תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

Samsung ProXpress SL-M3820, SL-M4020 - הגדרת גודל וסוג הנייר

לאחר טעינת נייר במגש הנייר, הגדר את גודל הנייר ואת הסוג באמצעות לחצני לוח הבקרה.
הגדרת הנייר במדפסת ובמנהל ההתקן מוכרחה להתאים ללא שגיאת חוסר התאמה של נייר.
כדי לשנות את הגדרת הנייר המוגדרת במדפסת, דרך התוכנית Samsung Easy Printer Manager בחר (מעבר למצב מתקדם) > Device Settings (הגדרות התקן).
אם המדפסת תומכת במסך תצוגה, הגדר אותו באמצעות הלחצן (תפריט) בלוח הבקרה.
לאחר מכן, הגדר את סוג הנייר דרך החלון Printing Preferences (העדפות הדפסה) > הכרטיסייה Paper (נייר) > Paper Type (סוג נייר), ראה פתיחת העדפות הדפסה.
הערה:
ייתכן שיהיה עליך ללחוץ על OK (אישור) כדי לנווט בתפריטי המשנה עבור דגמים מסוימים.
  1. בחר בלחצן (תפריט) בלוח הבקרה.
  2. לחץ על Paper (נייר) ובחר את המגש המתאים.
  3. לחץ על Paper Size (גודל נייר) או Paper Type (סוג נייר).
  4. בחר את אפשרות המתאימה.
  5. לחץ על OK (אישור) כדי לשמור את הבחירה.
  6. לחץ על (ביטול) כדי לחזור למצב מוכן.
הערה:
כדי להשתמש בנייר בעל גודל מיוחד, כגון נייר חיוב, בחר הכרטיסייה Paper (נייר) > Size (גודל) > Edit (עריכה) והגדר את Custom Paper Size Settings (הגדרות גודל נייר מותאם אישית) דרך Printing Preferences (העדפות הדפסה), ראה פתיחת העדפות הדפסה.

שימוש בזרוע התמיכה בפלט

  שים לב:
משטח מגש הפלט עשוי להתחמם בעת הדפסת עמודים רבים בו-זמנית. הקפד לא לגעת במשטח והרחק ילדים ממנו.
ערימת העמודים המודפסים בזרוע התמיכה בפלט וזרוע התמיכה בפלט יישרו את העמודים המודפסים. פתח את זרוע התמיכה בפלט.
איור : זרוע תמיכה בפלט
הערה:
  • האיורים שבמדריך למשתמש זה עשויים להיות שונים ממראה המדפסת בפועל, בתלות באפשרויות או בדגמים. בדוק את סוג המדפסת, ראה מראה מלפנים.
  • אם יותר מ-50 דפים (חד-צדדיים) של נייר מסוג Legal נערמים במגש הפלט, יישור הנייר עשוי להיות מושפע או שעשויות להתרחש חסימות נייר. אל תאפשר לנייר להיערם במגש הפלט.
  • בעת הדפסה על נייר עבה, ייתכן שהנייר לא יתיישר כהלכה בזרוע התמיכה בפלט. סגור את זרוע התמיכה בפלט או הפוך את הנייר במגש לפני ההדפסה.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏