראש ההדפסה בשחור לבן לתוך התושבת הימנית.
 9. סגור את תפס הגררה הכחול באמצעות לחיצה בתקיפות כלפי מטה עד שהתפס יינעל במקומו בנקישה.
  איור : סגירת תפס הגררה הכחול
  תמונה: סגור את התפס
 10. סגור את דלת הגישה לראש ההדפסה.
 11. סגור הדלת החיצונית.
  תהליך ההכנה לפעולה אמור להמשיך.
אם השגיאה נמשכת והמדפסת לא מוכנה לפעולה, המשך לשלב הבא.

שלב 2: נקה את המגעים של ראש ההדפסה

אפשר שהמדפסת תציג שגיאת ראש הדפסה אם מגעי ראש ההדפסה מלוכלכים. בצע את השלבים הבאים עבור ראש(י) ההדפסה שמציינים סמלי ראש ההדפסה בלוח הבקרה של המדפסת.
  שים לב:
נקה כל ראש הדפסה בנפרד, וודא שראשי ההדפסה הותקנו מחדש במדפסת בהקדם האפשרי. השארת ראשי ההדפסה מחוץ למדפסת למשך יותר מ30- דקות עלולה להזיק להם.
 1. אסוף את החומרים הבאים:
  • ספוגיות יבשות, מטלית נטולת מוך או כל חומר רך אחר שלא יתפורר או יותיר סיבים (נייר סינון של קפה "פילטר" מתאים למטרה זו)
  • מים מזוקקים, מסוננים או מינרליים (מי ברז עשויים להכיל חומרים מזהמים שעלולים לגרום נזק לראש ההדפסה)
     שים לב:
   אין להשתמש בחומרים המיועדים לניקוי גלילי הדיו או באלכוהול כדי לנקות את מגעי ראש ההדפסה. חומרים אלה עלולים לגרום נזק לראש ההדפסה או למדפסת.
 2. פתח את הדלת החיצונית, ואז פתח את דלת הגישה אל מחסנית הראש.
 3. אם הגררה אינה גלויה, לחץ והחזק את לחצן העתק צבע שחור למשך 3 שניות.
  הגררה זזה למרכז המדפסת.
  איור : גישה אל הגררה
  גישה אל גררת ההדפסה
 4. בזמן שהמדפסת פועלת, נתק את כבל המתח מגב המדפסת.
 5. דחוף בעדינות כלפי מטה על תפס הגררה הכחול.
  תפס הגררה הכחול ייפתח.
  איור : דחיפה בעדינות כלפי מטה על תפס הגררה הכחול
  פתח את תפס הגררה של ראש ההדפסה
 6. לחץ לחיצה קלה כלפי מטה על ראש ההדפסה כדי לשחרר אותו, ולאחר מכן משוך את ראש ההדפסה החוצה מתוך התושבת שלו.
    שים לב:
  שמור על ראש ההדפסה במצב זקוף במהלך ההסרה כדי למנוע נזילת דיו.
  איור : הסרת ראש ההדפסה
  הסרת ראשי ההדפסה
 7. ודא שלא הצטבר לכלוך על המגעים.
 8. נגב את המגעים בעזרת מקלון צמר גפן יבש או בעזרת חומר אחר נטול-מוך עד שלא תישאר עליהם פסולת.
    שים לב:
  הקפד לנגב רק את המגעים. אל תמרח לכלוך כלשהו על ראש ההדפסה במקום אחר.
 9. טבול ספוגית נקייה או מטלית נטולת מוך במים מזוקקים, וסחט ממנה מים עודפים.
 10. נקה אך ורק את המגעים בצבע הנחושת ולאחר מכן אפשר לראש ההדפסה להתייבש במשך כ10- דקות.
    שים לב:
  בעת ניקוי המגעים, כדי למנוע נזק לראש ההדפסה, היזהר לא לגעת בנחירי הדיו.
   איור : נקה את המגעים של ראש ההדפסה
   תמונה: נקה את המגעים
  1. מגעים בצבע נחושת
  2. חרירי דיו (אל תנקה)
 11. הספג קלות ספוגית נוספת במים מזוקקים, וסחט ממנה מים עודפים.
 12. השתמש בספוגית כדי לנקות את המגעים החשמליים בגררה, שנמצאת בתוך המדפסת.
 13. נקה את המגעים בתוך הגררה.
  איור : מגעי הגררה
  תמונה: מגעי הגררה
 14. הנח לראש ההדפסה להתייבש במשך 10 או ייבש אותו במטוש חדש.
  הערה:
  הקפד לא להשאיר את ראש ההדפסה מחוץ למדפסת למשך יותר מ-‏30 דקות.
 15. החלק את ראש ההדפסה בזווית קלה מעלה לתוך התושבת הריקה, ולאחר מכן דחוף בעדינות את ראש ההדפסה כלפי מעלה עד שהוא ייכנס למקומו בנקישה.
  איור : הכנסת ראשי הדפסה שחור לבן וצבע
  הכנס את ראשי ההדפסה
  • הכנס את ראש ההדפסה התלת-צבעית לתוך התושבת השמאלית.
  • הכנס את ראש ההדפסה בשחור לבן לתוך התושבת הימנית.
 16. סגור את תפס הגררה הכחול באמצעות לחיצה בתקיפות כלפי מטה עד שהתפס יינעל במקומו בנקישה.
  איור : סגירת תפס הגררה הכחול
  תמונה: סגור את התפס
 17. סגור את דלת הגישה לראש ההדפסה.
 18. סגור הדלת החיצונית.
 19. חבר מחדש את כבל המתח לגב המדפסת.
 20. הפעל את המדפסת.
  תהליך ההכנה לפעולה אמור להמשיך.
אם השגיאה נמשכת והמדפסת לא מוכנה לפעולה, המשך לשלב הבא.

שלב 3: איפוס המדפסת

איפוס המדפסת יכול לעיתים לפתור שגיאת ראש הדפסה.
 1. הפעל את המדפסת, אם היא לא פועלת כבר.
 2. המתן עד שהמדפסת תהיה דוממת ושקטה לפני שתמשיך.
 3. בזמן שהמדפסת פועלת, נתק את כבל המתח מגב המדפסת.
 4. נתק את כבל המתח משקע החשמל שבקיר.
 5. המתן 60 שניות לפחות.
 6. חבר את כבל המתח בחזרה לשקע החשמל שבקיר.
  הערה:
  ‏HP ממליצה לחבר את כבל המתח של המדפסת ישירות לשקע החשמל שבקיר.
 7. חבר מחדש את כבל המתח לגב המדפסת.
 8. הפעל את המדפסת, אם היא לא מופעלת אוטומטית.
  ייתכן שהמדפסת תעבור תהליך של התחממות. נוריות המדפסת עשויות להבהב והגררה עשויה לנוע.
 9. המתן עד לסיום תהליך ההתחממות ועד אשר המדפסת תהיה דוממת ושקטה לפני שתמשיך.
אם הודעת השגיאה ממשיכה להופיע, עבור לשלב הבא.

שלב 4: נקה שוב את המגעים של ראש ההדפסה

ניקוי חוזר של מגעי ראש ההדפסה יכול לסייע לפתור בעיה זו. חזור על השלבים שביצעת קודם לכן במסמך זה כדי לנקות את מגעי ראש ההדפסה.
אם השגיאה נמשכת והמדפסת לא מוכנה לפעולה, המשך לשלב הבא.

שלב 5: מסור את המדפסת לתיקון

אם השלבים הקודמים לא פתרו את שגיאת ראש ההדפסה, או שראי ההדפסה כבר הוכנו לפעולה, שלח את המדפסת לתיקון.
תקן או החלף את מוצר HP שברשותך, אם השלמת את כל השלבים הקודמים.
כדי לבדוק אם עדיין יש אחריות על המוצר שלך, עבור לאתר האינטרנט המשמש לבדיקת אחריות http://www.support.hp.com/checkwarranty. צור קשר עם התמיכה של HP כדי לקבוע מועד לתיקון או החלפה. אם אתה באזור אסיה והאוקיינוס השקט, צור קשר עם התמיכה של HP כדי למצוא מרכז שירות מקומי באזור שלך.
ייתכן שתחויב בעלויות תיקון עבור מוצרים שאינם במסגרת האחריות.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏