תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP PageWide Enterprise, HP PageWide Managed - טען נייר במגש ההזנה בעל הקיבולת הגבוהה (HCI) של 4,000 גיליונות

מבוא

המידע שלהלן מתאר כיצד לטעון נייר במגש הזנה בעל קיבולת גבוהה, אשר זמין כאביזר עבור כל הדגמים. שני המגשים מכילים עד 4,000 גיליונות של נייר 75 גר'/מ"ר.
  שים לב:
אין להאריך יותר ממגש נייר אחד בכל פעם. אין להשתמש במגש הנייר כמדרגה. הרחק את ידיך ממגשי הנייר בעת סגירתם. כל המגשים חייבים להיות סגורים בעת הזזת המדפסת.

טען נייר במגש ההזנה בעל הקיבולת הגבוהה (HCI) של 4,000 גיליונות

 1. פתח את המגש.
  הערה:
  אין לפתוח את המגש בזמן שהוא נמצא בשימוש.
  איור : פתח את המגש
 2. התאם את מכוון גודל הנייר למיקום הנכון עבור הנייר.
  איור : כוונן את המכוונים
 3. טען נייר במגש. בדוק את הנייר כדי לוודא שהמכוונים נוגעים קלות בערימת הנייר, אך אינם מכופפים אותה.
  הערה:
  כדי למנוע חסימות, אין לטעון את מגש ההזנה יתר על המידה. ודא שראש הערימה נמצא מתחת למחוון המגש המלא.
  הערה:
  כוונון לקוי של המגש עשוי לגרום להופעת הודעת שגיאה במהלך ההדפסה או לחסימת נייר.
  איור : טען נייר
 4. סגור את המגש.
  איור : סגור את המגש
 5. הודעת תצורת המגש תוצג בלוח הבקרה של המדפסת.
 6. בחר בלחצן אישור כדי לאשר את הסוג והגודל שזוהו, או בחר בלחצן שנה כדי לבחור גודל נייר או סוג נייר שונים.

כיוון נייר HCI

כיוון נייר HCI
סוג נייר
כיוון ההדפסה
מצב הדפסה דו-צדדית
Paper size (גודל הנייר)
כיצד לטעון נייר
נייר מכתבים או נייר מודפס מראש
לאורך
הדפסה על צד אחד
A4‏, Letter
הצד המודפס כלפי מטה
הקצה העליון בחלק האחורי של המגש
הדפסה דו-צדדית אוטומטית או כאשר Alternative Letterhead Mode (מצב נייר מכתבים חלופי) מופעל
A4‏, Letter
הצד המודפס כלפי מעלה
הקצה העליון בחלק האחורי של המגש
Landscape (לרוחב)
הדפסה על צד אחד
A4‏, Letter
הצד המודפס כלפי מטה
הקצה העליון בצדו השמאלי של המגש
הדפסה דו-צדדית אוטומטית או כאשר Alternative Letterhead Mode (מצב נייר מכתבים חלופי) מופעל
A4‏, Letter
הצד המודפס כלפי מעלה
הקצה העליון בצדו הימני של המגש
מנוקב מראש
Landscape (לרוחב)
הדפסה על צד אחד
A4‏, Letter
הצד המודפס כלפי מטה
החורים בצד השמאלי של המגש
הדפסה דו-צדדית אוטומטית או כאשר Alternative Letterhead Mode (מצב נייר מכתבים חלופי) מופעל
A4‏, Letter
הצד המודפס כלפי מעלה
החורים בצד הימני של המגש, כשחלקו העליון של טופס פונה לצד ימין

שימוש ב-alternative letterhead mode (מצב נייר מכתבים חלופי)

השתמש במאפיין Alternative Letterhead Mode (מצב נייר מכתבים חלופי) כדי לטעון נייר מכתבים או נייר מודפס מראש לתוך המגש באותו אופן עבור כל העבודות, בין אם אתה מדפיס לצד אחד של גיליון הנייר או לשני הצדדים. בעת השימוש במצב זה, טען נייר באותו אופן שבו אתה טוען נייר עבור הדפסה דו-צדדית אוטומטית.
כדי להשתמש במאפיין זה, הפעל אותו בעזרת התפריטים בלוח הבקרה של המדפסת.

הפעלת Alternative Letterhead Mode (מצב נייר מכתבים חלופי) בעזרת התפריטים בלוח הבקרה של המדפסת

 1. ממסך Home (בית) בלוח הבקרה של המדפסת, פתח את התפריט Settings (הגדרות).
 2. פתח את התפריטים הבאים:
  • הכרטיסייה Copy/Print (העתקה/הדפסה) או Print (הדפסה)
  • נהל מגשים
  • מצב נייר מכתבים חלופי
 3. בחר On (מופעל).


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏