תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

Samsung MultiXpress MFP SL-K2200 - טעינת נייר במגש

הכנת נייר

 • השתמש בחומרי הדפסה העומדים בדרישות המפרט של המדפסת בלבד.
 • בעת שימוש בחומרי הדפסה שאינם עומדים בדרישות המפורטות במדריך למשתמש זה, עשויות להתרחש הבעיות הבאות:
  • איכות הדפסה נמוכה, חסימות נייר, בלייה מוגזמת של המדפסת.
 • המשקל, החומר, מצב המשטח ותכולת הלחות של חומרי ההדפסה עשויים להשפיע על הביצועים ועל איכות ההדפסה של המדפסת.
 • ייתכן שחומרי הדפסה מסוימים לא יפיקו את התוצאה הרצויה גם אם הם עומדים במפרטים המופיעים במדריך למשתמש זה. הדבר עשוי לקרות בשל טיפול לא נכון בחומרי ההדפסה, טמפרטורה או לחות לא מתאימות או גורמים לא נשלטים אחרים.
 • השימוש בחומרי הדפסה שאינם עומדים במפרטים המופיעים במדריך למשתמש זה עשוי לגרום לתקלות בפעולת המדפסת שדורשות תיקונים. תיקונים כאלה אינם מכוסים בהסכם האחריות.
 • אל תשתמש בחומרי הדפסת תמונות בהזרקת דיו עם מדפסת זו. פעולה זו עשויה לגרום נזק למדפסת.
 • אין להשתמש בחומרי הדפסה מקופלים, קרועים או לחים.
  אזהרה:
השימוש בחומרי הדפסה דליקים או בחומרים זרים שנשארו במדפסת עלול לגרום להתחממות יתר של היחידה ובמקרים נדירים לשריפה.

מגש 1 ומגש אופציונלי

 1. משוך החוצה את מגש הנייר.
  איור : פתח את המגש
 2. לחץ והחלק את מכוון רוחב הנייר ואת ידית אורך הנייר כדי למקם אותם בחריץ גודל הנייר המתאים המסומן בתחתית המגש כדי לכוונן לגודל, ראה סקירת המגש.
  איור : כוונן את מכווני המגש
 3. לפני טעינת הנייר, כופף או אוורר את ערימת הניירות כדי להפריד בין הדפים.
  איור : כופף או אוורר נייר
 4. לאחר הכנסת נייר לתוך המגש, לחץ והחלק את מכווני רוחב הנייר ואת מכוון אורך הנייר.
  איור : הכנס נייר
  הערה:
  • אל תדחף את מכוון רוחב הנייר רחוק מדי, באופן שיעקם את הנייר.
  • אי-התאמה של מכוון רוחב הנייר עשויה לגרום לחסימות נייר.
   איור : התאמת נייר
  • אל תשתמש בנייר שהצד המוביל שלו מסולסל או מקופל. הדבר עלול לגרום לקימוט הנייר או לחסימה.
   איור : נייר ישר
 5. הכנס את המגש בחזרה לתוך המדפסת.
  איור : הכנס מגש
 6. בעת הדפסת מסמך, הגדר את סוג הנייר ואת הגודל עבור המגש, ראה הגדרת גודל הנייר והסוג.

מגש רב-תכליתי

המגש הרב-תכליתי יכול להכיל גדלים וסוגים מיוחדים של חומרי הדפסה, כגון גלויות, איגרות ומעטפות. ראה מפרט חומרי הדפסה.
 1. אחוז את הידית של המגש הרב-תכליתי ומשוך אותה כלפי מטה כדי לפתוח ולהוציא את מאריך הנייר של המגש הרב-תכליתי.
  איור : משוך כלפי מטה ופתח
 2. טען את הנייר.
  איור : טעינת נייר
 3. לחץ על מכווני רוחב הנייר במגש הרב-תכליתי וכוונן אותם לרוחב הנייר. אל תפעיל עליהם כוח רב מדי, אחרת הנייר יתכופף והתוצאה תהיה חסימת נייר או קימוט.
  איור : כוונון המכוונים
 4. כאשר אתה מדפיס מסמך, הגדר את סוג הנייר ואת הגודל עבור המגש הרב-תכליתי, ראה הגדרת גודל הנייר והסוג.
  הערה:
  אם המגש הרב-תכליתי מתרוקן בזמן ההדפסה, הוסף נייר לאחר לחיצה על לוחית הנעילה של המגש הרב-תכליתי.
  איור : לוחית נעילה רב-תכליתית


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏