תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

Samsung Xpress MFP SL-M2070‏, SL-M2071‏, SL-M2885 - העתקה בסיסית

העתקה בסיסית

 1. בחר (Copy) > (Menu) > Copy Feature (העתקה > תפריט > מאפיין העתקה) בלוח הבקרה, או (Menu) > Copy Feature (תפריט > מאפיין העתקה) בלוח הבקרה.
 2. הנח מסמך יחיד. ראה טעינת מסמכי מקור.
  איור : מעתיק
 3. כדי להתאים אישית את הגדרות ההעתקה, כולל Reduce/Enlarge (הקטנה/הגדלה), Darkness (כהות), Original (מסמך מקור) ועוד באמצעות לחצני לוח הבקרה, ראה שינוי ההגדרות עבור כל עותק.
 4. במקרה הצורך, הזן את מספר העותקים באמצעות החץ או לוח המקשים המספרי.
 5. לחץ על (Start)‎ (התחל).
הערה:
כדי לבטל את עבודת ההעתקה באמצע הפעולה, לחץ על הלחצן (Stop/Clear)‎ (עצור/נקה), ופעולת ההעתקה תיעצר.

שינוי ההגדרות עבור כל עותק

המדפסת מספקת הגדרות ברירת מחדל להעתקה כדי שניתן יהיה ליצור עותקים במהירות ובקלות. עם זאת, אם רוצים לשנות את האפשרויות עבור כל עותק, יש להשתמש בלחצני פונקציית ההעתקה בלוח הבקרה.
 • אם לוחצים על הלחצן (Stop/Clear)‎ (עצור/נקה) פעמיים במהלך הגדרת אפשרויות ההעתקה, כל האפשרויות המוגדרות עבור עבודת ההעתקה הנוכחית יבוטלו ויוחזרו לסטטוס ברירת המחדל שלהן. לחלופין, הן יחזרו באופן אוטומטי לסטטוס ברירת המחדל שלהן לאחר השלמת עבודת ההעתקה שמתבצעת.
 • תהליך הגישה לתפריטים עשוי להשתנות בהתאם לדגם. ראה גישה לתפריטים.
 • ייתכן שתידרש ללחוץ על OK (אישור) כדי לנווט אל תפריטי המפלס הנמוך עבור דגמים מסוימים.

כהות

אם מסמך המקור מכיל סימונים דהויים ותמונות כהות, אפשר לכוונן את הבהירות ליצירת עותק נוח יותר לקריאה.
 1. בחר (Copy) > (Menu) > Copy Feature > Darkness (העתקה > תפריט > מאפיין העתקה > כהות) בלוח הבקרה, או Darkness (כהות) בלוח הבקרה.
 2. בחר באפשרות המתאימה ולחץ על OK (אישור). לדוגמה, הערך Light +5 (בהיר +5) יביא לתוצאה הבהירה ביותר, והערך Dark +5 (כהה +5) יביא לתוצאה הכהה ביותר.
 3. כדי לחזור למצב מוכן, לחץ על הלחצן (Stop/Clear)‎ (עצור/נקה).

מקור

הגדרת מסמך המקור משמשת לשיפור איכות ההעתקה על-ידי בחירה במסמך עבור עבודת ההעתקה הנוכחית.
 1. בחר (Copy) > (Menu) > Copy Feature > Original Type (העתקה > תפריט > מאפיין העתקה > סוג מסמך המקור) בלוח הבקרה, או (Menu) > Copy Feature > Original Type (תפריט > מאפיין העתקה > סוג מסמך המקור) בלוח הבקרה.
 2. בחר באפשרות המתאימה ולחץ על OK (אישור).
  • Text (טקסט): השתמש עבור מסמכי מקור שמכילים בעיקר טקסט.
  • Text/Photo (טקסט/תצלום): השתמש עבור מסמכי מקור שמכילים שילוב של טקסט ותצלומים.
   הערה:
   אם הטקסטים בתדפיס מטושטשים, בחר Text (טקסט) לקבלת טקסטים ברורים.
  • Photo (תצלום): השתמש באפשרות זו כאשר מסמכי המקור הם תצלומים.
  • Map (מפה): השתמש באפשרות זו כאשר מסמכי המקור הם מפה.
 3. כדי לחזור למצב מוכן, לחץ על הלחצן (Stop/Clear)‎ (עצור/נקה).

הקטנה או הגדלה של עותק

ניתן להקטין או להגדיל את גודל התמונה המועתקת ממזין המסמכים או ממשטח הזכוכית של הסורק בשיעור של 25% עד 400%.
 • ייתכן שמאפיין זה לא יהיה זמין, בהתאם לדגם או לאביזרים האופציונליים. ראה מאפיין השונות.
 • אם המדפסת מוגדרת למצב Eco, מאפייני ההקטנה וההגדלה אינם זמינים.

בחירה מבין גודלי העתקה מוגדרים מראש

 1. בחר (Copy) > (Menu) > Copy Feature > Reduce/Enlarge (העתקה > תפריט > מאפיין העתקה > הקטנה/הגדלה) בלוח הבקרה, או (Menu) > Copy Feature > Reduce/Enlarge תפריט > מאפיין העתקה > הקטנה/הגדלה) בלוח הבקרה.
 2. בחר באפשרות המתאימה וגע באפשרות OK (אישור).
 3. כדי לחזור למצב מוכן, לחץ על הלחצן (Stop/Clear)‎ (עצור/נקה).

שינוי גודל ההעתקה על-ידי הזנה ישירה של יחס קנה המידה

 1. בחר (Copy) > (Menu) > Copy Feature > Reduce/Enlarge > Custom (העתקה > תפריט > מאפיין העתקה > הקטנה/הגדלה > מותאם אישית) בלוח הבקרה, או (Menu) > Copy Feature > Reduce/Enlarge > Custom (תפריט > מאפיין העתקה > הקטנה/הגדלה > מותאם אישית)
 2. הזן את גודל ההעתקה המתאים באמצעות לוח המקשים המספרי.
 3. לשמירת הבחירה, לחץ על OK (אישור).
 4. כדי לחזור למצב מוכן, לחץ על הלחצן (Stop/Clear)‎ (עצור/נקה).
  הערה:
  כאשר יוצרים עותק מוקטן, עשויים להופיע פסים שחורים בחלק התחתון של העותק.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏