תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP LaserJet Managed MFP E82540-E82560, E87640-E87660, E77820, E77830, E72520, E72530 - סריקה לתיקיית רשת

מבוא

המדפסת יכולה לסרוק קובץ ולשמור אותו בתיקייה משותפת ברשת.
הערה:
כדי שתוכל לסרוק לתיקיית רשת, מנהל המדפסת או מחלקת ה-IT חייבים להשתמש בשרת האינטרנט המשובץ של HP כדי להפעיל את המאפיין ולקבוע את תצורת התיקיות המשותפות.

סריקה לתיקיית רשת

הערה:
ייתכן שתידרש להיכנס למדפסת כדי להשתמש במאפיין זה.
 1. הנח את המסמך עם הצד המודפס כלפי מטה על-גבי משטח הזכוכית של הסורק, או הנח אותו עם הצד המודפס כלפי מעלה במזין המסמכים וכוונן את מכווני הנייר בהתאם לגודל המסמך.
 2. במסך הבית בלוח הבקרה של המדפסת, בחר באפשרות Scan (סריקה), ולאחר מכן בחר ב-Scan Network Folder (סריקה לתיקיית רשת).
 3. ציין תיקיית יעד. מנהל המדפסת צריך להגדיר קודם את אפשרויות התיקייה.
  • כדי לבחור מיקום תיקייה שמנהל המדפסת כבר הגדיר, בחר את Load (טען) תחתQuick Sets and Defaults (מערכי תווים מהירים וברירות מחדל), בחר את התיקייה, ולאחר מכן בחר את Load (טען).
  • כדי לציין מיקום של תיקייה חדשה, גע בשדה Folder Paths (נתיבי תיקיות) כדי לפתוח מקלדת של מסך מגע, הקלד את הנתיב לתיקייה, ולאחר מכן בחר את לחצן Enter . הזן את אישורי הכניסה של המשתמש אם תתבקש, ולאחר מכן בחר באפשרותSave (שמור) כדי לשמור את הנתיב.
   הערה:
   השתמש בתבנית זו עבור הנתיב: \\server\folder, כאשר "שרת" הוא שמו של השרת שמארח את התיקייה המשותפת וה"תיקייה" היא שם התיקייה המשותפת. אם התיקייה מקוננת בתוך תיקיות אחרות, מלא את כל החלקים הנדרשים של הנתיב כדי להגיע לתיקייה. לדוגמה: ‎\\server\folder\folder
   הערה:
   יתתכן שלשדה Folder Paths (נתיבי תיקייה) יש נתיב שהוגדר מראש, וייתכן שלא ניתן יהיה לערוך אותו. במצב זה, מנהל המערכת הגדיר את תצורת התיקייה הזו עבור גישה משותפת.
 4. גע בשדה הטקסט File Name (שם קובץ) כדי לפתוח מקלדת של מסך מגע, הקלד את שם הקובץ, ולאחר מכן בחר את הלחצן Enter .
 5. כדי לקבוע הגדרות, כגוןFile Type and Resolution (סוג קובץ ורזולוציה), Original Sides (צדדי מסמך המקור) ו- Content Orientation (כיוון תוכן), בחר את Options (אפשרויות) בפינה השמאלית התחתונה, ולאחר מכן בחר את ההגדרות מתפריטי Options (אפשרויות). אם תוצג הנחיה, בחרDone (בוצע) עבור כל הגדרה.
 6. תצוגה מקדימה אופציונלית: גע בחלונית הימנית של המסך להצגת תצוגה מקדימה של המסמך. באפשרותך להשתמש בלחצנים Expand ו- Collapse בצד השמאלי של חלונית התצוגה המקדימה כד להרחיב ולכווץ את מסך התצוגה המקדימה.
  לחצן הרחב
  לחצן collapse (כווץ)
  השתמש בלחצנים בצדו הימני של המסך כדי להתאים את אפשרויות התצוגה המקדימה, וכדי לארגן מחדש, לסובב, להוסיף או להסיר עמודים.
  מעבר בין תצוגה של שני עמודים לתצוגת תמונות ממוזערות אפשרויות רבות יותר זמינות בתצוגת תמונה ממוזערת מאשר בתצוגת שני עמודים.
  הגדל או הקטן את התצוגה בעמוד שנבחר.
  הערה:
  כדי להשתמש בלחצנים אלה, בחר עמוד אחד בלבד בכל פעם.
  סובב את העמוד ב-180 מעלות.
  הערה:
  לחצן זה זמין בתצוגת תמונה ממוזערת בלבד.
  מחק את העמודים שנבחרו.
  הערה:
  לחצן זה זמין בתצוגת תמונה ממוזערת בלבד.
  סדר מחדש את העמודים במסמך. בחר עמוד אחד או יותר והעבר אותם שמאלה או ימינה.
  הערה:
  לחצנים אלה זמינים בתצוגת תמונה ממוזערת בלבד.
  הוסף עמוד למסמך. המדפסת תנחה אותך לסרוק עמודים נוספים.
  נקה את שינויים שבוצעו בתצוגה המקדימה והתחל מחדש.
 7. כאשר המסמך מוכן, בחר באפשרותSend (שלח) כדי לשמור את הקובץ לתיקיית הרשת.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏