תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

Samsung MFP SCX-4621 - הבנת הודעות תצוגה

הודעות מופיעות בתצוגת לוח הבקרה כדי לציין את מצב המדפסת או שגיאות. עיין בטבלאות הבאות כדי להבין את ההודעות ואת משמעותן, ולאחר מכן תקן את הבעיה, במידת הצורך.

ניקוי הודעות שגיאה LCD

תצוגה
משמעות
הפתרונות המוצעים
לבטל? 1: כן 2: לא (רק עבור SCX- 4521F‏, SCX-4521FR)
זיכרון המדפסת התמלא בעת הניסיון לאחסן מסמך בזיכרון.
כדי לבטל את עבודת הפקס, לחץ על הלחצן 1 כדי לאשר Yes (כן). כדי לשלוח את הדפים שאוחסנו בהצלחה, לחץ על הלחצן 2 כדי לאשר No (לא). מומלץ לשלוח את שאר הדפים במועד מאוחר יותר, כאשר יהיה זיכרון פנוי.
[Comm. error] (רק עבור SCX- 4521F‏, SCX- 4521FR)
למדפסת יש בעיית תקשורת.
בקש מהשולח לנסות שוב.
שגיאת היתוך CRU
מחסנית הטונר אינה מותקנת כהלכה.
התקן את מחסנית הטונר כהלכה.
[חסימת מסמך]
המסמך שנטען נתקע ב-ADF (מזין המסמכים האוטומטי).
שחרר את חסימת המסמך.
[כיסוי פתוח] [קדמי או אחורי]
הדלת הקדמית או הכיסוי האחורי אינם נעולים כהלכה.
סגור את הדלת עד שתינעל במקומה בנקישה.
הזן שוב
פריט לא זמין הוזן.
הזן שוב את הפריט הנכון.
שגיאת חום נמוך
קיימת בעיה ביחידת ההיתוך.
נתק את כבל המתח וחבר אותו שוב. אם הבעיה נמשכת, צור קשר עם תמיכה בלקוחות HP.
שגיאת חום גבוה
[חום יתר]
הקבוצה אינה זמינה (רק עבור SCX- 4521F‏, SCX- 4521FR)
מספר מיקום קבוצה נבחר כאשר ניתן להשתמש רק במספר מיקום יחיד, כגון בעת הוספת מיקומים לצורך פעולת שידור.
השתמש במספר חיוג מהיר או חייג מספר באופן ידני באמצעות לוח המקשים המספרי.
[לא תואם] (רק עבור SCX- 4521F‏, SCX- 4521FR)
המדפסת המרוחקת לא כללה את המאפיין המבוקש, כגון שידור מושהה. הודעה זו מופיעה גם אם למדפסת המרוחקת אין מספיק שטח זיכרון להשלמת הפעולה שהיא מנסה לבצע.
אשר מחדש את מאפייני המדפסת המרוחקת.
[קו תפוס] (רק עבור SCX- 4521F‏, SCX- 4521FR)
הצד המקבל לא ענה או שהקו כבר בשימוש.
נסה שוב לאחר מספר דקות.
[שגיאת קו] (רק עבור SCX- 4521F‏, SCX- 4521FR)
המדפסת לא יכולה להתחבר למדפסת המרוחקת או איבדה קשר בשל בעיה בקו הטלפון.
נסה שוב. אם הבעיה נמשכת, המתן כשעה לפינוי הקו ונסה שוב, או הפעל את מצב ECM.
טעינת מסמך
היה ניסיון להגדרת עותק או לפעולת פקס מבלי שנטען מסמך במזין המסמכים האוטומטי.
טען מסמך במזין המסמכים האוטומטי ונסה שוב.
[שגיאת LSU]
אירעה בעיה ב-LSU (יחידת סריקת לייזר).
נתק את כבל המתח וחבר אותו שוב. אם הבעיה נמשכת, צור קשר עם תמיכה בלקוחות HP.
החיוג מהזיכרון מלא (רק עבור SCX- 4521F‏, SCX- 4521FR)
תור עבודות הפקס בזיכרון מלא.
בטל עבודות פקס שאינן נחוצות בזיכרון.
הזיכרון מלא (רק עבור SCX- 4521F‏, SCX- 4521FR)
הזיכרון מלא.
מחק מסמכים שאינם נחוצים ושדר מחדש לאחר שזיכרון נוסף מתפנה. לחלופין, פצל את השידור ליותר מפעולה אחת.
[אין מענה] (רק עבור SCX- 4521F‏, SCX- 4521FR)
מדפסת הפקס המקבלת לא ענתה לאחר מספר ניסיונות חיוג מחדש.
נסה שוב. ודא שהמדפסת המקבלת פועלת.
[אין מחסנית]
מחסנית הטונר אינה מותקנת.
התקן את מחסנית הטונר.
[לא מוקצה] (רק עבור SCX- 4521F‏, SCX- 4521FR)
למיקום החיוג המהיר שהיה ניסיון לבצע אין מספר מוקצה.
חייג את המספר באופן ידני באמצעות לוח המקשים המספרי, ראה אחסון מספר.
המזהה שהוזן לא מוקצה.
הזן את המזהה הנכון.
[אין נייר] הוסף נייר
הנייר במגש אזל.
טען נייר במגש.
[פעולה לא מוקצית] (רק עבור SCX- 4521F‏, SCX- 4521FR)
מתבצע ניסיון של פעולת Add (הוספה) או Cancel (ביטול), אבל אין עבודות ממתינות.
בדוק את התצוגה כדי לראות אם קיימות עבודות מתוזמנות. התצוגה צריכה לציין אותן במצב תצוגה; לדוגמה, השהיית פקס.
מחוץ לטווח
התאריך והשעה הנוכחיים שהוזנו שגויים.
הזן את התאריך והשעה הנכונים.
[חסימת נייר 0] פתח או סגור דלת
נייר נתקע באזור ההזנה של המגש.
שחרר את החסימה.
[חסימת נייר 1] פתח או סגור דלת
נייר נתקע באזור יחידת ההיתוך או מסביב למחסנית הטונר.
שחרר את החסימה.
[חסימת נייר 2] בדוק בפנים
נייר נתקע באזור יציאת הנייר.
שחרר את החסימה.
[נפילת מתח]
אספקת המתח כובתה ולאחר מכן הופעלה וזיכרון המדפסת לא נשמר.
יש לבצע מחדש באופן מלא את העבודה שהתבצעה לפני נפילת המתח.
הסרת מסמכים ממזין המסמכים האוטומטי
הלחצן Favorite Copy (העתקה מועדפת) מוגדר ל- Clone (שיבוט), Autofit (התאמה אוטומטית), ID Card Copy (העתקת תעודת זהות) או Poster (כרזה) והלחצן נלחץ.
המאפיין Clone (שיבוט), Autofit (העתקה אוטומטית), ID Card Copy (העתקת תעודת זהות) או Poster (פוסטר) אינו פועל עם מזין מסמכים אוטומטי. הוצא את המסמכים ממזין המסמכים האוטומטי.
[לנסות שוב חיוג חוזר?] (רק עבור SCX- 4521F‏, SCX- 4521FR)
המדפסת ממתינה למרווח זמן שצוין כדי לחייג שוב לתחנה שהייתה תפוסה קודם לכן.
כדי לחייג באופן מיידי, הקש על Enter. כדי לבטל את פעולת החיוג החוזר, לחץ על Stop/Clear (עצור/נקה).
סורק נעול
מודול הסורק נעול.
העלה את כבל המתח וחבר אותו שוב.
[לחצן Stop (עצור) נלחץ]
הלחצן Stop/Clear (עצור/נקה) נלחץ במהלך פעולת העתקה או פקס.
נסה שוב.
[טונר ריק]
מחסנית הטונר התרוקנה.
החלף את מחסנית הטונר במחסנית חדשה.
[רמת טונר נמוכה]
הטונר כמעט התרוקן.
הוצא את מחסנית הטונר ונער אותה בעדינות. פעולה זו מאפשרת ליצור מחדש באופן זמני פעולות הדפסה.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏