תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

Samsung MultiXpress MFP SL-K4250-K4350‏, Color MFP SL-X4220-X4300 - טעינת נייר במגש

מגש סטנדרטי ומזין קלטות כפול אופציונלי

טען את חומר ההדפסה המשמש בדרך כלל עבור רוב עבודות ההדפסה במגש הסטנדרטי. המגש הסטנדרטי יכול להכיל עד 1,040 גיליונות נייר רגיל. מזין קלטות כפול אופציונלי ניתן לרכישה ולחיבור מתחת למגש הסטנדרטי כדי לטעון 1,040 גיליונות נוספים של נייר רגיל.
הערה:
 • מגש סטנדרטי מכיל שני מגשים. (מגש 1, מגש 2)
 • מזין קלטות כפול אופציונלי מכיל שני מגשים. (מגש 3, מגש 4)
 • התהליך לטעינת נייר במגש 1, מגש 2, מגש 3 ומגש 4 זהה.
  שים לב:
שימוש בנייר צילום או בנייר מצופה עשוי לגרום לבעיות שדורשות תיקונים. תיקונים כאלה אינם מכוסים באחריות או בהסכמי השירות.
 1. לחץ על ידית הנעילה בידית ומשוך החוצה את המגש.
  איור : משוך החוצה את המגש
 2. לחץ על מכוון אורך הנייר ומשוך אותו לקצה המגש.
   איור : מכוון אורך
  1. מכוון אורך הנייר
 3. לחץ על מכוון רוחב הנייר ומשוך אותו לקצה המגש.
  איור : מכוון רוחב
 4. לפני טעינת הנייר, כופף ואוורר את ערימת הניירות כדי להפריד בין הדפים.
  איור : כופף ואוורר
 5. טען נייר כשהצד המיועד להדפסה פונה כלפי מעלה.
  איור : טעינת נייר
 6. כוונן את מכוון אורך הנייר לאורך הנייר הרצוי.
  איור : כוונן את מכוון האורך
 7. לאחר טעינת נייר במגש, צבוט את מכוון רוחב הנייר והזז אותו לעבר ערימת הנייר עד שייגע קלות בצד הערימה. אל תלחץ את המכוון בצורה הדוקה מדי אל עבר קצה הנייר: המכוון עשוי לכופף את הנייר.
  איור : כוונן את מכוון הרוחב
  הערה:
  • אל תדחף את מכוון הנייר רחוק מדי, באופן שיעקם את הנייר.
  • אי-התאמה של מכוון רוחב הנייר עשויה לגרום לחסימות נייר.
   איור : רוחב מגש‏
  הערה:
  אל תעמיס את המגש, הדבר עשוי לגרום לחסימות נייר. ודא שכמות הנייר נמוכה ממכוון קיבולת הנייר המרבית במגש.
   איור : אל תעמיס
  1. מכוון קיבולת הנייר
 8. קבע את מכוון אורך הנייר באמצעות מתג הנעילה. שחרר את מתג הנעילה כדי לטעון נייר בגודל שונה.
   איור : מתג נעילת מגש
  1. מתג נעילה
 9. הכנס את המגש בחזרה לתוך המדפסת. בעת הדפסת מסמך, הגדר במגש את גודל וסוג הנייר. לקבלת מידע על הגדרת גודל וסוג הנייר בלוח הבקרה, ראה הגדרות מגש. המגש הסטנדרטי ומזין הקלטות הכפול האופציונלי יכול לזהות אוטומטית נייר בגדלים שונים, ראה גדלים של חומרי הדפסה מזוהים באופן אוטומטי. הגדרת Tray Confirmation Message (הודעת אישור המגש) למצב ON (פועל) ב-Tray Settings (הגדרות מגש), חלון האישור יופיע באופן אוטומטי. בדוק אם גודל הנייר וסוג הנייר במגש מזוהים או לא. כדי להגדיר את גודל הנייר וסוג הנייר, או אם המדפסת אינה יכולה לזהות אותם, הגדר את הגודל והסוג ישירות בחלון האישור.
הערה:
 • כאשר אתה נתקל בבעיות בהזנת הנייר, בדוק אם הנייר עומד במפרטים של חומרי ההדפסה, ראה מפרטי חומרי הדפסה. לאחר מכן, נסה להניח גיליון אחד בכל פעם במגש הרב-תכליתי, ראהמגש רב-תכליתי.
 • ההגדרות שבוצעו דרך מנהל התקן המדפסת עוקפות את ההגדרות בלוח הבקרה. כדי להדפיס מתוך יישום:
  1. פתח יישום והפעל את תפריט ההדפסה
  2. פתח את Printing Preferences (העדפות הדפסה), ראה פתיחת העדפות הדפסה.
  3. לחץ על הכרטיסייה Paper (נייר) ב-Printing Preferences (העדפות הדפסה) ובחר סוג נייר, גודל ומקור מתאימים.
  4. לחץ על OK.
  5. התחל הדפסה מתוך יישום.

מגש רב-תכליתי

המגש הרב-תכליתי יכול להכיל גדלים וסוגים מיוחדים של חומרי הדפסה, כגון גלויות, איגרות ומעטפות. אפשרות זו שימושית עבור הדפסת עמוד יחיד על נייר צבעוני.

עצות בנוגע לשימוש במגש הרב-תכליתי

 • טען סוג, גודל ומשקל אחד בלבד של חומר הדפסה בכל פעם במגש הרב-תכליתי.
 • כדי למנוע חסימות נייר, אין להוסיף נייר בזמן ההדפסה כאשר יש עדיין נייר במגש הרב-תכליתי. זה חל גם על סוגים אחרים של חומרי הדפסה.
 • יש לטעון את חומרי ההדפסה עם הפנים כלפי מטה כשהקצה העליון נכנס ראשון למגש הרב-תכליתי ויש להציב אותם במרכז המגש.
 • טען תמיד רק את חומרי ההדפסה שצוינו כדי למנוע חסימות נייר ובעיות באיכות ההדפסה, ראה מפרטי חומרי הדפסה.
 • שטח כל סלסול בגלויות, במעטפות ובתוויות לפני שתטען אותם במגש הרב-תכליתי.
 1. פתח את המגש הרב-תכליתי ומשוך החוצה את המאריך במידת הצורך.
  איור : פתח מגש רב-תכליתי
 2. לפני טעינת מסמכי המקור, כופף או אוורר את ערימת הניירות כדי להפריד בין הדפים.
  איור : כופף ואוורר
 3. הנח את הנייר כשהצד המיועד להדפסה פונה כלפי מטה.
  איור : טעינת נייר
 4. לחץ על מכווני רוחב הנייר במגש הרב-תכליתי וכוונן אותם לרוחב הנייר. אל תפעיל כוח רב מדי, אחרת הנייר יתכופף והתוצאה תהיה חסימת נייר או קימוט.
  איור : התאמת מכווני הנייר
 5. בעת הדפסת מסמך, הגדר את סוג הנייר ואת הגודל עבור המגש הרב-תכליתי, ראה גדלים של חומרי הדפסה מזוהים באופן אוטומטי. לקבלת מידע על הגדרת גודל וסוג הנייר בלוח הבקרה, ראה הגדרות מגש.
  הערה:
  ההגדרות שבוצעו דרך מנהל התקן המדפסת עוקפות את ההגדרות בלוח הבקרה. כדי להדפיס מתוך יישום:
  1. פתח יישום והפעל את תפריט ההדפסה
  2. פתח את Printing Preferences (העדפות הדפסה), ראה פתיחת העדפות הדפסה.
  3. לחץ על הכרטיסייה Paper (נייר) ב-Printing Preferences (העדפות הדפסה) ובחר סוג נייר, גודל ומקור מתאימים.
  4. לחץ על OK.
  5. התחל הדפסה מתוך יישום.

גדלי חומרי הדפסה מזוהים באופן אוטומטי

מדפסת זו יכולה לזהות באופן אוטומטי נייר בגדלים שונים. עיין בטבלה הבאה:
Size (גודל)a (רגיל)
מגש 1, 2 סטנדרטי
מזין קלטות כפול אופציונלי
מגש רב-תכליתי
הדפסה דו-צדדית
Letter SEF‏b
X‏‏
X‏‏
X‏‏
X‏‏
Letter LEF‏c
X‏‏
X‏‏
X‏‏
X‏‏
Ledger
X (מגש 2 בלבד)
X‏‏
X‏‏
X‏‏
Legal SEF
X‏‏
X‏‏
X‏‏
X‏‏
Executive SEF
X‏‏
X‏‏
X‏‏
X‏‏
Executive LEF
X‏‏
X‏‏
Statement SEF
X‏‏
X‏‏
X‏‏
X‏‏
A3 SEF
X (מגש 2 בלבד)
X‏‏
X‏‏
X‏‏
A4 SEF
X‏‏
X‏‏
X‏‏
X‏‏
A4 LEF
X‏‏
X‏‏
X‏‏
X‏‏
A5 SEF
X‏‏
X‏‏
X‏‏
X‏‏
A5 LEF
X‏‏
B4 SEF
X‏‏
X‏‏
X‏‏
X‏‏
JIS B5 SEF
X‏‏
X‏‏
X‏‏
X‏‏
JIS B5 LEF
X‏‏
X‏‏
A6 SEF
X‏‏
ISO B5 SEF
X‏‏
X‏‏
X‏‏
X‏‏
ISO B5 LEF
X‏‏
Folio SEF
X‏‏
X‏‏
X‏‏
X‏‏
Oficio SEF
X‏‏
X‏‏
X‏‏
X‏‏
8K SEF
X (מגש 2 בלבד)
X‏‏
X‏‏
X‏‏
16K SEF
X‏‏
X‏‏
X‏‏
X‏‏
16K LEF
X‏‏
X‏‏
גלויה 4x6
X‏‏
a. מדפסת זו יכולה לזהות נייר בגדלים דומים לגדלי הנייר המפורטים.
b.‏ SEF פירושו הזנת קצה קצר.
c.‏ LEF פירושו הזנת קצה ארוך.
X: נתמכים
ריק: לא נתמך


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏