תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות MFP של Samsung - שליחת פקס בסיסית

הערה:
 • פונקציית הפקס אינה נתמכת עבור דגמי המדפסות הבאים:
  • סדרה C48xFN/C48xFW בלבד.
  • סדרה M207x
  • M267xN/M287xND/M287xDW
  • סדרה SCX-465x/4021S/465xN/4321NS/4621NS
 • עבור מאפייני שליחת פקס מיוחדים, עיין בסעיף "מאפייני פקס" במדריך למשתמש של המדפסת שברשותך.
הערה:
 • לא ניתן להשתמש בהתקן זה (/מדפסת) כפקס דרך טלפון האינטרנט. למידע נוסף, פנה לספק שירות האינטרנט.
 • מומלץ להשתמש בשירותי טלפון אנלוגיים רגילים (PSTN: רשת טלפון ציבורית ממותגת) בעת חיבור קווי טלפון כדי להשתמש בהתקן פקס. אם אתה משתמש בשירותי אינטרנט אחרים (DSL‏, ISDN‏, VoIP), באפשרותך לשפר את איכות החיבור באמצעות המיקרו-מסנן. המיקרו-מסנן מבטל אותות רעש שאינם דרושים ומשפר את איכות החיבור או את איכות האינטרנט. מאחר שהמיקרו-מסנן של DSL אינו מסופק ביחד עם המדפסת, צור קשר עם ספק שירות האינטרנט שלך בנוגע לשימוש במיקרו-מסנן של DSL.
(עיין בסעיף "תצוגה אחורית" במדריך למשתמש של המדפסת שברשותך.)

הכנה לשליחת פקס

לפני שתשלח או תקבל פקס, עליך לחבר את כבל הקו שסופק לך לשקע הטלפון בקיר (ראה "תצוגה אחורית" במדריך למשתמש של המדפסת שברשותך). עיין במדריך ההתקנה המהירה בנוגע לאופן ביצוע חיבור. השיטה ליצירת חיבור טלפון משתנה בהתאם למדינה/אזור.

שליחת פקס

הערה:
כשאתה מניח את מסמכי המקור, באפשרותך להשתמש במזין המסמכים או במשטח הזכוכית של הסורק. אם מסמכי המקור מונחים הן על מזין המסמכים והן על משטח הזכוכית של הסורק (בו-זמנית), ההתקן שלך יקרא תחילה את מסמכי המקור במזין המסמכים שיש לו עדיפות גבוהה יותר מבחינת סריקה.
1
הנח מסמך יחיד עם הפנים כלפי מטה על משטח הזכוכית של המסמכים, או טען את המסמכים עם הפנים כלפי מעלה במזין המסמכים (ראה "טעינת מסמכי מקור" במדריך למשתמש של המדפסת שברשותך).
2
בחר (פקס) בלוח הבקרה.
3
כוונן את הרזולוציה והכהות כך שיתאימו לצורכי הפקס שלך (ראה "כוונון הגדרות המסמך" בהמשך המסמך).
4
הזן את מספר הפקס של היעד (ראה "אותיות ומספרים בלוח המקשים" במדריך למשתמש של המדפסת שברשותך).
5
לחץ על (התחל) בלוח הבקרה. ההתקן מתחיל לסרוק ולשלוח את הפקס ליעד.
הערה:
 • אם ברצונך לשלוח פקס ישירות מהמחשב שלך, השתמש בתוכנית Samsung Network PC Fax (ראה "שליחת פקס מהמחשב" בסעיף "מאפייני פקס" של המדריך למשתמש של המדפסת שברשותך).
 • כאשר ברצונך לבטל עבודת פקס, לחץ על (עצירה/ניקוי) לפני שההתקן מתחיל בשידור הפקס.
 • אם השתמשת במשטח הזכוכית של הסורק, ההתקן מציג את ההודעה המבקשת להניח דף נוסף (על משטח הזכוכית).
שליחת פקס באופן ידני
בצע את השלבים הבאים כדי לשלוח פקס באמצעות (חיוג מנותק) בלוח הבקרה.
הערה:
אם ההתקן שלך הוא דגם שפופרת טלפון, באפשרותך לשלוח פקס באמצעות שפופרת הטלפון (ראה "מאפיין גיוון" במדריך למשתמש של המדפסת שברשותך).
1
הנח מסמך יחיד עם הפנים כלפי מטה על משטח הזכוכית של המסמכים, או טען את המסמכים עם הפנים כלפי מעלה במזין המסמכים (ראה "טעינת מסמכי מקור" במדריך למשתמש של המדפסת שברשותך).
2
בחר (פקס) בלוח הבקרה.
3
כוונן את הרזולוציה והכהות כך שיתאימו לצורכי הפקס שלך (ראה "כוונון הגדרות המסמך" בהמשך המסמך).
4
לחץ על (חיוג מנותק) בלוח הבקרה, או הרם את השפופרת.
5
הזן את מספר הפקס באמצעות לוח המקשים המספרי בלוח הבקרה.
6
לחץ על (התחל) בלוח הבקרה כאשר אתה שומע אות פקס צורמני ממכשיר הפקס המרוחק.
שליחת פקס ליעדים מרובים
באפשרותך להשתמש במאפיין 'שליחה מרובה' שמאפשר לך לשלוח פקס למיקומים מרובים. מסמכי המקור מאוחסנים באופן אוטומטי בזיכרון ונשלחים לתחנה מרוחקת. לאחר השידור, מסמכי המקור נמחקים באופן אוטומטי מהזיכרון.
הערה:
אין באפשרותך לשלוח פקסים באמצעות מאפיין זה אם בחרת Super Fine (עדין במיוחד) כאפשרות, או אם הפקס הוא בצבע.
1
הנח מסמך יחיד עם הפנים כלפי מטה על משטח הזכוכית של המסמכים, או טען את המסמכים עם הפנים כלפי מעלה במזין המסמכים (ראה "טעינת מסמכי מקור" במדריך למשתמש של המדפסת שברשותך).
2
בחר (פקס) בלוח הבקרה.
3
כוונן את הרזולוציה והכהות כך שיתאימו לצורכי הפקס שלך (ראה "כוונון הגדרות המסמך" בהמשך המסמך).
4
בחר (תפריטu) > Fax Feature (מאפיין פקס) > Multi Send (שליחה מרובה) בלוח הבקרה.
5
הזן את המספר של מכשיר הפקס המקבל הראשון ולחץ על OK.
באפשרותך ללחוץ על מספרי חיוג מהיר, או לבחור מספר חיוג קבוצתי באמצעות הלחצן (פנקס הכתובות).
6
הזן את מספר הפקס השני ולחץ על OK.
התצוגה מבקשת ממך להזין מספר פקס נוסף כדי לשלוח את המסמך.
7
כדי להזין מספרי פקס נוספים, לחץ על OK כאשר האפשרות Yes (כן) מופיעה וחזור על שלבים 5 ו-6.
הערה:
 • באפשרותך להוסיף עד 10 יעדים.
 • אחרי שהזנת מספר חיוג קבוצתי, אין באפשרותך להזין מספר חיוג קבוצתי נוסף.
8
לאחר שסיימת להזין מספרי פקס, בחר No (לא) בהנחיה Another No.?‎ (מספר נוסף?) ולחץ על OK.
ההתקן שלך מתחיל לשלוח את הפקס למספרים שהזנת לפי הסדר שבו הזנת אותם.
דוח שליחה מרובה מודפס לאחר שליחת פקסים.

קבלת פקס

ההתקן שלך הוגדר מראש למצב Fax (פקס) על-ידי היצרן. כאשר אתה מקבל פקס, ההתקן עונה לשיחה לאחר מספר צלצולים שצוין ומקבל את הפקס אוטומטית.

כוונון הגדרות המסמך

לפני התחלת שליחת פקס, שנה את ההגדרות הבאות (Resoution (רזולוציה) או Darkness (כהות)) בהתאם למצב מסמך המקור שלך כדי לקבל את האיכות הטובה ביותר.
הערה:
 • ייתכן שיהיה עליך ללחוץ על OK (אישור) כדי לנווט בתפריטי המפלס הנמוך עבור דגמים מסוימים.
 • הגישה לתפריטים עשויה להשתנות בהתאם לדגם (ראה "קבלת גישה לתפריט" או "סקירת לוח הבקרה" במדריך למשתמש של המדפסת שברשותך).
רזולוציה
הגדרות ברירת המחדל של המסמך מפיקות תוצאות טובות בעת שימוש במסמכי מקור מבוססי-טקסט אופייניים. עם זאת, אם אתה שולח מסמכי מקור באיכות נמוכה, או כאלה שכוללים תמונות, באפשרותך לכוונן את הרזולוציה כדי ליצור פקס באיכות גבוהה יותר.
1
בחר (פקס) > (תפריט) > Fax Feature (מאפיין פקס) > Resolution (רזולוציה) בלוח הבקרה.
2
באחר באפשרות הרצויה ולחץ על OK (אישור).
 • Standard (רגיל): מסמכי מקור עם תווים בגודל רגיל.
 • Fine‏ (עדין): מסמכי מקור שמכילים תווים קטנים או שורות דקות, או מסמכי מקור שהודפסו באמצעות מדפסת דפוסי נקודות.
 • Super Fine (עדין במיוחד): מסמכי מקור שמכילים פרטים עדינים במיוחד. המצב Super Fine (עדין במיוחד) זמין רק אם מכשיר הפקס שאיתו אתה מקיים תקשורת תומך גם ברזולוציה עדינה במיוחד.
  הערה:
  • עבור שידור מהזיכרון, המצב Super Fine (עדין במיוחד) אינו זמין. הגדרת הרזולוציה משתנה באופן אוטומטי ל-Fine (עדין).
  • כאשר ההתקן שלך מוגדר לרזולוציה Super Fine (עדין במיוחד) ומכשיר הפקס שאיתו אתה מקיים תקשורת אינו תומך ברזולוציה Super Fine (עדין במיוחד), ההתקן שלך משדר באמצעות מצב הרזולוציה הגבוהה ביותר שנתמכת על-ידי מכשיר הפקס השני.
 • Photo Fax (תמונה בפקס): מסמכי מקור שמכילים גווני אפור, או תמונות.
 • Color Fax (פקס בצבע): מסמך המקור צבעוני.
הערה:
 • שידור מהזיכרון אינו זמין במצב Color Fax (פקס בצבע).
 • באפשרותך לשלוח פקס בצבע רק אם מכשיר הפקס שאיתו אתה מקיים תקשורת תומך בקבלת פקס בצבע ואתה שולח את הפקס ידנית.
3
לחץ על (עצירה/ניקוי) כדי לחזור למצב 'מוכן'.
כהות
באפשרותך לבחור את מידת הכהות של מסמך המקור.
הערה:
הגדרת הכהות מוחלת על עבודת הפקס הנוכחית. כדי לשנות את הגדרת ברירת המחדל, ראה "תפריט פקס" במדריך למשתמש של המדפסת שברשותך.
1
בחר (פקס) > (תפריט) > Fax Feature (מאפיין פקס) > Darkness (כהות) בלוח הבקרה.
2
בחר את רמת הכהות הרצויה.
3
לחץ על (עצירה/ניקוי) כדי לחזור למצב 'מוכן'.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏