תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות לייזר של Samsung - שימוש במאפייני הדפסה מתקדמים

הבנת מאפייני מדפסת מיוחדים

משתמשים יכולים להשתמש במאפייני הדפסה מתקדמים בעת שימוש במדפסת. כדי לנצל את מאפייני המדפסת שסופקו על-ידי מנהל התקן המדפסת, לחץ על Properties (מאפיינים) או Preferences (העדפות) בחלון Print (הדפסה) של היישום כדי לשנות את הגדרת ההדפסה. שם המדפסת, אשר מופיע בחלון המאפיינים של המדפסת, עשוי להשתנות בהתאם למדפסת שנמצאת בשימוש.
הערה:
 • ייתכן שתפריטים מסוימים לא יופיעו בתצוגה, בהתאם לאפשרויות או לדגמים. במקרה כזה, הם אינם רלוונטיים למדפסת.
 • בחר את התפריט Help (עזרה) או לחץ על הלחצן מהחלון או הקש על F1 במקלדת ולחץ על אפשרות כלשהי כדי לקבל מידע אודותיה, ראה שימוש בעזרה.

מספר עמודים לצד

בחירת מספר העמודים להדפסה על גיליון נייר יחיד. כדי להדפיס יותר מעמוד אחד לגיליון, העמודים יוקטנו ויסודרו בסדר שצוין. ניתן להדפיס עד 16 עמודים על גיליון אחד.
איור : Pages per sheet (עמודים לגיליון)

הדפסת פוסטר

הדפסת מסמך בעל עמוד יחיד על 4 (פוסטר 2x2)‏, 9 (פוסטר 3x3), או 16 (פוסטר 4x4) גיליונות נייר, להדבקת הגיליונות ביחד ויצירת מסמך אחד בגודל פוסטר.
איור : פוסטר
בחר את הערך Poster Overlap (חפיפת פוסטר). ציין Poster Overlap (חפיפת פוסטר) במ"מ או אינץ' על-ידי בחירת לחצן האפשרויות בפינה הימנית העליונה של הכרטיסייה Basic (בסיסי) כדי להדביק את הגיליונות ביחד בקלות רבה יותר.
איור : גיליונות פוסטר

הדפסת חוברת

הדפסת המסמך על שני צידי גיליון נייר וסידור העמודים כך שניתן לקפל את הנייר לחצי לאחר ההדפסה כדי ליצור חוברת.
איור : חוברת
 • כדי ליצור חוברת, יש להדפיס אותה על נייר הדפסה בגודל Letter‏, Legal‏, A4‏, US Folio, או Oficio.
 • האפשרות Booklet Printing (הדפסת חוברת) אינה זמינה עבור כל גדלי הנייר. בחר את האפשרות Size (גודל) הזמינה עבור הנייר תחת הכרטיסייה Paper (נייר) כדי לראות אילו גדלי נייר זמינים.
 • אם נבחר גודל נייר שאינו זמין, ניתן לבטל את האפשרות אוטומטית. בחר רק נייר זמין; ללא הסמל או .
הערה:
אפשרות זו אינה זמינה בעת שימוש במנהל התקן XPS.

אפשרויות נייר

שינוי גודל המסמך כך שיופיע גדול יותר או קטן יותר על העמוד המודפס על-ידי הזנת אחוזים שלפיהם יש להגדיל או להקטין את המסמך.
איור : כוונון תמונה

עריכת סימן מים

 1. כדי לשנות את הגדרות ההדפסה מתוך יישום התוכנה, גש אל Printing Preferences (העדפות הדפסה).
 2. לחץ על הכרטיסייה Advanced (מתקדם), ובחר Edit (עריכה) מתוך הרשימה הנפתחת Watermark (סימן מים). החלון Edit Watermarks (עריכת סימני מים) מופיע.
 3. בחר את סימן המים כדי לערוך מתוך הרשימה Current Watermarks (סימני מים נוכחיים) וכדי לשנות את הודעת סימן המים והאפשרויות.
 4. לחץ על Update (עדכון) כדי לשמור את השינויים.
 5. לחץ על OK (אישור) או Print (הדפסה) עד שתצא מהחלון Print (הדפסה).

מחיקת סימן מים

 1. כדי לשנות את הגדרות ההדפסה מתוך יישום התוכנה, גש אל Printing Preferences (העדפות הדפסה).
 2. לחץ על הכרטיסייה Advanced (מתקדם), ובחר Edit (עריכה) מתוך הרשימה הנפתחת Watermark (סימן מים). החלון Edit Watermarks (עריכת סימני מים) מופיע.
 3. בחר את סימן המים שיש למחוק מתוך הרשימה Current Watermarks (סימני מים נוכחיים) ולחץ על Delete (מחק).
 4. לחץ על OK (אישור) או Print (הדפסה) עד שתצא מהחלון Print (הדפסה).

Overlay (כיסוי)

אפשרות זו זמינה רק בעת שימוש במנהל התקן המדפסת PCL/SPL, ראה תוכנה.
כיסוי הוא טקסט ו/או תמונות המאוחסנים בכונן הקשיח (HDD) של המחשב כתבנית קובץ מיוחדת שניתן להדפיס על כל מסמך. כיסויים משמשים לעתים קרובות כדי להחליף נייר מכתבים. במקום להשתמש בנייר מכתבים מודפס מראש, משתמשים יכולים ליצור כיסוי המכיל את אותו מידע שמופיע כעת על נייר המכתבים. כדי להדפיס מכתב עם נייר המכתבים של החברה, משתמשים אינם צריכים לטעון נייר מכתבים מודפס מראש במדפסת אלא רק להדפיס את כיסוי נייר המכתבים על המסמך. כדי להשתמש בכיסוי עמוד, משתמשים מוכרחים ליצור כיסוי עמוד חדש המכיל את הסמל או את התמונה.
איור : Overlay (כיסוי)
 • גודל מסמך הכיסוי מוכרח להיות זהה למסמך שהודפס עם הכיסוי. אין ליצור כיסוי עם סימן מים.
 • הרזולוציה של מסמך הכיסוי מוכרחה להיות זהה לזו של המסמך שיודפס עם הכיסוי.
הערה:
אפשרות זו אינה זמינה בעת שימוש במנהל התקן XPS.

יצירת כיסוי עמוד חדש

 1. כדי לשמור את המסמך ככיסוי, גש אל Printing Preferences (העדפות הדפסה).
 2. לחץ על הכרטיסייה Advanced (מתקדם), ובחר Edit (עריכה) מתוך הרשימה הנפתחת Text (טקסט). החלון Edit Overlay (עריכת כיסוי) מופיע.
 3. בחלון Edit Overlay (עריכת כיסוי), לחץ על Create (צור).
 4. בחלון Save As (שמירה בשם), הקלד שם שכולל עד שמונה תווים בתיבה File Name (שם קובץ). במקרה הצורך, בחר את נתיב היעד. ברירת המחדל היא C:\Formover.
 5. לחץ על Save (שמור). השם מופיע ב-Overlay List (רשימת כיסויים).
 6. לחץ על OK (אישור) או Print (הדפסה) עד שתצא מהחלון Print (הדפסה). הקובץ אינו מודפס. במקום זאת, הוא מאוחסן בכונן הדיסק הקשיח של המחשב.
הערה:
אפשרות זו אינה זמינה בעת שימוש במנהל התקן XPS.

שימוש בכיסוי עמוד

 1. לחץ על הכרטיסייה Advanced (מתקדם).
 2. בחר את הכיסוי הרצוי מתוך הרשימה הנפתחת Text (טקסט).
 3. אם קובץ הכיסוי אינו מופיע ברשימה הנפתחת Text (טקסט), בחר Edit... (עריכה) מהרשימה ולחץ על Load (טען). בחר את קובץ הכיסוי המתאים לשימוש.
  1. אם קובץ הכיסוי שהמשתמש רוצה להשתמש בו הוא במקור חיצוני, ניתן לטעון את הקובץ בעת גישה לחלון Open (פתיחה).
  2. לאחר בחירת הקובץ, לחץ על Open (פתיחה). הקובץ מופיע בתיבה Overlay List (רשימת כיסויים) וזמין להדפסה. בחר את הכיסוי מהתיבה Overlay List (רשימת כיסויים).
 4. במקרה הצורך, סמן את התיבה Confirm Page Overlay When Printing (אשר כיסוי עמוד בעת ההדפסה). אם תיבה זו מסומנת, מופיע חלון הודעה בכל פעם שנשלח מסמך להדפסה, ומבקש לאשר שכיסוי מיועד להדפסה על המסמך.
  1. אם תיבה זו אינה מסומנת ונבחר כיסוי, הכיסוי מודפס באופן אוטומטי עם המסמך.
 5. לחץ על OK (אישור) או Print (הדפסה) עד שתצא מהחלון Print (הדפסה).
הערה:
אפשרות זו אינה זמינה בעת שימוש במנהל התקן XPS.

מחיקת כיסוי עמוד

 1. בחלון Printing Preferences (העדפות הדפסה), לחץ על הכרטיסייה Advanced (מתקדם).
 2. בחר Edit (עריכה) ברשימה הנפתחת Text (טקסט).
 3. בחר את הכיסוי המיועד למחיקה מהתיבה Overlay List (רשימת כיסויים).
 4. לחץ על Delete (מחיקה).
 5. כאשר מופיע חלון הודעת אישור, לחץ על Yes (כן).
 6. לחץ על OK (אישור) או Print (הדפסה) עד שתצא מהחלון Print (הדפסה). ניתן למחוק כיסויי עמודים שאינם נמצאים עוד בשימוש.
הערה:
אפשרות זו אינה זמינה בעת שימוש במנהל התקן XPS.

הצפנת עבודות (דגמים SL-M2070‏, M2071 ו-SCX-4621)

הצפנת נתוני הדפסה תחילה, ושידורם למדפסת. מאפיין זה מגן על מידע ההדפסה למרות שהנתונים נתפסים ברשת.
הערה:
המאפיין Job Encryption (הצפנת עבודות) מופעל רק כאשר התקן האחסון בנפח גדול (HDD) מותקן. התקן האחסון בנפח גדול (HDD) משמש כדי לפענח את נתוני הדפסה, ראה המאפיין 'גיוון'.

חישוב עבודות (SL-M3820‏, M4020)

אפשרות זו מאפשרת למשתמשים להדפיס עם ההרשאה הנתונה.
 • User permission (הרשאת משתמש): לאחר סימון אפשרות זו, רק משתמשים בעלי הרשאת משתמש יכולים להפעיל עבודת הדפסה.
 • Group permission (הרשאה קבוצתית): לאחר סימון אפשרות זו, רק קבוצות בעלות הרשאה קבוצתית יכולות להפעיל עבודת הדפסה.
הערה:
 • בחר את התפריט Help (עזרה) או לחץ על הלחצן מהחלון או הקש על F1 במקלדת ולחץ על אפשרות כלשהי כדי לקבל מידע אודותיה, ראה שימוש בעזרה.
 • מנהלי מערכת יכולים להפעיל חישוב עבודות ולהגדיר הרשאות דרך לוח הבקרה או SyncThru™ Web Admin Service.
הערה:
לא נתמך עבור M382xD.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏