תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

Samsung ProXpress SL-M3820, SL-M4020 - הגדרות תפריט שימושיות

גישה לתפריט

  1. לחץ על הלחצן Menu (תפריט) בלוח הבקרה.
  2. לחץ על החצים עד להופעת פריט התפריט הדרוש, ולאחר מכן לחץ על OK.
  3. אם לפריט ההגדרה יש תפריטי משנה, חזור על שלב 2.
  4. לחץ על OK כדי לשמור את הבחירה.
  5. לחץ על (Cancel) (ביטול) כדי לחזור למצב עבודה.
פריטים
אפשרויות
Information (מידע)
Menu map (מפת תפריטים)
Configuration (הגדרת תצורה)
דף הדגמה
מידע על חומרים מתכלים
Usage Counter (מונה שימוש):
Account (חשבון)א
PCL Font
PS Font
EPSON Font
גופן KSC5843ב
גופן KSC5895ב
גופן KSSMב
Layout (פריסה)
כיוון הדפסה
Portrait (לאורך), Landscape (לרוחב)
Margin (שוליים)
Common Margin (שוליים משותפים), MP Tray (מגש MP), ‏Tray X (מגש X),‏ Emulation Margin (שוליים של הדמיה)
הדפסה דו-צדדית
Off (כבוי), Long Edge (קצה ארוך), Short Edge (קצה קצר)
נייר
עותקים
MP Tray (מגש MP)
גודל הנייר, סוג הנייר
Tray X (מגש X)
גודל הנייר, סוג הנייר
מקור הנייר
Tray 1 (מגש 1), Tray 2 (מגש 2)ג, MP Tray (מגש MP), ‏Auto (אוטומטי)
גרפיקה
רזולוציה
Standard (סטנדרטי), High Resolution (רזולוציה גבוהה)
Clear Text (נקה טקסט)
Off (כבוי), Minimum (מינימלי), Normal (רגיל), Maximum (מרבי)
Auto CR (כתובת IP אוטומטית)
System Setup (הגדרת מערכת)
Date & Time (תאריך ושעה)ד
Clock Mode (מצב השעוןד
שפה
Default Paper (נייר ברירת מחדל)
A4‏, Letter
חיסכון בחשמל
Wakeup Event (אירוע יקיצה)
Job Timeout (זמן קצוב לעבודה)
Altitude Adjustment (התאמת הגובה)
Normal (רגיל), High 1 (גבוה 1), High 2 (גבוה 2), High 3 (גבוה 3), High 4 (גבוה 4)
Auto Continue (המשך אוטומטי)
Auto Tray Switch (החלפת מגשים אוטומטית)
Paper Substitution (החלפת נייר)
Tray Protection (הגנה על מגש)
Skip Blank Pages (דלג על עמודים ריקים)
תחזוקה
CLR Empty Message (נקה הודעה על מחסנית ריקה)ה, Supplies Life (משך החיים של חומרים מתכלים), Image Manager (מנהל התמונות), TonerLow Alert (התראה על מפלס טונר נמוך), ImgU.Low Alert (התראה על מפלס נמוך של יחידת הדמיה)ו, RAM Disk (דיסק RAM)
Toner Save (חיסכון בטונר)
הגדרות Eco
כיבוי אוטומטי
א. אפשרות זו נמצאת בשימוש וזמינה רק כאשר האפשרות Job Accounting (חשבונאות עבודה) מופעלת מתוך SyncThru™ Web Service.
ב. ייתכן שאפשרות זו לא תהיה זמינה, בהתאם למדינה/אזור.
ג אפשרות זו מופיעה רק כאשר מגש אופציונלי מותקן.
ד. דגמי M382xDW בלבד.
ה. אפשרות זו מופיעה רק כאשר קטן כמות הטונר שנותרה את המחסנית.
ו. סדרה M3325‏, M3825‏, M4025 בלבד.
פריטים
אפשרויות
הדמיה
Emulation Type (סוג הדמיה)
Setup (התקנה)
רשת
TCP/IP (IPv4)‎
DHCP‏, BOOTP‏, Static
TCP/IP (IPv6)‎
IPv6 Protocol (פרוטוקול IPv6), ‏DHCPv6 Config (תצורת DHCPv6)
Ethernet
Ethernet Port (יציאת Ethernet), ‏Ethernet Speed (מהירות Ethernet)
802.1x
Wi-Fiב
Wi-Fi ON/OFF (הפעלה/כיבוי של Wi-Fi)‏, ‏Wi-Fi Settings (הגדרות Wi-Fi)‏, WPS‏, Wi-Fi Direct, ‏Wi-Fi Signal (אות Wi-Fi), ‏CLR Wi-Fi Settings (נקה הגדרות Wi-Fi)
Protocol Manager (מנהל פרוטוקולים)
HTTP, WINS, SNMPv1/v2, UPnP (SSDP), mDNS, SetIP, SLP
תצורת הרשת
Clear Setting (ניקוי הגדרות)
Job Management (ניהול עבודות)א
Active Job (עבודה פעילה)
Secured Job (עבודה מאובטחת)
Stored Job (עבודה מאוחסנת)
Print, Delete (הדפסה, מחיקה)
Filing Policy (מדיניות תיוק)
Change Name (שנה שם), Overwrite (החלף)
א אפשרות זו זמינה כאשר הזיכרון האופציונלי מותקן או שדיסק ה-RAM נבדק.
ב. דגמי M382xDW בלבד.

לפני קריאת הסעיפים הבאים

סעיף זה מסביר את כל המאפיינים הזמינים עבור הדגמים של סדרה זו כדי לעזור למשתמשים להבין בקלות את המאפיינים. המשתמשים יכולים לבדוק את המאפיינים הזמינים לכל דגם במדריך הבסיסי, ראה סקירה כללית של התפריט. להלן עצות לשימוש בסעיפים הבאים:
  • לוח הבקרה מספק גישה לתפריטים השונים להגדרת המדפסת או לשימוש בפונקציות המדפסת. ניתן לגשת לתפריטים אלה על-ידי הקשה על (Menu) (תפריט).
  • ייתכן שתפריטים מסוימות לא יופיעו בתצוגה, בהתאם לאפשרויות או לדגמים. אם זה המצב, תפריטים אלה אינם רלוונטיים למדפסת.
  • מאפיין זה אינו זמינה בהדגמים שאין להם (Menu) (תפריט) בלוח הבקרה. ראה סקירה כללית של לוח הבקרה.
  • חלק משמות התפריטים עשויים להיות שונים מאלה של המדפסת, בהתאם לאפשרויות המדפסת או לדגם.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏