תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏
 • מידע
  למד כיצד לשדרג ל- Windows 11

  ניתן למצוא שאלות נפוצות ותשובות כאן

 • משוב

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

Samsung ProXpress MFP SL-C4060, SL-C4062 - הבנת הודעות התצוגה

הודעות מופיעות בתצוגת לוח הבקרה כדי לציין את מצב המדפסת או שגיאות. עיין בטבלאות הבאות כדי להבין את ההודעות ואת משמעותן, ולאחר מכן תקן את הבעיה, במידת הצורך.
הערה:
 • ניתן לפתור את השגיאה בעזרת ההנחיה המוצגת בחלון התוכנה של מצב ההדפסה של המחשב, ראה שימוש במצב מדפסת Samsung.
 • אם ההודעה אינה מופיעה בטבלה, אתחל את אספקת המתח ונסה שוב את עבודת ההדפסה. אם הבעיה נמשכת, פנה אל:
 • בעת פנייה לקבלת תמיכה, ספק לנציג השירות את נוסח ההודעה המוצגת.
 • ייתכן שהודעות מסוימות לא יופיעו בתצוגה, בהתאם לאפשרויות או לדגמים.
 • [error number] (מספר השגיאה): מציין את מספר השגיאה.
 • [tray number] (מספר מגש): מציין את מספר המגש.
 • [media type] (סוג חומר הדפסה): מציין את צבע הטונר.
 • [media size] (גודל חומרי הדפסה): מציין את גודל חומר ההדפסה.
 • [color] (צבע): מציין את צבע הטונר.
 • [unit type] (סוג יחידה): מציין את סוג היחידה.
הודעה
משמעות
הפתרונות המוצעים
בדוק אם נותרו פיסות נייר בנתיב הנייר
קיימת בעיה בנתיב הנייר.
הסר את פיסות הנייר שנותרו בנתיב הנייר. אם הבעיה נמשכת, פנה אל: תמיכת הלקוחות של HP.
לא סופקה כמות מספיקה של טונר. הסר את סרט האיטום של מחסנית הטונר או נער אותה. פנה לקבלת שירות אם הבעיה נמשכת.
המכשיר לא יכול לזהות מחסנית טונר. או שסרט האיטום לא הוסר ממחסנית הטונר.
הסר את סרט האטימה ממחסנית הטונר. עיין במדריך ההתקנה המהירה.
בעת החלפת מחסניות, אנו ממליצים שתשתמש במחסניות טונר מקוריות של Samsung. Samsung עשויה לסרב למתן שירותי אחריות למוצרים שבהם שנעשה בהן שימוש במחסניות טונר שאינן מחסניות מקוריות של Samsung כגון מחסנית שמולאה מחדש או שיוצרה מחדש.
מחסנית הטונר שצוינה אינה מתאימה למכשיר.
החלף את מחסנית הטונר שצוינה במחסנית טונר מקורית של Samsung‏, ראה החלפת מחסנית הטונר.
הדלת פתוחה. סגור אותה.
המכסה הקדמי או המכסה האחורי אינו נעול כהלכה.
סגור את הכיסוי עד שיינעל במקומו בנקישה.
סיום חיים, החלף במחסנית טונר חדשה [בצבע]
מחסנית הטונר המצוינת הגיעה לסוף אורך החיים המשוערa.
 • תוכל לבחור Stop (עצור) או Continue (המשך) כפי שמוצג בלוח הבקרה. אם תבחר באפשרות Stop (עצור), המדפסת תפסיק להדפיס. אם תבחר באפשרות Continue (המשך), המדפסת תמשיך להדפיס, אך לא ניתן לערוב לאיכות ההדפסה.
 • החלף את מחסנית הטונר לקבלת איכות ההדפסה הטובה ביותר כשהודעה זו מופיעה. שימוש במחסנית מעבר לשלב זה יכול לגרום לבעיות באיכות הדפסה, ראה החלפת מחסנית הטונר.
מפלס הטונר [צבע} נמוך
כמות קטנה של טונר נותרה במחסנית שצוינהa
הכן מחסנית חדשה להחלפה. ניתן לשפר זמנית את איכות ההדפסה על-ידי פיזור הטונר, ראה פיזור הטונר
כשל במערכת המנוע [מספר השגיאה]. כבה ולאחר מכן הפעל.
קיימת בעיה במערכת המנוע.
כבה את המכשיר ולאחר מכן הפעל אותו שוב. אם הבעיה נמשכת, פנה אל: תמיכת הלקוחות של HP.
כשל מנוע [מספר השגיאה]. פנה לקבלת שירות אם הבעיה נמשכת.
כשל מאוורר: [error number] ‏(מספר השגיאה). כבה ולאחר מכן הפעל. פנה לקבלת שירות אם הבעיה נמשכת.
קיימת בעיה במערכת המאוורר.
כבה את המכשיר ולאחר מכן הפעל אותו שוב. אם הבעיה נמשכת, פנה אל: תמיכת הלקוחות של HP.
כשל יחידת היתוך [מספר השגיאה]. כבה ולאחר מכן הפעל.
קיימת בעיה ביחידת ההיתוך.
כבה את המכשיר ולאחר מכן הפעל אותו שוב. אם הבעיה נמשכת, פנה אל: תמיכת הלקוחות של HP.
כשל ביחידת ההיתוך [מספר השגיאה]. כבה ולאחר מכן הפעל.
כשל במערכת HDD [מספר השגיאה]: כבה ולאחר מכן הפעל. פנה לקבלת שירות אם הבעיה נמשכת
קיימת בעיה בדיסק הקשיח.
כבה את המכשיר ולאחר מכן הפעל אותו שוב. אם הבעיה נמשכת, פנה אל: תמיכת הלקוחות של HP.
כשל במערכת HDD [מספר השגיאה]: פנה לקבלת שירות
שגיאת HDD [מספר השגיאה]: עיין במדריך למשתמשים
כשל במערכת הקלט [מספר השגיאה]: בדוק חיבור [מספר מגש].
קיימת בעיה במגש.
פתח את המגש וסגור אותו. אם הבעיה נמשכת, פנה אל: תמיכת הלקוחות של HP.
כשל במערכת הקלט [מספר השגיאה]. משוך את [מספר מגש] החוצה והכנס אותו.
קיימת בעיה במגש.
פתח את המגש וסגור אותו. אם הבעיה נמשכת, פנה אל: תמיכת הלקוחות של HP.
כשל במערכת הקלט [מספר השגיאה]: בדוק חיבור [מספר מגש].
קיימת בעיה במנורה.
פתח את הדלת, ולאחר מכן סגור אותה. אם הבעיה נמשכת, פנה אל: תמיכת הלקוחות של HP.
טען באופן ידני נייר [רגיל] בגודל [Letter]
גודל הנייר שצוין במאפייני המדפסת אינו תואם לנייר שנטען.
טען את הנייר הנכון במגש. אם הבעיה נמשכת, פנה אל: תמיכת הלקוחות של HP.
כשל LSU: [error number] ‏(מספר השגיאה). כבה ולאחר מכן הפעל. פנה לקבלת שירות אם הבעיה נמשכת.
קיימת בעיה ב-LSU.
כבה את המכשיר ולאחר מכן הפעל אותו שוב. אם הבעיה נמשכת, פנה אל: תמיכת הלקוחות של HP.
כשל במנוע: [error number] ‏(מספר השגיאה). כבה ולאחר מכן הפעל. פנה לקבלת שירות אם הבעיה נמשכת.
קיימת בעיה במערכת המנוע.
כבה את המכשיר ולאחר מכן הפעל אותו שוב. אם הבעיה נמשכת, פנה אל: תמיכת הלקוחות של HP.
כשל MSOK: [הודעת שגיאה]: פנה לקבלת שירות והחלף MSOK
קיימת בעיה במערכת המנוע.
כבה את המכשיר ולאחר מכן הפעל אותו שוב. אם הבעיה נמשכת, פנה אל: תמיכת הלקוחות של HP.
חסימת נייר מקור בתוך הסורק.
מסמכי המקור תקועים במזין מסמכי הסריקה הכפול.
שחרר את החסימה, ראה חסימת נייר מקור בתוך הסורק.
חסימת נייר מקור בתוך הסורק
מסמכי המקור תקועים במזין מסמכי הסריקה הכפול.
שחרר את החסימה, ראה חסימת נייר מקור בתוך סורק.
הנייר בסל הפלט מלא. הסר את הנייר המודפס.
סל הפלט מלא.
הוצא את הנייר ממגש הפלט, המכשיר מחדש את ההדפסה.
נייר ריקה בכל המגשים. טען נייר.
אין נייר בכל המגשים.
טען נייר במגש.
נייר ריק ב[מספר מגש]. טען נייר.
אין נייר במגש.
טען נייר במגש.
נייר ריק במגש הרב-תכליתי. טען נייר.
אין נייר במגש הרב-תכליתי.
טען נייר במגש הרב-תכליתי.
מעט נייר ב[מספר מגש]. טען נייר.
מעט נייר במגש.
טען נייר במגש.
נייר לא מתאים ב[מספר מגש]. נייר לא מתאים במגש רב-תכליתי
גודל הנייר שצוין במאפייני המדפסת אינו תואם לנייר הטעון במגש.
טען נייר במגש.
חסימת נייר בחלקו התחתון של נתיב ההדפסה הדו-צדדית
הנייר נתקע במהלך הדפסה דו-צדדית.
שחרר את החסימה, ראה באזור יחידת ההדפסה הדו-צדדית.
חסימת נייר בנתיב ההדפסה הדו-צדדית
חסימת נייר בחלק העליון של נתיב ההדפסה הדו-צדדית
חסימת נייר באזור היציאה.
נייר נתקע באזור היציאה.
שחרר את החסימה, ראה באזור היציאה.
חסימת נייר בתוך המכשיר
נייר נתקע בתוך המכשיר.
שחרר את החסימה, ראה במגש 1 או במגש אופציונלי או בתוך המכשיר.
חסימת נייר במגש 1.
נייר נתקע באזור ההזנה של המגש.
שחרר את החסימה, ראה במגש 1.
חסימת נייר במגש 2.
נייר נתקע במגש האופציונלי.
שחרר את החסימה, ראה במגש אופציונלי.
חסימת נייר במגש 3.
חסימת נייר במגש 4.
חסימת נייר במגש הרב-תכליתי
נייר נתקע באזור ההזנה של המגש.
שחרר את החסימה, ראה במגש הרב-תכליתי.
הכן יחידת היתוך חדשה
אורך החיים המשוער של יחידת ההיתוך מתקרב לסיומו.
החלף את יחידת ההיתוך ביחידה חדשה. צור קשר עם נציגי שירות.
החלף ביחידת היתוך חדשה
יחידת ההיתוך הגיעה לסוף תקופת חייה המשוערת.
החלף את יחידת ההיתוך ביחידת היתוך מקורית של Samsung, פנה לקבלת שירות.
הכן יחידה חדשה של רצועת להעברת תמונות
אורך החיים המשוער של רצועת ההעברה מתקרב לסיומו.
החלף את רצועת ההעברה ברצועה חדשה. צור קשר עם נציגי שירות.
החלף ביחידה חדשה של רצועה להעברת תמונות
רצועת ההעברה הגיעה לסוף חייה
החלף את רצועת ההעברה ברצועה חדשה. צור קשר עם נציגי שירות.
התקן יחידת רצועה להעברת תמונות
רצועת ההעברה אינה מותקנת
התקן רצועת העברה מקורית של Samsung. צור קשר עם נציגי שירות.
יחידת הרצועה להעברת תמונות אינה תואמת. עיין במדריך למשתמש.
רצועת ההעברה של המכשיר לא מתאימה למכשיר שלך.
התקן חלק מקורי של Samsung שמיועד למכשיר שלך. צור קשר עם נציגי שירות.
החלף את גלגלת ההעברה
גלגלת ההעברה הגיעה לסוף חייה
החלף את גלגלת ההעברה בגלגלת העברה מקורית של Samsung, פנה לקבלת שירות.
החלף בגלגלת הרמה חדשה של [מספר מגש].
גלגלת הרמת המגש הגיעה לסוף חייה.
החלף את גלגלת הרמת המגש בגלגלת מקורית חדשה של Samsung.
החלף בגלגלת עיכוב חדשה ל[מספר מגש].
גלגלת עיכוב המגש הגיעה לסוף חייה.
החלף את גלגלת עיכוב המגש בגלגלת חדשה. צור קשר עם נציגי שירות.
החלף בגלגלת עיכוב DSDF חדשה
גלגלת העיכוב של מזין מסמכי הסריקה הכפול (DSDF) הגיעה לסוף חייה.
החלף את גלגלת העיכוב של מזין מסמכי הסריקה הכפול (DSDF) בחדשה. צור קשר עם נציגי שירות.
כשל במערכת הסריקה: [error number] ‏(מספר השגיאה). כבה ולאחר מכן הפעל.
קיימת בעיה במערכת הסריקה.
כבה את המכשיר ולאחר מכן הפעל אותו שוב. אם הבעיה נמשכת, פנה לקבלת שירות.
כשל בחיישן: [error number] ‏(מספר השגיאה). כבה ולאחר מכן הפעל. פנה לקבלת שירות אם הבעיה נמשכת.
קיימת בעיה במערכת החיישן.
כבה את המכשיר ולאחר מכן הפעל אותו שוב. אם הבעיה נמשכת, פנה לקבלת שירות
טמפרטורת החדר אינה מתאימה לשימוש מוגדר זה. כוונן את טמפרטורת החדר.
המכשיר נמצא בחדר עם טמפרטורת חדר לא מתאימה.
כוונן את טמפרטורת החדר, עיין מפרט.
כשל מחסנית טונר: [error number] ‏(מספר השגיאה). פנה לקבלת שירות.
קיימת בעיה במחסנית הטונר.
כבה את המכשיר ולאחר מכן הפעל אותו שוב. אם הבעיה נמשכת, פנה לקבלת שירות
מחסנית הטונר [בצבע] אינה מותקנת. התקן את המחסנית.
מחסנית טונר אינה מותקנת.
התקן מחדש את מחסנית הטונר.
מחסנית הטונר [בצבע] אינה תואמת. עיין במדריך למשתמשים.
יחידת ההדמיה שהתקנת לא מתאימה למכשיר שלך.
התקן יחידת הדמיה מקורית של Samsung המיועדת למכשיר שלך, ראה חומרים מתכלים זמינים.
הדלת העליונה של הסורק פתוחה
מכסה מזין מסמכי הסריקה הכפול אינו נעול כהלכה.
סגור את הכיסוי עד שיינעל במקומו בנקישה.
כשל מגש: [error number] ‏(מספר השגיאה). בדוק את חיבור המגש
המגש אינו מחובר כהלכה.
התקן מחדש את המגש. אם הבעיה נמשכת, פנה לקבלת שירות
כשל מגש [מספר השגיאה]. משוך את [מספר מגש] החוצה והכנס אותו. פנה לקבלת שירות אם הבעיה נמשכת
המגש אינו מחובר כהלכה.
התקן מחדש את המגש. אם הבעיה נמשכת, פנה לקבלת שירות
[מספר מגש] אינו מותקן. התקן את המגש
המגש לא מותקן כראוי.
התקן מחדש את המגש. אם הבעיה נמשכת, פנה לקבלת שירות
קסטת [מספר מגש] נמשכה החוצה. הכנס אותה כהלכה
המגש אינו נעול כהלכה.
סגור את המגש עד שיינעל במקומו בנקישה.
דלת [מספר מגש] פתוחה. סגור אותה
דלת המגש אינה נעולה כהלכה.
סגור את דלת המגש עד שתינעל במקומה בנקישה.
כשל במערכת UI: [error number] ‏(מספר השגיאה).
קיימת בעיה במערכת UI.
כבה את המכשיר ולאחר מכן הפעל אותו שוב. אם הבעיה נמשכת, פנה לקבלת שירות
כשל מגש: [error number] ‏(מספר השגיאה). בדוק את חיבור המגש
המגש אינו מחובר כהלכה.
התקן מחדש את המגש. אם הבעיה נמשכת, פנה לקבלת שירות
כשל מגש [מספר השגיאה]. משוך את [מספר מגש] החוצה והכנס אותו. פנה לקבלת שירות אם הבעיה נמשכת
המגש אינו מחובר כהלכה.
התקן מחדש את המגש. אם הבעיה נמשכת, פנה לקבלת שירות
כשל TR: [error number] ‏(מספר השגיאה). התקן שוב גלגלת העברה
גלגלת ההעברה אינה מותקנת.
התקן את גלגלת ההעברה. אם היא כבר מותקנת, נסה להתקין מחדש את גלגלת ההעברה. אם הבעיה נמשכת, פנה לקבלת שירות
מיכל טונר הפסולת כמעט מלא. החלף אותה ביחידה חדשה
משך החיים של מיכל טונר הפסולת פג והמדפסת תפסיק להדפיס עד שיותקן בה מיכל טונר פסולת חדש.
החלף מיכל פסולת טונר במיכל פסולת טונר מקורי של Samsung.
מיכל פסולת הטונר מלא. החלף אותו ביחידה חדשה
מיכל פסולת הטונר מלא.
התקן את מיכל פסולת הטונר.
מיכל פסולת הטונר אינו מותקן. התקן אותו
מיכל טונר הפסולת לא מותקן.
התקן את מיכל טונר הפסולת. אם הוא כבר מותקן, נסה להתקין מחדש את מיכל טונר הפסולת. אם הבעיה נמשכת, פנה לקבלת שירות
כתובת ה-IPv4 המוקצית ל-LAN אלחוטי מתנגשת עם הכתובת של מערכת אחרת. בדוק זאת
כתובת ה-IPv4 נמצאת בשימוש במקום אחר (LAN אלחוטי).
בדוק את כתובת ה-IPv4 או השג כתובת IP חדשה.
כתובת ה-IPv6 המוקצית ל-LAN אלחוטי מתנגשת עם הכתובת של מערכת אחרת. בדוק זאת
כתובת ה-IPv6 נמצאת בשימוש במקום אחר (LAN אלחוטי).
בדוק את כתובת ה-IPv6 או השג כתובת IP חדשה.
כתובת IP זו מתנגשת עם הכתובת של מערכת אחרת. בדוק זאת
כתובת ה-IP נמצאת בשימוש במקום אחר.
בדוק את כתובת ה-IP או השג כתובת IP חדשה.
כבל הרשת מנותק. בדוק זאת
המכשיר אינו מחובר באמצעות כבל רשת.
חבר את המכשיר לרשת באמצעות כבל רשת.
שגיאה: ‎#S6-3113 פנה לקבלת שירות
פונקציית הרשת לא פועלת עקב כשל בשבב PHY של הרשת הקווית.
אתחל מחדש את המחשב ונסה לחזור על משימת ההדפסה. אם הבעיה נמשכת, פנה לקבלת שירות.
אימות 802.1x נכשל. צור קשר עם מנהל המערכת
לא ניתן לבצע אימות.
בדוק את פרוטוקול אימות הרשת. אם הבעיה נמשכת, פנה לקבלת שירות.
a. תקופת חיי המחסנית המשוערת פירושה חיי המחסנית הצפויים או המוערכים. ערך זה מציין את קיבולת ההדפסים הממוצעת, ותוכנן בהתאם לתקן ISO/IEC 19752. החלק היחסי של תמונות בשטח הדף, סביבת ההפעלה, מרווחי הזמן בין ההדפסות, סוג חומרי ההדפסה וגודל חומרי ההדפסה עשויים להשפיע על מספר העמודים.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏