תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

Samsung MultiXpress MFP SL-K2200 - הגדרת גודל וסוג הנייר

הגדרת הנייר במדפסת ובמנהל ההתקן מוכרחה להתאים ללא שגיאת חוסר התאמה של נייר.
כדי לשנות את הגדרת הנייר המוגדרת במדפסת, דרך התוכנית Samsung Easy Printer Manager בחר (מעבר למצב מתקדם) > Device Settings (הגדרות התקן).
אם המדפסת תומכת במסך תצוגה, הגדר אותו באמצעות הלחצן (תפריט) בלוח הבקרה.
לאחר מכן, הגדר את סוג הנייר דרך החלון Printing Preferences (העדפות הדפסה) > הכרטיסייה Paper (נייר) > Paper Type (סוג נייר), ראה פתיחת העדפות הדפסה.
הערה:
ייתכן שיהיה עליך ללחוץ על OK כדי לנווט בתפריטי המשנה עבור דגמים מסוימים.
לאחר טעינת נייר במגש הנייר, הגדר את גודל הנייר ואת הסוג באמצעות לחצני לוח הבקרה.
  1. בחר (תפריט) > System Setup (הגדרות מערכת) > Paper Setup (הגדרות נייר) > Paper Size (גודל נייר) או Paper Type (סוג נייר) בלוח הבקרה.
  2. בחר את המגש המתאים ואת האפשרות הדרושה.
  3. לחץ על OK (אישור) כדי לשמור את הבחירה.
  4. לחץ על הלחצן (עצור) כדי לחזור למצב מוכן.
הערה:
כדי להשתמש בנייר בעל גודל מיוחד, כגון נייר חיוב, בחר הכרטיסייה Paper (נייר) > Size (גודל) > Edit (עריכה) והגדר את Custom Paper Size Settings (הגדרות גודל נייר מותאם אישית) דרך Printing Preferences (העדפות הדפסה), ראה פתיחת העדפות הדפסה.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏