תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

Samsung MultiXpress MFP SL-K4250-K4350, Color MFP SL-X4220-X4300 - הבנת מסך הסריקה והשליחה

סעיף זה מתאר את כל פונקציות הסריקה והפקס. כאשר המשתמשים נוגעים באפשרות Send (שלח) במסך הבית או ב-Apps (יישומים), יופיע המסך Send (שלח). מסך זה כולל שתי לשוניות ואפשרויות רבות. כל האפשרויות מקובצות לפי מאפיינים, כך שהמשתמשים יכולים לקבוע את תצורת העבודה בקלות. כדי לעבור אל מסך הבית, גע בלחצן Home (בית).
הערה:
גע בלחצן Help (עזרה) במסך הבית או ב-Quick Menu (תפריט מהיר) ולאחר מכן לחץ על אפשרות כלשהי שברצונך לקבל עליה מידע.

הכרטיסייה Send (שלח)

איור : מסך תצוגה

מקשי פקודה

לחצן
שם
תיאור
תפריט מהיר
פתח את התפריט המהיר.
פנקס כתובות
פתח את פנקס הכתובות השמור.
Fax (פקס)
שלח פקס.
התוכנית שלי
הוסף יישום אל My Program List (רשימת התוכניות שלי).
תפריט משנה (גלישת פעולות)
פתח את תפריט המשנה.
‎+Me
כאשר המשתמשים מחוברים, היעד שהוגדר בפרופיל שלהם My Page (הדף שלי) מופיע. המשתמשים יכולים להגדיר את היעד בתפריט Send to Destination (שלח ליעד של היישום My Page (הדף שלי), ראה My Page (הדף שלי). מנהלי מערכת יכולים גם להגדיר את יעד ברירת המחדל בתפריט המשנה (גלישת פעולות) > Send Settings (הגדרות שליחה) > ‎+Me Setting (הגדרות ‎+Me).
הערה:
המשתמשים חייבים להיכנס כדי להשתמש ביעד ‎+Me שלהם. אם הם לא נכנסים, המדפסת שולחת את העותק ליעד ‎+Me שצוין על-ידי מנהל המערכת.

מקש קשיח וירטואלי

 • המקשים הקשיחים הווירטואליים ממוקמים בצד הימני של המסך.
 • כאשר יישום מופעל בפעם הראשונה, המקשים הקשיחים הווירטואליים מוצגים.
 • נגיעה במסך תגרום תמיד להופעת המקשים הקשיחים הווירטואליים .
 • בעת נגיעה על (> או על <), המקשים הקשיחים הווירטואליים יוסתרו ויוצגו.
לחצן
שם
תיאור
Reset (איפוס)
איפוס היישום לתצורת ברירת המחדל.
לא בשימוש
כאשר המשתמשים לוחצים על לחצן זה, יישמע צליל חיוג. הזן מספר פקס. פעולה זו דומה לביצוע שיחה באמצעות דיבורית.
עצור
עצור עבודות בכל עת. חלון מוקפץ מופיע כדי להציג את העבודות שמשתמשים יכולים לעצור.
הפעל
מתחיל עבודת פקס.

תצוגה מקדימה

לחצן
שם
תיאור
היסטוריית הגדרה
הצג רשימת אפשרויות שהשתנו.
תצוגה מקדימה עבור סטטוס
הצגת תצוגה מקדימה של עבודה.
תצוגה מקדימה להפעלה
סריקות עבור עבודה.
: לחצן זה מופיע לצורך עריכה בזמן הסריקה. כוונן את התמונה שנסרקה מראש בעזרת פונקציות ההפעלה כגון סיבוב חיתוך.
הפעל
מתחיל עבודת פקס.

כוונון הבהירות

המשתמשים יכולים לכוונן את רמת הבהירות של עותק במידת הצורך כדי לאפשר קריאה קלה יותר אם מסמך המקור מכיל סימונים חלשים או תמונות כהות. מכוונן את רמת הבהירות באמצעות המחוון. מאפיין זה מאפשר למשתמשים להדפיס תמונות כהות בגוון בהיר יותר, או תמונות בהירות בגוון כהה יותר.
: גע באפשרות Darkness (כהות) כדי להציג את פקד המחוון.
איור : מחוון בקרה

בחירת מצב הצבע

השתמש באחת מהאפשרויות הבאות לביצוע הסריקה.
 • Mono (מונו): השתמש בשחור-לבן (סיבית אחת לפיקסל).
 • Gray (אפור): השתמש בגווני אפור (8 סיביות לפיקסל).
 • צבע: השתמש בצבע (24 סיביות לפיקסל, לכל ערוצי ה- RGB יש 8 סיביות).

בחירת הסוג של מסמך המקור

השתמש בהגדרה של סוג מסמך המקור כדי לשפר את איכות ההעתקה על-ידי בחירת סוג המסמך המתאים עבור עבודת ההעתקה.
 • Text (טקסט): השתמש באפשרות זו אם מסמך המקור כולל בעיקר טקסט ומעט מאוד תמונות או ללא תמונות בכלל.
 • Text/Photo (טקסט/תמונות): השתמש אם מסמך המקור כולל שילוב של טקסט ותמונות.
 • Photo(תמונות): השתמש אם מסמך המקור כולל בעיקר או אך ורק תמונות.

תפריט משנה (גלישת פעולות)

 • Add to My Program (הוספה לתוכנית שלי): הוסף יישום שלי לרשימת התוכניות שלי. באמצעות מאפיין זה, המשתמשים יכולים לקבוע את הגדרות ברירת המחדל והיעדים הנדרשים עבור כל תוכנית. הם יכולים גם להגדיר את אפשרויות ברירת המחדל כגון Auto Launch (הפעלה אוטומטית) ולהוסיף קיצור דרך למסך Home (בית).
 • Search (חיפוש): חפש את האפשרות הרצויה.
 • Build Job (בניית עבודה): אפשרות זו יכולה להיות מופעלת או כבויה. כאשר אפשרות זו מופעלת, בסיום הסריקה מופיע החלון Scan More (סרוק עוד) ומציג שאלה אם לסרוק עמוד נוסף. אם המשתמשים בוחרים Yes (כן), הם יכולים לסרוק עמוד נוסף בעבודה הנוכחית. אם הם בוחרים No (לא), תהליך הסריקה יושלם, והחלק הנותר של העבודה יתבצע.
 • Attach File Only (צרף קובץ בלבד): המשתמשים יכולים לצרף קובץ להודעה. המשתמשים יכולים להשתמש באפשרות זו כדי לשלוח במהירות קובץ אחד או יותר מכונן הדיסק הקשיח (BOX) של המדפסת ל-SMB, ‏FTP, דואר אלקטרוני, ox, או USB.
 • Set as Default (שמור כברירת מחדל): המשתמשים יכולים לשמור את הגדרות Scan & Send (סריקה ושליחה) כהגדרות ברירת המחדל של Scan & Send . לאחר שמירת הגדרות ברירת המחדל של Scan & Send, כל משימות השליחה העתידיות ישתמשו בהגדרות אלה. גע באפשרות זו בתפריט גלישת הפעולות כדי לשמור את ההגדרות הנוכחיות כהגדרות ברירת המחדל של Scan & Send .
 • Restore Default (‏‏‏שחזר את ברירת המחדל): המשתמשים יכולים לשחזר את הגדרות Scan & Send להגדרות ברירת המחדל של Scan & Send של המדפסת. אפשרות זו משנה את ההגדרות הנוכחיות של Scan & Send להגדרות המקוריות שנקבעו על-ידי היצרן. גע באפשרות זו בתפריט גלישת פעולות כדי לשחזר את הגדרות ברירת המחדל של Scan & Send .
 • Send Settings (הגדרות שליחה): המשתמשים יכולים לסרוק מסמך במהירות ולשלוח אותו ליעד. המסמך הסרוק נשלח כקובץ תמונה. גע באפשרות זו בתפריט המשנה (גלישת פעולות) כדי לסרוק ולצרף קובץ להודעה הנוכחית.
  • Filing Policy (מדיניות תיוק): ההגדרה Filing Policy (מדיניות תיוק מציינת כיצד המדפסת תטפל בהתנגשויות שמות בעת שמירת קבצים.
  • Print Confirmation Report (הדפס דוח אישור): המשתמשים יכולים להשתמש במאפיין זה כדי לקבל אישור אם הפעולה Scan & Send (סריקה ושליחה) הגיעה ליעד בהצלחה או לא.
   הערה:
   אם הדוח מכיל תווים או גופנים שהמדפסת לא תומכת בהם, ייתכן שבדוח יופיע הכיתוב Unknown (לא ידוע) במקום התווים/הגופנים.
  • ‎+Me Setting (הגדרת ‎+Me): המשתמש יכולים לבחור את יעד ברירת המחדל עבור עבודת השליחה. כאשר המשתמשים מחוברים, הם יכולים לבחור כל יעד לשליחה כיעד ברירת המחדל לשליחה. אותה אפשרות תופיע גם ברכיבים הגרפיים של Scan & Send (סריקה ושליחה).
  • שלח ל-PC: סריקה ושליחה של פלט שנסרק למחשב.
 • Address Book Settings (הגדרות פנקס כתובות): פנקס כתובות זה מכיל אנשי קשר שזמינים לכל המשתמשים. המשתמשים יכולים להשתמש בפנקס הכתובות כדי לאפשר גישה לאנשי הקשר לכל מי שמשתמש במדפסת.
  • Google Address Book (פנקס כתובות של Google): פנקס הכתובות זה מכיל את אנשי הקשר הרשומים ברשימת אנשי הקשר של Google. המשתמשים חייבים להיכנס לחשבון Google שלהם כדי לגשת אל פנקס הכתובות של Google שלהם.
 • UI Configuration (תצורת ממשק המשתמש): המשתמשים יכולים לבחור את האפשרויות שמופיעות בתפריט Scan & Send סריקה ושליחה). גע בסמל + או - בסמלי התפריטים כדי להוסיף או להסיר תפריטים. המשתמשים יכולים גם לגעת נגיעה ממושכת על סמל התפריט כדי להעביר אותה למיקום שונה או לגעת באפשרות Clear All (נקה הכל) כדי להסיר את כל התפריטים.

התקדמות עבודה

תפריט זה מופיע בכל פעם שהמדפסת מעבדת עבודה.
 • Detail (פרטים): גע בלחצן זה כדי לראות את הסטטוס, הסוג ושעת העבודה.
 • Preview Area (אזור תצוגה מקדימה): המשתמשים יכולים לראות תצוגה מקדימה של המסמך שמועתק. התמונה באזור התצוגה המקדימה מציינת את הגדרות השליחה הנוכחיות, כגון כיוון ההדפסה וגודל התדפיס.
 • Send Feedback (משוב לשליחה): המשתמשים יכולים לשלוח משוב על עבודת ההדפסה הנוכחית. המשתמשים יכולים לבחור לקבל עבודת שליחה בדוא"ל מתוך היישום My Page (הדף שלי). ראה הכרת התפריט My Pages (הדפים שלי).
  הערה:
  כדי להשתמש במאפיין זה, ייתכן שהמשתמשים יצטרכו להיכנס כמנהל מערכת. ראה היכנס.

אפשרויות הגדרה

המשתמשים יכולים להגדיר אפשרויות מפורטות בכרטיסייה Send (שלח) ובכרטיסייה More (עוד).
 • המשתמשים יכולים להתאים אישית את ממשק המשתמש של כל כרטיסייה באמצעות האפשרות UI configuration (תצורת ממשק משתמש), Send (שלח) > תפריט המשנה (גלישת פעולות) > UI configuration (תצורת ממשק משתמש).
 • חלק מהתפריטים מושבתים. אם זה המצב, תפריטים אלה אינם זמינים למדפסת.
 • ייתכן שתפריטים מסוימות לא יופיעו בתצוגה, בהתאם לאפשרויות או לדגמים. אם זה המצב, תפריטים אלה אינם רלוונטיים למדפסת.
 • גע בלחצן Help (עזרה) במסך הבית או ב-Quick Menu (תפריט מהיר) ולאחר מכן לחץ על אפשרות כלשהי שברצונך לקבל עליה מידע.

הוספת יעד

גע ב- כדי להוסיף כתובת דוא"ל או מספר פקס של נמען. אם המשתמשים רוצה לשלוח ל-SMB, ל-FTP, ל-Box, למחשב או ל-USB, לחץ על הלחצנים המתאימים.

מקור

הגדרה זו משמשת לשיפור איכות הסריקה על-ידי בחירת סוג המסמך עבור עבודת הסריקה הנוכחית.
 • One-Sided (חד-צדדית): עבור מסמכי מקור שמודפסים על צד אחד בלבד.
 • Two-Sided Book (ספר דו-צדדי): עבור מסמכי מקור שמודפסים משני הצדדים.
 • לוח שנה דו-צדדי: עבור מסמכי מקור שמודפסים משני הצדדים, אך העמוד האחורי מסובב ב- 180 מעלות.
  הערה:
  כדי להשתמש באפשרויות Two-Sided Book (ספר דו-צדדי) ו-Two-Sided Calendar (לוח שנה דו-צדדי), טען את מסמכי המקור ב-DADF. אם המדפסת לא מצליחה לזהות את מסמך המקור ב-DADF, היא משנה באופן אוטומטי לאפשרות One-Sided (חד-צדדית).

אפשרויות סריקה

הגדר אפשרויות הפלט של הקבצים הסרוקים.
 • שם הקובץ: הקלד שם קובץ לאחסון שם קובץ הסריקה ביעד.
 • File Format (תבנית קובץ): בחר תבנית קובץ עבור הפלט הסרוק.
 • Resolution (רזולוציה): כוונן את רזולוציית המסמך. ככל שערך זה גבוה יותר, כך התוצאה ברורה יותר, אך הסריקה עשויה להימשך זמן רב יותר.
 • Quality (איכות): השתמש באפשרות זו כדי לייצר מסמך באיכות גבוהה. ככל שתבחר איכות גבוהה יותר, הקובץ יהיה גדול יותר.
 • שפת OCR: בעת הפקת פלט סרוק עבור תוכנת זיהוי תווים אופטי, בחר את השפה הרצויה.

אפשרויות פקס

אם המשתמשים שולחים מסמכי מקור באיכות נמוכה, או כאלה שכוללים תמונות, הם יכולים לכוונן את הרזולוציה כדי ליצור פקס באיכות גבוהה יותר.
 • רזולוציה
  • Standard (רגיל): בדרך כלל מומלץ עבור מסמכי מקור עם טקסט. אפשרות זו תקצר את זמן השידור.
  • Fine‏ (עדין): מומלץ עבור מסמכי מקור שמכילים תווים קטנים, שורות דקות או מסמכי מקור שהודפסו באמצעות מדפסת סיכות.
  • Super Fine (עדין במיוחד): מומלץ עבור מסמכי מקור שמכילים פרטים עדינים. אפשרות זו זמינה רק אם המדפסת המקבלת תומכת גם ברזולוציה Super Fine (עדין במיוחד) .
  • Ultra-Fine (עדין מאוד): מומלץ עבור מסמכי מקור שמכילים פרטים עדינים באופן קיצוני. אפשרות זו זמינה רק אם המדפסת המקבלת תומכת גם ברזולוציה Ultra-Fine (עדין מאוד) .

סריקת ספר

: השתמש במאפיין זה כדי לסרוק ספר. אם הספר עבה מדי, הרם את ה-DADF עד שהצירים שלו ייתפסו במעצור, ולאחר מכן סגור את ה-DADF. אם עובי הספר או החוברת הוא יותר מ-30 מ"מ, התחל את ההעתקה כשה-DADF פתוח.
 • כבויה: השבת מאפיין זה.
 • Left Page (עמוד שמאלי): סריקת העמוד השמאלי של הספר בלבד.
 • Right Page (עמוד ימני): סריקת העמוד הימני של הספר בלבד.
 • Both Pages (From Left)‎ (שני עמודים (משמאל)): סריקת שני העמודים שפונים כלפי מעלה, מהעמוד השמאלי.
 • Both Pages (From Right)‎ (שני עמודים (מימין)): סריקת שני העמודים שפונים כלפי מעלה, מהעמוד הימני.
 • Book Center & Edge Erase (מחיקת מרכז הספר והקצוות): המשתמשים יכולים להגדיר אזורים מוצללים כדי למחוק את הצללים הנגרמים על-ידי הכריכה או על-ידי קצוות הספר מהמרכז ומהקצוות הצדדיים של העותקים.

פקס מתקדם (משתמש פקס בלבד)

: הגדר את אפשרויות השולח עבור הפקס, כמו Quick Start Fax (הפעלה מהירה של הפקס) ו-Delay Send (שליחה מושהית).
 • כבויה: השבת מאפיין זה.
 • Quick Start Fax (הפעלה מהירה של הפקס): המדפסת תתחיל לשדר את הפקס מיד לאחר שהעמוד הראשון נסרק. בדרך זו ניתן לשלוח מסמכי מקור עם עמודים רבים בלי להציף את זיכרון המדפסת.
 • Delay Send (שליחה מושהית): הגדרת המדפסת לשליחת פקס במועד שנקבע. הגדר את Job Name (שם העבודה) ואת Start Time (שעת ההתחלה).
  הערה:
  המשתמשים יכולים לבחור כל פרק זמן להשהיית הפקס, מדקה אחת ועד 24 שעות אחרי הסריקה.

הגדרות דוא"ל

: הגדרת פרטי הדוא"ל, כגון מאת, נושא וההודעה.

Original type (סוג מסמך המקור)

: השתמש בהגדרה זו כדי לשפר את איכות ההעתקה על-ידי בחירת סוג המסמך המתאים עבור עבודת ההעתקה הנוכחית.
 • Text (טקסט): השתמש באפשרות זו אם מסמך המקור כולל בעיקר טקסט ומעט מאוד תמונות או ללא תמונות בכלל.
 • Text/Photo (טקסט/תמונות): השתמש אם מסמך המקור כולל שילוב של טקסט ותמונות.
 • Photo(תמונות): השתמש אם מסמך המקור כולל בעיקר או אך ורק תמונות.

גודל מסמך המקור

: השתמש באפשרות זו כדי להגדיר את גודל הנייר בפועל של מסמכי המקור.
 • אוט': זיהוי אוטומטי של גודל מסמך המקור, ראה נתוני גודל נייר מזוהים באופן אוטומטי.
 • Mixed Size (גודל מעורב): מזהה באופן אוטומטי את גודל מסמך המקור אם מסמך המקור משתמש בשילוב של סוגי נייר שונים.
 • Custom Size (גודל מותאם אישית): אם משתמשים צריכים להגדיר ערך מותאם אישית עבור גודל נייר מיוחד, השתמש בחצים כדי להגדיר את הגודל הנדרש.

Original orientation (כיוון מסמך המקור)

: השתמש באפשרות זו כדי להגדיר את הכיוון של מסמך המקור.
 • Upright Images (תמונות זקופות): מסמך המקור מונח בכיוון לרוחב. התמונות או הטקסט במסמך המקור מקבילים לקצה הארוך של הדף.
 • Sideways Images (תמונות על הצד): מסמך המקור מונח בכיוון לאורך. התמונות או טקסט המקור ניצבים לאורך הקצה הארוך של הדף.

Color mode (מצב צבע)

: השתמש באחת מהאפשרויות הללו כדי לסרוק את מסמך המקור באמצעות אחת מהאפשרויות: Color O(צבע), Gray (אפור) או Mono (מונו).
 • Mono (מונו): התמונה מוצגת בשחור-לבן.
 • Gray (אפור): התמונה מוצגת באפור.
 • Color (צבע): תמונה מוצגת בצבע.
  הערה:
  לא ניתן לבחור את תבנית הקובץ JPEG באפשרות File Format (תבנית קובץ), אם האפשרות Mono (צבע) נבחרה עבור Color Mode (מצב צבע).

כיוונון תמונה

: אפשרות זו מאפשרת למשתמשים לכוונן באופן ידני את הכהות, החדות והניגודיות של התמונה.
 • Darkness (כהות): המשתמשים יכולים לכוונן את הכהות של קובץ הפלט הסרוק. מאפיין זה שימושי בעת סריקה של מסמכי מקור דהויים או מסמכי מקור עם מעט ניגודיות.
 • Sharpness (חדות): המשתמשים יכולים לכוונן את קצוות הטקסט כך שהוא יהיה קל יותר לקריאה. המשתמשים יכולים גם להשתמש במאפיין זה כדי לשפר את פרטי התמונות.
 • Contrast (ניגודיות): המשתמשים יכולים לכוונן את הניגודיות כדי להפוך את הפלט הסרוק לחד יותר או לחלק יותר. המשתמשים יכולים להשתמש במאפיין זה כדי לשפר את איכות התמונה או כדי להפוך את הטקסט לקריא יותר.

Background adjustment (כוונון הרקע)

: בעזרת אפשרות זו המשתמשים יכולים לפצות על מסמכי מקור שמכילים צבע ברקע, למשל, עיתונים או קטלוגים. המשתמשים יכולים להשתמש באפשרויות בתפריט זה כדי להפוך את העותקים לקלים יותר לקריאה.
 • Background Density (צפיפות הרקע): המשתמשים יכולים לכוונן את צפיפות הרקע של התמונה הסרוקה. מאפיין זה שימושי כאשר סורקים מסמכי מקור שהצהיבו כתוצאה מהתיישנות או מסמכים מקור עם רקע כהה.
 • Backside Image (תמונה אחורית): המשתמשים יכולים למחוק את כל הטקסט או התמונות שנראים מהצד השני של מסמך המקור. המשתמשים יכולים להשתמש במאפיין זה כדי לוודא שניתן לקרוא בבירור את הפלט הסרוק.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏