תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

Samsung Xpress Color MFP SL-C480 - הבנת נוריות המצב

צבע נורית המצב מציין את מצב המדפסת.
הערה:
  • ייתכן שחלק מהנוריות לא יהיו זמינות, בתלות בדגם או במדינה.
  • כדי לפתור את השגיאה עיין בהודעת השגיאה ובהוראות המתייחסות אליה בפרק פתרון הבעיות.
  • ניתן לטפל בשגיאה בעזרת ההנחיות שבחלון התוכנית Samsung Printing Status (מצב ההדפסה של Samsung) במחשב.
אם הבעיה ממשיכה פנה לתמיכה בלקוחות HP.

נוריות המצב

נורית
מצב
תיאור
מצב
כבויה
המדפסת במצב לא מקוון.
כחול
מהבהבת
כאשר התאורה האחורית מהבהבת, המדפסת מקבלת או מדפיסה נתונים.
דולקת
המדפסת במצב מקוון וניתן להשתמש בה.
כתום
מהבהבת
אירעה שגיאה שולית והמדפסת ממתינה שהשגיאה תנוקה. בדוק את ההודעה בתצוגה. אחרי שהבעיה תנוקה המדפסת תחזור לפעול.
כמות קטנה של טונר נותרה במחסנית. תקופת חיי מחסנית הטונר המשוערתa קרובה לסיום. הכן מחסנית חדשה להחלפה. העלאה זמנית של איכות ההדפסה על-ידי פיזור הטונר, ראה פיזור הטונר.b
דולקת
מחסנית טונר מתקרבת לסוף תקופת חייה המשוערתa. מומלץ להחליף את מחסנית הטונר, ראה החלפת מחסנית הטונר.
הכיסוי פתוח. סגור את הכיסוי.
אין נייר במגש בעת קבלה או הדפסה של נתונים. טען נייר במגש.
המדפסת נעצרה עקב שגיאה חמורה. בדוק את ההודעה בתצוגה, ראה הבנת ההודעות בתצוגה.
אירעה חסימת נייר, ראה שחרור חסימות נייר.
Wireless (תקשורת אלחוטית)b
כחול
מהבהבת
המדפסת מחוברת לרשת אלחוטית.
דולקת
המדפסת מחוברת לרשת אלחוטית, ראה הגדרת רשת אלחוטית.
כבויה
המדפסת מנותקת מרשת אלחוטית.
Power / Wake Up (הפעלה / התעוררות)
כחול
דולקת
המדפסת במצב חיסכון בחשמל.
כבויה
המדפסת כבויה או במצב מוכן לפעולה.
Eco (ידידותי לסביבה)
ירוק
דולקת
מצב Eco פעיל.
הגדרת ברירת המחדל של מצב Eco היא ‎2-up‎ וחיסכון בטונר
כבויה
מצב Eco כבוי.
Scan to (סריקה ל-)b
כחול
דולקת
מצב סריקה מופעל.
מעבר בין מצבי סריקה והעתקה. הנורית Scan to (סריקה ל-) נדלקת במצב סריקה ונכבית במצב העתקה.
כבויה
מצב סריקה כבוי ומצב העתקה דולק.
a. תקופת חיי המחסנית המשוערת פירושה חיי מחסנית הטונר הצפויים או המוערכים. ערך זה מציין את קיבולת ההדפסה הממוצעת, ותוכנן בהתאם לתקן ISO/IEC 19798. סביבת העבודה, החלק היחסי של תמונות בשטח הדף, מרווחי הזמן בין ההדפסות, הגרפיקה, המדיה וגודל המדיה עשויים להשפיע על מספר העמודים. ייתכן שתישאר במחסנית כמות מסוימת של טונר, גם כשהנורית האדומה דולקת והמדפסת מפסיקה להדפיס.
b. ייתכן שחלק מהנוריות לא יהיו זמינות, בתלות בדגם או במדינה. ראה סריקה כללית של לוח הבקרה.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏