ברוך הבא לתמיכת הלקוחות של HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות הלייזר הרב-תכליתיות של Samsung - בעיות בסריקה

מצב
הפתרון המוצע
הסריקה לא עובדת.
 • הקפד להניח את מסמך המקור שברצונך לסרוק עם הפנים כלפי מטה על משטח הזכוכית של הסורק, או עם הפנים כלפי מעלה במזין המסמכים (ראה 'טעינת מסמכי המקור' במדריך למשתמש של המדפסת).
 • ייתכן שלא יהיה מספיק זיכרון זמין כדי להכיל את המסמך שברצונך לסרוק. נסה את הפונקציה Prescan (סריקה מוקדמת) מתוך Scan Programs (תוכניות סריקה) כדי לראות אם זה עובד. נסה להקטין את קצב רזולוציית הסריקה.
 • ודא שכבל המדפסת מחובר כהלכה.
 • ודא שכבל המדפסת לא פגום. החלף את כבל המדפסת בכבל שידוע שהוא טוב. במידת הצורך, החלף את כבל המדפסת.
 • בדוק שהסורק מוגדר כראוי. בדוק את הגדרת הסריקה ביישום שבו ברצונך להשתמש כדי לוודא שעבודת הסורק תישלח ליציאה הנכונה (לדוגמה, USB001).
המכשיר סורק לאט מאוד.
 • בדוק אם המדפסת מדפיסה נתונים שהתקבלו. במקרה כזה, סרוק את המסמך לאחר שהנתונים שהתקבלו הודפסו.
 • הגרפיקה נסרקת בקצב איטי יותר מהטקסט.
 • מהירות התקשורת איטית יותר במצב הסריקה מאחר שנדרשת כמות זיכרון גדולה כדי לנתח ולייצר מחדש את התמונה הנסרקת. הגדר את המחשב למצב המדפסת ECP באמצעות הגדרת ה-BIOS. פעולה זו תסייע להגדיל את המהירות. לקבלת פרטים על אופן ההגדרה של ה-BIOS, עיין במדריך למשתמש של המחשב.
תוצג הודעה על מסך המחשב:
 • Device can't be set to the hardware mode you want (לא ניתן להגדיר את ההתקן למצב החומרה).
 • Port is being used by another program (היציאה נמצאת בשימוש על-ידי תוכנית אחרת).
 • Port is disabled (היציאה מושבתת).
 • Scanner is busy receiving or printing data. When the current job is completed, try again (הסורק אינו פנוי מאחר שהוא מקבל או מדפיס נתונים. לאחר שעבודת ההדפסה הנוכחית תושלם, נסה שוב).
 • Invalid handle (ידית לא חוקית).
 • Scanning has failed (הסריקה נכשלה).
 • ייתכן שמתבצעת עבודת העתקה או הדפסה). בסיום עבודת הדפסה זו, נסה שוב.
 • היציאה שנבחרה נמצאת כעת בשימוש. הפעל מחדש את המחשב ונסה שוב.
 • כבל המדפסת עשוי להיות מחובר באופן שגוי, או שהמדפסת כבויה.
 • לא הותקן מנהל התקן לסורק, או שסביבת ההפעלה לא הוגדרה כראוי.
 • ודא שהמדפסת מחוברת כראוי ושהיא מופעלת, ולאחר מכן הפעל מחדש את המחשב.
 • ייתכן שכבל ה-USB מחובר באופן שגוי, או שהמתח כבוי.

hp-online-communities-portlet

פעולות
טעינה...‏

שאל את הקהילה!


פורום תמיכה

פורום תמיכה

הצטרף לשיחה! מצא פתרונות, שאל שאלות ושתף עצות משלך עם אנשים אחרים שרכשו את מוצרי HP. בקר כעת


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏