תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP LaserJet Enterprise, HP PageWide Enterprise - הגדרה, התקנה וקביעת תצורה של שרת ההדפסה HP Jetdirect 2900nw

שרתי ההדפסה והאביזרים האלחוטיים של HP Jetdirect מוסיפים יכולת הדפסה אלחוטית למדפסות HP LaserJet נתמכות ולמבחר מדפסות HP Officejet Enterprise, כדי לקבל עבודות הדפסה ממחשב נייד אלחוטי, מטלפון חכם או מ-Tablet. מסמך זה חל מתייחס לשרת ההדפסה HP Jetdirect 2900nw בלבד.
השתמש בפרטים שלהלן כדי להגדיר ולהתקין את שרת ההדפסה HP Jetdirect 2900nw, כדי להגדיר את יכולות ההדפסה האלחוטית במדפסת וכדי להגדיר תצורה של הגדרות רשת מותאמות אישית עבור שרתי ההדפסה.
הערה:
לקבלת רשימה של מדפסות HP הנתמכות, עבור אל מדפסות שיכולות להשתמש בשרתי ההדפסה HP Jetdirect ובאביזרי NFC/wireless.
 
לחץ כאן כדי לצפות בסרטון זה במסך מלא ב- YouTube.

שלב 1: עדכון קושחת המדפסת

כדי להבטיח תאימות של המדפסת ולשמור על ציות לתקינה, תחילה עליך לעדכן את קושחת המדפסת:
 1. ודא כי במדפסת מותקנת קושחה מגירסה 2.6 ואילך. אם לא, בצע את השלבים הבאים לעדכון קושחת המדפסת:
 2. ודא שהאביזר או שרת ההדפסה HP Jetdirect מנותק מהמדפסת.
 3. בקר בכתובת http://www.hp.com/go/FutureSmart ובחר Upgrade now (שדרג כעת).
 4. אתר את המדפסת ברשימה ובחר את הקישור להורדת הקושחה.
 5. הרחב את המקטע 'קושחה', אתר את גרסת חבילת FutureSmart העדכנית ביותר ולאחר מכן בחר הורדה.
לקבלת הוראות מפורטות בנוגע לאופן ביצוע עדכון קושחה, עבור אל שימוש בכונן הבזק USB או בשרת האינטרנט המשובץ (EWS) של HP. לחלופין, כדי לעדכן את באמצעות HP Web Jetadmin, עבור אל Use HP Web Jetadmin (השתמש ב-HP Web Jetadmin0).
הערה:
חלק מהשלבים במסמך זה משתנים בהתאם לסוג לוח הבקרה. עיין בטבלה שלהלן כדי לזהות את לוח הבקרה שבמדפסת שלך, ולאחר מכן בצע את השלבים הספציפיים ללוח הבקרה שלך, המתוארים במסמך זה.
FutureSmart 3
FutureSmart 4

שלב 2: הגדרת HP Jetdirect

 1. כבה את המדפסת ולאחר מכן נתק את כבל החשמל משקע החשמל בקיר.
 2. קבע את המיקום עבור HP Jetdirect.
  • כדי לקבל את אות אלחוטי בעוצמה מיטבית, חבר את HP Jetdirect לקיר שאינו מתכתי בקרבת המדפסת.
  • לקבלת גישה נוחה, חבר את HP Jetdirect ישירות למדפסת.
 3. הסר את הסרט מהצד הדביק של אחד מפסי ההדבקה המסופקים והדבק את פס ההדבקה לחלק התחתון של HP Jetdirect בצד המנוגד לצד של יציאת הרשת.
 4. הדבק את הפס הדביק השני לקיר שאינו מתכתי בעל פני שטח חלקים (לא בד) בקרבת המדפסת, או ישירות למדפסת, בהתאם למיקום המועדף.
 5. חבר את HP Jetdirect לפס ההדבקה שמיקמת על המדפסת, או בקרבתה, על-ידי לחיצה בחוזקה על שני פסי ההדבקה בו-זמנית.

שלב 3: חיבור HP Jetdirect למדפסת

 1. חבר את קצה הכבל שבצידו תקע USB מסוג B (מעוגל) אל יציאת ה-USB שבגב HP JetDirect.
 2. חבר את קצה הכבל שבצידו תקע USB מסוג A (שטוח) אל יציאת ה-USB שבגב המדפסת כדי לאפשר חיבור אלחוטי.
 3. (אופציונלי) כדי להוסיף חיבור קווי (Ethernet) להשגת יכולת של אלחוט + Ethernet, בצע את השלבים הבאים:
  הערה:
  ניתן לחבר את שרת ההדפסה להיות באופן קווי, אלחוטי או שניהם. חיבור רשת קווית מאפשר להתחבר לרשת משנה קווית.
  1. חבר כבל Ethernet (לא מסופק) ליציאת ה- Ethernet בגב ה-HP Jetdirect.
  2. חבר את הקצה השני של כבל ה-Ethernet לרשת.
 4. חבר את כבל המתח ל-HP Jetdirect, ולאחר מכן חבר את כבל המתח לשקע החשמל.
 5. חבר את כבל המתח של המדפסת מהמדפסת לשקע החשמל ולאחר מכן הפעל את המדפסת.
 6. ברגע שהמדפסת תפעל ותהיה במצב 'מוכן', הדפס דף תצורה מלוח הבקרה של המדפסת באמצעות השלבים הבאים:
  הערה:
  השלבים משתנים בהתאם לסוג לוח הבקרה.
  • FutureSmart 3: במסך הראשי בלוח הבקרה של המדפסת, בחר בסמל האלחוט , ולאחר מכן בחר Print (הדפס) כדי להדפיס דף תצורה.
  • FutureSmart 4: במסך הראשי בלוח הבקרה של המדפסת, גע בסמל המידע , בחר Wireless (אלחוט) וגע בסמל ההדפסה כדי להדפיס דף תצורה
  הערה:
  תוכל גם להדפיס דף תצורה מהתפריט Reports (דוחות) בלוח הבקרה של המדפסת.
  הערה:
  אם מוצגת שגיאת USB בלוח הבקרה, ודא שהקושחה העדכנית ביותר של המדפסת מותקנת.
 7. בדוק את הדף המודפס כדי לוודא ש-HP Jetdirect מחובר בהצלחה.
  הערה:
  אם HP Jetdirect מחובר, הוא יופיע בדף התצורה במקטע Installed Personalities and Options (תכונות ואפשרויות מותקנות).
  • אם הערך HP Jetdirect 2900nw מופיע וסמל הרשת האלחוטית מוצג בלוח הבקרה של המדפסת, HP Jetdirect מותקן כהלכה.
  • אם הערך HP Jetdirect 2900nw לא מופיע ברשימה, או שסמל הרשת האלחוטית לא מוצג בלוח הבקרה של המדפסת, ודא שכבל המתח וכבל ה-USB מחוברים היטב ל- HP Jetdirect ולמדפסת.
  הערה:
  בלוחות בקרה מסוג FutureSmart 4, גע בסמל המידע , ולאחר מכן גע בסמל האלחוט כדי לוודא ש-Jetdirect מותקן.

שלב רביעי: הפעלת הדפסה אלחוטית

השתמש באחת מהשיטות שלהלן כדי להפעיל הדפסה אלחוטית במדפסת וב- HP Jetdirect:

שלב 5: קביעת תצורה של הגדרות רשת מתקדמות (אופציונלי)

השלבים הבאים מספקים תצורות אופציונליות שמאפשרות לקבוע הגדרות רשת מותאמות אישית, בהתאם לסביבה שלך.
הערה:
בדרך כלל, הגדרות אלה מוחלות על-ידי מנהלי מערכת בסביבת Enterprise. אם אינך בטוח, פנה למנהל המערכת שלך.

שינוי שם המדפסת באמצעות שרת האינטרנט המשובץ (EWS) (אופציונלי)

לכל מדפסת יש שם נפרד לכל ממשק רשת. לכל ממשק רשת יש כתובת IP משלו (כתובת ה-IP של הרשת). לכל מדפסת יכולים להיות עד 4 שמות שונים, בהתאם למספר האביזרים המותקנים. אם יש יותר מכתובת IP אחת של הרשת, תצטרך לפתוח שרת אינטרנט משובץ לכל מופע רשת עם כתובת ה-IP הספציפית לרשת, ולאחר מכן לשנות את שם המדפסת עבור כל רשת.
 1. בדף הראשי של שרת האינטרנט המשובץ, בחר את הכרטיסייה Networking (עבודה ברשת) בתפריט הניווט העליון.
 2. בחר TCP/IP בחלונית השמאלית, ולאחר מכן בחר בכרטיסייה Network Identification (זיהוי רשת).
 3. גלול למטה עד המקטע Bonjour, ערוך או הקלד שם שירות Bonjour חדש ולאחר מכן בחר Apply (החל).
  הערה:
  בטלפונים ובמכשירי Tablet ניתן להשתמש בשירות Bonjour כדי לזהות את המדפסת. כדי לשנות את שם המדפסת, יהיה עליך לשנות את שם שירות Bonjour.
 4. חזור על שלב זה עבור כל כתובת ה-IP של הרשת (אם נעשה שימוש בממשקי רשת מרובים).

קבע את התצורה של הגדרות הרשת הכלליות עבור המדפסת בשרת האינטרנט המשובץ (EWS) (אופציונלי)

תוכל לקבוע את התצורה של הגדרות הרשת הכלליות עבור המדפסת שהם משותפות לכל מופעי הרשת באמצעות שרת האינטרנט המשובץ (EWS).
הערה:
הגדרות כלליות אלה של המדפסת הן משותפות לכל ממשקי הרשת. אם מוגדרות במדפסת רשתות מרובות, הגדרות אלה חלות על כל מופעי הרשת של HP Jetdirect, אין צורך לקבוע תצורה בנפרד לכתובות ה-IP השונות, אלא אם צוין אחרת.
 1. פתח את שרת האינטרנט המשובץ (EWS) של HP באמצעות השלבים הבאים:
  1. אתר את כתובת ה-IP של Jetdirect על-ידי הדפסת דף תצורה מלוח הבקרה של המדפסת:
   הערה:
   השלבים משתנים בהתאם לסוג לוח הבקרה.
   • FutureSmart 3: במסך הראשי בלוח הבקרה של המדפסת, בחר בסמל האלחוט , ולאחר מכן בחר Print (הדפס) כדי להדפיס דף תצורה.
   • FutureSmart 4: במסך הראשי בלוח הבקרה של המדפסת, גע בסמל המידע , בחר Wireless (אלחוט) וגע בסמל ההדפסה כדי להדפיס דף תצורה
   הערה:
   תוכל גם להדפיס דף תצורה מהתפריט דוחות בלוח הבקרה של המדפסת.
  2. פתח דפדפן אינטרנט ובשדה הכתובת הקלד את כתובת ה-IP או את שם המחשב המארח של Wired HP Jetdirect 2900nw או של Embedded HP Jetdirect, בדיוק כפי שהיא מוצגת בדף המודפס, ולאחר מכן הקש Enter במקלדת של המחשב.
 2. בדף הראשי של שרת האינטרנט המשובץ, בחר את הכרטיסייה Networking (עבודה ברשת) בתפריט הניווט העליון.
 3. בכרטיסייה Networking (עבודה ברשת), השתמש בחלונית הניווט השמאלית כדי לגשת לתפריטים המפורטים להלן ולקבוע את התצורה של הגדרות הרשת הנפוצות, ולאחר מכן בחר Apply (החל) כדי לשמור כל הגדרה.
  • Configuration (הגדרת תצורה)
   הערה:
   באפשרותך גם להפעיל או להשבית את WPA ‏(WiFi Protected Access) ולהגדיר סיסמה באמצעות לוח הבקרה של המדפסת. ראה שיטה 2: הפעלת הדפסה אלחוטית בלוח הבקרה.
   • Wireless Station (תחנה אלחוטית) Security settings (הגדרות אבטחה) > Wireless Wizard (אשף האלחוט) > WPA ‏(WiFi Protected Access)
    הערה:
    מדפסות HP עם שני ממשקי רשת או יותר אינן יכולת לגשר, לנתב או למתג נתונים.
    • WPA - הסוג השכיח ביותר של אבטחת רשת אלחוטית. ביטוי סיסמה יחיד לכל המשתמשים שמתחברים לרשת האלחוטית.
    • WPA – Enterprise (802.1 x)‎ – אבטחה רשת מתקדמת יותר. כל התקן שמתחבר לרשת האלחוטית מחייב שם משתמש ייחודי וסיסמה. מנהלי הרשת צריכים להגדיר שם המשתמש וסיסמה ספציפיים למדפסת זו ולהתקין במדפסת אישור חתום על-ידי רשות אישורים (CA).
   • הגדרות Wireless Direct
    הערה:
    הדפסה באמצעות Wireless Direct אינה נתמכת באמצעות HP Jetdirect 2900nw , אך ניתן להשתמש במאפיין זה אם באותה מודפסת מותקן גם שרת הדפסה נתמך אחר (משובץ או האביזר/NFC‏ Jetdirect 3000w). אם לא מותקן שרת הדפסה נתמך, אפשרות זו לא תהיה זמינה בשרת ההדפסה המשובץ. אם מותקן שרת הדפסה נתמך, באפשרותך גם להגדיר את השם של Wireless Direct באמצעות לוח הבקרה.
   • Other Settings (הגדרות אחרות)
    הערה:
    ההגדרה Default network for outbound connections (רשת ברירת המחדל לחיבורים יוצאים) היא ההגדרה היחידה תחת Other Settings (הגדרות אחרות) שמשותפת לכל מופעי הרשת. את כל שאר ההגדרות תחת Other Settings יהיה עליך להגדיר בנפרד לכל רשת HP Jetdirect. ראה קביעת תצורה של הגדרות ספציפיות לעבודה ברשת.
    • Default network for outbound connections (רשת ברירת המחדל לחיבורים יוצאים) (תיבת סימון תחת Enabled features (מאפיינים מופעלים))
   • TCP/IP Settings (הגדרות TCP/IP)
    • הגדרות Syslog ‏(TCP/IP Settings (הגדרות TCP/IP) >הכרטיסייה Advanced (מתקדם))
     הערה:
     הגדרות ה- Syslog הם הגדרות ה-TCP/IP היחידות המשותפות לכל מופעי הרשת. יהיה עליך להגדיר את כל הגדרות ה-TCP/IP האחרות לכל רשת של HP Jetdirect בנפרד. ראה קביעת תצורה של הגדרות ספציפיות לעבודה ברשת.
  • Google Cloud Print
   • Setup (התקנה)
    הערה:
    לקבלת הוראות הגדרה מפורטות יותר, עבור אל Setup Google Cloud Print.
    הערה:
    האפשרות Setup (הגדרות) היא ההגדרה היחידה של Google Cloud Print שמשותפת לכל מופעי הרשת. את הגדרות ה- Web Proxy יהיה עליך להגדיר בנפרד לכל רשת של HP Jetdirect. ראה קביעת תצורה של הגדרות ספציפיות לעבודה ברשת.
  • Security (אבטחה)
   • פרוטוקולי Mgmt
    • Enable FIPS-140 (הפעל את FIPS-140) (תיבת הסימון תחת FIPS)
     הערה:
     ההגדרה FIP-140 היא פרוטוקול Mgmt היחיד המשותף לכל מופעי הרשת. את כל ההגדרות האחרות של פרוטוקול Mgmt יהיה עליך להגדיר בנפרד לכל רשת של HP Jetdirect. ראה קביעת תצורה של הגדרות ספציפיות לעבודה ברשת.
 4. בחר בכרטיסייה HP Web Services, קבע את ההגדרות הכלליות של HP ePrint ובחר Apply (החל).
  הערה:
  לקבלת הוראות מפורטות, עבור אל הגדרת HP ePrint via email ‏(HP ePrint באמצעות דוא"ל).

קביעת תצורה של הגדרות ספציפיות לעבודה ברשת (אופציונלי)

כאשר מותקן יותר משרת הדפסה אחד של HP Jetdirect או יותר מאביזר אחד, תראה מופעים מרובים של ממשקי רשת של HP Jetdirect בלוח הבקרה ובדף התצורה.
הערה:
כדי להציג את רשימת מופעי הרשת וכתובות ה-IP עבור אותה מדפסת, הדפס דף תצורה מלוח הבקרה של המדפסת באמצעות השלבים הבאים:
 • FutureSmart 3: במסך הראשי בלוח הבקרה של המדפסת, בחר בסמל האלחוט , ולאחר מכן בחר Print (הדפס) כדי להדפיס דף תצורה.
 • FutureSmart 4: במסך הראשי בלוח הבקרה של המדפסת, גע בסמל המידע , בחר Wireless (אלחוט) וגע בסמל ההדפסה כדי להדפיס דף תצורה
הערה:
תוכל גם להדפיס דף תצורה מהתפריט דוחות בלוח הבקרה של המדפסת.
לכל חיבור רשת של HP Jetdirect יש מופע ספציפי. לכל מופע של HP Jetdirect יש כתובת IP נפרדת ומבודדת כדי למנוע הצלבה של נתונים מתעבורת הרשת בין הממשקים (נקרא בדרך כלל "bridging" (גישור או "routing" (ניתוב)). המשמעות היא שמדפסת HP עם שני ממשקי רשת או יותר אינה יכולה לגשר, לנתב או למתג נתונים, ולכן יש להגדיר בנפרד כל ממשק רשת בפני עצמו.
ההגדרות הבאות הן ספציפיות לרשת ולא יחולו על רשתות אחרות. כדי לקבוע את התצורה של כל מופע רשת, תוכל להשתמש בלוח הבקרה של המדפסת, או לפתוח את שרת האינטרנט המשובץ (EWS) באמצעות כתובות IP של HP JetDirect שהן ספציפיות לכל מופע רשת.

הגדרות שרת האינטרנט המשובץ הן ספציפיות לכל מופע רשת

 1. פתח את שרת האינטרנט המשובץ (EWS) של HP באמצעות השלבים הבאים:
  1. אתר את כתובת ה-IP של Jetdirect על-ידי הדפסת דף תצורה מלוח הבקרה של המדפסת:
   הערה:
   השלבים משתנים בהתאם לסוג לוח הבקרה.
   • FutureSmart 3: במסך הראשי בלוח הבקרה של המדפסת, בחר בסמל האלחוט , ולאחר מכן בחר Print (הדפס) כדי להדפיס דף תצורה.
   • FutureSmart 4: במסך הראשי בלוח הבקרה של המדפסת, גע בסמל המידע , בחר Wireless (אלחוט) וגע בסמל ההדפסה כדי להדפיס דף תצורה
   הערה:
   תוכל גם להדפיס דף תצורה מהתפריט דוחות בלוח הבקרה של המדפסת.
  2. במחשב, פתח דפדפן אינטרנט ובשדה הכתובת הקלד את כתובת ה-IP או את שם המחשב המארח של Wired HP Jetdirect 2900nw או של Embedded HP Jetdirect, בדיוק כפי שהיא מוצגת בדף המודפס, ולאחר מכן הקש Enter במקלדת של המחשב. שרת האינטרנט המשובץ של HP נפתח.
  3. פתח כרטיסייה חדשה בדפדפן וחזור על שלב ב' עבור כל כתובת IP של הרשת (אם נעשה שימוש בממשקי רשת מרובים).
 2. בדף הראשי של שרת האינטרנט המשובץ, בחר את הכרטיסייה Networking (עבודה ברשת) בתפריט הניווט העליון.
 3. השתמש בחלונית הניווט השמאלית כדי לגשת לתפריטים המפורטים להלן ולקבוע את התצורה של ההגדרות הספציפיות לרשת, ולאחר מכן בחר Apply (החל) כדי לשמור כל הגדרה.
  • Configuration (הגדרת תצורה)
   • TCP/IP Settings (הגדרות TCP/IP)
   • Networking Settings (הגדרות רשת)
   • Other Settings (הגדרות אחרות)
   • AirPrint
   • Selected Language (השפה הנבחרת)
  • Google Cloud Print
   • Web Proxy ‏(Proxy לאינטרנט)
  • Security (אבטחה)
   • Settings‏ (הגדרות)
   • Authorization (אימות)
   • פרוטוקולי Mgmt
   • 802.1x Authentication (אימות ‎802.1x)
   • IPsec/Firewall
   • Announcement Agent (סוכן הודעות)
  • Diagnostics (אבחון)
   • Network Statistics (נתונים סטטיסטיים אודות הרשת)
   • Protocol Info (פרטי פרוטוקול)
   • דף תצורה
 4. סגור את חלון הדפדפן.
 5. חזור על שלבים 3 ו-4 בשרת האינטרנט המשובץ עבור כל כתובת IP של הרשת.

הגדרות לוח הבקרה הן ספציפיות לכל מופע רשת

 1. פתח את תפריט Networking (עבודה ברשת) בלוח הבקרה של המדפסת באמצעות השלבים הבאים:
  הערה:
  השלבים לגישה אל תפריט זה משתנים בהתאם ללוח הבקרה.
  • FutureSmart 3: במסך הראשי בלוח הבקרה של המדפסת, גלול לתפריט Administration (ניהול) ובחר בו, ולאחר מכן בחר Network Settings(הגדרות רשת).
  • FutureSmart 4: ממסך הבית בלוח הבקרה של המדפסת, בחר באפשרות Settings (הגדרות), ולאחר מכן בחר Networking (עבודה ברשת).
 2. בתפריט Network Settings (הגדרות הרשת) או Networking (עבודה ברשת), בחר מופע רשת:
  • SECONDARY ETHERNET - זוהי הרשת הקווית ב-HP Jetdirect 2900nw
  • WIRELESS DIRECT - זוהי הרשת המשובצת ב-HP Jetdirect 3000w
  • WIRELESS - זוהי הרשת ב-HP Jetdirect 2900nw
  • PRIMARY ETHERNET - זוהי הרשת הקווית במדפסת
 3. קבע את תצורת הגדרות המדפסת עבור כל ממשק רשת:
  • SECONDARY ETHERNET (רשת קווית ב-HP Jetdirect 2900nw)
   • TCP/IP
   • SECURITY (אבטחה)
    • Secure Web (אינטרנט מאובטח)
    • IPSEC
    • 802.1x
    • Announcement Agent (סוכן הודעות)
  • WIRELESS DIRECT NAME (רשת משובצת ב-HP Jetdirect 3000w)
   הערה:
   הדפסה באמצעות Wireless Direct אינה נתמכת באמצעות HP Jetdirect 2900nw , אך ניתן להשתמש במאפיין זה אם באותה מודפסת מותקן גם שרת הדפסה נתמך אחר (משובץ או האביזר/NFC‏ Jetdirect 3000w).
  • WIRELESS (ב-HP Jetdirect 2900nw)
   • WIRELESS STATION
   • TCP/IP
  • PRIMARY ETHERNET (רשת קווית במדפסת)
   • TCP/IP
   • SECURITY (אבטחה)
    • Secure Web (אינטרנט מאובטח)
    • IPSEC
    • 802.1x
    • Announcement Agent (סוכן הודעות)
 4. חזור על שלב זה עבור כל מופע רשת (אם נעשה שימוש בממשקי רשת מרובים).

מידע נוסף

לקבלת מידע נוסף, עבור אל אחד מהקישורים הבאים:


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏