תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏
 • מידע
  למד כיצד לשדרג ל- Windows 11

  ניתן למצוא שאלות נפוצות ותשובות כאן

 • משוב

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות HP DeskJet, ENVY 5000 - התקנת המדפסת בפעם הראשונה

מסמך זה מיועד למדפסות All-in-One‏ מדגמי HP DeskJet Ink Advantage 5075‏, 5076, 5078, 5085 ו-5088, ו-ENVY 5020‏, 5030, 5032, 5034, 5052 ו-5055‎.
כדי להגדיר את המדפסת בפעם הראשונה, הוצא מהאריזה את המדפסת ואת כל חומרי האריזה, חבר את כבל המתח, הגדר העדפות בלוח הבקרה, טען נייר לתוך מגש ההזנה, התקן את מחסניות הדיו ולאחר מכן הורד והתקן את תוכנת המדפסת.
הערה:
אם אתה מחפש את תוכנת המדפסת, עבור אל:

שלב 1: הוצאת המדפסת מהאריזה

הוצא את המדפסת מהאריזה, והסר את כל הסרטים הדביקים, המדבקות וחומרי האריזה מהמדפסת.
 1. הוצא את המדפסת מהאריזה.
 2. הסר את כל סרטי ההדבקה וחומרי האריזה מהחלק החיצוני של המדפסת, ולאחר מכן הסר את המדבקה מלוח הבקרה של המדפסת.
  איור : הסרת סרט ההדבקה מהמדפסת
  הסרת סרט ההדבקה מהמדפסת.
 3. אחוז בעדינות בידיות משני צידי המדפסת, הרם את דלת הגישה למחסנית עד שהיא תינעל במקומה, ולאחר מכן הסר את כל הסרטים וחומרי האריזה מתוך המדפסת.
  איור : הוצאת חומרי אריזה מתוך המדפסת
  הוצאת חומרי אריזה מתוך המדפסת.
 4. סגור את דלת הגישה למחסניות הדיו.
  איור : סגירת דלת הגישה למחסניות הדיו
  סגירת דלת הגישה למחסניות הדיו.
 5. פתח את הדלת של מגש ההזנה ולאחר מכן משוך אותו אליך כדי להאריך את מגש ההזנה, ואז הסר את סרט האריזה.
  איור : פתיחת מגש ההזנה והסרת הסרט
  פתיחת מגש ההזנה והסרת הסרט.
 6. דחף קדימה את מגש ההזנה עד שהוא יינעל במקומו, ואז סגור את דלת מגש ההזנה.
  איור : סגירת מגש ההזנה
  סגירת מגש ההזנה.
 7. מחזר את חומרי האריזה.

שלב 2: חיבור כבל המתח והגדרת ההעדפות שלך

חבר את המדפסת אל שקע בקיר, הדלק אותה והגדר את העדפותיך.
הערה:
אין לחבר כעת את כבל ה-USB. החיבור למחשב נוצר במהלך התקנת התוכנה ומנהל ההתקן.
 1. חבר את כבל המתח לגב המדפסת ולאחר מכן חבר את הקצה השני של כבל המתח לשקע חשמל בקיר.
  איור : חיבור כבל המתח ומתאם המתח
  חיבור כבל המתח ומתאם המתח
 2. הפעל את המדפסת.
 3. כדי להגדיר את ההעדפות בלוח הבקרה של המדפסת, גע בשפה המועדפת עליך ובמדינה/אזור שלך, ואז גע ב כן כדי לאשר את בחירתך.
 4. אם תתבקש לעשות זאת, בחר את התאריך והשעה, ואז גע ב כן כדי לאשר את בחירתך.
  מסך קבלת פנים מוצג בלוח הבקרה של המדפסת.
 5. המשך לשלב הבא כדי להתקין את מחסניות הדיו.

שלב 3: התקנת מחסניות הדיו

התקן את מחסניות הדיו שסופקו באריזה עם המדפסת שלך.
 1. הרם את דלת הגישה למחסניות הדיו עד שתינעל במקומה.
  הגררה זזה מעט לצד שמאל.
  איור : פתיחת דלת הגישה למחסנית הדיו
  פתיחת דלת הגישה למחסנית הדיו.
 2. המתן עד שהגררה תהיה דוממת ושקטה לפני שתמשיך.
 3. הוצא אחת ממחסנית הדיו מתוך אריזתה. הקפד לגעת רק בפלסטיק השחור של מחסנית הדיו.
  איור : אחיזה במחסנית הדיו בצדדיה
  אחיזה במחסנית הדיו בצדדיה.
 4. הסר את סרט הפלסטיק מהמחסנית.
    שים לב:
  אין לגעת במגעי הנחושת או בחרירי הדיו. אל תחזור ותדביק את הסרן המגן על המגעים. נגיעה בחלקים אלה עלולה לגרום לסתימות, לכשל דיו או למגעים חשמליים פגומים.
  איור : הסרת הסרט הפלסטי
  הסרת הסרט הפלסטי
 5. הרם את המכסה שעל תושבת מחסנית הדיו.
  איור : הרמת המכסה שעל תושבת מחסנית הדיו
  הרמת המכסה שעל תושבת המחסנית
 6. כשהחרירים פונים כלפי המדפסת, הכנס את מחסנית הדיו לתוך התושבת שלה עד שהיא תינעל במקומה בנקישה.
  הערה:
  התקן את מחסנית הדיו להדפסה בצבע בצד שמאל ואת המחסנית להדפסה בשחור בצד ימין.
  איור : הכנסת מחסנית דיו
  הכנסת מחסנית דיו.
 7. סגור את המכסה שעל תושבת מחסנית הדיו כדי לוודא שהמחסנית ננעלת במקומה בבטחה.
 8. חזור על שלבים אלה עם מחסנית הדיו האחרת.
 9. סגור את דלת הגישה למחסניות הדיו.

שלב 4: טעינת נייר במגש ההזנה

טען במגש ההזנה נייר רגיל בגודל U.S. Letter או A4.
 1. פתח את הדלת של מגש ההזנה, ולאחר מכן משוך אליך את מגש ההזנה כדי להאריך אותו.
  איור : פתיחת מגש ההזנה
  פתיחת מגש ההזנה.
 2. הסט החוצה ככל האפשר את מכווני הנייר.
  איור : כוונון מכווני רוחב הנייר
  כוונון מכווני רוחב הנייר
 3. טען נייר בכיוון הדפסה לאורך כשהצד המיועד להדפסה פונה כלפי מטה.
  אל תטען יותר מ-250 גיליונות.
  איור : טעינת נייר במגש ההזנה
  טעינת נייר במגש ההזנה
 4. דחף את הערימה לתוך המגש עד שהיא תיעצר.
 5. החלק את מכווני הנייר עד שייגעו בקצה ערימת הנייר.
  אל תדחף את המכוון כך שיהיה הדוק מדי כנגד הנייר.
  איור : החלקת מכווני רוחב הנייר פנימה
  החלקת מכווני רוחב הנייר פנימה, לאחר מכן סגירת מגש ההזנה.
 6. דחף את מגש ההזנה לתוך המדפסת, ולאחר מכן גע ב בוצע בלוח הבקרה של המדפסת.
 7. משוך החוצה את מגש הפלט ולאחר מכן הרם את מאריך מגש הפלט.
  איור : משיכה החוצה של מגש הפלט והרמת מאריך מגש הפלט
  משיכה החוצה של מגש הפלט והרמת מאריך מגש הפלט

שלב 5: יישור מחסניות הדיו

יישור מחסניות הדיו הכרחי להשגת איכות ההדפסה הטובה ביותר. השתמש בדף היישור מהשלב הקודם כדי ליישר את מחסניות הדיו.
 1. הרם את כיסוי הסורק.
 2. הנח את דף היישור כאשר הצד המודפס פונה כלפי מטה על משטח הזכוכית של הסורק. מקם אותו בהתאם לקווי ההכוונה החרוטים סביב משטח הזכוכית.
  איור : הנחת דף היישור על משטח הזכוכית של הסורק
  הנחת דף היישור על משטח הזכוכית של הסורק
 3. סגור את מכסה הסורק ואז גע ב אישור בלוח הבקרה של המדפסת.
  המדפסת תיישר את מחסניות הדיו.
 4. לאחר שהמדפסת תיישר את מחסניות הדיו, גע ב אישור בלוח הבקרה של המדפסת.
חומרת מדפסת HP שברשותך הותקנה עתה כראוי וכעת תוכל להתקין את תוכנת ההדפסה.

שלב 6: התקנת תוכנת המדפסת

כאן תוכל להוריד את הגרסה העדכנית ביותר של תוכנת ההדפסה:


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏