תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות מסדרת HP OfficeJet Pro X451 ו- X551 Series - הודעות שגיאה

הודעות שגיאה

ההודעות הבאות המופיעות בלוח הבקרה והודעות שגיאות תוכנה המופיעות על מסך המחשב של המשתמש, מצביעות על מצב המוצר הנוכחי או על מצבים שעשויים לחייב פעולה.
הודעת תוכנה
הודעת לוח בקרה
תיאור
פתרון
מגש אביזר 3 חסר או פתוח
מגש אביזר 3 חסר או פתוח
המוצר אינו מצליח לגלות את המגש.
התקן וסגור את המגש.
הוסף נייר למגש רב-תכליתי
הוסף נייר למגש רב-תכליתי
המוצר לא יכול לגלות נייר במגש 1.
טען נייר נוסף לתוך המגש, ואז לחץ או גע בלחצן אישור.
כשל מחסנית דיו
בעיית מחסנית
המוצר גילה נזק במחסנית דיו אחת או יותר.
‏HP ממליצה להשתמש במחסניות HP מקוריות. ‏HP אינה יכולה להבטיח את האיכות או האמינות של מוצרים שאינם מתוצרת HP. על מנת לבדוק את המקוריות של המחסניות שלך, גש אל hp.com/go/anticounterfeit.
 1. הסר את החומר המתכלה ונגב את מגע ה-acumen בחומר יבש נטול-מוך כמו מסנן קפה או מטלית לניגוב משקפיים. היזהר לא לגעת ב-acumen בשום דבר אחר.
 2. התקן מחדש והמתן 10 שניות. אם ההודעה אינה נמחקת כבה והדלק את המדפסת (במידת הצורך, הוצא את התקע).
 3. אם גם פעולה זו אינה מוחקת את ההודעה, החלף את המחסנית במחסנית חדשה.
 4. אם גם פתרון זה אינו פועל, שלח את המדפסת לתיקון.
בעיית מחסנית דיו
בעיית מחסנית
המוצר גילה שהמחסנית חסרה או ניזוקה.
‏HP ממליצה להשתמש במחסניות HP מקוריות. ‏HP אינה יכולה להבטיח את האיכות או האמינות של מוצרים שאינם מתוצרת HP. על מנת לבדוק את המקוריות של המחסניות שלך, גש אל hp.com/go/anticounterfeit.
הערה:
אפשר שתכונת האבטחה הדינמית מופעלת במדפסת שלך. אשפר שמחסניות שהשבב שלהן אינו של HP לא תפעלנה, ואלו שפועלות היום לא תפעלנה בעתיד. למידע נוסף, ראה מדפסות HP Inkjet - מאפיין אבטחה דינמי המשפיע על מחסניות המשתמשות בשבב אבטחה שאינו של HP.
 1. הסר את החומר המתכלה ונגב את מגע ה-acumen בחומר יבש נטול-מוך כמו מסנן קפה או מטלית לניגוב משקפיים. היזהר לא לגעת ב-acumen בשום דבר אחר.
 2. התקן מחדש והמתן 10 שניות. אם ההודעה אינה נמחקת כבה והדלק את המדפסת (במידת הצורך, הוצא את התקע).
 3. אם גם פעולה זו אינה מוחקת את ההודעה, החלף את המחסנית במחסנית חדשה.
 4. אם גם פתרון זה אינו פועל, שלח את המדפסת לתיקון.
נקה את אזור הפלט
נקה את אזור הפלט
המוצר גילה חסימה באזור הפלט.
הסר כל נייר מאזור דש הפלט.
ודא שניתן לפתוח ולסגור את דש הפלט. במידה ולא, החלף את דש הפלט.
סגור את דלת גישת הדיו
סגור את דלת גישת הדיו
המוצר גילה שדלת מחסנית הדיו פתוחה.
סגור את הדלת.
סגור את דלת שמאל
סגור את דלת שמאל
המוצר גילה שדלת שמאל פתוחה.
סגור את הדלת.
ייעוץ ביחס למחסנית מזויפת
ייעוץ ביחס למחסנית מזויפת
זוהי הודעת תוכנה בלבד. המוצר גילה מחסנית שאפשר שהיא מזויפת.
במחשב, לחץ על הקישור של ההיפרטקסט כדי לדווח על תרמית, או לחץ על לחצן המשך כדי למחוק את ההודעה.
על תשתמש במחסניות SETUP
על תשתמש במחסניות SETUP
לא ניתן להשתמש במחסניות ההתקנה שהגיעו עם המוצר אחרי שהמוצר אותחל.
הסר מחסניות אלה, ואז התקן מחסניות שאינן מחסניות התקנה. לא ניתן להשתמש במחסנית SETUP חדשה במדפסת שכבר אותחלה.
מודול ההדפסה הדו-צדדית חסר
מודול ההדפסה הדו-צדדית חסר
המוצר אינו מצליח לגלות את מודול ההדפסה הדו-צדדית.
התקן את מודול ההדפסה הדו-צדדית.
מחסנית הדיו ריקה?
מחסנית הדיו ריקה?
המוצר אינו מצליח לגלות דיו במחסנית שצוינה.
אם הדיו עדיין נמצא במחסנית, לחץ או גע בלחצן אישור כדי להמשיך להדפיס. אם המחסנית ריקה, החלף את המחסנית.
הותקנה מחסנית מוגנת של HP
הותקנה מחסנית מוגנת של HP
המוצר גילה מחסניות שהיו נעולות במוצר אחר באמצעות תכונת הגנת המחסנית של HP. מחסניות שננעלו במוצר אחר לא תפעלנה עם מוצר זה.
החלף את המחסנית שצוינה בהודעת השגיאה.
מחסניות דיו שאינן תואמות
מחסניות דיו שאינן תואמות
המוצר גילה מחסנית או מחסניות שאינן מיועדות לשימוש עם המוצר.
אם יש שדרוג קושחה זמין, התקן אותו.
אם גם פתרון זה אינו עוזר, שלח את המדפסת לתיקון.
מחסניות הדיו התרוקנו
מחסניות הדיו התרוקנו
מחסנית דיו אחרת או יותר התרוקנה.
החלף את המחסנית הריקה או את המחסניות הריקות שצוינו בהודעת השגיאה.
אם הודעה זו מופיעה כאשר המחסנית חדשה או שנראה שיש בה דיו, נסה את הפעולות הבאות:
 1. ודא שכל הדלתות והמגשים סגורים.
 2. ודא שהמדפסת מפולסת (אסור שעפרון יתגלגל על השולחן).
 3. הוצא את התקע, המתן 30 שניות ואז החזר אותו חזרה.
כשל חיישן הדיו
כשל חיישן הדיו
יש תקלה בחיישן הדיו של המוצר והמוצר כבר לא מדפיס.
 1. פתח וסגור את דלת המחסנית.
 2. אם פתרון זה אינו עוזר, כבה והדלק את המדפסת.
 3. אם גם פתרון זה אינו עוזר, שלח את המדפסת לתיקון.
אזהרת חיישן דיו
אזהרת חיישן דיו
חיישן דיו המוצר גילה שגיאה. הדפסה עם מחסנית ריקה עלולה להוביל לאיכות תדפיס לקויה.
אפשר שהמחסנית מולאה מחדש (והמדפסת אינה מצליחה לגלות את רמות הדיו), או שהחיישן התקלקל.
אם איכות ההדפסה טובה, אין זה סביר שכשל החיישן הוא הסיבה להודעה.
מפלס הדיו נמוך
מפלס הדיו נמוך
מפלס הדיו במחסנית שצוינה הגיע לרמה נמוכה.
אין צורך להחליף את המחסנית בנקודה זו. ‏HP ממליצה להכין מחסנית להחלפה למועד שבו המחסנית תתרוקן.
מגש ראשי 2 חסר או פתוח
מגש ראשי 2 חסר או פתוח
המוצר אינו מצליח לגלות את המגש.
התקן וסגור את המגש.
הותקנו מחסניות דיו שאינן של HP
מחסנית (מחסניות) שאינן של HP
המוצר גילה מחסנית או מחסניות שאינם של HP.
‏HP אינה יכולה להבטיח את האיכות או האמינות של מוצרים שאינם מתוצרת HP. החלף את המחסניות במחסניות HP כדי להבטיח את איכות ההדפסה הטובה ביותר.
חסימת נייר
חסימת נייר
המוצר נתקל בחסימת נייר. ההדפסה לא יכולה להמשיך עד שתסולק חסימת הנייר.
פעל בהתאם להוראות בלוח הבקרה של המוצר כדי לפנות את החסימה.
אי התאמה בסוג הנייר
אי התאמה בגודל הנייר
גודל הנייר שגילה המוצר אינו תואם לגודל שנבחר בתוכנה.
בחר את הגודל הנכון בתוכנה, טען את הגודל שמכתיבה התוכנה, או לחץ או גע בלחצן אישור כדי להמשיך את העבודה למרות אי ההתאמה בגודל.
הנייר קצר מדי
הנייר קצר מדי
המוצר אינו יכול להדפיס על נייר שאורכו קצר מ- 12.5 ס"מ.
טען נייר שחורג מהגודל המזערי בו תומך המוצר ושלח מחדש את עבודת ההדפסה.
הנייר קצר מדי מכדי להזינו להתקן האוטומטי להדפסה דו-צדדית
הנייר קצר מדי מכדי להזינו להתקן האוטומטי להדפסה דו-צדדית
הנייר במוצר אינו עומד בדרישות הגודל המזעריות עבור הדפסה אוטומטית דו-צדדית (הדפסת דופלקס).
טען נייר שעומד במפרט עבור הדפסה דו-צדדית אוטומטית.
אי התאמה בסוג הנייר
אי התאמה בסוג הנייר
סוג הנייר שזוהה על ידי המוצר אינו תואם לסוג שנבחר בתוכנה.
בחר את הסוג הנכון בתוכנה, טען את הסוג שמכתיבה התוכנה, או לחץ או גע בלחצן אישור כדי להמשיך את העבודה למרות אי ההתאמה בגודל.
אזהרת איכות הדפסה
אזהרת איכות הדפסה
המוצר גילה בעיה במודול ההדפסה הדו-צדדית.
הסר ואז התקן מחדש את מודול ההדפסה הדו-צדדית. אם השגיאה נמשכת, החלף את מודול ההדפסה הדו-צדדית.
תקלת מדפסת
תקלת מדפסת
המוצר או מערכת הדיו נתקלו בשגיאה.
כבה את המוצר והדלק אותו שוב.
שדרוג החומרים המתכלים של המדפסת
שדרוג החומרים המתכלים של המדפסת
המוצר גילה מחסנית שדרוג.
לחץ על לחצן אישור או גע בלחצן שדרוג כדי להתקין את מחסנית השדרוג, או החלף את המחסנית.
גע בלחצן השדרוג כדי להתקין את מחסנית השדרוג או להחליף את המחסנית.
בעיה בשדרוג החומרים המתכלים עבור המדפסת
בעיה בשדרוג החומרים המתכלים עבור המדפסת
כשל בשדרוג החומרים המתכלים.
החלף את מחסניות הדיו.
חסימה בראש ההדפסה
חסימה בראש ההדפסה
המוצר גילה חסימה שחוסמת את ראש ההדפסה.
פעל בהתאם להוראות בלוח הבקרה של המוצר כדי לפנות את החסימה.
בעיה בהכנת המדפסת
בעיה בהכנת המדפסת
המוצר גילה בעיה בשעון המוצר. הדבר עלול לפוגע באיכות ההדפסה.
 1. פתח וסגור את דלת המחסנית.
 2. אם פתרון זה אינו עוזר, כבה והדלק את המדפסת.
 3. אם גם פתרון זה אינו עוזר, שלח את המדפסת לתיקון.
בעיות עם מחסניות SETUP
בעיות עם מחסנית (מחסניות) SETUP
המוצר גילה בעיה במחסניות ההתקנה, המונעת מהמוצר להשלים את תהליך האתחול במהלך ההתקנה הראשונית.
החלף את המחסניות.
אזהרת קיבולת דיו שירות
אזהרת קיבולת דיו שירות
מיכל דיו הפסולת במודול ההדפסה הדו-צדדית מלא או כמעט מלא. מצב זה עלול לגרום לבעיות באיכות ההדפסה (מריחה).
החלף את מודול ההדפסה הדו-צדדית, ואז אפס את מנגנון גילוי דיו השירות.
 1. פתח את תפריט התמיכה באמצעות לחיצה על כפתור החזרה ארבע פעמים.
 2. גלול אל תפריט הגדרת תצורת המערכת, ואז גע בלחצן אישור.
 3. גלול אל מיכל דיו שירות או מודול הדפסה דו-צדדית, ואז גע בלחצן אישור.
 4. גלול אל החלף מודול הדפסה דו-צדדית, ואז גע בלחצן אישור.
 5. פעל לפי ההוראות שעל-גבי המסך כדי להשלים את התהליך.
התראת דיו שגרת אתחול
התראת דיו שגרת אתחול
אפשר שבמחסנית שצוינה אין מספיק דיו כדי להשלים את תהליך אתחול המוצר.
החלף את המחסנית שצוינה בהודעת השגיאה.
הנייר נגמר במגש 2
הנייר נגמר במגש 2
המוצר אינו מצליח לגלות נייר במגש.
טען נייר נוסף לתוך המגש, ואז לחץ או גע בלחצן אישור.
דלת מגש 3 פתוחה
דלת מגש 3 פתוחה
המוצר גילה שדלת הגישה אל החסימה בצד ימין של מגש אביזר 3 פתוחה או סגורה באופן שגוי.
סגור את הדלת.
הנייר נגמר במגש 3
הנייר נגמר במגש 3
המוצר אינו מצליח לגלות נייר במגש.
טען נייר נוסף לתוך המגש, ואז לחץ או גע בלחצן אישור.
השתמש במחסניות SETUP
השתמש במחסניות SETUP
המוצר זקוק למחסניות הדיו המיועדות להתקנה שהגיעו עם המוצר על מנת לבצע את תהליך ההתקנה הראשונית.
החלף את המחסניות במחסניות הדיו המיועדות להתקנה שהגיעו עם המוצר. מחסניות SETUP דרושות עבור אתחול.
מרגע שמחסנית SETUP שימשה כדי לאתחל מדפסת, ניתן להשתמש בה באותה מדפסת או במדפסת שונה עד שהיא תתרוקן.
הותקנו מחסניות HP מקוריות שנעשה בהן שימוש בעבר
מחסניות HP משומשות
הותקנה מחסנית דיו משומשת (הותקנו מחסניות דיו משומשות) של HP
המוצר גילה מחסנית משומשת או מחסניות משומשות.
לחץ או גע בלחצן אישור כדי למחוק את ההודעה.
נתגלתה מחסנית משומשת או מזויפת
נתגלתה מחסנית משומשת או מזויפת
זוהי הודעת תוכנה בלבד. המוצר גילה מחסנית שאפשר שמולאה מחדש או שהיא מזויפת.
במחשב, לחץ כן או לא כדי למחוק את ההודעה.
נתגלתה מחסנית משומשת, שמולאה מחדש או מזויפת
נתגלתה מחסנית משומשת, שמולאה מחדש או מזויפת
זוהי הודעת תוכנה בלבד. המוצר גילה מחסנית שאפשר שהיא מזויפת.
במחשב, לחץ על לחצן רכוש עתה כדי לרכוש מחסנית HP מקורית או לחץ על לחצן אישור כדי למחוק את ההודעה.
מפלס דיו נמוך מאוד
מפלס דיו נמוך מאוד
מפלס הדיו במחסנית שצוינה הגיע לרמה נמוכה מאוד.
אין צורך להחליף את המחסנית בנקודה זו. ‏HP ממליצה להכין מחסנית להחלפה למועד שבו המחסנית תתרוקן.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏