ברוך הבא לתמיכת הלקוחות של HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

Samsung MultiXpress MFP SL-K2200 - הבנת הודעות תצוגה

הודעות מופיעות בתצוגת לוח הבקרה כדי לציין את מצב המדפסת או שגיאות. עיין בטבלאות הבאות כדי להבין את ההודעות ואת משמעותן, ולאחר מכן תקן את הבעיה, במידת הצורך.
  הערה:
  • ניתן לטפל בשגיאה בעזרת ההנחיות שבחלון התוכנית 'מצב הדפסה' של המחשב.
  • אם ההודעה אינה מופיעה בטבלה, אתחל את אספקת המתח ונסה שוב את עבודת ההדפסה. אם הבעיה נמשכת, פנה אל:
  • חפש את תוכן הודעת התצוגה באתר התמיכה.
  • ייתכן שהודעות מסוימות לא יופיעו בתצוגה, בהתאם לאפשרויות או לדגמים.
  • [error number] (מספר השגיאה): מציין את מספר השגיאה.
  • [tray type] (סוג מגש): מציין את מספר המגש.
  • [media type] (סוג חומר הדפסה): מציין את סוג חומר ההדפסה.
  • [media size] (גודל חומרי הדפסה): מציין את גודל חומר ההדפסה.
  • [unit type] (סוג יחידה): מציין את סוג היחידה.
הודעות הקשורות לחסימת נייר.
הודעה
משמעות
הפתרונות המוצעים
חסימת נייר מקור.
מסמך המקור שנטען נתקע במזין המסמכים.
שחרר את החסימה, ראה שחרור חסימות של מסמך מקור.
חסימת נייר במגש 1.
נייר נתקע במגש.
שחרר את החסימה, ראה במגש 1.
חסימת נייר במגש 2.
נייר נתקע במגש האופציונלי.
שחרר את החסימה, ראה במגש אופציונלי.
חסימת נייר במגש הרב-תכליתי.
נייר נתקע במגש הרב-תכליתי.
שחרר את החסימה, ראה במגש הרב-תכליתי.
חסימה בתוך המדפסת.
נייר נתקע במדפסת.
שחרר את החסימה, ראה בתוך המדפסת.
חסימת בתוך יחידת ההדפסה הדו-צדדית.
נייר נתקע ביחידת ההדפסה הדו-צדדית.
שחרר את החסימה, ראה באזור יחידת ההדפסה הדו-צדדית.
חסימה באזור היציאה.
נייר נתקע באזור יציאת הנייר.
שחרר את החסימה, ראה באזור היציאה.
הודעות הקשורות לטונר
  שים לב:
Samsung לא ממליצה להשתמש במחסנית שאינה מחסנית מקורית של Samsung, כגון מחסנית שמולאה מחדש או שיוצרה מחדש. Samsung אינה ערבה לאיכות של מחסנית שאינה מחסנית מקורית של Samsung. שירות או תיקון שיידרשו עקב שימוש במחסניות שאינן מחסניות מקוריות של Samsung לא יכוסו על-ידי האחריות של המדפסת.
הודעה
משמעות
הפתרונות המוצעים
שגיאה [מספר שגיאה] כשל עגלת טונר: [מספר השגיאה] פנה לקבלת שירות.
מחסנית טונר אינה מותקנת.
מחסנית טונר אינה מזוהה.
הסרט המגן לא הוסר מהטונר.
התקן מחדש את מחסנית הטונר.
התקן מחדש את מחסנית הטונר פעמיים או שלוש פעמיים כדי לוודא שהיא ממוקמת כהלכה. אם הבעיה ממשיכה פנה לתמיכת הלקוחות של HP.
הסר את הסרט המגן ממחסנית הטונר.
שגיאה [מספר שגיאה] כשל טונר: [מספר השגיאה] התקן שוב את הטונר.
טונר אינו מותקן. מחסנית הטונר אינה מותקנת. התקן אותה.
IMG. 'לא תואם' יחידת ההדמיה אינה תואמת. עיין במדריך.
יחידת ההדמיה המותקנת אינה מתאימה למדפסת.
התקן יחידת הדמיה מקורית של Samsung המיועדת למדפסת.
IMG. 'לא מותקן' יחידת ההדמיה אינה מותקנת. התקן את היחידה.
יחידת ההדמיה אינה מותקנת.
התקן מחדש את יחידת ההדמיה פעמיים או שלוש. אם הבעיה ממשיכה פנה לתמיכת הלקוחות של HP.
הכן יחידת IMG. הכן יחידת הדמיה חדשה.
סוף חיי יחידת ההדמיה המשוער מתקרב.
הכן יחידת הדמיה חדשה להחלפה, ראה חומרים מתכלים זמינים.
החלף יחידת IMG. החלף ביחידת הדמיה חדשה.
יחידת ההדמיה המצוינת מתקרבת לסוף אורך חיי יחידת ההדמיה המשוער שלה.
בחר Stop (עצור) או Continue (המשך) כפי שמוצג בלוח הבקרה. בחירה באפשרות Stop (עצור), המדפסת מפסיקה להדפיס ולא יכולה להמשיך לבצע זאת ללא החלפת יחידת ההדמיה. בחירה באפשרות Continue (המשך), המדפסת ממשיכה להדפיס, אך לא ניתן לערוב לאיכות ההדפסה. החלף את יחידת ההדמיה לקבלת איכות ההדפסה הטובה ביותר כשהודעה זו מופיעה. שימוש ביחידת הדמיה מעבר לשלב זה עשוי לגרום לבעיות באיכות הדפסה, ראה החלפת יחידת ההדמיה.
אם המדפסת מפסיקה להדפיס, החלף את יחידת ההדמיה, ראה החלפת יחידת ההדמיה.
טונר לא תואם. מחסנית הטונר אינה תואמת. עיין במדריך.
מחסנית הטונר המצוינת אינה מתאימה למדפסת.
החלף את מחסנית הטונר המתאימה במחסנית טונר מקורית של Samsung‏, ראה החלפת מחסנית הטונר.
הכן טונר חדש. הכן מחסנית טונר חדשה.
כמות קטנה של טונר נותרה במחסנית המצוינת. חיי מחסנית הטונר המשועריםa קרובים לסיום.
הכן מחסנית חדשה להחלפה. העלאה זמנית של איכות ההדפסה על-ידי פיזור הטונר, ראה פיזור הטונר
החלף טונר חדש החלף במחסנית טונר חדשה.
מחסנית הטונר המצוינת מתקרבת לסוף אורך החיים המשוער.
בחר Stop (עצור) או Continue (המשך) כפי שמוצג בלוח הבקרה. בחירה באפשרות Stop (עצור), המדפסת מפסיקה להדפיס. בחירה באפשרות Continue (המשך), המדפסת ממשיכה להדפיס, אך לא ניתן לערוב לאיכות ההדפסה.
החלף את מחסנית הטונר לקבלת איכות ההדפסה הטובה ביותר כשהודעה זו מופיעה. שימוש במחסנית מעבר לשלב זה עשוי לגרום לבעיות באיכות הדפסה, ראה החלפת מחסנית הטונר.
מחסנית הטונר המצוינת הגיעה לסוף אורך החיים המשוער.
החלף את מחסנית הטונר, ראה החלפת מחסנית הטונר.
a. תקופת חיי המחסנית המשוערת פירושה חיי המחסנית הצפויים או המוערכים. ערך זה מציין את קיבולת ההדפסים הממוצעת, ותוכנן בהתאם לתקן ISO/IEC 19752. החלק היחסי של תמונות בשטח הדף, סביבת ההפעלה, מרווחי הזמן בין ההדפסות, סוג חומרי ההדפסה וגודל חומרי ההדפסה עשויים להשפיע על מספר העמודים. ייתכן שתישאר במחסנית כמות מסוימת של טונר, גם כשהנורית האדומה נדלקת והמדפסת מפסיקה להדפיס.
הודעות הקשורות למגש
הודעה
משמעות
הפתרונות המוצעים
כל המגשים ריקים נייר ריק בכל המגשים. טען נייר.
אין נייר בכל המגשים.
טען נייר במגש, ראה מגש 1 / מגש אופציונלי.
נייר ריק במגש 1. נייר ריק במגש 1. טען נייר.
אין נייר במגש.
טען נייר במגש, ראה מגש 1 / מגש אופציונלי.
נייר ריק במגש 2. נייר ריק במגש 2. טען נייר.
נייר ריק במגש הרב-תכליתי. נייר ריק במגש הרב-תכליתי. טען נייר.
אין נייר במגש הרב-תכליתי.
טען נייר במגש הרב-תכליתי, ראה מגש רב-תכליתי.
דלת מגש 2 פתוחה. סגור אותה.
מגש 2 אינו נעול כהלכה.
סגור את מגש 2 עד שיינעל במקומו בנקישה.
הודעות הקשורות לרשת
הודעה
משמעות
הפתרונות המוצעים
התנגשות IP. כתובת IP זו מתנגשת עם הכתובת של מערכת אחרת.
כתובת ה-IP המוגדרת של הרשת נמצאת בשימוש על-ידי מישהו אחר.
בדוק את כתובת ה-IP ואפס אותה במידת הצורך, ראה הדפסת דוח תצורת רשת.
הודעות שונות.
הודעה
משמעות
משמעות
הדלת פתוחה. סגור אותה.
המכסה הקדמי או המכסה האחורי אינו נעול כהלכה.
סגור את המכסה עד שיינעל במקומו בנקישה.
דלת סורק פתוחה דלת הסורק פתוחה. סגור את הדלת.
מכסה מזין המסמכים אינו נעול כהלכה.
סגור את המכסה עד שיינעל במקומו בנקישה.
טמפרטורת חדר לא תקינה. טמפרטורת חדר לא תקינה. שנה את טמפרטורת החדר.
המדפסת נמצאת בחדר עם טמפרטורת חדר לא מתאימה.
העבר את המדפסת לחדר עם טמפרטורת חדר מתאימה, ראה מפרטים.
החלף גלגלת היפוך. החלף עם גלגלת היפוך חדשה של מגש 1.
תוקף חיי גלגלת ההיפוך של המגש פג.
החלף את גלגלת ההיפוך של המגש בגלגלת חדשה. לקבלת תמיכה, צור קשר עם תמיכת הלקוחות של HP.
החלף גלגלת היפוך. החלף עם גלגלת היפוך חדשה של מגש 2.
החלף גלגלת הרמה. החלף עם גלגלת הרמה חדשה של מגש 2.
תוקף חיי גלגלת ההרמה של המגש יפוג.
החלף את גלגלת ההרמה של המגש בגלגלת חדשה. לקבלת תמיכה, צור קשר עם תמיכת הלקוחות של HP.
החלף גלגלת הרמה. החלף בגלגלת הרמה של [סוג מגש] חדשה.
תוקף חיי גלגלת ההרמה של מגש 1, מגש 2 או המגש הרב-תכליתי יפוג בקרוב.
החלף את גלגלת ההרמה של המגש בגלגלת חדשה. לקבלת תמיכה, צור קשר עם תמיכת הלקוחות של HP.
הסורק נעול. הסורק נעול. לחץ על הלחצן Stop (עצור).
הסורק נעול.
אתחל את המתח. אם הבעיה ממשיכה פנה לתמיכת הלקוחות של HP.
דלת סורק פתוחה. דלת הסורק פתוחה. סגור את הדלת.
מכסה מזין המסמכים אינו נעול כהלכה.
סגור את המכסה עד שיינעל במקומו בנקישה.
שגיאה: [מספר השגיאה]. כשל יחידת היתוך: [מספר השגיאה]. כבה ולאחר מכן הפעל. פנה לקבלת שירות אם הבעיה נמשכת.
קיימת בעיה ביחידת ההיתוך.
אתחל את המתח. אם הבעיה ממשיכה פנה לתמיכת הלקוחות של HP.
שגיאה: [מספר השגיאה]. כשל במנוע: [מספר השגיאה]. כבה ולאחר מכן הפעל. פנה לקבלת שירות אם הבעיה נמשכת.
קיימת בעיה במערכת המנוע.
אתחל את המתח. אם הבעיה ממשיכה פנה לתמיכת הלקוחות של HP.
שגיאה: [מספר השגיאה]. כשל LSU: [מספר השגיאה]. כבה ולאחר מכן הפעל. פנה לקבלת שירות אם הבעיה נמשכת.
קיימת בעיה ב-LSU.
אתחל את המתח. אם הבעיה ממשיכה פנה לתמיכת הלקוחות של HP.
שגיאה: [מספר השגיאה]. כשל במערכת ההזנה: [מספר השגיאה]. בדוק את חיבור מגש 2.
קיימת בעיה במגש 2.
בדוק את חיבור מגש 2.
שגיאה: [מספר השגיאה]. כשל במערכת הווידאו: [מספר השגיאה]. פנה לקבלת שירות אם הבעיה נמשכת.
קיימת בעיה במערכת הווידאו.
אתחל את המתח. אם הבעיה ממשיכה פנה לתמיכת הלקוחות של HP.

hp-online-communities-portlet

פעולות
טעינה...‏

שאל את הקהילה!


פורום תמיכה

פורום תמיכה

הצטרף לשיחה! מצא פתרונות, שאל שאלות ושתף עצות משלך עם אנשים אחרים שרכשו את מוצרי HP. בקר כעת


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏