תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

Samsung Xpress Color MFP SL-C480 - הבנת הודעות תצוגה

הודעות מופיעות בתצוגת לוח הבקרה כדי לציין את מצב המדפסת או שגיאות. עיין בטבלאות הבאות כדי להבין את ההודעות ואת משמעותן, ולאחר מכן תקן את הבעיה, במידת הצורך.
הערה:
  • פתור את השגיאה בעזרת ההנחיה המוצגת בחלון התוכנית 'מצב ההדפסה' של המחשב, ראה שימוש במצב מדפסת Samsung.
  • אם ההודעה אינה מופיעה בטבלה, אתחל את אספקת המתח ונסה שוב את עבודת ההדפסה. אם הבעיה נמשכת, פנה אל:
  • חפש את תוכן הודעת התצוגה באתר התמיכה.
  • ייתכן שהודעות מסוימות לא יופיעו בתצוגה, בהתאם לאפשרויות או לדגמים.
  • [error number] (מספר השגיאה): מציין את מספר השגיאה.
  • [tray type] (סוג מגש): מציין את מספר המגש.
  • [media type] (סוג חומר הדפסה): מציין את סוג חומר ההדפסה.
  • [media size] (גודל חומרי הדפסה): מציין את גודל חומר ההדפסה.
  • [color] (צבע): מציין את צבע הטונר.

הודעות הקשורות לחסימת נייר

Message (הודעה)
משמעות
הפתרונות המוצעים
חסימת מסמך. הסר את החסימה.
מסמך המקור שנטען נתקע במזין המסמכים.
שחרר את החסימה, ראה חסימות נייר מקור.
חסימת נייר בתוך המדפסת.
נייר נתקע במדפסת.
שחרר את החסימה, ראה בתוך המדפסת.
חסימת נייר במגש.
נייר נתקע במגש הנייר.
שחרר את החסימה, ראה שחרור חסימות נייר.
חסימת נייר באזור היציאה.
נייר נתקע באזור היציאה.
שחרר את החסימה, ראה חסימת נייר מקור באזור היציאה של הסורק.
נייר ריק במגש.
אין נייר במגש.
טען נייר במגש, ראה טעינת נייר במגש.

הודעות הקשורות לטונר

  שים לב:
Samsung לא ממליצה להשתמש במחסנית טונר שאינה מחסנית מקורית של Samsung, כגון מחסנית טונר שמולאה מחדש או שיוצרה מחדש. Samsung אינה ערבה לאיכות של מחסנית טונר שאינה מחסנית מקורית של Samsung. שירות או תיקון שיידרשו עקב שימוש במחסניות טונר שאינן מחסניות מקוריות של Samsung לא יכוסו על-ידי האחריות של המדפסת.
Message (הודעה)
משמעות
הפתרונות המוצעים
התקן טונר.
מחסנית טונר אינה מותקנת.
התקן מחסנית טונר.
טונר [בצבע] לא תואם.
מחסנית הטונר אינה מתאימה למדפסת.
התקן את מחסנית הטונר המתאימה במחסנית מקורית של Samsung.
הכן את הטונר.
כמות קטנה של טונר נותרה במחסנית המצוינת. תקופת חיי מחסנית הטונר המשוערת קרובה לסיום.
הכן מחסנית חדשה להחלפה. העלאה זמנית של איכות ההדפסה על-ידי פיזור הטונר, ראה פיזור הטונר
החלף טונר.
מחסנית הטונר המצוינת מתקרבת לסוף אורך החיים המשוערa.
בחר Stop (עצור) או Continue (המשך) כפי שמוצג בלוח הבקרה. בחירה באפשרות Stop (עצור), המדפסת מפסיקה להדפיס ולא יכולה להדפיס עוד ללא החלפת המחסנית. בחירה באפשרות Continue (המשך), המדפסת ממשיכה להדפיס, אך לא ניתן לערוב לאיכות ההדפסה. הדבר עלול לגרום נזק חמור למדפסת.
החלף את מחסנית הטונר לקבלת איכות ההדפסה הטובה ביותר כשהודעה זו מופיעה. שימוש במחסנית מעבר לשלב זה עשוי לגרום לבעיות באיכות הדפסה, ראה החלפת מחסנית הטונר.
מחסנית הטונר המצוינת הגיעה לסוף אורך החיים המשוערa. ייתכן שהמדפסת תפסיק להדפיס.
החלף את מחסנית הטונר, ראה החלפת מחסנית הטונר.
a. תקופת חיי המחסנית המשוערת פירושה חיי מחסנית הטונר הצפויים או המוערכים. ערך זה מציין את קיבולת ההדפסים הממוצעת, ותוכנן בהתאם לתקן ISO/IEC 19798‏, ראה חומרים מתכלים זמינים. סביבת ההפעלה, החלק היחסי של תמונות בשטח הדף, מרווחי הזמן בין ההדפסות, המדיה, החלק היחסי של אזור התמונה וגודל המדיה עשויים להשפיע על מספר העמודים. ייתכן שתישאר במחסנית כמות מסוימת של טונר, גם כשההודעה 'החלף למחסנית חדשה' מופיעה והמדפסת מפסיקה להדפיס.

הודעות הקשורות למגש

Message (הודעה)
משמעות
הפתרונות המוצעים
נייר לא מתאים במגש.
גודל הנייר שצוין במאפייני המדפסת אינו תואם לנייר שנטען.
טען את הנייר הנכון במגש.

הודעות הקשורות לעבודה ברשת

Message (הודעה)
משמעות
הפתרונות המוצעים
החיבור ל-WPS נכשל.
המדפסת לא הצליחה להתחבר דרך WPS.
בדוק את הגדרות WPS, ראה שימוש בתפריט הגדרות WPS.
התקן NIC אלחוטי.
קיימת בעיה בממשק הרשת.
כבה את אספקת המתח והפעל אותה. אם הבעיה ממשיכה פנה לתמיכה בלקוחות HP.
בעיית רשת: התנגשות IP.
כתובת ה-IP המוגדרת של הרשת נמצאת בשימוש על-ידי מישהו אחר.
בדוק את כתובת ה-IP ואפס אותה במידת הצורך, ראה הדפסת דוח תצורת רשת.
לא נמצאה רשת אלחוטית.
המדפסת אינה יכולה לאתר את הרשת האלחוטית.
בדוק את מצב הנתב האלחוטי או נקודת הגישה, כולל התצורה וחיבורי המתח, וכן כל התקן שעשוי להשפיע על התקשורת האלחוטית. אם הבעיה ממשיכה פנה לתמיכה בלקוחות HP.
הגדרת אלחוט שגויה.
אפשרויות הרשת האלחוטית מוגדרות באופן שגוי עבור שיטת האבטחה.
הגדר מחדש את אפשרויות האלחוט במדפסת, ב-SWS, בנקודת הגישה או בנתב האלחוטי. שיטת האבטחה WPA2-PSK/ AES מומלצת. אם הבעיה ממשיכה פנה לתמיכה בלקוחות HP.
הסיסמה שהוזנה באפשרויות אבטחת האלחוט שגויה.
המדפסת אינה תומכת בשיטת האבטחה הנמצאת בשימוש על-ידי נקודת הגישה או הנתב האלחוטי.
קיימת תקלה בנקודת הגישה או בנתב האלחוטי.
AP אלחוטי לא מחובר.
המדפסת לא הצליחה להתחבר ל-AP האלחוטי (נקודת גישה או נתב אלחוטי).
בדוק את מצב נקודת הגישה, כולל התצורה וחיבורי המתח, וכן כל התקן שעשוי להשפיע על התקשורת האלחוטית. אם הבעיה ממשיכה פנה לתמיכה בלקוחות HP.
Wi-Fi Direct אינו מוכן.
המדפסת לא הצליחה לאתחל את חיבור Wi-Fi Direct.
אתחל את המדפסת כדי לאתחל את הגדרות האלחוט. אם הבעיה ממשיכה פנה לתמיכה בלקוחות HP.
Wi-Fi Direct אינו מחובר.
המדפסת לא הצליחה להתחבר דרך Wi-Fi Direct.
כבה את המאפיין Wi-Fi Direct והפעל אותו שוב או אתחל את המדפסת או את ההתקן הנייד. אם הבעיה ממשיכה פנה לתמיכה בלקוחות HP.

הודעות שונות

Message (הודעה)
משמעות
הפתרונות המוצעים
דלת פתוחה. סגור אותה.
הכיסוי אינו נעול כהלכה.
סגור את הכיסוי עד שיינעל במקומו בנקישה.
דלת הסורק פתוחה.
כיסוי הסורק אינו נעול כהלכה.
סגור את הכיסוי עד שיינעל במקומו בנקישה.
שגיאה: [error number] ‏(מספר השגיאה). פנה לקבלת שירות.
קיימת בעיה במערכת.
אתחל את המתח. אם הבעיה ממשיכה פנה לתמיכה בלקוחות HP.
שגיאה: [error number] ‏(מספר השגיאה). דלת פתוחה/סגורה.
יחידת ההדמיה הותקנה בצורה שגויה, או שהכיסוי אינו נעול בבטחה.
התקן מחדש את יחידת ההדמיה כדי לאשר שהיא מונחת במקומה כראוי. סגור את הכיסוי עד שיינעל במקומו בנקישה.
שגיאה: [error number] ‏(מספר השגיאה). כבה ולאחר מכן הפעל.
לא ניתן לשלוט ביחידת המדפסת.
אתחל מחדש את המחשב ונסה לחזור על משימת ההדפסה. אם הבעיה ממשיכה פנה לתמיכה בלקוחות HP.
כשל בקרת מזהה. בדוק חיישן CTD.
קיימת בעיה בחיישן ה-CTD.
אתחל את המתח. אם הבעיה ממשיכה פנה לתמיכת הלקוחות של HP.
סל הפלט מלא. הוצא את הנייר.
מגש הפלט מלא, או שהחיישן אינו פונה כלפי מטה.
הסר ניירות ממגש הפלט, המדפסת מחדשת את ההדפסה. ודא שהחיישן פונה כלפי מטה. אם הבעיה ממשיכה פנה לתמיכת הלקוחות של HP.
הכן את יחידת ההיתוך בקרוב.
אורך חיי יחידת ההיתוך יפוג בקרוב.
הכן את יחידת ההיתוך עם יחידה חדשה, צור קשר עם תמיכה בלקוחות HP.
הכן יחידת הדמיה חדשה.
אורך חיי יחידת ההדמיה יפוג בקרוב.
החלף את יחידת ההדמיה ביחידה חדשה, צור קשר עם תמיכה בלקוחות HP.
הכן רצועת העברה חדשה.
אורך חיי רצועת ההעברה יפוג בקרוב.
החלף את רצועת ההעברה ברצועה חדשה, צור קשר עם תמיכה בלקוחות HP.
הכן גלגלת העברה חדשה.
אורך חיי רצועת ההעברה יפוג בקרוב.
החלף את רצועת ההעברה ברצועה חדשה, צור קשר עם תמיכה בלקוחות HP.
החלף ביחידת היתוך חדשה.
אורך חיי יחידת ההיתוך פג.
החלף את יחידת ההיתוך ביחידה חדשה, צור קשר עם תמיכה בלקוחות HP.
החלף ביחידת הדמיה חדשה.
אורך חיי יחידת ההדמיה פג.
החלף את יחידת ההדמיה ביחידה חדשה, צור קשר עם תמיכה בלקוחות HP.
החלף רצועת העברה חדשה.
אורך חיי רצועת ההעברה פג.
החלף את רצועת ההעברה ברצועה חדשה, צור קשר עם תמיכה בלקוחות HP.
החלף גלגלת העברה חדשה.
אורך חיי רצועת ההעברה פג.
החלף את רצועת ההעברה ברצועה חדשה, צור קשר עם תמיכה בלקוחות HP.
החלף או התקן מיכל טונר פסולת.
משך החיים של מיכל טונר הפסולת פג והמדפסת תפסיק להדפיס עד שיותקן בה מיכל טונר פסולת חדש.
החלף מיכל טונר פסולת במיכל טונר פסולת מקורי של Samsung.
הסורק נעול.
הסורק נעול.
אתחל את המתח. אם הבעיה ממשיכה פנה לתמיכת הלקוחות של HP.
יחידת סורק פתוחה או חסימת יציאה.
יחידת הסריקה לא נעולה בבטחה או שנייר נתקע באזור הסורק.
שחרר את החסימה, ראה חסימות נייר מקור.
סגור את הכיסוי עד שיינעל במקומו בנקישה.
שגיאת רצועת העברה.
לא ניתן לשלוט ברצועת ההעברה.
אתחל מחדש את המחשב ונסה לחזור על משימת ההדפסה. אם הבעיה ממשיכה פנה לתמיכת הלקוחות של HP.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏