תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

Samsung ProXpress SL-M4020 - טעינת נייר במגש

האיורים שבמדריך למשתמש זה עשויים להיות שונים ממראה המדפסת בפועל, בתלות באפשרויות או בדגמים. בדוק את סוג המדפסת, ראה Front view (מראה מלפנים).

מגש 1 ומגש אופציונלי

 1. משוך החוצה את מגש הנייר.
  איור : הסר מגש
 2. לחץ והחלק את מכוון רוחב הנייר ואת ידית אורך הנייר כדי למקם אותם בחריץ גודל הנייר המתאים המסומן בתחתית המגש כדי לכוונן לגודל, ראה סקירת המגש.
  איור : מכוון רוחב ואורך
 3. לפני טעינת הנייר, כופף או אוורר את ערימת הניירות כדי להפריד בין הדפים.
  איור : כופף או אוורר
 4. לאחר הכנסת נייר לתוך המגש, לחץ על מכווני רוחב הנייר ומכוון אורך הנייר.
  איור : התאמת מכווני הנייר
  • אל תדחף את מכוון רוחב הנייר רחוק מדי, באופן שיעקם את הנייר.
  • אי-התאמה של מכוון רוחב הנייר עשויה לגרום לחסימות נייר.
   איור : כוונון המכוונים
  • אל תשתמש בנייר שהצד המוביל שלו מסולסל או מקופל. הדבר עלול לגרום לקימוט הנייר או לחסימה.
   איור : ללא סלסול נייר
 5. הכנס את המגש בחזרה לתוך המדפסת.
  איור : הכנס מגש
 6. בעת הדפסת מסמך, הגדר במגש את גודל וסוג הנייר. ראה הגדרת גודל וסוג הנייר.

מגש רב-תכליתי או מזין ידני

הערה:
האיורים שבמדריך למשתמש זה עשויים להיות שונים ממראה המדפסת בפועל, בתלות באפשרויות או בדגמים. בדוק את סוג המדפסת, ראה Front view (מראה מלפנים).
המגש יכול להכיל גדלים וסוגים מיוחדים של חומרי הדפסה, כגון גלויות, איגרות ומעטפות. ראה מפרטי חומרי הדפסה.

עצות בנוגע לשימוש בהזנה ידנית במגש

 • טען סוג, גודל ומשקל אחד בלבד של חומר הדפסה בכל פעם במגש הרב-תכליתי או במגש המזין הידני.
 • כדי למנוע חסימות נייר, אין להוסיף נייר בזמן ההדפסה כאשר יש עדיין נייר במגש הרב-תכליתי או במגש המזין הידני. זה חל גם על סוגים אחרים של חומרי הדפסה.
 • טען תמיד רק את חומרי ההדפסה שצוינו כדי למנוע חסימות נייר ובעיות באיכות ההדפסה. ראה מפרטי חומרי הדפסה.
 • שטח כל סלסול בגלויות, במעטפות ובתוויות לפני שתטען אותם במגש הרב-תכליתי או במגש המזין הידני.
 1. משוך החוצה את מגש הנייר לצורך הזנה ידנית, או לחץ על לחצן הלחיצה-שחרור של המגש הרב-תכליתי או מגש המזין הידני כדי לפתוח.
  • איור : M332xND‏, סדרה M382xD
  • איור : סדרה M382xND‏, M382xDW‏, M402xND
 2. טען את הנייר.
  איור : רב-תכליתי או מזין ידני
 3. לחץ על מכווני רוחב הנייר של המגש הרב-תכליתי או מגש המזין הידני וכוונן אותם לרוחב הנייר. אל תפעיל עליהם כוח רב מדי, אחרת הנייר יתכופף והתוצאה תהיה חסימת נייר או קימוט.
  איור : התאמת מכווני הנייר
  הערה:
  • בעת הדפסה באמצעות חומרי הדפסה מיוחדים, נדרש ציות לקווים המנחים בנוגע לטעינה. ראה הדפסה על חומרי הדפסה מיוחדים.
  • כאשר ניירות חופפים בעת ההדפסה באמצעות המגש הרב-תכליתי או מגש המזין הידני, פתח את מגש 1 והסר ניירות חופפים ולאחר מכן נסה להדפיס שוב.
 4. בעת הדפסת מסמך, הגדר את סוג הנייר ואת גודל הנייר עבור המגש הרב-תכליתי או מגש המזין הידני. ראה הגדרת גודל וסוג הנייר.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏