תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

Samsung Xpress MFP SL-M2885 - הבנת נוריות המצב

צבע נורית המצב מציין את מצב המדפסת.
הערה:
  • ייתכן שחלק מהנוריות לא יהיו זמינות, בתלות בדגם או במדינה.
  • כדי לפתור את השגיאה עיין בהודעת השגיאה ובהוראות המתייחסות אליה בפרק פתרון הבעיות.
  • ניתן לטפל בשגיאה בעזרת ההנחיות שבחלון התוכנית Samsung Printer Status (מצב מדפסת Samsung) במחשב.
אם הבעיה ממשיכה פנה לתמיכה בלקוחות HP.

נוריות המצב

מצב
תיאור
מצב
כבויה
המדפסת במצב לא מקוון.
המדפסת במצב חיסכון בחשמל.
ירוק
הבהוב
כאשר התאורה האחורית מהבהבת, המדפסת מקבלת או מדפיסה נתונים.
דולקת
המדפסת במצב מקוון וניתן להשתמש בה.
כתום
דולקת
אירעה חסימת נייר, ראה שחרור חסימות מסמכים מקוריים ושחרור חסימות נייר.
אדום
הבהוב
אירעה שגיאה שולית והמדפסת ממתינה שהשגיאה תנוקה. בדוק את ההודעה המוצגת. אחרי שהבעיה תנוקה המדפסת תחזור לפעול. תכונה זו אינה זמינה בחלק מהדגמים שאינם תומכים במסך תצוגה בלוח הבקרה.
כמות קטנה של טונר נותרה במחסנית. תקופת חיי מחסנית הטונר המשוערת קרובה לסיום. הכן מחסנית חדשה להחלפה. העלאה זמנית של איכות ההדפסה על-ידי פיזור הטונר, ראה פיזור הטונר
דולקת
מחסנית טונר מתקרבת לסוף תקופת חייה המשוערתa. מומלץ להחליף את מחסנית הטונר, ראה החלפת מחסנית הטונר.
אין נייר במגש. טען נייר במגש.
המדפסת נעצרה עקב שגיאה חמורה. בדוק את ההודעה בתצוגה, ראה הבנת ההודעות בתצוגה.
יחידת הדמיה מתקרבת לסוף תקופת חייה המשוערתb. מומלץ להחליף את מחסנית הטונר, ראה החלפת יחידת ההדמיה.
Wireless (תקשורת אלחוטית)
כחול
הבהוב
המדפסת מחוברת לרשת אלחוטית.
דולקת
המדפסת מחוברת לרשת אלחוטית, ראה הגדרת רשת אלחוטית.
כבויה
המדפסת מנותקת מרשת אלחוטית.
הפעלה / התעוררות
כחול
דולקת
המדפסת במצב חיסכון בחשמל.
כבויה
המדפסת כבויה או במצב מוכן לפעולה.
Eco (ידידותי לסביבה)
ירוק
דולקת
מצב Eco פועל, ראה הדפסה ידידותית לסביבה.
כבויה
מצב Eco כבוי.
a. תקופת חיי המחסנית המשוערת פירושה חיי מחסנית הטונר הצפויים או המוערכים. ערך זה מציין את קיבולת ההדפסה הממוצעת, ותוכנן בהתאם לתקן ISO/IEC 19752. סביבת העבודה, החלק היחסי של תמונות בשטח הדף, מרווחי הזמן בין ההדפסות, הגרפיקה, המדיה וגודל המדיה עשויים להשפיע על מספר העמודים. ייתכן שתישאר במחסנית כמות מסוימת של טונר, גם כשהנורית האדומה דולקת והמדפסת מפסיקה להדפיס.
b. כשיחידת ההדמיה תגיע לסוף חייה - המדפסת תפסיק להדפיס. במקרה זה בחר אם לעצור או להמשיך את ההדפסה דרך SyncThru™Web Service (‏Settings (הגדרות) > Printer Settings (הגדרות מדפסת) > System (מערכת) > Setup (הגדרה) > Supplies Management (ניהול חומרים מתכלים) > Imaging Unit Stop (עצירת יחידת הדמיה)) או Samsung Easy Printer Manager (‏Device Settings (הגדרות התקן) > System (מערכת) > Supplies Management (ניהול חומרים מתכלים) > Imaging Unit Stop (עצירת יחידת הדמיה)). כיבוי אפשרות זו והמשך ההדפסה עלולים להזיק למערכת ההתקן.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏