ברוך הבא לתמיכת הלקוחות של HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

Samsung Xpress SL-M2835 - הבנת נוריות המצב

צבע נורית המצב מציין את מצב המדפסת.
  הערה:
  • ייתכן שחלק מהנוריות לא יהיו זמינות, בתלות בדגם או במדינה.
  • כדי לפתור את השגיאה עיין בהודעת השגיאה ובהוראות המתייחסות אליה בפרק פתרון הבעיות.
  • ניתן לטפל בשגיאה בעזרת ההנחיות שבחלון התוכנית Samsung Printer Status (מצב מדפסת Samsung) במחשב.
אם הבעיה ממשיכה פנה לתמיכה בלקוחות HP.
נוריות המצב
מצב
תיאור
Status LED (נורית מצב)
כבויה
המדפסת במצב לא מקוון.
המדפסת במצב חיסכון בחשמל.
ירוק
הבהוב
כשהתאורה האחורית מהבהבת באיטיות המדפסת מקבלת נתונים מהמחשב.
כשהתאורה האחורית מהבהבת במהירות המדפסת מדפיסה נתונים.
דולקת
המדפסת במצב מקוון וניתן להשתמש בה.
אדום
הבהוב
אירעה שגיאה שולית והמדפסת ממתינה שהשגיאה תנוקה. אחרי שהבעיה תנוקה המדפסת תחזור לפעול.
דולקת
המכסה פתוח. סגור את הכיסוי.
אין נייר במגש בעת קבלה או הדפסה של נתונים. טען נייר במגש.
המדפסת נעצרה עקב שגיאה חמורה. אתחל מחדש את המחשב ונסה לחזור על משימת ההדפסה. אם הבעיה ממשיכה פנה לתמיכה בלקוחות HP.
יחידת הדמיה מתקרבת לסוף תקופת חייה המשוערתa. מומלץ להחליף את יחידת ההדמיה, ראה החלפת יחידת ההדמיה.
כתום
הבהוב
שדרוג קושחה.
דולקת
אירעה חסימת נייר, ראה שחרור חסימות נייר.
a. כשיחידת ההדמיה תגיע לסוף חייה - המדפסת תפסיק להדפיס. במקרה זה בחר אם לעצור או להמשיך את ההדפסה דרך SyncThru™ Web Service (‏Settings (הגדרות) > Printer Settings (הגדרות מדפסת) > System (מערכת) > Setup (הגדרה) > Supplies Management (ניהול חומרים מתכלים) > Imaging Unit Stop (עצירת יחידת הדמיה)) או Samsung Easy Printer Manager (‏Device Settings (הגדרות התקן) > System (מערכת) > Supplies Management (ניהול חומרים מתכלים) > Imaging Unit Stop (עצירת יחידת הדמיה)). כיבוי אפשרות זו והמשך ההדפסה עלולים להזיק למערכת ההתקן.
נורית הטונר, נורית WPS, נורית ההפעלה ונורית Eco
מצב
תיאור
נורית הטונר
כתום
הבהוב
כמות קטנה של טונר נותרה במחסנית. תקופת חיי מחסנית הטונר המשוערת קרובה לסיום. הכן מחסנית חדשה להחלפה. העלאה זמנית של איכות ההדפסה על-ידי פיזור הטונר, ראה פיזור הטונר
דולקת
מחסנית טונר מתקרבת לסוף תקופת חייה המשוערתa. מומלץ להחליף את מחסנית הטונר, ראה החלפת מחסנית הטונר.
כבויה
כל מחסניות הטונר פועלות בקיבולת הרגילה.
נורית WPS‏b
כחול
הבהוב
המדפסת מחוברת לרשת אלחוטית.
דולקת
המדפסת מחוברת לרשת אלחוטית, ראה הגדרת רשת אלחוטית.
כבויה
המדפסת מנותקת מרשת אלחוטית.
נורית ההפעלה
כחול
דולקת
המדפסת במצב חיסכון בחשמל.
כבויה
המדפסת כבויה או במצב מוכן לפעולה.
נורית Eco
ירוק
דולקת
מצב Eco פועל, ראה הדפסה ידידותית לסביבה.
כבויה
מצב Eco כבוי.
a. תקופת חיי המחסנית המשוערת פירושה חיי מחסנית הטונר הצפויים או המוערכים. ערך זה מציין את קיבולת ההדפסה הממוצעת, ותוכנן בהתאם לתקן ISO/IEC 19752. סביבת העבודה, מרווחי הזמן בין ההדפסות, הגרפיקה, סוג המדיה וגודל המדיה עשויים להשפיע על מספר העמודים. ייתכן שתישאר במחסנית כמות מסוימת של טונר, גם כשהנורית הכתומה דולקת והמדפסת מפסיקה להדפיס.
b. דגם אלחוטי בלבד, ראה תכונות לפי דגם.

hp-online-communities-portlet

פעולות
טעינה...‏

שאל את הקהילה!


פורום תמיכה

פורום תמיכה

הצטרף לשיחה! מצא פתרונות, שאל שאלות ושתף עצות משלך עם אנשים אחרים שרכשו את מוצרי HP. בקר כעת


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏