תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות הלייזר הרב-תכליתיות של Samsung - בעיות בהעתקה

מצב
הפתרון המוצע
העותקים בהירים מדי או כהים מדי.
כוונן את הכהות במאפייני ההעתקה, כדי להבהיר או להכהות את הרקעים של העותקים (ראה 'שינוי ההגדרות עבור כל עותק' או 'שינוי הכהות' במדריך למשתמש של המדפסת).
מריחות, קווים, כתמים או נקודות מופיעים בעותקים.
 • אם הפגמים מופיעים על מסמך המקור, כוונן את כהות באמצעות מאפיין ההעתקה כדי להבהיר את הרקע של העותקים שלך.
 • כוונון הרקע, בהגדרה העתקה, אפשרות זו מסירה את צבע הרקע (ראה ''Adjust Bkgd.‎" במדריך למשתמש של המדפסת).
 • אם אין פגמים במסמך המקור, נקה את יחידת הסריקה (ראה 'ניקוי יחידת הסריקה" במדריך למשתמש של המדפסת), או צור קשר עם נציג שירות.
אם הפגם עדיין מופיעה לאחר ניקוי המכשיר.
הגדר Copy Feature (מאפיין העתקה) > Adjust Bkgd.‎ (כוונן רקע) > Auto (אוטומטי) (ראה 'סקירה כללית של התפריט' במדריך למשתמש של המדפסת).
התמונה בעותק עקומה.
 • ודא שמסמך המקור מונח עם הפנים כלפי מטה על משטח הזכוכית של הסורק ומיושרים לפי מדריך הרישום, או כשהפנים כלפי מעלה במזין המסמכים.
 • ודא שנייר העותק נטען כראוי.
 • ייתכן שגלגלת ההעברה מלוכלכת. נקה את החלק הפנימי של המדפסת (ראה 'ניקוי המדפסת' במדריך למשתמש של המדפסת).
 • אם הבעיה נמשכת, ייתכן שיש לשלוח את המדפסת לתיקון. צור קשר עם נציג שירות.
מודפסים עותקים ריקים.
ודא שמסמך המקור מונח עם הפנים כלפי מטה על משטח הזכוכית של הסורק, או כשהפנים כלפי מעלה במזין המסמכים.
אם שלבים אלה לא פתרו את הבעיה, צור קשר עם נציג שירות.
התמונה שעל העותק דוהה בקלות.
 • החלף את הנייר במגש בנייר מחבילה חדשה.
 • באזורים בעלי לחות גבוהה, אל תשאיר נייר במדפסת למשך פרקי זמן ממושכים.
מתרחשות חסימות נייר תכופות של העותק.
 • אוורר את הנייר, ולאחר מכן החזר אותו למקומו במגש. החלף את הנייר במגש באספקת נייר חדשה. במידת הצורך, בדוק/כוונן את מכווני הנייר.
 • ודא שאתה משתמש בנייר מתאים מבחינת הסוג והמשקל (ראה 'מפרטי חומרי ההדפסה' במדריך למשתמש של המדפסת שלך).
 • בדוק אם נייר העותק, או פיסות של נייר העותק, נותרו במדפסת לאחר שאירעה חסימת נייר.
מחסנית טונר מפיקה פחות עותקים מהצפוי לפני שהטונר התכלה.
 • ייתכן שמסמכי המקור מכילים תמונות, שטחים צבועים או קווים עבים. לדוגמה, מסמכי המקור עשויים להיות טפסים, ידיעונים, ספרים או מסמכים אחרים שמשתמשים בטונר נוסף.
 • ייתכן שכיסוי הסורק או מזין המסמכים נשארו פתוחים בזמן יצירת העותקים.
 • כבה את המכשיר והפעל אותו מחדש.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏