תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP PageWide Enterprise, HP PageWide Managed - טען נייר במגש 2

מבוא

המידע הבא מתאר כיצד לטעון נייר במגש 2 ובמגשים האופציונליים ל-550 גיליונות. מגשים אלה מכילים עד 550 גיליונות של נייר 75 גר'/מ"ר.
  שים לב:
אין להאריך יותר ממגש נייר אחד בכל פעם. אין להשתמש במגש הנייר כמדרגה. הרחק את ידיך ממגשי הנייר בעת סגירתם. כל המגשים חייבים להיות סגורים בעת הזזת המדפסת.
הערה:
ההליך לטעינת נייר עבור כל המגשים ל-‏550 גיליונות זהה להליך עבור מגש 2. רק מגש 2 מוצג כאן.

טעינת מגש 2 והמגשים ל-‏550 גיליונות

 1. פתח את המגש.
  הערה:
  אין לפתוח את המגש בזמן שהוא נמצא בשימוש.
  איור : פתח את המגש
 2. התאם את מכווני אורך ורוחב הנייר על ידי לחיצה על ידית הכוונון הכחולה, והסט כל מכוון אל המיקום הנכון בהתאם לגודל הנייר.
  איור : כוונן את המכוונים
 3. טען נייר במגש. בדוק את הנייר כדי לוודא שהמכוונים נוגעים בערימת הנייר, אך אינם מכופפים אותה. לקבלת מידע על קביעת כיוון ההדפסה בנייר, ראה כיוון הנייר במגש 2 ובמגשים ל-‏550 גיליונות.
  הערה:
  כדי למנוע חסימות, אין לטעון את מגש ההזנה יתר על המידה. ודא שראש הערימה נמצא מתחת למחוון המגש המלא.
  הערה:
  כוונון לקוי של המגש עשוי לגרום להופעת הודעת שגיאה במהלך ההדפסה או לחסימת נייר.
  איור : טען נייר
 4. סגור את המגש.
  איור : סגור את המגש
 5. הודעת תצורת המגש תוצג בלוח הבקרה של המדפסת.
 6. בחר בלחצן אישור כדי לאשר את הסוג והגודל שזוהו, או בחר בלחצן שנה כדי לבחור גודל נייר או סוג נייר שונים.
  עבור נייר בגודל מותאם אישית, ציין את מידות ה-X וה-Y של הנייר כאשר תופיע הנחיה להזין אותן בלוח הבקרה של המדפסת.
  איור : מידות X ו-Y

כיוון הנייר במגש 2 ובמגשים ל-‏550 גיליונות

כיוון הנייר במגש 2 ובמגשים ל-‏550 גיליונות
סוג נייר
כיוון ההדפסה
מצב הדפסה דו-צדדית
Paper size (גודל הנייר)
כיצד לטעון נייר
נייר מכתבים או נייר מודפס מראש
לאורך
הדפסה על צד אחד
11x17‏, A3‏, 8K‏ (273x397 מ"מ), 8K‏ (270x390 מ"מ), 8K‏ (260x368 מ"מ), B4 (JIS)‎,‏ Legal‏, Oficio ‏(8.5x13), ‏Oficio ‏(216x340 מ"מ), C4‏, SRA4‏, RA4‏, Arch A‏, A4‏, Letter
הצד המודפס כלפי מטה
הקצה העליון בצדו השמאלי של המגש
A4‏, Letter‏, 16K ‏(197x273 מ"מ) 16K ‏(195x270 מ"מ), Executive‏, A5‏, 16K ‏(184x260 מ"מ), B5 (JIS)‎
הצד המודפס כלפי מטה
הקצה העליון בחלק האחורי של המגש
הדפסה דו-צדדית אוטומטית או כאשר Alternative Letterhead Mode (מצב נייר מכתבים חלופי) מופעל
11x17‏, A3‏, 8K‏ (273x397 מ"מ), 8K‏ (270x390 מ"מ), 8K‏ (260x368 מ"מ), B4 (JIS)‎,‏ Legal‏, Oficio ‏(8.5x13), ‏Oficio ‏(216x340 מ"מ), C4‏, SRA4‏, RA4‏, Arch A‏, A4‏, Letter
הצד המודפס כלפי מעלה
הקצה העליון בצדו הימני של המגש
A4‏, Letter‏, 16K ‏(197x273 מ"מ) 16K ‏(195x270 מ"מ), Executive‏, A5‏, 16K ‏(184x260 מ"מ), B5 (JIS)‎
הצד המודפס כלפי מעלה
הקצה העליון בחלק האחורי של המגש
Landscape (לרוחב)
הדפסה על צד אחד
11x17‏, A3‏, 8K‏ (273x397 מ"מ), 8K‏ (270x390 מ"מ), 8K‏ (260x368 מ"מ), B4 (JIS)‎,‏ Legal‏, Oficio ‏(8.5x13), ‏Oficio ‏(216x340 מ"מ), C4‏, SRA4‏, RA4‏, Arch A‏, A4‏, Letter
הצד המודפס כלפי מטה
הקצה העליון בחלק האחורי של המגש
A4‏, Letter‏, 16K ‏(197x273 מ"מ) 16K ‏(195x270 מ"מ), Executive‏, A5‏, 16K ‏(184x260 מ"מ), B5 (JIS)‎
הצד המודפס כלפי מטה
הקצה העליון בצדו השמאלי של המגש
הדפסה דו-צדדית אוטומטית או כאשר Alternative Letterhead Mode (מצב נייר מכתבים חלופי) מופעל
11x17‏, A3‏, 8K‏ (273x397 מ"מ), 8K‏ (270x390 מ"מ), 8K‏ (260x368 מ"מ), B4 (JIS)‎,‏ Legal‏, Oficio ‏(8.5x13), ‏Oficio ‏(216x340 מ"מ), C4‏, SRA4‏, RA4‏, Arch A‏, A4‏, Letter
הצד המודפס כלפי מעלה
הקצה העליון בחלק האחורי של המגש
A4‏, Letter‏, 16K ‏(197x273 מ"מ) 16K ‏(195x270 מ"מ), Executive‏, A5‏, 16K ‏(184x260 מ"מ), B5 (JIS)‎
הצד המודפס כלפי מעלה
הקצה העליון בצדו הימני של המגש
מנוקב מראש
לאורך
הדפסה על צד אחד
11x17‏, A3‏, 8K‏ (273x397 מ"מ), 8K‏ (270x390 מ"מ), 8K‏ (260x368 מ"מ), B4 (JIS)‎,‏ Legal‏, Oficio ‏(8.5x13), ‏Oficio ‏(216x340 מ"מ), C4‏, SRA4‏, RA4‏, Arch A‏, A4‏, Letter
הצד המודפס כלפי מטה
החורים בגב המגש
A4‏, Letter‏, 16K ‏(197x273 מ"מ) 16K ‏(195x270 מ"מ), Executive‏, A5‏, 16K ‏(184x260 מ"מ), B5 (JIS)‎
הצד המודפס כלפי מטה
החורים בצד הימני של המגש
הדפסה דו-צדדית אוטומטית או כאשר Alternative Letterhead Mode (מצב נייר מכתבים חלופי) מופעל
11x17‏, A3‏, 8K‏ (273x397 מ"מ), 8K‏ (270x390 מ"מ), 8K‏ (260x368 מ"מ), B4 (JIS)‎,‏ Legal‏, Oficio ‏(8.5x13), ‏Oficio ‏(216x340 מ"מ), C4‏, SRA4‏, RA4‏, Arch A‏, A4‏, Letter
הצד המודפס כלפי מעלה
החורים בגב המגש
A4‏, Letter‏, 16K ‏(197x273 מ"מ) 16K ‏(195x270 מ"מ), Executive‏, A5‏, 16K ‏(184x260 מ"מ), B5 (JIS)‎
הצד המודפס כלפי מעלה
החורים בצד השמאלי של המגש, כשחלקו העליון של הטופס בחלק האחורי של המדפסת

שימוש ב-alternative letterhead mode (מצב נייר מכתבים חלופי)

השתמש במאפיין Alternative Letterhead Mode (מצב נייר מכתבים חלופי) כדי לטעון נייר מכתבים או נייר מודפס מראש לתוך המגש באותו אופן עבור כל העבודות, בין אם אתה מדפיס לצד אחד של גיליון הנייר או לשני הצדדים. בעת השימוש במצב זה, טען נייר באותו אופן שבו אתה טוען נייר עבור הדפסה דו-צדדית אוטומטית.
כדי להשתמש במאפיין זה, הפעל אותו בעזרת התפריטים בלוח הבקרה של המדפסת.

הפעלת Alternative Letterhead Mode (מצב נייר מכתבים חלופי) בעזרת התפריטים בלוח הבקרה של המדפסת

 1. ממסך Home (בית) בלוח הבקרה של המדפסת, פתח את התפריט Settings (הגדרות).
 2. פתח את התפריטים הבאים:
  • הכרטיסייה Copy/Print (העתקה/הדפסה) או Print (הדפסה)
  • נהל מגשים
  • מצב נייר מכתבים חלופי
 3. בחר On (מופעל).


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏